Postup : 2015/0112(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0277/2016

Předložené texty :

A8-0277/2016

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0014

ZPRÁVA     ***I
PDF 717kWORD 78k
29.9.2016
PE 585.819v02-00 A8-0277/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a kterým se mění nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Marielle de Sarnez

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a kterým se mění nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0220),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0131/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0277/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společná prohlášení Parlamentu a Komise, která jsou připojena k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Je nezbytné systematizovat provádění a využívání studií dopadu, které předcházejí vyjednávání mezinárodních obchodních dohod nebo rozšíření určité dohody na nové státy, mají-li tyto dohody přímý dopad na hospodářství a produkci nejvzdálenějších regionů Unie.

(Viz – sdělení Komise COM(2008)0642 / Nejvzdálenější regiony: přínos pro Evropu – sdělení Komise COM(2012) 287 / Nejvzdálenější regiony Evropské unie: Na cestě k partnerství pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  K dohodě přistupuje Ekvádor, který patří společně s Kolumbií k hlavním producentům a dodavatelům banánů do Unie. Stávající mechanismus stabilizace pro banány by tedy měl být rozšířen na Ekvádor. Uplatňování stávajícího mechanismu stabilizace pro banány se však ukázalo jako neúčinné. Zkušenosti totiž ukazují, že mechanismus postrádá pružnost, což brání jeho účinnosti. Spouštěcí objem dovozu stanovený pro Peru byl překročen po tři po sobě následující roky, aniž by bylo přijato jakékoli opatření. Proto je vhodné provést změny a zajistit tak, aby byl použitelný postup rychlejší a zjednodušený, čímž by se zlepšil informační tok mezi Evropským parlamentem, Komisí a členskými státy, zejména pomocí zavedení včasného varování, jestliže dojde k překročení 80 % spouštěcích objemů, a zřízení střediska pro monitorování cen.

Pozměňovací návrh  3

Návrh nařízení

Čl. 1 – pododstavec 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (EU) č. 19/2013

Článek 1 – písm. h

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

2a.   Článek 1 – písm. h se nahrazuje tímto:

h)  „přechodným obdobím“ doba deseti let ode dne uplatňování dohody pro jakýkoli produkt, u něhož Sazebník pro odstraňování cel pro zboží pocházející z Kolumbie a Peru uvedený v pododdílech 1 a 2 oddílu B k dodatku 1 (Odstraňování cel) k příloze 1 dohody (dále jen „Sazebník pro odstraňování cel“) stanoví dobu odstraňování cel kratší než deset let nebo doba odstraňování cel zvýšená o tři roky pro jakýkoli produkt, u něhož Sazebník pro odstraňování cel stanoví dobu odstraňování cel deset či více let.

h)  „přechodným obdobím“ doba deseti let ode dne uplatňování dohody pro jakýkoli produkt, u něhož Sazebník pro odstraňování cel pro zboží pocházející z Kolumbie, Ekvádoru a Peru uvedený v pododdílech 1 a 2 oddílu B k dodatku 1 (Odstraňování cel) k příloze 1 dohody (dále jen „Sazebník pro odstraňování cel“) stanoví dobu odstraňování cel kratší než deset let nebo dobu odstraňování cel prodlouženou o tři roky stanovenou pro jakýkoli produkt, u něhož Sazebník pro odstraňování cel stanoví dobu odstraňování cel deset či více let. Tato doba se na Ekvádor začne uplatňovat ode dne jeho přistoupení k dohodě.“

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – pododstavec 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 19/2013

Čl. 15 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

4a.  V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.   Pro dovoz produktů uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny jednotlivé roční spouštěcí objemy dovozu, jak je uvedeno ve druhém a třetím sloupci tabulky v příloze. Jakmile je v průběhu odpovídajícího kalendářního roku dosaženo spouštěcího objemu dovozu pro Kolumbii nebo Peru, Komise v souladu s postupem pro naléhavé případy podle čl. 14 odst. 4 přijme prováděcí akt, kterým může buď dočasně pozastavit preferenční celní sazby použité na produkty odpovídajícího původu během téhož roku na dobu ne delší než tři měsíce a nepřesahující konec odpovídajícího kalendářního roku, nebo stanovit, že toto pozastavení není vhodné.

2.   Pro dovoz produktů uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny jednotlivé roční spouštěcí objemy dovozu, jak je uvedeno ve druhém, třetím a čtvrtém sloupci tabulky v příloze. Jakmile je v průběhu odpovídajícího kalendářního roku dosaženo spouštěcího objemu dovozu pro Kolumbii, Ekvádor nebo Peru, Komise v souladu s postupem pro naléhavé případy podle čl. 14 odst. 4 přijme prováděcí akt, kterým dočasně pozastaví preferenční celní sazby použité na produkty odpovídajícího původu během téhož roku na dobu ne delší než tři měsíce a nepřesahující konec odpovídajícího kalendářního roku.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019)

Odůvodnění

Dokud není dosaženo limitu, potřebují EP a Rada dostávat každý měsíc informace o dovozu banánů a o dosaženém zisku v analýze dopadu tohoto dovozu. Dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru stanoví, že „jakmile je dosaženo spouštěcího objemu dovozu (…), může strana EU dočasně pozastavit preferenční cla“ (příloha I dodatek 1 oddíl A). To znamená, že by tento mechanismus mohl být aktivován automaticky, jakmile je dosaženo spouštěcího objemu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – pododstavec 1 – bod 4 b (nový)

Nařízení (EU) č. 19/2013

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a.  Komise informuje Evropský parlament a Radu o vývoji dovozu banánů z Kolumbie, Ekvádoru a Peru a o jeho dopadu na trh Unie a na evropské producenty. Za tímto účelem musí Komise nejpozději k 1. říjnu každého roku provádět analýzu týkající se devíti posledních měsíců uplynulého roku a informovat o ní Evropský parlament a Radu.

 

Díky této analýze by mělo být možné posoudit rizika případné destabilizace trhu a předjímat vývoj dovozu po zbytek kalendářního roku. Za tímto účelem musí Komise zohlednit všechny údaje shromážděné během uplynulého roku, zejména evropské objemy produkce, dovezené objemy, prodejní ceny na evropském trhu s banány, především v zemích produkujících banány, a ceny uplatňované v zahraničí. Komise musí také zhodnotit vlivy na evropské producenty, jmenovitě na jejich úroveň zaměstnanosti a na jejich příjmy.

 

Pokud objemy dovozu dosáhnou v jedné či několika zemích, jež jsou smluvními stranami dohody, 80% prahové hodnoty pro spuštění mechanismu stabilizace uvedeného v příloze k tomuto nařízení, Komise musí formálně písemně upozornit Evropský parlament a Radu a poskytnout jim analýzu vlivu dovozu na evropský trh s banány.“

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – pododstavec 1 – bod 4 c (nový)

Nařízení (EU) č. 19/2013

Čl. 15 – odst. 3

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

4c.  V článku 15 se zrušuje odstavec 3.

"3.   Při rozhodování o tom, zda by měla být uplatněna opatření podle odstavce 2, vezme Komise v úvahu dopad daného dovozu na situaci na trhu Unie s banány. Tento přezkum zahrnuje takové faktory jako vliv daného dovozu na úroveň cen v Unii, rozvoj dovozu z jiných zdrojů a celkovou stabilitu trhu Unie.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=FR)

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – pododstavec 1 – bod 4 d (nový)

Nařízení (EU) č. 19/2013

Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d.  V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„3a.   Aby bylo možné přesněji posoudit dovoz a situaci evropského trhu s banány, zavede Komise přesné statistické nástroje, které zohlední změny v objemu a ceny dovozů, a to i za každý měsíc a především v zemích Unie produkujících banány. Komise na své internetové stránce zveřejní a každé tři měsíce aktualizuje údaje o vývoji cen zelených banánů na evropském trhu s banány. Komise může svolávat návazné ad hoc schůze, jichž se účastní členské státy a zúčastněné strany.“

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – pododstavec 1 – bod 4 e (nový)

Nařízení (EU) č. 19/2013

Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4e.  V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„7a.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování mechanismu stabilizace pro banány nejpozději do 1. ledna 2019. Zpráva zahrne hodnocení vývoje dovozu banánů a jeho vlivu na trh a na producenty Unie. Pokud zpráva odhalí závažné zhoršení nebo hrozbu závažného zhoršení situace na trhu Unie s banány a/nebo situace evropských producentů, zváží Komise uplatnění vhodných opatření včetně doprovodných kompenzačních opatření.“

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 20/2013

Čl. 15 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1a.  V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Pro dovoz produktů uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny jednotlivé roční spouštěcí objemy, jak je uvedeno v tabulce v příloze. Pro dovoz produktů uvedených v odstavci 1, na něž se uplatňuje preferenční celní sazba, je nezbytné vedle důkazu původu stanoveného v příloze II (Definice pojmu „původní produkty“ a metody administrativní spolupráce) dohody se Střední Amerikou předložit rovněž vývozní osvědčení vydané příslušným orgánem republiky na straně Střední Ameriky, z níž se dotčené produkty vyvážejí. Jakmile je v průběhu odpovídajícího kalendářního roku dosaženo spouštěcího objemu dovozu pro některou ze zemí Střední Ameriky, přijme Komise v souladu s postupem pro naléhavé případy podle čl. 14 odst. 4 prováděcí akt, kterým může buď dočasně pozastavit preferenční celní sazby použité na produkty odpovídajícího původu během téhož roku na dobu ne delší než tři měsíce a nepřesahující konec odpovídajícího kalendářního roku, nebo stanovit, že toto pozastavení není vhodné.

2.  Pro dovoz produktů uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny jednotlivé roční spouštěcí objemy dovozu, jak je uvedeno v tabulce v příloze. Pro dovoz produktů uvedených v odstavci 1, na něž se uplatňuje preferenční celní sazba, je nezbytné vedle důkazu původu stanoveného v příloze II (Definice pojmu „původní produkty“ a metody administrativní spolupráce) dohody se Střední Amerikou předložit rovněž vývozní osvědčení vydané příslušným orgánem republiky na straně Střední Ameriky, z níž se dotčené produkty vyvážejí. Jakmile je v průběhu odpovídajícího kalendářního roku dosaženo spouštěcího objemu dovozu pro některou ze zemí Střední Ameriky, přijme Komise v souladu s postupem pro naléhavé případy podle čl. 14 odst. 4 prováděcí akt, kterým dočasně pozastaví preferenční celní sazby použité na produkty odpovídajícího původu během téhož roku na dobu ne delší než tři měsíce a nepřesahující konec odpovídajícího kalendářního roku.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Odůvodnění

Dokud není dosaženo limitu, potřebují EP a Rada dostávat každý měsíc informace o dovozu banánů a o dosaženém zisku v analýze dopadu tohoto dovozu. Dohoda mezi EU a Střední Amerikou stanoví, že: „jakmile je dosaženo spouštěcího objemu dovozu, může strana EU dočasně pozastavit preferenční cla.“ To znamená, že by tento mechanismus mohl být aktivován automaticky, jakmile je dosaženo spouštěcího objemu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 b (nový)

Nařízení (EU) č. 20/2013

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a.   Komise průběžně informuje Evropský parlament a Radu o vývoji dovozu banánů z Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy a Panamy a o jeho dopadu na trh Unie a na evropské producenty. Za tímto účelem musí Komise nejpozději k 1. říjnu každého roku provádět analýzu týkající se devíti posledních měsíců uplynulého roku a informovat o ní Evropský parlament a Radu.

 

Díky této analýze by mělo být možné posoudit rizika případné destabilizace trhu a předjímat vývoj dovozu po zbytek kalendářního roku. Za tímto účelem musí Komise zohlednit všechny údaje shromážděné během uplynulého roku, zejména evropské objemy produkce, dovezené objemy, prodejní ceny na evropském trhu s banány, především v zemích produkujících banány, a ceny uplatňované v zahraničí. Musí také zhodnotit vlivy na evropské producenty, zejména na jejich úroveň zaměstnanosti a na jejich příjmy.

 

Pokud objemy dovozu dosáhnou v jedné či několika zemích, jež jsou smluvními stranami dohody, 80% prahové hodnoty pro spuštění mechanismu stabilizace uvedeného v příloze k tomuto nařízení, Komise musí formálně písemně upozornit Evropský parlament a Radu a poskytnout jim analýzu vlivu dovozu na evropský trh s banány.“

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 c (nový)

Nařízení (EU) č. 20/2013

Čl. 15 – odst. 3

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1c.   V článku 15 se zrušuje odstavec 3.

3.   Při rozhodování o tom, zda by měla být uplatněna opatření podle odstavce 2, vezme Komise v úvahu dopad daného dovozu na situaci na trhu Unie s banány. Tento přezkum zahrnuje takové faktory jako vliv daného dovozu na úroveň cen v Unii, rozvoj dovozu z jiných zdrojů a celkovou stabilitu trhu Unie.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 d (nový)

Nařízení (EU) č. 20/2013

Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d.  V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„3a.   Aby bylo možné přesněji posoudit dovoz a situaci evropského trhu s banány, zavede Komise přesné statistické nástroje, které zohlední změny v objemu a ceny dovozů, a to i za každý měsíc a především v zemích Unie produkujících banány. Komise na své internetové stránce zveřejní a každé tři měsíce aktualizuje údaje o vývoji cen zelených banánů na evropském trhu s banány. Komise může svolávat návazné ad hoc schůze, jichž se účastní členské státy a zúčastněné strany.“

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 e (nový)

Nařízení (EU) č. 20/2013

Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1e.  V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„7a. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování mechanismu stabilizace pro banány nejpozději do 1. ledna 2019. Zpráva zahrne hodnocení vývoje dovozu banánů a jeho vlivu na trh a na producenty Unie. Pokud zpráva odhalí závažné zhoršení nebo hrozbu závažného zhoršení situace na trhu Unie s banány a/nebo situace evropských producentů, zváží Komise uplatnění vhodných opatření včetně doprovodných kompenzačních opatření.“


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament a Komise souhlasí s tím, že je třeba úzce spolupracovat při monitorování provádění dohody a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé [1]. Za tímto účelem se shodují na tomto:

–  Na žádost příslušného výboru Evropského parlamentu předloží Komise tomuto výboru zprávu o jakýchkoli konkrétních obavách spojených s prováděním závazků týkajících se obchodu a udržitelného rozvoje ze strany Kolumbie, Ekvádoru nebo Peru.

–  Pokud Evropský parlament přijme doporučení k zahájení šetření ohledně ochranných opatření, Komise pečlivě přezkoumá, zda jsou podle nařízení (EU) č. 19/2013 splněny podmínky zahájení z moci úřední. Pokud se Komise bude domnívat, že podmínky splněny nejsou, předloží příslušnému výboru Evropského parlamentu zprávu, jejíž součástí bude vysvětlení všech faktorů podstatných pro zahájení šetření.

–  Komise nejpozději do 1. ledna 2019 přezkoumá situaci evropských producentů banánů, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 7a tohoto nařízení. Pokud bude zjištěno závažné zhoršení nebo hrozba závažného zhoršení situace na trhu nebo situace evropských producentů, lze uvažovat o vhodných opatřeních, a to buď o prodloužení tohoto mechanismu po dohodě stran účastnících se dohody, nebo o kompenzačních opatřeních. Komise nadále provádí roční analýzu situace na trhu a situace evropských producentů po roce 2020, která může v případě potřeby vést k podpůrným opatřením.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament a Komise souhlasí s tím, že je třeba úzce spolupracovat při monitorování provádění dohody a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kostarikou, Salvadorem, Guatemalou, Hondurasem, Nicaraguou a Panamou na straně druhé (1). Za tímto účelem se shodují na tomto:

–  Na žádost příslušného výboru Evropského parlamentu předloží Komise tomuto výboru zprávu o jakýchkoli konkrétních obavách spojených s prováděním závazků týkajících se obchodu a udržitelného rozvoje ze strany Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nicaraguy a Panamy.

–  Pokud Evropský parlament přijme doporučení k zahájení šetření ohledně ochranných opatření, Komise pečlivě přezkoumá, zda jsou podle nařízení (EU) č. 20/2013 splněny podmínky zahájení z moci úřední. Pokud se Komise bude domnívat, že podmínky splněny nejsou, předloží příslušnému výboru Evropského parlamentu zprávu, jejíž součástí bude vysvětlení všech faktorů podstatných pro zahájení šetření.

–  Komise do 1. ledna 2019 přezkoumá situaci evropských producentů banánů, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 7a tohoto nařízení. Pokud bude zjištěno závažné zhoršení nebo hrozba závažného zhoršení situace na trhu nebo situace evropských producentů, lze uvažovat o vhodných opatřeních, a to buď o prodloužení tohoto mechanismu po dohodě stran účastnících se dohody, nebo o kompenzačních opatřeních. Komise nadále provádí roční analýzu situace na trhu a situace evropských producentů po roce 2020, která může v případě potřeby vést k podpůrným opatřením.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Situace na trhu s banány v Evropské unii

1.1 Spotřeba:

Banány jsou nejvíce konzumovaným ovocem na světě. Trh Evropské unie je největším odbytištěm banánů, neboť představuje přibližně jednu třetinu celosvětového vývozu. V roce 2015 bylo v Unii spotřebováno 5,8 milionu tun, přičemž poptávka po banánech v posledních letech stoupá. Banány se do Evropy dovážejí převážně ze zemí Střední a Latinské Ameriky. Nejvýznamnějším vývozcem banánů do Unie je Ekvádor, který v roce 2015 vyvezl 1 360 811 tun banánů. Za ním následují Kolumbie (1 314 955 tun v roce 2015) a Kostarika (947 749 tun v roce 2015). EU dováží celkem 5,2 milionu tun banánů, z nichž 1,1 milionu tun ze zemí AKT je osvobozeno od cel. Tento dovoz představuje 88,7 % celkové spotřeby banánů v Evropě. Zbývajících 11,4 % evropské spotřeby banánů připadá na evropské producenty. Tento podíl, který před třemi lety představoval 12,6 %, se postupem času snížil. Ke snížení došlo výlučně ve prospěch zemí, které nepatří k zemím AKT, neboť podíl banánů ze zemí AKT na evropském dovozu se ve stejném časovém období snížil o 1, 2 %;

1.2 Produkce:

V roce 2015 evropští producenti zásobovali vnitřní trh 669 673 tunami banánů, přičemž byla jejich produkce určena výhradně pro tento trh. Banány se pěstují v pěti evropských zemích. Největším producentem je Španělsko, které pokrývá polovinu evropské nabídky (381 827 tun v roce 2015), za něj se řadí Francie (263 022 tun v roce 2015) a na třetím místě je Portugalsko (s 18 645 tunami v roce 2015). Tyto tři země koncentrují svoji produkci výlučně ve svých nejvzdálenějších regionech: Španělsko na Kanárských ostrovech, Francie na Guadeloupu a Martiniku a Portugalsko na Madeiře a Azorách. Dalšími dvěma evropskými zeměmi, které produkují banány, ač v menší míře, jsou Kypr a Řecko.

Na těchto ostrovních územích hraje odvětví banánů velmi důležitou hospodářskou úlohu. Přímo či nepřímo na něm závisí 37 000 pracovních míst, což svědčí o tom, že se jedná o jednu z hlavních činností těchto regionů. Zajišťuje životaschopnost námořní dopravy, která umožňuje pravidelné zásobování těchto regionů zbožím z kontinentální Evropy a snížení životních nákladů na ostrovech. Kromě toho je toto odvětví ukázkovým příkladem, pokud jde o udržitelnost. Evropští producenti dodržují sociální, hygienické a environmentální normy, které patří k nejpřísnějším na světě. Na Francouzských Antilách investovali představitelé tohoto odvětví do odborného vzdělávání, aby prosazovali osvědčené postupy v oblasti udržitelného zemědělství, výzkumu a vývoje.

2. Ochrana banánů, „citlivého“ zemědělského produktu, v obchodních dohodách

2.1 Vývoj evropského trhu:

Evropský trh s banány se konkurenci producentů ze třetích zemí otevíral postupně. V rámci společné organizace trhů se zemědělskými produkty, jejíž vytvoření bylo přijato v únoru 1993, se Unie rozhodla poskytnout producentům banánů ze zemí AKT bezcelní přístup. Avšak tuto obchodní preferenci považovanou s ohledem na právo WTO za diskriminační zpochybnilo několik zemí Latinské Ameriky a USA. V návaznosti na rozhodnutí této organizace musela Unie na základě Ženevských dohod z roku 2009 souhlasit s ročním snížením cel až na výši 114 EUR za tunu v případě banánů pocházejících ze zemí, které nepatří mezi země AKT, a to do roku 2017.

Zároveň Unie v prosinci 2012 uzavřela dohodu o volném obchodu s Kolumbií a Peru a dohodu o přidružení se Střední Amerikou, které stanoví postupné snižování celních sazeb pro banány až do výše 75 EUR za tunu do 1. ledna 2020. Odstraňování cel bude přínosné také pro Ekvádor, který by měl přistoupit k dohodě s Kolumbií a Peru po její ratifikaci všemi smluvními stranami.

Celní preference přiznané zemím, které konkurují Unii na trhu s banány, způsobily nárůst dovozu. Ten se v roce 2015 zvýšil o 3 %, v roce 2014 o 6 % a v roce 2013 o 5 %.

2.2 Evropské nástroje ochrany banánů v rámci dohody:

Tato zvýšená mezinárodní konkurence v důsledku snížení celních sazeb na banány ze zemí, které nepatří mezi státy AKT, vedla k tomu, že Komise zařadila banány na seznam tzv. „citlivých“ zemědělských produktů Unie a zajistila pomocí obchodních nástrojů jejich ochranu. Dohoda mezi Evropskou unií, Kolumbií a Peru, ke které přistupuje Ekvádor, a dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Střední Amerikou obsahují dva ochranné mechanismy umožňující zabránit tomu, aby hromadný dovoz z jedné nebo více těchto zemí destabilizoval evropský trh a znevýhodnil postavení producentů v Unii. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 19/2013 a č. 20/2013 představují právní nástroj, který podrobně popisuje fungování těchto dohod a jímž se uplatňují ustanovení dohod o volném obchodu a o přidružení. Změna, kterou navrhla Komise, zohledňuje přistoupení Ekvádoru k dohodě s Kolumbií a Peru.

Prvním z těchto dvou nástrojů je dvoustranná ochranná doložka, která je platná během prvních deseti let uplatňování dohody. Doložka umožňuje stabilizovat snižování cel, nebo naopak cla znovu navýšit v případě značného zvýšení dovozu z Kolumbie, Peru, Ekvádoru nebo ze Střední Ameriky, které by mohlo způsobit vážnou újmu producentům Unie. Přistoupení Ekvádoru, které bylo odloženo, znamená, že doložka se pro tuto zemi použije později než v případě Kolumbie a Peru, aby bylo desetileté období uplatňování stejné pro všechny tři obchodní partnery.

Druhým nástrojem je tzv. „mechanismus stabilizace“. Jeho účinek je totožný s doložkou pouze s tím rozdílem, že k jeho spuštění není třeba zahájit vyšetřovací postup, aby se zjistilo, zda byla způsobena újma. Lze jej spustit po překročení stanoveného objemu banánů dovážených do Unie, který se pro jednotlivé strany dohody stanoví každý rok nanovo. To usnadňuje jeho použití vzhledem k tomu, že Komise je povinna reagovat tehdy, kdy je stanovený objem překročen. Po přezkoumání dopadu překročení na evropský trh může Komise tento mechanismus aktivovat přímo. V praxi jej Komise dosud nikdy neuplatnila navzdory tomu, že Peru stanovený objem překročilo během posledních tří let, a sice od roku 2013 do roku 2015, a Guatemala v roce 2015. Komise tehdy dospěla k závěru, že to nenarušilo stabilitu evropského trhu, a že tudíž použití mechanismu nebylo odůvodněné. Mechanismus je stejně jako ochranná doložka dočasným řešením a jeho platnost vyprší dne 1. ledna 2020.

3. Zajištění lepší ochrany evropských producentů

3.1 Zvyšování transparentnosti:

Změna nařízení má zajistit účinnou ochranu evropských výrobců. Má umožnit lépe odhadovat nárůst objemu banánů dovážených do Unie, lépe jej předvídat a lépe na něj reagovat.

Zpravodajka proto navrhuje, aby Komise od této chvíle průběžně informovala Evropský parlament a Radu o vývoji dovozu banánů na trh Unie, což umožní předvídat rizika překročení stanovených objemů. V případě, že se objem dovozu z určité země výrazně zvýší, což by znamenalo, že by hrozilo dosažení prahové hodnoty pro spuštění mechanismu stabilizace, bude na to muset Komise upozornit Evropský parlament a Radu. Příslušné oznámení bude třeba předložit v písemné formě.

Kromě toho je třeba zkvalitnit a harmonizovat databáze Eurostatu, které Komise používá k posouzení vývoje na evropském trhu s banány, aby bylo možné situaci na trhu Unie přesně hodnotit.

Na závěr si zpravodajka přeje, aby Komise naplánovala pokračování mechanismu stabilizace i po roce 2020, a to s cílem chránit evropské producenty před zvýšeným dovozem ze třetích zemí. To lze provést v rámci společného prohlášení s Parlamentem, k němuž se má možnost připojit i Rada. Pokud by s tímto prodloužením nesouhlasily všechny státy, jež jsou smluvními stranami dohody, měla by Komise zvážit nápravná opatření.

3.3 Zachování vysoké úrovně požadavků na evropské odvětví „banánů“:

Význam odvětví banánů pro hospodářský rozvoj mnohých nejvzdálenějších evropských regionů a úsilí, které toto odvětví vynakládá na zajištění co největší udržitelnosti, by nás měly podněcovat k ochraně tohoto odvětví a k zajištění toho, aby podepsané mezinárodní dohody nepředstavovaly pro tuto produkci hrozbu.

Vysoké standardy, které Evropská unie ukládá svým producentům v sociální a environmentální oblasti, musí být pro naše producenty výhodou.

Proto musí naše obchodní politika přispívat k zachování vysoké úrovně těchto evropských norem a usilovat o dodržování rovnocenných norem na celosvětové úrovni, nikoli přispívat k jejich zhoršování.

Z tohoto důvodu má odpovídající a účinná ochrana odvětví banánů jakožto „citlivého“ evropského produktu zásadní význam.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány v rámci obchodní dohody mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Kolumbií a Peru na straně druhé

Referenční údaje

COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)

Datum předložení EP

26.5.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

8.6.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

8.6.2015

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AGRI

17.6.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marielle de Sarnez

15.6.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

30.11.2015

31.8.2016

 

 

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

Datum předložení

29.9.2016

Právní upozornění