Postup : 2015/2196(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0275/2016

Predkladané texty :

A8-0275/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2016 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0421

DRUHÁ SPRÁVA     
PDF 446kWORD 55k
29.9.2016
PE 584.114v02-00 A8-0275/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2016(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2014, a na odpovede riaditeľa Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(5), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0275/2016),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2016(10), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2014, a na odpovede riaditeľa Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody, a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(12),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(13),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0275/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0275/2016),

A.  keďže Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v marci 2007 na obdobie 35 rokov;

B.  keďže členmi spoločného podniku sú Euratom zastúpený Komisiou, členské štáty Euratomu a tretie krajiny, ktoré s Euratomom uzavreli dohody o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy;

C.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v marci 2008;

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.  berie na vedomie, že konečný rozpočet na rok 2014, ktorý sa mohol čerpať, zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 1 168 800 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 567 600 000 EUR; miera plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 100 % a platobných rozpočtových prostriedkov 88,5 %; konštatuje však, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov vzhľadom na pôvodný rozpočet na rok 2014 bola 73 %;

3.  konštatuje, že v dôsledku súčasných problémov pri realizácii projektu ITER nový generálny riaditeľ organizácie ITER predstavil Rade ITER akčný plán s konkrétnymi opatreniami na riešenie hlavných obmedzení, ktoré v súčasnosti vplývajú na vývoj projektu ITER; ďalej konštatuje, že čo sa týka spoločného podniku, jeho nový úradujúci riaditeľ vypracoval akčný plán pre spoločný podnik, ktorý vo veľkej miere podporuje akčný plán organizácie ITER; berie na vedomie, že úradujúci riaditeľ spoločného podniku predložil akčný plán správnej rade spoločného podniku v marci 2015, ktorá ho vtedy v plnej miere podporila, a že akčný plán spoločného podniku vo viacerých hľadiskách dopĺňa akčný plán organizácie ITER a určuje ďalšie zlepšenia vlastných operácií spoločného podniku; poznamenáva, že v čase konania auditu sa stále pracovalo na stanovení praktických opatrení na realizáciu oboch akčných plánov; okrem toho konštatuje, že organizácia ITER a spoločný podnik tieto akčné plány realizujú a pozorne dodržiavajú od marca 2015 a že sa očakáva, že prinesú zlepšenia; požaduje včasné predloženie správy o vykonávaní týchto akčných plánov;

4.  víta závery Rady ITER z 15. a zo 16. júna 2016, ktorá potvrdila, že projekt ITER ide v súčasnosti správnym smerom, a to spôsobom, ktorý umožní zdravý, realistický a podrobný návrh harmonogramu a súvisiacich nákladov na generovanie prvej plazmy, schválila aktualizovaný integrovaný harmonogram projektu ITER, ktorý určuje dátum generovania prvej plazmy v decembri 2025, uviedla, že úspešné ukončenie všetkých etáp projektu v stanovenom termíne alebo s predstihom pozitívne preukazuje kolektívnu schopnosť organizácie ITER a domácich agentúr naďalej plniť aktualizovaný integrovaný harmonogram, a zdôraznila, že dôkazy o zvýšenej účinnosti rozhodovania, lepšom chápaní rizík a prísnom dodržiavaní záväzkov poskytujú nový základ pre presvedčenie, že projekt ITER si zachová svoju súčasnú pozitívnu dynamiku;

5.  víta pozíciu Rady ITER, podľa ktorej by výrazné zameranie na kľúčové prvky generovania prvej plazmy malo účinne znížiť riziká projektu ITER a že aktualizovaný integrovaný harmonogram je najlepšou technicky uskutočniteľnou cestou ku generovaniu prvej plazmy, ktorou sa zavŕšia kľúčové fázy montáže a uvedenia do prevádzky tokamaku a podporných zariadení;

6.  konštatuje, že etapy, ktoré stanovila Rada ITER na svojom zasadnutí 18. a 19. novembra 2015, sú v pokročilom štádiu a že štyri zo šiestich medzníkov pre spoločný podnik Fusion for Energy (F4E) na rok 2016 už boli splnené;

7.  konštatuje, že problematika prenájmu priestorov spoločného podniku je vyriešená, keďže španielska vláda ponúkla dohodu o dlhodobom prenájme súčasných priestorov a rozšírenie terajších kancelárskych priestorov o ďalšie podlažie; v tejto súvislosti konštatuje, že správna rada spoločného podniku na svojom zasadnutí 29. a 30. júna 2016 vzala na vedomie uzatvorenie dohody o dlhodobom prenájme kancelárií pre F4E medzi Španielskym kráľovstvom a vlastníkom budovy a schválila plány na modernizáciu kancelárskych priestorov pridelených spoločnému podniku;

8.  berie na vedomie čiastočné uplatňovanie služobného poriadku a nabáda spoločný podnik, aby pokračoval vo vykonávaní zostávajúcich predpisov; s uspokojením berie na vedomie skutočnosť, že od 1. januára 2016 nadobudli účinnosť nové nariadenie o rozpočtových pravidlách a nové vykonávacie predpisy spoločného podniku; oceňuje, že spoločný podnik vytvoril pracovnú definíciu toho, čo je uplatnením jadrovej syntézy a čo nie, vďaka čomu sa zjednodušuje určenie rozsahu pôsobnosti výlučného využívania práv duševného vlastníctva, ktoré vyplývajú zo zmlúv.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 33.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 34.

(3)

  Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 438.

(4)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

  Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.

(6)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 33.

(9)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 34.

(10)

  Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 438.

(11)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

5   Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.

(12)

1   Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

Právne oznámenie