Διαδικασία : 2016/0125(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0274/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0274/2016

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 16
CRE 05/04/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.5
CRE 06/04/2017 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0129

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 721kWORD 60k
29.9.2016
PE 585.521v02-00 A8-0274/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Mariya Gabriel

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0236),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0150/0216),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0274/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 και στη μεταφορά της Ουκρανίας στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Νομική βάση της πρότασης αποτελεί το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης υπέρ των Ουκρανών υπηκόων που φέρουν βιομετρικό διαβατήριο δεν εξαρτάται από τη σύναψη συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με την ΕΕ, δεδομένου ότι η Ουκρανία έχει ήδη απαλλάξει όλους τους πολίτες της Ένωσης από την υποχρέωση θεώρησης για παραμονή διαρκείας έως ενός έτους.

Από την έναρξη του διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας τον Οκτώβριο 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει έξι εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων το οποίο προτάθηκε τον Νοέμβριο 2010. Οι εκθέσεις προόδου αναδεικνύουν ουσιώδη και ταχεία πρόοδο από την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου δράσης το 2014, δεδομένων μεταξύ άλλων των εξαιρετικών συνθηκών και των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα Στην τελευταία της έκθεση προόδου, η οποία εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Ουκρανία έχει σημειώσει την αναγκαία πρόοδο και έχει εκπληρώσει όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης. Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο διάλογος σχετικά με την ελευθέρωση των θεωρήσεων αποδείχθηκε αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση δύσκολων και διεξοδικών μεταρρυθμίσεων ιδίως στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ο εισηγητής τονίζει, επίσης, τη θετικότατη συνεργασία με τις ουκρανικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της προετοιμασίας της παρούσας έκθεσης.

Η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας όλο και στενότερης συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους της Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η συμφωνία σύνδεσης που υπογράφηκε τον Ιούνιο 2014 και η παράλληλη κύρωσή της από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο 2015 συνιστούν ισχυρό μήνυμα αλλά και απόδειξη της κοινής φιλοδοξίας της ΕΕ και της Ουκρανίας για μια ουσιαστική μεταξύ τους προσέγγιση με βάση τις αρχές της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης. Η απαλλαγή των Ουκρανών υπηκόων που φέρουν βιομετρικό διαβατήριο από την υποχρέωση θεώρησης θα αποτελέσει την υλοποίηση αυτής της κοινής φιλοδοξίας και της δέσμευσης την οποία έχει εκφράσει ο ουκρανικός λαός προς την ειρήνη, τη σταθερότητα και μια ευρωπαϊκή και μεταρρυθμιστική πορεία για τη χώρα τους.

Εξάλλου, η ελευθέρωση των θεωρήσεων θα συμβάλει στην εμβάθυνση των επαφών μεταξύ των λαών. Θα επιτρέψει, επίσης, την εμβάθυνση των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και την εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ο εισηγητής υπενθυμίζει, επίσης, την αρχή της αμοιβαιότητας σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, η οποία αφορά και αμοιβαία οφέλη που θα προκύψουν για τους πολίτες της ΕΕ και της Ουκρανίας από την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή θα συμβάλει, εξάλλου, στη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών στο πλαίσιο της προσωρινής έναρξης ισχύος του εκτενούς και ολοκληρωμένου χώρου ελεύθερων συναλλαγών, κάτι που συνιστά τον οικονομικό άξονα της συμφωνίας σύνδεσης.

Από τις ειρηνικές διαδηλώσεις της πλατείας Μαϊντάν τον Νοέμβριο 2013 και τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του 2014, η Ουκρανία έχει δεσμευτεί από πολιτική άποψη σε έναν σημαντικό πολιτικό και δημοκρατικό μετασχηματισμό. Επί του παρόντος, η Ουκρανία έχει την ευκαιρία να εκσυγχρονίσει και να αναπτύξει μια πραγματική δημοκρατία και να εξασφαλίσει το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται στο πλευρό της Ουκρανίας στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η οποία απαιτεί σταθερές και διαρκείς προσπάθειες. Το σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων συμβάλλει πλήρως στη διαδικασία αυτή, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων (μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης βιομετρικών διαβατηρίων σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και πέρα από τις ελάχιστες υποχρεώσεις του σχεδίου δράσης, αλλά και μέσω της θέσης σε λειτουργία του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις), του ελέγχου των συνόρων, της καταπολέμησης της διαφθοράς (με τη συγκρότηση τεσσάρων βασικών θεσμικών φορέων επί του θέματος) και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως τη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Εξάλλου, ο εισηγητής τονίζει ότι, όπως σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος τροποποιημένου κανονισμού, οι προϋποθέσεις που πληρούνται κατά τη διαδικασία ελευθέρωσης των θεωρήσεων θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται στο μέλλον. Θα είναι ωφέλιμο αν η πρόοδος που σημειώθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο άλλων διαπραγματεύσεων σχετικών με τη συμφωνία σύνδεσης, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται από επαρκή κονδύλια και μια άνευ όρων πολιτική δέσμευση.

Ο εισηγητής λαμβάνει, επίσης, υπόψη την κινητικότητα και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Τονίζει ότι το ποσοστό μη χορήγησης θεώρησης προς την ΕΕ σε Ουκρανούς υπηκόους είναι επί του παρόντος μικρότερο του 2%. Επιπλέον, η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ–Ουκρανίας για τον επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών, η οποία συνάφθηκε τον Νοέμβριο 2007, είναι από τις πιο αποτελεσματικές, με πραγματικό ποσοστό επαναπατρισμού ύψους πάνω από 80%, κάτι που υποδεικνύει την εξαίρετη συνεργασία στο πλαίσιο αυτό και επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Ο εισηγητής προτρέπει την Ουκρανία να συνεχίσει τη σύνδεση των συνοριακών σημείων με τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, την έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων και την ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα ταξίδια προς την ΕΕ χωρίς την υποχρέωση θεώρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εμπορία ανθρώπων και στην κατάχρηση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης από τα σχετικά εγκληματικά κυκλώματα.

Τέλος, ο εισηγητής εκτιμά ότι με την ψήφο του υπέρ αυτής της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει την αρχή βάσει της οποίας κάθε χώρα που πληροί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις μπορεί να επωφεληθεί από την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και υπενθυμίζει ότι τα κριτήρια για την εν λόγω ελευθέρωση πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται και μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης. Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εταίρου τρίτων χωρών, και πολύ περισσότερο γειτονικών χωρών οι οποίες έχουν δεσμευτεί προς μια ευρωπαϊκή πορεία, εξαρτώνται από την τήρηση της διαδικασίας αυτής. Η εν λόγω διαδικασία αντικατοπτρίζει τον σεβασμό για το κράτος δικαίου, για την υπεροχή του δικαίου και του διεθνούς δικαίου ως βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της παράνομης προσάρτησης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη την εξέταση των προϋποθέσεων του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και τη σημασία της ελευθέρωσης των θεωρήσεων για τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς πολίτες, ο εισηγητής προτρέπει τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να στηρίξουν την παρούσα έκθεση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (7.7.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jacek Saryusz-Wolski

ΣΥΝTOMΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει υποστηρίξει επανειλημμένως τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων και την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ως σημαντικό εργαλείο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ και ως τρόπο προώθησης των διαπροσωπικών επαφών και ενίσχυσης των σχέσεων με την ΕΕ. Θεωρείται ένας από τους κύριους πυλώνες της πολιτικής μας, όπως έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένως από τους αρχηγούς των κρατών μελών της ΕΕ κατά τις διασκέψεις κορυφής, και δίδει ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στους πολίτες των χωρών της ανατολικής σχέσης.

Ο διάλογος με τη Ουκρανία για την ελευθέρωση των θεωρήσεων ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008, η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και η συμφωνία για την επανεισδοχή τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, και η πρώτη συμφωνία τροποποιήθηκε το 2013. Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, η Ουκρανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, όπως έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή στις δύο τελευταίες εκθέσεις προόδου.

Το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης πρέπει να χορηγηθεί στην Ουκρανία όσο το δυνατόν συντομότερα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ως αναγνώριση της προόδου που η χώρα έχει σημειώσει στην ευρωπαϊκή της πορεία από τις φιλοευρωπαϊκές διαδηλώσεις του κινήματος «EuroMaidan» πριν από δύο χρόνια. όταν το ουκρανικό έθνος πάλεψε για την ευρωπαϊκή του επιλογή και τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες.

Προκειμένου να δοθούν περαιτέρω κίνητρα στη διαδικασία μεταρρύθμισης, θα πρέπει να εισαχθεί μηχανισμός παρακολούθησης που να διασφαλίζει ότι η ΕΕ μπορεί να ασκεί επιρροή και ταυτόχρονα να παρακολουθεί σε μόνιμη βάση την εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για το κράτος δικαίου. Ο μηχανισμός αναστολής που εξετάζεται επί του παρόντος δεν είναι επαρκής, δεδομένου ότι επικεντρώνεται μόνο στους κινδύνους της μετανάστευσης, και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπληρωθεί με την υποχρέωση της συνεχούς ανταπόκρισης στα απαιτούμενα πρότυπα και σημεία αναφοράς.

Η απόφαση για την χορήγηση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στην Ουκρανία δεν πρέπει να αναβληθεί έως την εισαγωγή του μηχανισμού παρακολούθησης. Το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης πρέπει να χορηγηθεί τώρα, αλλά με την επιφύλαξη της αυτόματης εισαγωγής του μηχανισμού αναστολής από τη στιγμή που θα εκπονηθούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του. 

Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, από τις διαμαρτυρίες του κινήματος «EuroMaidan» και τις μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν, η Ουκρανία έχει ξεκινήσει φιλόδοξη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με σκοπό τη δημιουργία ενός γνήσιου δημοκρατικού πολιτικού συστήματος και μιας οικονομίας που λειτουργεί αποτελεσματικά. Η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων αυτών θα πρέπει να επιτρέψει τη μετάβαση της Ουκρανίας από μετασοβιετική χώρα σε ευρωπαϊκό κράτος. Από το 2014, η Ουκρανία επιδεικνύει μεταρρυθμιστικές προσπάθειες άνευ προηγουμένου. Όπως έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή, έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, όπως στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς, της μεταρρύθμισης της εισαγγελίας, της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, εντούτοις, πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως. Το έργο αυτό έχει πολύ μέλλον ακόμη. Η νέα κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει την αναγκαία αποφασιστικότητα για να επιδιώξει την περαιτέρω εφαρμογή της μεταρρύθμισης και την πολιτική σταθερότητα, που, σε συνδυασμό με την λαϊκή υποστήριξη, έχει καίρια σημασία για την επιτυχία της. Η χορήγηση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης συνιστά αναγνώριση των προσπαθειών και της επιτυχίας της ανταπόκρισης σε όλα τα σημεία αναφοράς που καθορίστηκαν στο σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (VLAP). Επίσης αποτελεί συμβολική, αλλά και πολύ συγκεκριμένη ενέργεια υποστήριξης εκ μέρους της ΕΕ προς την Ουκρανία και τους πολίτες της.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

28.4.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jacek Saryusz-Wolski

24.5.2016

Εξέταση στην επιτροπή

14.6.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

3

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (27.09.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Heidi Hautala

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις στην Ουκρανία κατά το προηγούμενο έτος, ιδίως στους τομείς της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την έντονη νομοθετική δραστηριότητα, στην οποία περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις του Συντάγματος και η εναρμόνιση της νομοθεσίας με το δίκαιο της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

Μια αντιπροσωπεία μελών της επιτροπής επισκέφτηκε το Κίεβο το Σεπτέμβριο του 2015, για να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να βοηθήσει τις τοπικές δικαστικές αρχές, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, να βελτιώσουν τη σχέση και τη σύνδεσή τους με τα επίμαχα ζητήματα. Η δράση αυτή συνεχίστηκε τον Ιούνιο του 2016, όταν διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες δημόσια ακρόαση σε συνεργασία με τη Επιτροπή, τη συμβουλευτική αποστολή της ΕΕ (EUAM Ukraine) και το Συμβούλιο της Ευρώπης, στην οποία συμμετείχαν και φορείς από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα της Ουκρανίας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.

Η Επιτροπή αναγνώρισε στις δύο τελευταίες εκθέσεις προόδου που εκπόνησε ότι η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (VLAP). Αυτή η δυναμική πρέπει να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης του καθεστώτος απαλλαγής θεώρησης, ταυτόχρονα όμως πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί, προκειμένου να παρακολουθείται αποτελεσματικά η πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εκφράζει την έντονη ικανοποίησή της για τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε, όπως αυτή αποτυπώνεται στις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής αλλά και όπως έγινε αντιληπτή από τα ίδια τα μέλη της επιτροπής κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας επίσκεψης της αντιπροσωπείας και της δημόσιας ακρόασης. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η απτή πρόοδος που σημειώθηκε δεν πρέπει μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να αποτελέσει θεμέλιο για τη μελλοντική πορεία της χώρας, ώστε όλες οι πτυχές της ουκρανικής κοινωνίας να διέπονται από την αρχή του κράτους δικαίου, αλλά και να διασφαλιστεί ότι η απόφαση να καθιερωθεί καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, καθώς και άλλες πιθανές μελλοντικές δράσεις στην Ουκρανία, θα βοηθήσουν ώστε η χώρα να προσεγγίσει ακόμα περισσότερο το δίκαιο της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές νομικές παραδόσεις.

******

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

28.4.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Heidi Hautala

11.7.2016

Εξέταση στην επιτροπή

5.9.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος, Емил Радев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière, Ангел Джамбазки


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.4.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.5.2016

5.9.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

29.9.2016


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ENF

Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

PPE

Arnaud Danjean

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχές

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου