Postup : 2016/2214(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0272/2016

Předložené texty :

A8-0272/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/10/2016 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0367

ZPRÁVA     
PDF 603kWORD 65k
29.9.2016
PE 587.430v02-00 A8-0272/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Esteban González Pons

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2016 SE/002/Ericsson)

(COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0272/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Švédsko podalo žádost EGF/2016/002 SE/Ericsson o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví zařazeném v rámci klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 26 (výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení), k němuž došlo převážně v regionech na úrovni NUTS 2 Stockholm (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) a Västsverige (SE23), a vzhledem k tomu, že se těchto opatření zúčastní 918 z 1 556 propuštěných pracovníků, kteří mají na příspěvek z EFG nárok;

E.  vzhledem k tomu, že žádost byla podána na základě kritérií pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, podle nějž během referenčního období v délce čtyř měsíců musí počet propuštěných pracovníků dosáhnout nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

F.  vzhledem k tomu, že Ericsson v důsledku stagnace růstu a současně silnější konkurence ze strany asijských výrobců omezoval výrobu telekomunikačního hardwaru – proces, který započal před dvaceti lety;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Švédsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 3 957 918 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 6 596 531 EUR a napomůže 918 cílovým příjemcům vrátit se na trh práce;

2.  bere na vědomí, že Švédsko podalo žádost o finanční příspěvek z EFG dne 31. března 2016 a že v návaznosti na další informace, které poskytlo, Komise dokončila posouzení této žádosti dne 5. září 2016 a ve stejný den o tom informovala Parlament, čímž dodržela lhůtu 12 týdnů ode dne obdržení doplněné žádosti;

3.  bere na vědomí, že v průmyslových odvětvích informačních technologií a telekomunikací dominují asijští výrobci, na něž byla externalizována výroba; upozorňuje, že Ericsson postupně omezoval počty zaměstnanců ve Švédsku (z 21 178 v roce 2005 na 17 858 v roce 2014), ale současně obrovským tempem rostl jinde na světě (z 56 055 v roce 2005 na 118 055 v roce 2014);

4.  zdůrazňuje, že dotčené regiony se musí vyrovnat s poměrně velkou skupinou starších pracovníků s podobným zázemím, kteří byli propuštěni najednou, a že většina těchto pracovníků, zejména pak pracovníci ve městě Kista, v němž bylo propuštěných pracovníků nejvíce, nemá dovednosti požadované na místním trhu práce;

5.  vitá rozhodnutí Švédska zaměřit možnou pomoc z EFG zejména na lokality Kista, Katrineholm a Kumla, které čelí největším problémům; personalizovaná pomoc se však poskytne i propuštěným pracovníkům v jiných lokalitách;

6.  připomíná různorodost zaměstnanců – dělnických i administrativních profesí –, které postihlo propouštění, a je znepokojen tím, že někteří pracovníci stojí tváří v tvář trhu práce, na němž panuje nízká poptávka ze strany tradičních výrobních odvětví; uznává, že příležitosti pro tyto pracovníky, které se nacházejí v odvětví veřejných či soukromých služeb, by vyžadovaly velké rekvalifikační úsilí;

7.  bere na vědomí tvrzení švédské veřejné služby zaměstnanosti (VSZ, Arbetsförmedlingen), že potenciální možnosti pro dělníky se nacházejí ve veřejném nebo soukromém sektoru odvětví služeb, vyžadovalo by to však, aby jim byla nabídnuta rozsáhlá rekvalifikace;

8.  uznává, že většina dotčených kancelářských pracovníků jsou inženýři, přičemž někteří z nich se specializují ve specifických segmentech, které jsou jedinečné pro Ericsson; vítá však přesvědčení švédské VSZ, že balíček personalizovaných programů odborné přípravy a poradenství umožní většině těchto propuštěných zaměstnanců najít nová vysoce kvalitní pracovní místa;

9.  konstatuje, že individualizované služby pro propuštěné pracovníky spolufinancované z EFG zahrnují: konzultace a profesní poradenství; opatření v oblasti chráněného a podporovaného zaměstnání a profesní rehabilitace; vzdělávání a odbornou přípravu; příspěvek při hledání zaměstnání; vítá, že v rámci motivačního coachingu a plánování kariérního postupu bude věnována zvláštní pozornost účastníkům ve věku 50 let a více;

10.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu představují 33,92 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, což se blíží maximální výši 35 % stanovené v nařízení o EFG, a že takové akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci při hledání zaměstnání nebo na odborné přípravě; domnívá se, že tento relativně vysoký procentuální podíl je odůvodněn značným počtem starších propuštěných pracovníků a poskytováním individuální podpory účastníkům s poruchami učení;

11.  podotýká, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací s cílovými příjemci a jejich zástupci a s místními veřejnými subjekty, přičemž bylo zohledněno, že 22 % pracovníků tvoří ženy a 78 % tvoří muži;

12.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z fondu EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

13.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

14.  vítá ujištění švédských orgánů, že bude vyvinuto zvláštní úsilí na překonání tradičních genderových překážek, včetně motivování mužských příjemců k tomu, aby si hledali zaměstnání v odvětví zdravotní péče, a že tato opatření přispějí k plnění 16 švédských cílů souvisejících s kvalitou životního prostředí;

15.  žádá Komisi, aby v příštích žádostech poskytla více podrobností o odvětvích, ve kterých dotčení pracovníci pravděpodobně naleznou práci, a o tom, zda je nabízené vzdělávání přizpůsobeno budoucím ekonomickým vyhlídkám a potřebám pracovního trhu v regionu, v němž k propouštění došlo;

16.  konstatuje, že švédské orgány potvrdily, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoliv dvojímu financování a že se takové akce budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby bylo zajištěno plné dodržování stávajících předpisů a aby se zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

17.  konstatuje, že v odvětví výroby počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení bylo k dnešnímu dni podáno dalších 14 žádostí o příspěvek z EFG, z nichž 11 souvisí s globalizací spojenou s obchodem a 3 s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

18.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

19.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

20.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

21.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

22.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

23.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 31. března 2016 předložilo Švédsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) ve Švédsku. Žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Švédska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 957 918 EUR.

(5)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 3 957 918 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum jeho přijetí]*.

(4)Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví(3), že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II. Žádost Ericsson a návrh Komise

Dne 5. září 2016 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Švédska, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce pracovníků, kteří byli propuštěni z podniku Telefonaktiebolaget LM Ericsson působícího v oddíle 26 klasifikace NACE Revize 2 (výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení) převážně v regionech na úrovni NUTS(4) 2 Stockholm (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) a Västsverige (SE23).

Jedná se o osmou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2016, a patnáctou v odvětví výroby počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení. Žádá o uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 3 957 918 EUR ve prospěch Švédska. Týká se 918 propuštěných pracovníků.

Žádost byla zaslána Komisi dne 31. března 2016 a do 2. května 2016 byla doplňována o dodatečné informace. Komise dospěla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Švédský odborový svaz Unionen uvádí, že Ericsson v Evropě pracovníky stále přijímá, avšak pouze pracovníky s úplně odlišnou kvalifikací. Pracovníky ve výrobě a rozvoji hardwaru podnik již obvykle znovu nezaměstnává(5). Většina růstu podniku se v současné době odehrává v oblasti vývoje softwaru. Vývoj softwaru probíhá sice zčásti v Evropě, avšak i v tomto odvětví dochází k většině růstu opět v Asii(6), kde Ericsson svou činnost rozšiřuje(7).

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky zahrnují čtyři druhy opatření: i) konzultace a profesní poradenství, rozdělené na podrobné hodnocení a individuální plánování, poradenství a motivační koučování a plánování kariéry; ii) opatření v oblasti chráněného a podporovaného zaměstnání a profesní rehabilitace; iii) vzdělávání a odborná příprava; iv) příspěvek na hledání zaměstnání.

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Švédské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

–  budou dodržovány zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

–  byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními a unijními právními předpisy, které se týkají hromadného propouštění,

–  společnost Ericsson, která pokračovala po propuštění pracovníků ve své činnosti, dodržela své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečila,

–  navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a bude zamezeno dvojímu financování,

–  navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–  finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Švédsko sdělilo Komisi, že opatření EFG jsou spolufinancována švédskou vládou prostřednictvím rozpočtu švédské veřejné služby zaměstnanosti (Arbetsförmedlingen).

III. Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 3 957 918 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o osmý návrh na uvolnění prostředků z EFG, jenž byl zatím rozpočtovému orgánu v roce 2016 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).

(5)

http://unionenopinion.se/analyser/varsel-pa-ericsson-och-sony-mobile-vad-hander-i-telekombranschen-egentligen/

(6)

http://cio.idg.se/2.1782/1.630340/sa-sourcar-svenska-cio-er-2015

(7)

http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/08/19/ericsson-can-overcome-challenges-in-the-mobile-infrastructure-business/#77e6e5cb128d


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

CF/jb

D(2016)41682

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Předmět: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson – COM(2016)0554 final

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG přezkoumaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2016/002 SE/Ericsson a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 („nařízení o EFG“) a týká se 1 556 pracovníků propuštěných společností (Eriksson Telefonaktiebolaget LM Ericsson);

B) vzhledem k tomu, že společnost je činná především v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 26 (Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení) a 62 (Programování, poradenství a související činnosti);

C) Vzhledem k tomu, že žádost souvisí s částečným nebo úplným ukončením výrobních linek pro hardware bezdrátové komunikace v různých závodech společnosti Ericsson (Borås, Karlskrona, Kista/Stockholm, Kumla, Linköping a Gothenburg) ve Švédsku a uzavřením celé jedné továrny ve městě Katrineholm;

D) vzhledem k tomu, že společnost Ericsson propouštěla především v regionech úrovně NUTS 2 ve Stockholmu (SE11) a v Östra Mellansverige (SE12), ale také v Sydsverige (SE22) a Västsverige (SE23);

E) vzhledem k tomu, že Švédsko odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že k propouštění došlo v podnikání společnosti Ericsson týkajícím se výroby hardwaru telekomunikačních služeb, která byla přesunuta do Asie, kde se nacházejí trhy s nejsilnějším růstem, ale také zde lze stejné kvality dosáhnout s nižšími náklady;

F) vzhledem k tomu, že 70 % pracovníků, na něž je opatření zaměřeno, jsou muži a 30 % ženy; vzhledem k tomu, že 33,4 % propuštěných pracovníků je ve věku od 55 do 64 let a 64,2 % ve věku od 30 do 54 let.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o švédské žádosti začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněny, a Švédsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 3 957 918 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 6 596 531 EUR;

2. bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů ode dne 13. června 2016, kdy od švédských orgánů obdržela doplněnou žádost, a své posouzení souladu s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku dokončila dne 5. září 2016 a ke stejnému datu o tom informovala Parlament;

3. konstatuje, že v odvětví NACE 2 oddíl 26 bylo podáno dalších 14 žádostí o příspěvek z EFG, z nichž 11 souvisí s globalizací spojenou s obchodem;

4. zdůrazňuje, že dotčené regiony se musí vyrovnat s poměrně velkou skupinou starších pracovníků s podobným zázemím, kteří byli propuštěni najednou, a že většina těchto pracovníků, zejména potom pracovníci ve městě Kista, kde bylo propuštěných pracovníků nejvíce, nemá dovednosti požadované na místním trhu práce;

5. vitá rozhodnutí Švédska zaměřit možnou pomoc z EFG zejména na lokality Kista, Katrineholm a Kumla, které čelí největším problémům. Personalizovaná pomoc se však poskytne i propuštěným pracovníkům v jiných lokalitách;

6. bere na vědomí tvrzení švédské veřejné služby zaměstnanosti (VSZ, Arbetsförmedlingen), že potenciální možnosti pro dělníky se nachází ve veřejném nebo soukromém sektoru odvětví služeb, vyžadovalo by to však rozsáhlé rekvalifikační úsilí;

7. uznává, že většina dotčených kancelářských pracovníků jsou inženýři, přičemž někteří z nich jsou specializovaní ve specifických segmentech, které jsou jedinečné pro Ericsson; vítá však přesvědčení švédské VSZ, že balíček personalizovaných programů odborné přípravy a poradenství umožní většině těchto propuštěných zaměstnanců najít nová vysoce kvalitní pracovní místa;

8. konstatuje, že personalizované služby pro propuštěné pracovníky spolufinancované z EFG zahrnují poradenství a profesní poradenství, chráněná pracovní místa, podporované zaměstnání a rehabilitační opatření, vzdělávání a odborná příprava a příspěvky na hledání zaměstnání; vítá, že při v rámci motivačního coachingu a plánování kariérního postupu bude věnována zvláštní pozornost účastníkům ve věku 50 let a více;

9. konstatuje, že opatření na podporu příjmu představují 33,92 % z celkového balíčku individualizovaných služeb a že tato částka se blíží maximální výši 35 %, jak stanoví nařízení; a že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci při hledání zaměstnání nebo profesní přípravě; domnívá se, že tento relativně vysoký procentuální podíl je odůvodněn značným počtem starších propuštěných pracovníků a poskytováním individuální podpory účastníkům s poruchami učení;

10. vítá ujištění švédských orgánů, že bude vyvinuto zvláštní úsilí na překonání tradičních genderových překážek, včetně motivování mužských příjemců k tomu, aby si hledali zaměstnání v odvětví zdravotní péče, a že tato opatření přispějí k plnění 16 švédských cílů souvisejících s kvalitou životního prostředí;

11. konstatuje, že švédské orgány potvrdily, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí se jakémukoliv dvojímu financování a že se navržené akce budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

12. vítá ujištění Švédska, že finanční příspěvek z EFG nenahradí opatření, která musí v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo kolektivními smlouvami přijmout dotčený podnik;

13. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet přechod na udržitelné hospodářství, jež účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Předmět:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu vypracoval stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 28. září 2016:

- v dokumentu COM(2016)0554 je navržen příspěvek z EFG ve výši 3 957 918 EUR pro 1 556 zaměstnanců propuštěných společností Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson). Společnost Ericsson je činná především v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 26 (Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení) a 62 (Programování, poradenství a související činnosti). Propouštění se týká především regionů úrovně NUTS 2 Stockholm (SE11) a Östra Mellansverige (SE12), ale Sydsverige (SE22) a Västsverige (SE23), ve Švédsku.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí, žádné námitky.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

28.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov, Marco Valli


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

27

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

PPE Group

 

S&D Group

Verts/ALE Group

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Urmas Paet

Marco Valli

Liadh Ní Riada

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Patricija Šulin

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Paul Tang, Isabelle Thomas

Ernest Maragall, Indrek Tarand, Monika Vana

7

-

ALDE Group

ECR Group

EFDD Group

ENF Group

NI

Gérard Deprez

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

Jonathan Arnott

Auke Zijlstra

Eleftherios Synadinos

0

0

Vysvětlivky:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění