Postup : 2015/2199(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0276/2016

Predkladané texty :

A8-0276/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2016 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0420

DRUHÁ SPRÁVA     
PDF 517kWORD 50k
29.9.2016
PE 584.108v02-00 A8-0276/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

PR_DEC_JointUndertakings2

ERRÁTA/DOPLNKY
1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za obdobie od 1. januára do 26. júna 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2016(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2014, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ARTEMIS a spoločného podniku ENIAC),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy5,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL6, a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0276/2016),

1.  neudeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ARTEMIS a spoločného podniku ENIAC) absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ARTEMIS a spoločného podniku ENIAC), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za obdobie od 1. januára do 26. júna 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2016(9), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2014, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ARTEMIS a spoločného podniku ENIAC),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 209,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy5,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL6, a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0276/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS ), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0276/2016),

A.  keďže spoločný podnik ARTEMIS (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom zaviesť a realizovať program výskumu v oblasti vývoja kľúčových technológií pre zabudované počítačové systémy v rôznych oblastiach použitia, aby sa posilnila konkurencieschopnosť a udržateľnosť Únie a umožnil vznik nových trhov a spoločenských aplikácií;

B.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v októbri 2009;

C.  keďže maximálna výška príspevku Únie pre spoločný podnik na obdobie 10 rokov je 420 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu;

D.  keďže finančné príspevky členských štátov spoločného podniku ARTEMIS by mali spolu predstavovať minimálne 1,8-násobok finančného príspevku Únie a nepeňažný príspevok organizácií v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa zúčastňujú na projektoch, má byť počas trvania spoločného podniku rovnaký alebo väčší ako príspevok verejných orgánov;

E.  keďže spoločný podnik ARTEMIS a spoločný podnik ENIAC (ENIAC) boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 a bude trvať 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  berie na vedomie, že účtovná závierka spoločného podniku za obdobie od 1. januára 2014 do 26. júna 2014 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 26. júnu 2014 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušné rozpočtové obdobie ukončené k danému dňu v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  vyjadruje znepokojenie, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vydal výrok s výhradou, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, a to na základe toho, že administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania o audite výkazov nákladov na projekty neobsahujú praktické opatrenia pre audity ex-post;

3.  berie na vedomie informáciu uvedenú v správe Dvora audítorov, že spoločný podnik nehodnotil kvalitu audítorských správ prijatých od vnútroštátnych orgánov financovania, ktoré sa týkali nákladov súvisiacich s ukončenými projektmi; konštatuje tiež, že po vyhodnotení stratégií auditu troch vnútroštátnych orgánov financovania nebolo možné posúdiť, či audity ex-post fungujú účinne, keďže vnútroštátne orgány financovania používajú rôzne metodiky, čo spoločnému podniku neumožnilo vypočítať váženú chybovosť ani zostatkovú chybovosť;

4.   berie na vedomie, že STI ECSEL vykonala rozsiahle posúdenie účinnosti systémov záruk na vzorke 10 členských štátov ARTEMIS a ENIAC, ktoré majú najväčší podiel prevádzkového rozpočtu STI ECSEL a pokrývajú 89,5 % celkových pridelených grantov spoločného podniku, a poznamenáva, že na základe osvedčení o ukončení projektu do 13. júna 2016 posúdenie preukazuje, že miera pokrytia je trikrát vyššia ako prahová hodnota 20 %, pri prekročení ktorej sa vnútroštátne systémy sa považujú za dostatočné v rámci stratégie auditov ex-post;

4.  berie na vedomie, že STI ECSEL vyzvala vnútroštátne orgány financovania, aby predložili dôkaz o tom, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií, a konštatuje, že do termínu 30. júna 2016, 76 % vyzvaných vnútroštátnych orgánov financovania, čo predstavuje 96,79 % výdavkov spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC, predložilo požadované dokumenty a potvrdilo, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií;

5.  berie na vedomie, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2014 zahŕňal podľa správy Dvora audítorov viazané rozpočtové prostriedky vo výške 2 554 510 EUR a platobné (operačné) rozpočtové prostriedky vo výške 30 330 178 EUR;

Vnútorná kontrola

6.  so znepokojením berie na vedomie, že spoločný podnik nepodnikol žiadne kroky v súvislosti s niektorými normami vnútornej kontroly týkajúcimi sa informácií a finančného výkazníctva: najmä pokiaľ ide o hodnotenie činností, posudzovanie systémov vnútornej kontroly a oddelenie vnútorného auditu (IAC); poznamenáva, že to bolo spôsobené nadchádzajúcim zlúčením; berie na vedomie, že medzičasom STI ECSEL dosiahla výrazný pokrok, pokiaľ ide o vykonávanie systému vnútornej kontroly a zriadenie oddelenia vnútorného auditu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cătălin Sorin Ivan, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 9.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 10.

(3)

  Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 425.

(4)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

5 Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

6   Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(5)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 9.

(8)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 10.

(9)

  Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 425.

(10)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

5 Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

6   Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(11)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

Právne oznámenie