Postup : 2016/0125(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0274/2016

Predkladané texty :

A8-0274/2016

Rozpravy :

PV 05/04/2017 - 16
CRE 05/04/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 06/04/2017 - 7.5
CRE 06/04/2017 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0129

SPRÁVA     ***I
PDF 572kWORD 63k
29.9.2016
PE 585.521v02-00 A8-0274/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Mariya Gabriel

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0236),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0150/0216),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre právne veci (A8-0274/2016),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom návrhu Európskej komisie je zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 539/2001 a presunutie Ukrajiny do prílohy II, v ktorej sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov. Právnym základom návrhu je článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Oslobodenie od vízovej povinnosti pre ukrajinských štátnych príslušníkov, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, nevyžaduje uzavretie dohody o zrušení vízovej povinnosti s EÚ, keďže Ukrajina už oslobodila všetkých občanov Únie od vízovej povinnosti na pobyty do jedného roka.

Od októbra 2008, keď sa začal dialóg medzi Európskou úniou a Ukrajinou o liberalizácii vízového režimu, vydala Komisia šesť správ o pokroku pri plnení akčného plánu liberalizácie vízového režimu, ktorý bol navrhnutý v novembri 2010. Správy o pokroku svedčia o výraznom a rýchlom pokroku od roku 2014 a začatí druhej fázy akčného plánu, a to aj za výnimočných okolností a existencie interných a externých výziev, ktorým krajina čelí. V poslednej správe, prijatej 18. decembra 2015, Komisia dospela k záveru, že Ukrajina dosiahla potrebný pokrok a splnila všetky kritériá stanovené v akčnom pláne. Spravodajkyňa víta skutočnosť, že dialóg o liberalizácii vízového režimu sa ukázal byť účinným nástrojom na presadzovanie náročných a rozsiahlych reforiem, najmä v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Rovnako zdôrazňuje veľmi pozitívnu spoluprácu s ukrajinskými orgánmi a občianskou spoločnosťou v rámci prípravy tejto správy.

Liberalizácia vízového režimu sa začleňuje do kontextu čoraz užšieho partnerstva medzi Úniou a Ukrajinou. Ukrajina je v rámci európskej susedskej politiky a Východného partnerstva jedným z kľúčových partnerov Únie. Podpísanie dohody o pridružení v júni 2014 a jej súčasná ratifikácia Verchovnou Radou a Európskym parlamentom v septembri 2015 predstavujú významný signál a dôkaz spoločného úsilia EÚ a Ukrajiny o výrazné zblíženie na základe zásad politického pridruženia a hospodárskej integrácie. Zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych príslušníkov Ukrajiny, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, bude predstavovať konkrétnu realizáciu tohto spoločného úsilia a záväzku, ktorý ukrajinský ľud prijal v prospech mieru, stability a európskeho, ako aj proreformného smerovania svojej krajiny.

Okrem toho liberalizácia vízového režimu prispeje k prehĺbeniu medziľudských kontaktov. Zároveň umožní posilniť hospodárske a kultúrne vzťahy a zintenzívniť politický dialóg o rôznych otázkach vrátane ľudských práv a základných slobôd. Spravodajkyňa takisto pripomína zásadu reciprocity liberalizácie vízového režimu. Táto reciprocita sa uplatňuje aj vo vzájomných výhodách, ktoré pre európskych a ukrajinských občanov prináša zrušenie vízovej povinnosti. Zrušenie vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty prispeje, okrem iného, k tvorbe nových hospodárskych príležitostí v súvislosti s predbežným nadobudnutím platnosti prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu, ktorá predstavuje hospodársku časť dohody o pridružení.

Po politickej stránke sa Ukrajina od mierových manifestácií na námestí Majdan v novembri 2013 a prezidentských a parlamentných volieb v roku 2014 vydala na cestu výraznej politickej a demokratickej transformácie. Ukrajina má v súčasnosti príležitosť na modernizáciu a rozvoj skutočnej demokracie a na zabezpečenie právneho štátu. Európska únia stojí po boku Ukrajiny v tomto procese, ktorý si vyžaduje neustále a trvalé úsilie. Akčný plán liberalizácie vízového režimu sa v plnej miere podieľa na tomto procese, najmä v oblasti bezpečnosti dokumentov (vrátane vydávania biometrických pasov v súlade s najvyššími medzinárodnými normami a nad rámec minimálnych požiadaviek akčného plánu a zavedenia vízového informačného systému), kontroly hraníc, boja proti korupcii (vytvorením štyroch kľúčových inštitúcií v tejto oblasti) a boja proti organizovanému zločinu a praniu špinavých peňazí. V tejto súvislosti spravodajkyňa plne podporuje uzavretie dohody o strategickej a operačnej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom, ktoré by sa malo urýchlene dosiahnuť. Spravodajkyňa okrem toho zdôrazňuje, že podobne ako vo všetkých prípadoch presunutia do prílohy II tohto zmeneného nariadenia sa kritériá, ktoré boli splnené v procese liberalizácie vízového režimu, budú musieť v budúcnosti aj naďalej spĺňať. Pre pokrok v rámci dialógu o liberalizácii vízového režimu bude prínosom, ak sa bude podrobne monitorovať v rámci iných dialógov o dohode o pridružení, najmä pokiaľ ide o boj proti korupcii, ktorý by mal mať naďalej primeraný rozpočet a bezvýhradnú politickú podporu.

Spravodajkyňa zohľadnila aj mobilitu a migračné a bezpečnostné riziká. Zdôrazňuje, že v súčasnosti je miera zamietnutia udelenia víza do EÚ pre ukrajinských štátnych príslušníkov nižšia ako 2 %. Dohoda o readmisii medzi EÚ a Ukrajinou týkajúca sa návratu neregulárnych migrantov, ktorá bola uzatvorená v novembri 2007, je jednou s najefektívnejších takýchto dohôd s mierou skutočného návratu vyššou ako 80 %, čo svedčí o vynikajúcej spolupráci v tejto oblasti a umožňuje zmiernenie migračných rizík. Spravodajkyňa nabáda Ukrajinu, aby pokračovala s pripájaním hraničných prechodov na databázy Interpolu, s vydávaním biometrických pasov a s informačnými kampaňami o právach a povinnostiach, ktoré sa týkajú cestovania do EÚ bez víz. Európska únia a Ukrajina by mali venovať osobitnú pozornosť obchodovaniu s ľuďmi a zneužívaniu bezvízového styku zločineckými sieťami, ktoré sú do neho zapojené.

Spravodajkyňa na záver vyjadruje presvedčenie, že hlasovaním za tento návrh Európskej komisie Európsky parlament potvrdí zásadu, podľa ktorej každá krajina môže po úspešnom splnení všetkých kritérií získať výhodu liberalizácie vízového režimu. Pripomína však, že kritériá, ktoré vedú k takejto liberalizácii, treba aj po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia naďalej dodržiavať. Dôveryhodnosť a spoľahlivosť Európskej únie ako partnera pre tretie krajiny, a najmä pre susedné krajiny, ktoré sa zaviazali vydať sa na európsku cestu, závisí od dodržiavania tejto metódy. Táto metóda odráža dodržiavanie zásad právneho štátu, prednosti práva a medzinárodného práva ako základnej zásady Európskej únie, a to aj v súvislosti s nezákonnou anexiou Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol Ruskou federáciou.

Na záver spravodajkyňa s ohľadom na preskúmanie kritérií akčného plánu liberalizácie vízového režimu a na význam liberalizácie vízového režimu pre európskych a ukrajinských občanov odporúča, aby členovia Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci túto správu podporili.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (7.7.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jacek Saryusz-Wolski

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre zahraničné veci opakovane podporil zjednodušenie udeľovania víz a liberalizáciu vízového režimu pre krajiny Východného partnerstva ako dôležitý nástroj zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a ako spôsob podpory medziľudských kontaktov a posilnenia vzťahov týchto krajín s EÚ. Liberalizácia vízového režimu sa považuje za jeden z hlavných pilierov našej politiky, na ktorý na samitoch opakovane poukazujú vrcholní predstavitelia členských štátov EÚ a ktorý vysiela občanom krajín Východného partnerstva silný odkaz o podpore.

V októbri 2008 sa začal dialóg o liberalizácii vízového režimu s Ukrajinou. Predchádzalo mu nadobudnutie platnosti dohody o zjednodušení udeľovania víz a dohody o readmisii v januári 2008, pričom prvá z nich bola v roku 2013 zmenená. Komisia vo svojich dvoch najnovších správach o pokroku uvádza, že Ukrajina dosiahla v uplynulých dvoch rokoch značný pokrok pri vykonávaní Akčného plánu liberalizácie vízového režimu. 

Bezvízový styk s Ukrajinou by sa mal zaviesť čo najskôr a bez ďalšieho odkladu ako vyjadrenie uznania pokroku, ktorý táto krajina dosiahla na svojej európskej ceste za dva roky od vlny protestov známej ako Euromajdan, keď ukrajinský národ bojoval za svoje rozhodnutie orientovať sa na Európu a za európske demokratické hodnoty.

Na ďalšie stimulovanie reformného procesu by sa mal zaviesť monitorovací mechanizmus, ktorý by zabezpečil vplyv EÚ pri monitorovaní nepretržitého vykonávania protikorupčných právnych predpisov a zásad právneho štátu. Mechanizmus pozastavenia, o ktorom sa v súčasnosti uvažuje, nie je dostatočný, lebo sa zameriava len na riziká migrácie, a mal by sa doplniť o trvalé plnenie požadovaných noriem a kritérií.

Rozhodnutie o zavedení bezvízového styku s Ukrajinou by sa nemalo odkladať do vytvorenia monitorovacieho mechanizmu. Bezvízový styk by sa mal zaviesť teraz, avšak s výhradou, že hneď po dopracovaní detailov sa automaticky zavedie mechanizmus pozastavenia. 

Počas uplynulých dvoch rokov, ktoré prešli od Euromajdanu a zmien, ktoré tieto protesty podnietili, sa Ukrajina vydala na cestu ambicióznych a komplexných reforiem smerujúcich k vytvoreniu skutočne demokratického politického systému a riadne fungujúceho hospodárstva. Úspešné zavŕšenie týchto reforiem by malo umožniť transformáciu Ukrajiny z postsovietskeho na európsky štát. Od roku 2014 sa na Ukrajine vyvíja bezprecedentné reformné úsilie.  Komisia potvrdila, že sa dosiahol pokrok pri uskutočňovaní potrebných reforiem, a to aj v oblasti boja proti korupcii, reformy prokuratúry, reformy súdnictva, posilňovania demokratických inštitúcií a právneho štátu. Tieto reformy však treba v plnom rozsahu vykonať. Táto úloha ešte zďaleka nie je splnená. Nová vláda musí prejaviť potrebné odhodlanie na ďalšie presadzovanie reforiem a zabezpečenie politickej stability, ktoré sú spolu s podporou zo strany obyvateľstva kľúčom k jej úspechu. Zavedenie bezvízového styku je vyjadrením uznania za úsilie a úspech pri plnení všetkých kritérií stanovených v Akčnom pláne liberalizácie vízového režimu (VLAP). Je tiež symbolickým gestom, ale zároveň veľmi hmatateľným aktom podpory EÚ pre Ukrajinu a jej občanov.

******

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)

Referenčné čísla

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

28.4.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Jacek Saryusz-Wolski

24.5.2016

Prerokovanie vo výbore

14.6.2016

 

 

 

Dátum prijatia

7.7.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

3

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala


STANOVISKO Výboru pre právne veci (27.9.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Heidi Hautala

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre právne veci uplynulý rok dôsledne monitoroval vývoj na Ukrajine, najmä čo sa týka reformy súdnictva a verejnej správy a rozsiahlej legislatívnej činnosti vrátane zmien ústavy a harmonizácie právnych predpisov s právom EÚ, ku ktorým došlo v spomínanom období.

Delegácia výboru navštívila v septembri 2015 Kyjev, aby zistila, ako môže Parlament pomôcť miestnym súdnym orgánom – a tiež podnikom a občanom – pri vytváraní lepších prepojení a vzťahov, pokiaľ ide o tieto otázky. Následne sa v júni 2016 v Bruseli uskutočnilo verejné vypočutie, na ktorom spolupracovala Komisia, poradná misia EÚ (EUAM Ukraine) a Rada Európy a zúčastnili sa na ňom verejné a súkromné ukrajinské zainteresované strany pôsobiace v uvedených oblastiach.

Komisia vo svojich dvoch posledných správach o pokroku uznala výrazné napredovanie Ukrajiny pri vykonávaní akčného plánu liberalizácie vízového režimu. Tento vývoj treba využiť zavedením bezvízového režimu. Musia však existovať mechanizmy na účinné monitorovanie pokroku pri realizácii dohody o pridružení, najmä čo sa týka reformy súdnictva a verejnej správy.

Výbor pre právne veci s uspokojením berie na vedomie dosiahnutý pokrok, ktorý sa spomína v správach Komisie o pokroku a ktorý zaregistrovali samotní členovia výboru počas uvedenej návštevy delegácie a verejného vypočutia. Treba však zdôrazniť, že konkrétne výsledky tohto pokroku nemožno len udržiavať, ale musí sa na nich ďalej stavať v záujme zefektívnenia právneho štátu vo všetkých aspektoch ukrajinskej spoločnosti, a to najmä s cieľom zabezpečiť, že rozhodnutie o zavedení liberalizácie vízového režimu a prípadné podobné opatrenia EÚ na Ukrajine v budúcnosti prispejú k ďalšej aproximácii právu EÚ a európskym právnym tradíciám.

******

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)

Referenčné čísla

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

28.4.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Heidi Hautala

11.7.2016

Prerokovanie vo výbore

5.9.2016

 

 

 

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)

Referenčné čísla

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Dátum predloženia v EP

20.4.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.5.2016

5.9.2016

 

 

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

29.9.2016


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ENF

Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

PPE

Arnaud Danjean

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne oznámenie