Postupak : 2015/2196(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0275/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0275/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 18

Glasovanja :

PV 27/10/2016 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0421

DRUGO IZVJEŠĆE     
PDF 506kWORD 48k
29.9.2016
PE 584.114v02-00 A8-0275/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.

(2015/2196(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.

(2015/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  uzimajući u obzir svoju odluku od 28. travnja 2016.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2014. i odgovore direktora Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije,

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću(5), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0275/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.

(2015/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  uzimajući u obzir svoju odluku od 28. travnja 2016.(10) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2014. i odgovore direktora Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije,

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću, a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(12),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0275/2016),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.

(2015/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0275/2016),

A.  budući da je Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije („Zajedničko poduzeće”) osnovano u ožujku 2007. godine na razdoblje od 35 godina;

B.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća Euratom, koji predstavljaju Komisija, države članice Euratoma i treće zemlje koje su sklopile sporazume o suradnji s Euratomom u području kontrolirane nuklearne fuzije;

C.  budući da je Zajedničko poduzeće u ožujku 2008. započelo sa samostalnim radom;

1.  prima na znanje da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) naveo da godišnja računovodstvena dokumentacija u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. godine te rezultate njegova poslovanja i novčane tokove za okončanu godinu, u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  prima na znanje činjenicu da je konačni proračun za financijsku godinu 2014. dostupan za izvršenje uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 1 168 800 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 567 600 000 EUR; stopa korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila je 100 %, a za odobrena sredstva za plaćanja 88,5 %; međutim, napominje da je stopa izvršenja za odobrena sredstva za plaćanja u odnosu na početni proračun za 2014. godinu iznosila 73 %;

3.  napominje da je, zbog izazova s kojima se trenutačno suočava projekt ITER, novi glavni direktor Organizacije za ITER Vijeću ITER-a predstavio akcijski plan s konkretnim mjerama za rješavanje glavnih ograničenja koja trenutačno utječu na razvoj projekta; osim toga, u pogledu Zajedničkog poduzeća napominje da je njegov novi vršitelj dužnosti direktora pripremio akcijski plan za Zajedničko poduzeće kojim se u velikoj mjeri podržava akcijski plan Organizacije za ITER; potvrđuje da je vršitelj dužnosti Zajedničkog poduzeća predstavio akcijski plan Upravnom odboru Zajedničkog poduzeća u ožujku 2015., koji ga je u cijelosti odobrio, te da se akcijskim planom Zajedničkog poduzeća nadopunjuje akcijski plan Organizacije za ITER u nizu aspekata i utvrđuju daljnja poboljšanja u poslovanju Zajedničkog poduzeća; primjećuje da je utvrđivanje praktičnih mjera za provedbu obaju akcijskih planova još bilo u tijeku u vrijeme revizije; osim toga, napominje da se od ožujka 2015. ti akcijski planovi provode, a Organizacija za ITER i Zajedničko poduzeće pomno ih prate te se očekuje da će se njima ostvariti napredak; poziva da se izvješće o provedbi tih akcijskih planova pravodobno podnese;

4.  pozdravlja zaključke Vijeća ITER-a donesene 15. i 16. lipnja 2016. u kojima je potvrđeno da se projekt ITER odvija u pravom smjeru, čime će se omogućiti utemeljen, ostvariv i detaljan prijedlog rasporeda i povezanih troškova do stvaranja prve plazme; osim toga, u tim se zaključcima podržao ažurirani integrirani raspored za projekt ITER, prema kojemu je stvaranje prve plazme predviđeno za prosinac 2025., navedeno je da je uspješan završetak svih dosadašnjih ključnih etapa projekta u roku ili prije njega pozitivan pokazatelj zajedničkog kapaciteta Organizacije za ITER i domaćih agencija za nastavak pridržavanja ažuriranom integriranom rasporedu, te je istaknuto da se na dokazima o još učinkovitijem odlučivanju, kvalitetnijem razumijevanju rizika i pridržavanju obvezama temelji uvjerenje da će se projekt ITER nastaviti provoditi sadašnjim pozitivnim ritmom;

5.  pozdravlja stajalište Vijeća ITER-a prema kojemu bi usredotočenost na temeljne elemente preko prve plazme trebala efektivno smanjiti rizičnost projekta ITER te prema kojemu je ažurirani integrirani raspored tehnički najviše izvediv put prema stvaranju prve plazme, što će označiti dovršenje ključnih faza sastavljanja i puštanja u rad tokamaka i popratnih objekata;

6.  napominje da su ključne etape koje je Vijeće ITER-a odredilo na svojem sastanku 18. i 19. studenog 2015. u naprednoj fazi te da su četiri od šest ključnih etapa povezanih s Fuzijom za energiju (F4E) za 2016. već dovršene;

7.  napominje da je pitanje najma prostorija Zajedničkog poduzeća riješeno, s obzirom na to da je španjolska vlada ponudila dugoročni ugovor o najmu sadašnjih prostorija te još jednog kata koji bi činio dodatni uredski prostor; u tom kontekstu napominje da je Upravni odbor Zajedničkog poduzeća na svom sastanku 29. i 30. lipnja 2016. primio na znanje sklapanje dugoročnog ugovora o najmu ureda Zajedničkog poduzeća F4E između Kraljevine Španjolske i vlasnika zgrade te je podržao planove o uređenju uredskih prostorija Zajedničkog poduzeća;

8.  konstatira djelomičnu provedbu Pravilnika o osoblju i potiče Zajedničko poduzeće da nastavi provoditi preostale uredbe; smatra pozitivnom činjenicu da su 1. siječnja 2016. na snagu stupili nova Financijska uredba i nova provedbena pravila Zajedničkog poduzeća; potvrđuje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo radnu definiciju fuzijske/nefuzijske primjene, koja olakšava određivanje područja primjene ekskluzivnog korištenja prava intelektualnog vlasništva koja proizlaze iz ugovora.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

26.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 33.

(2)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 34.

(3)

  SL L 246, 14.9.2016., str. 438.

(4)

  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

  SL L 90, 30.3.2007., str. 58.

(6)

  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 33.

(9)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 34.

(10)

  SL L 246, 14.9.2016., str. 438.

(11)

  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

5   SL L 90, 30.3.2007., str. 58.

(12)

1   SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(13)

  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

Pravna napomena