Procedure : 2016/0125(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0274/2016

Ingediende teksten :

A8-0274/2016

Debatten :

PV 05/04/2017 - 16
CRE 05/04/2017 - 16

Stemmingen :

PV 06/04/2017 - 7.5
CRE 06/04/2017 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0129

VERSLAG     ***I
PDF 403kWORD 63k
29.9.2016
PE 585.521v02-00 A8-0274/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Mariya Gabriel

AMENDEMENTEN
TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken
 ADVIES van de Commissie juridische zaken
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie heeft tot doel Verordening (EG) nr. 539/2001 te wijzigen en Oekraïne over te hevelen naar bijlage II, die de lijst bevat van derde landen wier onderdanen zijn vrijgesteld van de visumplicht bij overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten. De rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 77, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Voor de tenuitvoerlegging van de visumvrijstelling voor Oekraïense burgers die over een biometrisch paspoort beschikken hoeft er geen visumvrijstellingsovereenkomst met de EU te worden gesloten, aangezien Oekraïne alle EU-burgers al visumvrijstelling heeft verleend voor verblijven van ten hoogste een jaar.

Sinds de dialoog tussen de EU en Oekraïne over visumliberalisering in oktober 2008 van start ging heeft de Europese Commissie zes voortgangsverslagen gepubliceerd over de tenuitvoerlegging van het in november 2010 voorgestelde actieplan voor visumliberalisering. De voortgangsverslagen laten zien dat er sinds 2014 significante en snelle vooruitgang is geboekt en dat de tweede fase van het actieplan is ingegaan, ondanks de uitzonderlijke omstandigheden en de interne en externe uitdagingen waarmee het land geconfronteerd wordt. In het laatste, op 18 december 2015 uitgebrachte voortgangsverslag oordeelde de Commissie dat Oekraïne de nodige voortgang had geboekt en alle in het actieplan vastgestelde benchmarks had gehaald. De rapporteur stelt met voldoening vast dat de dialoog over visumliberalisering een nuttig instrument is gebleken om lastige en diepgaande hervormingen te stimuleren, met name op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Ook wijst de rapporteur op de uiterst positieve samenwerking met de autoriteiten en het maatschappelijk middenveld in Oekraïne in het kader van de voorbereiding van onderhavig verslag.

De visumliberalisering maakt deel uit van een steeds nauwer partnerschap tussen Oekraïne en de Europese Unie. Oekraïne is een van de prioritaire partnerlanden in het Europese nabuurschapsbeleid en het Oostelijk Partnerschap. De in juni 2014 ondertekende en in september 2015 gelijktijdig door de Verkhovna Rada en het Europees Parlement geratificeerde associatieovereenkomst vormt een krachtig signaal en een teken van het wederzijdse streven van de EU en Oekraïne naar een substantiële toenadering op basis van de beginselen van politieke associatie en economische integratie. De opheffing van de visumplicht voor Oekraïense burgers met een biometrisch paspoort is de concrete uitdrukking van dit gemeenschappelijke streven en van het engagement van de Oekraïense bevolking voor vrede, stabiliteit en een Europese en hervormingsgezinde koers voor hun land.

Daarnaast zal de visumliberalisering ten goede komen aan de contacten van mens tot mens. Ook wordt het hierdoor mogelijk de economische en culturele betrekkingen te verdiepen en de politieke dialoog met betrekking tot diverse vraagstukken, waaronder de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, op te voeren. De rapporteur herinnert aan het beginsel van wederkerigheid van visumliberalisering; die wederkerigheid blijkt ook uit de wederzijdse voordelen van visumvrijstelling voor Europese en Oekraïense burgers. De visumvrijstelling voor kort verblijf draagt bovendien bij tot het scheppen van nieuwe economische kansen in de context van de voorlopige inwerkingtreding van de diepe en brede vrijhandelszone, het economische hoofdstuk van de associatieovereenkomst.

In politiek opzicht heeft Oekraïne zich sinds de vreedzame betogingen op het Maidan-plein in november 2013 en de presidents- en parlementsverkiezingen in 2014 op weg begeven naar een grootschalige politieke en democratische omwenteling. Nu heeft het land de kans zichzelf te moderniseren, zich tot een echte democratie te ontwikkelen en de aanwezigheid van de rechtsstaat te waarborgen. In dit proces, dat voortdurende en blijvende inspanning vergt, staat de Europese Unie Oekraïne ter zijde. Het actieplan voor visumliberalisering heeft in hoge mate bijgedragen tot dit proces, met name wat betreft veiligheid van documenten (zoals de afgifte van biometrische paspoorten aan de hand van de strengste internationale normen, strenger dan de minimumvereisten van het actieplan, alsmede de lancering van het informatiesysteem voor visa), grenscontroles, corruptiebestrijding (met de invoering van vier essentiële instellingen op dit gebied) en de strijd tegen de georganiseerde misdaad en witwassen van geld. In dit opzicht schaart de rapporteur zich volledig achter de sluiting van een strategisch en operationeel samenwerkingsakkoord tussen Oekraïne en Europol, die binnenkort zal plaatsvinden. De rapporteur benadrukt verder dat – zoals in alle gevallen waarin een land wordt overgeheveld naar bijlage II van onderhavige gewijzigde verordening – de criteria waaraan in het proces voor visumliberalisering moest worden voldaan, blijven gelden. De in het kader van de dialoog voor de visumliberalisering geboekte vooruitgang zal nauwlettend worden gevolgd in het kader van andere dialogen met betrekking tot de associatieovereenkomst, met name wat betreft corruptiebestrijding, waarvoor een toereikend budget en een niet-aflatend politiek engagement nodig blijven.

De rapporteur heeft tevens rekening gehouden met de mobiliteit en de risico's op het gebied van migratie en veiligheid. Hij wijst er ook op dat het percentage aan Oekraïense burgers geweigerde visa voor de EU lager ligt dan 2%. Verder is de terugnameovereenkomst EU-Oekraïne voor de terugkeer van irreguliere migranten die in november 2007 is gesloten, een van de meest doeltreffende overeenkomsten in zijn soort, met een concreet terugnamecijfer van meer dan 80%, waaruit de uitstekende samenwerking op dit gebied blijkt en de risico's van het migratievraagstuk kunnen worden verzacht. De rapporteur moedigt Oekraïne aan door te gaan met de aansluiting van grenskantoren op de databanken van Interpol, de afgifte van biometrische paspoorten en de voorlichtingscampagne over de rechten en plichten met betrekking tot visumvrij reizen naar de EU. De Europese Unie en Oekraïne dienen bijzondere aandacht te besteden aan mensenhandel en misbruik van de visumvrijstelling door criminele netwerken die op dit gebied actief zijn.

Ten slotte is de rapporteur van mening dat het Europees Parlement door vóór dit voorstel van de Europese Commissie te stemmen het beginsel bekrachtigt dat elk land dat aan alle criteria voldoet, in aanmerking komt voor visumliberalisering, maar hij herinnert eraan dat de criteria die de weg naar deze liberalisering hebben vrijgemaakt, na het van kracht worden van het besluit nog steeds moeten worden nageleefd. Toepassing van deze benadering is doorslaggevend voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de Europese Unie als partner voor derde landen, en zeker voor de buurlanden die een Europese koers volgen. In deze benadering worden de eerbiediging van de rechtsstaat, van het primaat van het recht en van het internationaal recht als fundamenteel beginsel van de Europese Unie weerspiegeld, ook wat betreft de illegale annexatie van de Autonome Republiek de Krim en de stad Sebastopol door de Russische Federatie.

Samengevat, en rekening houdend met het onderzoek naar de criteria van het actieplan voor de visumliberalisering en de betekenis van visumliberalisering voor de Europese en Oekraïense burgers, beveelt de rapporteur de leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan met dit verslag in te stemmen.


ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (7.7.2016)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Rapporteur voor advies: Jacek Saryusz-Wolski

KORTE TOELICHTING

De Commissie buitenlandse zaken is al geruime tijd voorstander van visaversoepeling en visumliberalisering voor de landen van het Oostelijk Partnerschap, als een belangrijk instrument van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU en als manier om de contacten van mens tot mens en de betrekkingen tussen de EU en de desbetreffende landen te verbeteren. Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste pijlers van ons beleid, zoals herhaaldelijk tijdens de topbijeenkomsten is benadrukt door staatshoofden van de EU-lidstaten, en het is een duidelijke blijk van steun aan de onderdanen van de landen van het Oostelijk Partnerschap.

De dialoog tussen de EU en Oekraïne over visumliberalisering is in oktober 2008 van start gegaan, de visumversoepelingsovereenkomst en de overnameovereenkomst zijn op 1 januari 2008 in werking getreden en eerstgenoemde overeenkomst is in 2013 gewijzigd. Zoals de Commissie in de laatste twee voortgangsverslagen heeft erkend, heeft Oekraïne de afgelopen twee jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de tenuitvoerlegging van het actieplan voor visumliberalisering. 

Gezien de stappen richting de EU die het land heeft gezet sinds de Euromaidan-protesten van twee jaar geleden – tijdens welke het Oekraïense volk haar keuze voor Europa verdedigde en voor de Europese democratische waarden opkwam – moet de regeling inzake visumvrij verkeer zo snel mogelijk en zonder verdere vertragingen aan Oekraïne worden toegekend.

Om het hervormingsproces verder te stimuleren moet er een toezichtsmechanisme worden ingesteld, zodat de EU meer gewicht in de schaal kan leggen en tegelijkertijd toezicht kan houden op de verdere tenuitvoerlegging van de anticorruptiewetgeving en de wetgeving inzake de rechtsstaat. Het opschortingsmechanisme dat momenteel wordt overwogen volstaat niet, aangezien het uitsluitend op migratierisico's is gericht. Derhalve moet het worden aangevuld met de verplichting om voortdurend aan de vereiste normen en benchmarks te voldoen.

Het besluit om Oekraïne een regeling inzake visumvrij verkeer toe te kennen moet niet worden uitgesteld tot er een toezichtsmechanisme wordt ingevoerd. De regeling inzake visumvrij verkeer moet onmiddellijk worden toegekend, met als voorbehoud dat het opschortingsmechanisme automatisch word ingesteld zodra de modaliteiten ervan in detail zijn uitgewerkt. 

De afgelopen twee jaar, vanaf de Euromaidan-protesten en de veranderingen die daardoor in gang zijn gezet, heeft Oekraïne een begin gemaakt met een ambitieus en grondig hervormingsproces, dat erop is gericht een daadwerkelijk democratisch politiek stelsel en een goed functionerende economie tot stand te brengen. Het welslagen van deze hervormingen moet mogelijk maken dat Oekraïne van een voormalige Sovjetstaat wordt omgevormd tot een Europees land. Vanaf 2014 heeft Oekraïne een tomeloze inzet getoond wat de hervormingen betreft.  Zoals erkend door de Commissie, is er vooruitgang geboekt bij het doorvoeren van de vereiste hervormingen, onder meer op het gebied van corruptiebestrijding, de hervorming van het openbaar ministerie, de hervorming van het rechtsstelsel, de versterking van de democratische instellingen en de rechtsstaat. Deze hervormingen moeten echter volledig worden doorgevoerd. Wat deze taak betreft is er nog een lange weg te gaan. De nieuwe regering moet de nodige vastberadenheid aan de dag leggen om de hervormingen door te zetten en te streven naar politieke stabiliteit, hetgeen, samen met steun van de bevolking, bepalend is voor het boeken van succes. Door de regeling inzake visumvrij verkeer toe te kennen wordt erkend dat Oekraïne zich ervoor heeft ingezet, en erin is geslaagd, aan alle benchmarks van het actieplan voor visumliberalisering te voldoen. Het is tevens een symbolische en uiterst concrete blijk van steun van de EU aan Oekraïne en de Oekraïense bevolking.

******

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken voor te stellen dat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vaststelt en het voorstel van de Commissie overneemt.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

28.4.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Jacek Saryusz-Wolski

24.5.2016

Behandeling in de commissie

14.6.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

7.7.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

3

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Heidi Hautala


ADVIES van de Commissie juridische zaken (27.9.2016)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Rapporteur voor advies: Heidi Hautala

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie juridische zaken heeft de ontwikkelingen in Oekraïne van het laatste jaar nauwlettend gevolgd, met name op gebied van hervorming van de rechterlijke macht en het overheidsbestuur, evenals de aanzienlijke wetgevende activiteit, waaronder grondwetswijzigingen en wetsaanpassingen aan het EU-recht, die in deze periode haar beslag heeft gekregen.

Een delegatie van commissieleden heeft in september 2015 een bezoek gebracht aan Kiew om te bezien hoe het Parlement de plaatselijke rechterlijke autoriteiten - en het bedrijfsleven en de burgers - behulpzaam kan zijn bij de totstandbrenging van betere banden en betrekkingen rond deze vraagstukken. In juni 2016 volgde hierop een openbare hoorzitting in Brussel, georganiseerd in samenwerking met de Commissie, de EU-adviesmissie (EUAM Oekraïne) en de Raad van Europa, met de deelneming van openbare en particuliere Oekraïense belanghebbende partijen die zich met deze materie bezighouden.

De Commissie heeft in haar laatste twee voortgangsverslagen belangrijke vooruitgang van Oekraïne gesignaleerd bij de uitvoering van het actieplan voor visumliberalisering (VLAP). Deze gunstige ontwikkeling laat zich verzilveren door toekenning van de visumvrijstellingsregeling, maar er moeten wel mechanismen komen waarmee de vorderingen met de uitvoering van de Associatieovereenkomst kunnen worden gevolgd, vooral waar het gaat om hervorming van de rechterlijke macht en het overheidsbestuur.

De Commissie juridische zaken is zeer verheugd over de beduidende vorderingen die de Commissie in haar voortgangsverslagen noemt en die de leden van de commissie bij het voornoemde delegatiebezoek en in de openbare hoorzitting ook zelf hebben kunnen waarnemen. Zij onderstreept evenwel dat de concrete resultaten van de bereikte vooruitgang niet alleen moeten worden vastgehouden maar ook verder moeten worden uitgebouwd, zodat de Oekraïense samenleving tot in al haar gelederen van de rechtsstaatidee doordrongen raakt, niet in de laatste plaats om te zorgen dat het besluit tot visumliberalisering en mogelijk soortgelijk EU-optreden in Oekraïne in de toekomst de harmonisatie met EU-recht en de Europese rechtstradities zullen helpen bevorderen.

******

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken voor te stellen dat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vaststelt en het voorstel van de Commissie overneemt.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)

Document en procedurenummers

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

JURI

28.4.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Heidi Hautala

11.7.2016

Behandeling in de commissie

5.9.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

26.9.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Datum indiening bij EP

20.4.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

26.5.2016

5.9.2016

 

 

Datum goedkeuring

26.9.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

4

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Datum indiening

29.9.2016


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ENF

Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

PPE

Arnaud Danjean

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling