Postupak : 2015/2199(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0276/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0276/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 18

Glasovanja :

PV 27/10/2016 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0420

DRUGO IZVJEŠĆE     
PDF 580kWORD 54k
29.9.2016
PE 584.108v01-00 A8-0276/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.

(2015/2199(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu

POGREŠKE/DODACI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.

(2015/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za razdoblje od 1. siječnja do 26. lipnja 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 28. travnja 2016.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2014. i odgovore izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(6), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0276/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.

(2015/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za razdoblje od 1. siječnja do 26. lipnja 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(9),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(10) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 28. travnja 2016.(11) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2014. i odgovore izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(12), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(13),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(14), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(15),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(16),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0276/2016),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.

(2015/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0276/2016),

A.   budući da je Zajedničko poduzeće ARTEMIS („Zajedničko poduzećeˮ) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina radi utvrđivanja i provedbe programa istraživanja za razvoj ključnih tehnologija za ugradbene računalne sustave u raznim područjima primjene kako bi se povećala konkurentnost i održivost Unije te omogućilo nastajanje novih tržišta i društveno relevantnih primjena;

B.  budući da je Zajedničko poduzeće počelo sa samostalnim radom u listopadu 2009.;

C.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 420 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje;

D.  budući da bi financijski doprinos država članica ARTEMIS-a ukupno trebao biti najmanje 1,8 puta veći od financijskog doprinosa Unije i da doprinos u naravi organizacija za istraživanje i razvoj koje sudjeluju u projektima tijekom razdoblja na koje je Zajedničko poduzeće osnovano mora biti jednak doprinosu javnih tijela ili veći od njega;

E.  budući da su Zajedničko poduzeće i Zajedničko poduzeće ENIAC (ENIAC) spojeni radi stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (zajednička tehnološka inicijativa ECSEL), koja je počela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 26. lipnja 2014. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 26. lipnja 2014. te rezultate poslovanja i novčane tokove za razdoblje završeno tim danom, u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  zabrinut je što je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu 2014. (izvješće Revizorskog suda) dao kvalificirano mišljenje o pravilnosti i zakonitosti povezanih transakcija na temelju činjenice da administrativni sporazumi potpisani s nacionalnim tijelima za financiranje u pogledu revizije zahtjeva za plaćanje troškova projekta ne obuhvaćaju praktične preduvjete za ex post revizije;

3.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da Zajedničko poduzeće nije ocijenilo kvalitetu izvješća o reviziji zaprimljenih od nacionalnih tijela za financiranje u vezi s troškovima povezanima sa završenim projektima; nadalje, primjećuje da nakon ocjenjivanja revizijskih strategija triju nacionalnih tijela za financiranje nije bilo moguće zaključiti jesu li ex post revizije djelotvorne s obzirom na to da su metodologije kojima su se služila nacionalna tijela za financiranje različite, zbog čega Zajedničko poduzeće nije moglo izračunati pouzdanu ponderiranu stopu pogreške ili stopu preostalih pogrešaka;

4.   napominje da je zajednička tehnološka inicijativa ECSEL provela opsežnu analizu učinkovitosti sustava jamstva na uzorku od deset država članica zajedničkih poduzeća ARTEMIS i ENIAC koje predstavljaju najveći dio operativnog proračuna zajedničke tehnološke inicijative ECSEL i obuhvaćaju 89,5 % ukupnih bespovratnih sredstava dodijeljenih Zajedničkom poduzeću te dodaje, na temelju potvrda o završetku projekta do 13. lipnja 2016., da je analizom utvrđeno da je stopa pokrivenosti tri puta veća od praga od 20 %, iznad kojega se nacionalni sustavi smatraju dovoljnima, prema ex post revizijskoj strategiji;

4.  napominje da je zajednička tehnološka inicijativa ECSEL pozvala nacionalna tijela za financiranje da pruže dokaze o tome da provođenje nacionalnih postupaka daje razumno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija te primjećuje da je do roka koji je bio 30. lipnja 2016. 76 % pozvanih nacionalnih tijela za financiranje, koja su odgovorna za 96,79 % potrošnje zajedničkih poduzeća ARTEMIS i ENIAC, predalo tražene dokumente i potvrdilo da provođenje nacionalnih postupaka daje razumno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija;

5.  prima na znanje činjenicu da je prema izvješću Revizorskog suda konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 2 554 510 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 30 330 178 EUR (operativna);

Unutarnja kontrola

6.  sa zabrinutošću primjećuje da Zajedničko poduzeće nije poduzelo mjere koje se odnose na neke standarde unutarnje kontrole povezane s informacijama i financijskim izvješćivanjem: točnije, to su procjena aktivnosti, ocjena sustava unutarnje kontrole i odjel za unutarnju reviziju; primjećuje da je razlog tomu spajanje koje je bilo na pomolu; napominje da je u međuvremenu zajednička tehnološka inicijativa ECSEL ostvarila znatan napredak u provedbi standarda unutarnje kontrole i osnivanju odjela za unutarnju reviziju.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

26.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cătălin Sorin Ivan, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

SL C 422, 17.12.2015., str. 9.

(2)

SL C 422, 17.12.2015., str. 10.

(3)

SL L 246, 14.9.2016., str. 425.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

5 SL L 30, 4.2.2008., str. 52.

(6)

SL L 169, 7.6.2014., str. 152.

(7)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(8)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(9)

SL C 422, 17.12.2015., str. 9.

(10)

SL C 422, 17.12.2015., str. 10.

(11)

SL L 246, 14.9.2016., str. 425.

(12)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(13)

SL L 30, 4.2.2008., str. 52.

(14)

SL L 169, 7.6.2014., str. 152.

(15)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(16)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

Pravna napomena