Procedure : 2015/2196(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0275/2016

Indgivne tekster :

A8-0275/2016

Forhandlinger :

PV 26/10/2016 - 18

Afstemninger :

PV 27/10/2016 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0421

ANDEN BETÆNKNING     
PDF 269kWORD 59k
29.9.2016
PE 584.114v02-00 A8-0275/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014

(2015/2196(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Marian-Jean Marinescu

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014

(2015/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  der henviser til sin afgørelse af 28. april 2016(3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2014 og svarene fra direktøren for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling,

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(5), særlig artikel 5, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0275/2016),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014

(2015/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  der henviser til sin afgørelse af 28. april 2016(10) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2014 og svarene fra direktøren for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling,

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det, særlig artikel 5, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0275/2016),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014,

(2015/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0275/2016),

A.  der henviser til, at Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling ("fællesforetagendet") blev oprettet i marts 2007 for en 35-årig periode;

B.  der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Euratom repræsenteret ved Kommissionen, Euratoms medlemsstater og tredjelande, som har indgået samarbejdsaftaler med Euratom på området kontrolleret termonuklear fusion;

C.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i marts 2008;

1.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") fastslog, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen;

2.  noterer sig den omstændighed, at der på det endelige disponible budget for 2014 var opført 1 168 800 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 567 600 000 EUR i betalingsbevillinger; konstaterer, at udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne var på henholdsvis 100 % og 88,5 %; bemærker imidlertid, at gennemførelsesgraden for betalingsbevillingerne i det oprindelige budget for 2014 var 73 %;

3.  bemærker, at ITER-organisationens nye generaldirektør som følge af de udfordringer, som ITER-projektet på nuværende tidspunkt står over for, forelagde ITER-Rådet en handlingsplan, der omfattede konkrete foranstaltninger til at afhjælpe de væsentligste hindringer, som på nuværende tidspunkt berører udviklingen af ITER-projektet; noterer sig endvidere for så vidt angår fællesforetagendet, at den nye fungerende direktør har udarbejdet en handlingsplan for fællesforetagendet, som i vid udstrækning støtter ITER-organisationens handlingsplan; anerkender, at fællesforetagendets fungerende direktør forelagde handlingsplanen for fællesforetagendets bestyrelse i marts 2015, hvor den blev godkendt i sin helhed, og at fællesforetagendets handlingsplan supplerer ITER-handlingsplanen i flere henseender og indkredser yderligere forbedringer af fællesforetagendets egne aktiviteter; noterer sig, at de praktiske foranstaltninger med henblik på gennemførelsen af begge handlingsplaner stadig var ved at blive fastlagt, da revisionen fandt sted; noterer sig endvidere, at disse handlingsplaner siden marts 2015 er blevet gennemført og fulgt nøje af ITER-organisationen og fællesforetagendet, og at de forventes at medføre forbedringer; opfordrer til, at der udarbejdes en rapport vedrørende gennemførelsen af foranstaltningen, og til at denne fremlægges rettidigt;

4.  glæder sig over ITER-Rådets konklusioner på mødet den 15. og 16. juni 2016, som dels bekræftede, at ITER-projektet nu er på vej i den rigtige retning på en måde, der vil gøre det muligt at fremsætte et fornuftigt, realistisk og detaljeret forslag om en tidsplan og om de dermed forbundne omkostninger frem til "første plasma", dels godkendte den ajourførte integrerede tidsplan for ITER-projektet, der fastsætter datoen for "første plasma" til december 2025, dels oplyste, at den vellykkede gennemførelse af alle projektets milepæle frem til nu – enten i overensstemmelse med eller forud for tidsplanen – er en positiv indikator for ITER-organisationens og de nationale organers kollektive kapacitet til at fortsætte med at gennemføre den ajourførte tidsplan og dels understregede, at vidnesbyrdet for den mere effektive beslutningstagning, den bedre forståelse af risici og den strenge overholdelse af forpligtelserne, danner et nyt grundlag for tilliden til, at ITER-projektet vil bevare sit nuværende positive momentum;

5.  glæder sig over ITER-Rådets holdning om, at et omfattende fokus på de grundlæggende elementer gennem "første plasma" på effektiv vis bør kunne reducere ITER-projektrisiciene og, at den ajourførte integrerede tidsplan repræsenterer den bedst teknisk opnåelige kurs frem mod "første plasma", der vil markere afslutningen på den grundlæggende opbygning af og indkøringsfaserne for Tokamak og støttefaciliteterne;

6.  bemærker, at de milepæle, som blev fastsat på ITER-Rådets møde den 18. og 19. november 2015 er tæt på at være nået, og at fire ud af de seks milepæle for Fusion for Energy (F4E) for 2016 allerede er blevet opfyldt;

7.  bemærker, at spørgsmålet om leje af lokaler til fællesforetagendet er blevet løst, idet den spanske regering har tilbudt en langfristet lejekontrakt for de nuværende lokaler og en udvidelse af det nuværende kontorareal med en ekstra etage; bemærker i denne forbindelse, at fællesforetagendets bestyrelse på sit møde den 29. og 30. juni 2016 noterede sig indgåelsen af den langfristede lejeaftale for F4E's kontorer mellem Kongeriget Spanien og bygningens ejer og godkendte planerne om at modernisere de kontorlokaler, der vil blive tildelt fællesforetagendet;

8.  bemærker den delvise gennemførelse af personalevedtægten og opfordrer fællesforetagendet til at fortsætte gennemførelsen af de resterende bestemmelser; bemærker med tilfredshed, at den nye finansforordning og de nye gennemførelsesbestemmelser for fællesforetagendet trådte i kraft den 1. januar 2016; anerkender, at fællesforetagendet har fastsat en arbejdsdefinition af fusionsanvendelse/ikke-fusionsanvendelse, hvilket gør det lettere at fastlægge rækkevidden af den eksklusive udnyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der resulterer af kontrakterne.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  EUT C 422 af 17.12.2015, s. 33.

(2)

  EUT C 422 af 17.12.2015, s. 34.

(3)

  EUT L 246 af 14.9.2016, s. 438.

(4)

  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

  EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

(6)

  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72

(7)

  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

  EUT C 422 af 17.12.2015, s. 33.

(9)

  EUT C 422 af 17.12.2015, s. 34.

(10)

  EUT L 246 af 14.9.2016, s. 438.

(11)

  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

5   EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

(12)

1   EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72

(13)

  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

Juridisk meddelelse