Menettely : 2015/2199(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0276/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0276/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 18

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0420

TOINEN MIETINTÖ     
PDF 265kWORD 56k
29.9.2016
PE 584.108v02-00 A8-0276/2016

vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2199(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Marian-Jean Marinescu

PR_DEC_JointUndertakings2

OIKAISUT/LISÄYKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2199(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ARTEMIS-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä ajanjaksolta 1. tammikuuta–26. kesäkuuta 2014 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2014 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä ECSEL‑yhteisyrityksen (entinen ARTEMIS-yhteisyritys ja ENIAC-yhteisyritys) toimitusjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–   ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/20085,

–   ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/20146 ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0276/2016),

1.  myöntää ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ARTEMIS-yhteisyritys ja ENIAC-yhteisyritys) toimitusjohtajalle vastuuvapauden ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ARTEMIS-yhteisyritys ja ENIAC‑yhteisyritys) toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2199(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ARTEMIS-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä ajanjaksolta 1. tammikuuta–26. kesäkuuta 2014 sekä yhteisyrityksen vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 tekemänsä päätöksen(9), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2014 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä ECSEL‑yhteisyrityksen (entinen ARTEMIS-yhteisyritys ja ENIAC-yhteisyritys) toimitusjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(10) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–   ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/20085,

–   ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/20146 ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(12),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0276/2016),

1.  hyväksyy ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ARTEMIS-yhteisyritys ja ENIAC-yhteisyritys) toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2199(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0276/2016),

A.  ottaa huomioon, että ARTEMIS-yhteisyritys perustettiin joulukuussa 2007 kymmeneksi vuodeksi ja että sen tehtävänä on määritellä ja toteuttaa tutkimusohjelma sulautettujen tietotekniikkajärjestelmien avainteknologioiden kehittämiseksi eri sovellusaloilla unionin kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen lujittamiseksi sekä mahdollistaa uusien markkinoiden ja yhteiskunnallisten sovellusten syntyminen;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa lokakuussa 2009;

C.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä kymmenen vuoden ajan enintään 420 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta;

D.  toteaa, että ARTEMIS-osakasvaltioiden rahoitusosuuksien kokonaismäärän olisi oltava unionin rahoitusosuuteen nähden vähintään 1,8-kertainen ja että hankkeisiin yhteisyrityksen keston ajan osallistuvien tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden luontoissuoritusten on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin viranomaisten osuus;

E.  ottaa huomioon, että ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritykset yhdistettiin yhteiseksi teknologia-aloitteeksi, joka koskee elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL-yhteisyritys) ja joka käynnistyi kesäkuussa 2014 kymmeneksi vuodeksi;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 26. kesäkuuta 2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty ajanjaksolta 1. tammikuuta–26. kesäkuuta 2014 annetussa tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  on huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin on kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 antanut varauman sisältävän lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, koska kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa allekirjoitetuissa, hankekuluilmoitusten tarkastamista koskevissa hallinnollisissa sopimuksissa ei määrätä jälkitarkastuksia koskevista käytännön järjestelyistä;

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyritys ei arvioinut päätökseen saatettujen hankkeiden kuluja koskevien, kansallisilta rahoitusviranomaisilta saatujen tarkastuskertomusten laatua; panee lisäksi merkille, että kun kolmen kansallisen rahoitusviranomaisen tarkastusstrategiat oli arvioitu, ei kyetty päättelemään, toimivatko jälkitarkastukset vaikuttavalla tavalla; toteaa tämän johtuneen kansallisten rahoitusviranomaisten erilaisista menetelmistä, joiden vuoksi yhteisyritys ei voinut laskea painotettua virhetasoa eikä jäännösvirhetasoa;

4.   panee merkille, että ECSEL-yhteisyritys toteutti varmistusjärjestelmien vaikuttavuutta koskevan laajan arvioinnin otoksessa, joka koostui kymmenestä ARTEMIS- ja ENIAC‑osakasvaltiosta, joiden osuus ECSEL-yhteisyrityksen toimintatalousarviosta oli suurin ja jotka kattoivat 89,5 prosenttia kaikista yhteisyrityksen myöntämistä avustuksista, ja toteaa, että hankkeen päättymistä koskevien todistusten perusteella 13. kesäkuuta 2016 mennessä arviointi osoittaa, että kattavuusaste on kolme kertaa korkeampi kuin 20 prosentin vähimmäisosuus, jonka ylittyessä kansalliset järjestelmät katsotaan riittäviksi jälkitarkastusstrategiassa;

4.  panee merkille, että ECSEL-yhteisyritys on pyytänyt kansallisilta rahoitusviranomaisilta todisteita siitä, että kansallisten menettelyjen toteuttaminen tarjoaa kohtuullisen varmuuden toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, ja toteaa, että määräaikaan eli 30. kesäkuuta 2016 mennessä 76 prosenttia kansallisista rahoitusviranomaisista, joilta oli pyydetty todisteita ja joiden osuus ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritysten menoista on 96,79 prosenttia, toimitti vaaditut asiakirjat ja vahvisti, että kansallisten menettelyjen toteuttaminen tarjoaa kohtuullisen varmuuden toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

5.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 lopulliseen talousarvioon sisältyi 2 554 510 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 30 330 178 euroa maksumäärärahoja (toimintamenot);

Sisäinen valvonta

6.  panee huolestuneena merkille, että yhteisyritys ei toteuttanut eräitä sisäisen valvonnan standardeja koskevia toimia, jotka liittyvät tiedottamiseen ja tilinpäätösraportointiin ja joita ovat erityisesti toiminnan arviointi sekä sisäisen valvonnan järjestelmien ja oman sisäisen tarkastuksen arviointi; toteaa, että tämä johtui lähestyvästä sulautumisesta; panee merkille, että ECSEL-yhteisyritys on sittemmin edistynyt merkittävästi sisäisen valvonnan järjestelmien täytäntöönpanossa ja oman sisäisen tarkastuksen käyttöönotossa.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

26.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cătălin Sorin Ivan, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 9.

(2)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 10.

(3)

EUVL L 246, 14.9.2016, s. 425.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

5 EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.

6 EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 9.

(8)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 10.

(9)

EUVL L 246, 14.9.2016, s. 425.

(10)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

5 EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.

6 EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

Oikeudellinen huomautus