Postupak : 2015/2156(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0271/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0271/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 18

Glasovanja :

PV 27/10/2016 - 8.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0418

DRUGO IZVJEŠĆE     
PDF 499kWORD 48k
29.9.2016
PE 584.118v02-00 A8-0271/2016

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2015/2156(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2015/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju odluku od 28. travnja 2016.(5) o odgodi odluke o razrješnici za financijsku godinu 2014., kao i Rezoluciju u prilogu,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

– uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0271/2016),

1.  odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih dâ na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2015/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II - Europsko vijeće i Vijeće,

– uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0271/2016),

A.  budući da bi sve institucije Unije trebale biti transparentne i potpuno odgovorne građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao institucijama Unije;

B.  budući da bi Europsko vijeće i Vijeće, kao institucije Unije i kao korisnici općeg proračuna Europske unije, trebali imati demokratsku odgovornost prema građanima Unije;

1.  podsjeća na ulogu Parlamenta navedenu u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Financijskoj uredbi u pogledu davanja razrješnice za proračun;

2.  ističe da prema članku 335. UFEU-a „u pitanjima povezanima s djelovanjem pojedinih institucija Uniju zastupa svaka institucija na temelju svoje administrativne autonomije” te da je u skladu s tim, uzimajući u obzir članak 55. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (Financijska uredba), svaka institucija odgovorna za izvršenje svojeg proračuna;

3.  ističe ulogu Parlamenta i ostalih institucija u okviru postupka davanja razrješnice u skladu s odredbama Financijske uredbe, posebno njezinim člancima od 164. do 166.;

4.  napominje da se na temelju članka 94. Poslovnika Parlamenta „odredbe o postupku davanja razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna isto tako primjenjuju na postupak davanja razrješnice [...] osobama nadležnima za izvršenje proračuna drugih institucija i tijela Europske unije poput Vijeća (u okviru njegove izvršne funkcije) […]”;

5.  žali zbog toga što se Vijeće i dalje ne izjašnjava o primjedbama koje je Parlament iznio u svojoj rezoluciji o razrješnici od 28. travnja 2016.(7) u pogledu trenda povećavanja neutrošenih sredstava i prijenosa obveza proteklih godina;

Otvorena pitanja

6.  žali zbog toga što Europsko vijeće i Vijeće Parlamentu ne dostavljaju svoja godišnja izvješća o radu; smatra da je to nedopustivo i šteti ugledu institucija EU-a;

7.  žali što proračuni Europskog vijeća i Vijeća još nisu razdvojeni, što je Parlament preporučio u nedavnim rezolucijama o razrješnici;

8.  upoznat je s informacijama o politici upravljanja nekretninama objavljenima na internetskoj stranici Vijeća; pritom napominje da na stranici nisu navedene informacije o troškovima tih nekretnina; poziva na to da se u sljedećem godišnjem financijskom izvješću Parlamentu pruže detaljne informacije;

9.  ponavlja svoj poziv da se podnesu izvješća o napretku građevinskih projekata i detaljna raščlamba dosadašnjih troškova; poziva na to da se iznesu informacije o troškovima nastalima zbog kašnjenja s dovršenjem zgrade Europa;

10.  ponovno poziva Vijeće da pruži informacije o postupku osuvremenjivanja svoje uprave, a posebno o očekivanom učinku toga na svoj proračun;

11.  poziva Vijeće da što je prije moguće donese kodeks o ponašanju ne bi li zajamčilo integritet institucije; ponavlja svoj poziv Vijeću da bez daljnjeg odgađanja provede pravila o zviždačima;

12.  poziva Vijeće da se pridruži registru transparentnosti Unije kako bi se zajamčila transparentnost i odgovornost institucije;

13.  ponavlja svoj poziv Vijeću da izradi detaljne antikorupcijske smjernice i neovisne politike u okviru svojih tijela, kao i poziv na sustavno povećanje transparentnosti u zakonodavnim postupcima i pregovorima;

14.  žali zbog stalnih poteškoća na koje se nailazilo u postupcima davanja razrješnice, čiji je uzrok nesuradnja Vijeća; naglašava da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za financijske godine 2009., 2010., 2011., 2012. i 2013. zbog razloga iznesenih u rezolucijama od 10. svibnja 2011.(8), 25. listopada 2011.(9), 10. svibnja 2012.(10), 23. listopada 2012.(11), 17. travnja 2013.(12), 9. listopada 2013.(13), 3. travnja 2014.(14), 23. listopada 2014.(15) i 27. listopada 2015.(16) te da je odgodio svoju odluku o davanju razrješnice glavnom tajniku Vijeća za financijsku godinu 2014. zbog razloga navedenih u rezoluciji od 28. travnja 2016.;

15.  ustraje na tome da je za djelotvoran proračunski nadzor nužna suradnja Parlamenta i Vijeća, kao što je navedeno u njegovoj rezoluciji od 28. travnja 2016.; potvrđuje da Parlament ne može donijeti utemeljenu odluku o davanju razrješnice;

16.  podsjeća Vijeće na stajalište Komisije izraženo u siječnju 2014. prema kojem sve institucije moraju u potpunosti primjenjivati preporuke koje je Parlament iznio u okviru postupka davanja razrješnice i prema kojem bi sve institucije trebale surađivati kako bi se zajamčila neometana provedba postupka davanja razrješnice;

17.  napominje da je Komisija navela da neće nadzirati izvršavanje proračuna drugih institucija i da bi davanjem odgovora na pitanja koja su upućena drugoj instituciji narušila autonomiju te institucije u izvršavanju njezina dijela proračuna;

18.  žali što Vijeće i dalje ne odgovara na pitanja Parlamenta; podsjeća na zaključke donesene na radionici Parlamenta o njegovu pravu na davanje razrješnice Vijeću održanoj 27. rujna 2012.; također podsjeća na treći podstavak članka 15. stavka 3. UFEU-a, kojim se utvrđuje da svaka institucija, tijelo, ured ili agencija osigurava transparentnost svojih postupanja;

19.  napominje da je u dokumentima koje je dostavilo u okviru postupka davanja razrješnice Vijeće jasno odgovorilo na samo tri od 27 pitanja u vezi s financijskom godinom 2014. koja su mu uputili članovi Odbora za proračunski nadzor;

20.  ustraje na tome da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih institucija te da su ključni elementi tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o razrješnici koje je Parlament usvojio tijekom proteklih godina;

21.  ističe ovlast Parlamenta da daje razrješnice prema člancima 316., 317. i 319. UFEU-a, u skladu s aktualnim tumačenjem i praksom, i to da daje razrješnicu za svaki naslov proračuna pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

22.  smatra da Vijeće svojim odbijanjem da Parlamentu podnese tražene dokumente potkopava pravo građana Unije na informacije i transparentnost, što, kao simptom demokratskog deficita u institucijama Unije, daje razloga za zabrinutost;

23.  smatra da takva situacija dovodi do ozbiljne povrede obveza koje proizlaze iz Ugovorâ i da relevantni dionici moraju bez daljnjeg odgađanja poduzeti potrebne korake kako bi se to pitanje tematiziralo; ističe da je revizija Ugovorâ i Financijske uredbe potrebna da bi se pojasnili ciljevi i postupci u davanju razrješnice i definirale kazne za nepridržavanje tih pravila, kao što je utvrđeno u Ugovorima;

24.  smatra da se nesuradnjom Europskog vijeća i Vijeća s tijelom nadležnim za davanje razrješnice šalje negativna poruka građanima Unije.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

26.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

SL L 51, 20.2.2014.

(2)

SL C 377, 13.11.2015., str. 1.

(3)

SL C 373, 5.11.2015., str. 1.

(4)

SL C 377, 13.11.2015., str. 146.

(5)

SL L 246, 14.9.2016., str. 20.

(6)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(7)

SL L 246, 14.9.2016., str. 21.

(8)

  SL L 250, 27.9.2011., str. 25.

(9)

  SL L 313, 26.11.2011., str. 13.

(10)

  SL L 286, 17.10.2012., str. 23.

(11)

  SL L 350, 20.12.2012., str. 71.

(12)

  SL L 308, 16.11.2013., str. 22.

(13)

  SL L 328, 7.12.2013., str. 97.

(14)

  SL L 266, 5.9.2014., str. 26.

(15)

  SL L 334, 21.11.2014., str. 95.

(16)

  SL L 314, 1.12.2015., str. 49.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti