Postup : 2015/0112(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0277/2016

Predkladané texty :

A8-0277/2016

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 02/02/2017 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0014

SPRÁVA     ***I
PDF 629kWORD 80k
29.9.2016
PE 585.819v02-00 A8-0277/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 19/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 20/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 19/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 20/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0220),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0131/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0277/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu a Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Je potrebné systematizovať realizáciu a využívanie štúdií vplyvu pred rokovaniami o medzinárodných obchodných dohodách alebo akýmkoľvek rozšírením dohody na nové štáty, ak tieto skutočnosti majú priamy dosah na hospodárstvo a produkciu najvzdialenejších regiónov Únie.

(Pozri: – oznámenie Komisie COM(2008)0642 / Najvzdialenejšie regióny: prínos pre Európu – oznámenie Komisie COM(2012)0287 / Najvzdialenejšie regióny Európskej únie: smerom k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  K dohode pristúpi Ekvádor, ktorý je spolu s Kolumbiou jedným z hlavných producentov a dodávateľov banánov do Únie. Preto je potrebné rozšíriť súčasný stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi aj na Ekvádor. Uplatňovanie súčasného stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi sa však ukázalo ako neefektívne. Skúsenosť totiž ukazuje, že nedostatočná flexibilita tohto mechanizmu bráni v jeho efektívnosti. Počas troch po sebe nasledujúcich rokoch bol prekročený spúšťací objem dovozu stanovený pre Peru, bez toho, aby boli prijaté nejaké opatrenia. Je preto potrebné uskutočniť zmeny s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatniteľný postup zrýchlil a zjednodušil, aby sa tak zlepšil tok informácií medzi Európskym parlamentom, Komisiou a členskými štátmi, najmä zahrnutím včasného varovania, ak sa presiahne 80 % spúšťacích objemov, a vytvorením strediska pre monitorovanie cien.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 19/2013

Článok 1 – písmeno h

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.   Článok 1 písm. h) sa nahrádza takto:

h)  „prechodné obdobie“ je desaťročné obdobie od dátumu začatia uplatňovania dohody pre produkt, v súvislosti s ktorým sa v zozname odstránenia ciel pre produkty s pôvodom v Kolumbii a Peru, ako je stanovené v pododdieloch 1a 2 oddielu B dodatku 1 (Odstránenie ciel) k prílohe I k dohode (ďalej len „zoznam odstránenia ciel“), stanoví obdobie odstraňovania cla kratšie ako desať rokov, alebo obdobie odstraňovania cla predĺžené o tri roky pre produkt, v súvislosti s ktorým zoznam odstránenia ciel stanovuje obdobie odstraňovania cla v trvaní desať rokov alebo viac.

h)  „prechodné obdobie“ je desaťročné obdobie od dátumu začatia uplatňovania dohody pre produkt, v súvislosti s ktorým sa v zozname odstránenia ciel pre produkty s pôvodom v Kolumbii, Ekvádore a Peru, ako je stanovené v pododdieloch 1 a 2 oddielu B dodatku 1 (Odstránenie ciel) k prílohe I k dohode (ďalej len „zoznam odstránenia ciel“), stanoví obdobie odstraňovania cla kratšie ako desať rokov, alebo obdobie odstraňovania cla predĺžené o tri roky pre produkt, v súvislosti s ktorým zoznam odstránenia ciel stanovuje obdobie odstraňovania cla v trvaní desať rokov alebo viac. Toto obdobie sa začína uplatňovať na Ekvádor od jeho pristúpenia k dohode. “

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 19/2013

Článok 15 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V článku 15 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.   Pre dovoz produktov uvedených v odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v druhom a treťom stĺpci tabuľky v prílohe. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu Kolumbiou alebo Peru počas zodpovedajúceho kalendárneho roka Komisia v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 14 ods. 4 prijme vykonávací akt, ktorým môže buď dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované na produkty so zodpovedajúcim pôvodom počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka, alebo stanoviť, že takéto pozastavenie nie je primerané.

2.   Pre dovoz produktov uvedených v odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v druhom, treťom a štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu Kolumbiou, Ekvádorom alebo Peru počas zodpovedajúceho kalendárneho roka Komisia v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 14 ods. 4 prijme vykonávací akt, ktorým dočasne pozastaví preferenčné clo uplatňované na produkty so zodpovedajúcim pôvodom počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019)

Odôvodnenie

Európsky parlament a Rada potrebujú dostávať každý mesiac informácie o dovoze banánov a dosiahnutých ziskoch v analýze vplyvu tohto dovozu, kým sa nedosiahne prahová hodnota. Dohoda medzi EÚ a Kolumbiou a Peru ustanovuje, že: „ak sa spúšťací objem dovozu dosiahne (...), strana EÚ môže dočasne pozastaviť preferenčné colné sadzby“ (príloha I, dodatok 1, oddiel A). Inými slovami, tento mechanizmus by mohol byť spustený automaticky, hneď ako sa dosiahne spúšťací objem.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 19/2013

Článok 15 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  V článku 15 sa vkladá tento odsek:

 

„2a.  Komisia informuje Európsky parlament a Radu o vývoji dovozu banánov z Kolumbie, Ekvádoru a Peru a jeho vplyve na trh Únie a na európskych producentov. Na tento účel vykoná najneskôr k 1. októbru každého roka analýzu týkajúcu sa deviatich posledných mesiacov predchádzajúceho roka a informuje o tom Európsky parlament a Radu.

 

Táto analýza umožní posúdenie rizík možnej destabilizácie trhu a predvídanie vývoja dovozu na zvyšok kalendárneho roka. Na tento účel Komisia zohľadní všetky informácie zhromaždené počas predchádzajúceho roka, najmä európske objemy produkcie, objemy dovozu, predajné ceny na európskom trhu s banánmi, najmä v krajinách produkujúcich banány, a ceny uplatňované v zahraničí. Komisia takisto zhodnotí vplyv na európskych producentov, najmä na ich úroveň zamestnanosti a na ich príjmy.

 

Ak objemy dovozu dosiahnu v prípade jednej alebo viacerých krajín, ktoré sú stranami dohody, 80 % spúšťacieho objemu na uplatnenie stabilizačného mechanizmu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia formálne, písomnou formou upozorní Európsky parlament a Radu a poskytne im analýzu vplyvu tohto dovozu na európsky trh s banánmi. “

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 19/2013

Článok 15 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  V článku 15 sa vypúšťa odsek 3.

3.   Pri rozhodovaní o tom, či by sa mali uplatniť opatrenia v súlade s odsekom 2, Komisia zohľadňuje vplyv príslušného dovozu na situáciu na trhu Únie s banánmi. Uvedené preskúmanie musí zahŕňať faktory, akými sú: účinky príslušného dovozu na úroveň cien v Únii, rozvoj dovozu z iných zdrojov, celková stabilita trhu Únie.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 d (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 19/2013

Článok 15 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4d.  V článku 15 sa vkladá tento odsek:

 

„3a.   S cieľom umožniť presnejšie hodnotenie dovozu a situácie na európskom trhu s banánmi zavedie Komisia presné štatistické nástroje, ktoré zohľadnia vývoj objemu a cien dovozu banánov, a to aj mesačný, a predovšetkým v producentských krajinách Únie. Komisia na svojom webovom sídle zverejní a každé tri mesiace aktualizuje údaje o vývoji cien zelených banánov na európskom trhu s banánmi. Komisia môže zvolať ad hoc monitorovacie zasadnutia, na ktorých sa zúčastnia členské štáty a zainteresované strany. “

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 e (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 19/2013

Článok 15 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4e.  V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:

 

„7a.  Komisia predloží do 1. januára 2019 Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi. Správa zahŕňa hodnotenie vývoja dovozu banánov a jeho vplyv na trh Únie a jej producentov. Ak sa v správe zistí vážne zhoršenie alebo hrozba vážneho zhoršenia situácie na trhu Únie s banánmi a/alebo situácie európskych producentov, Komisia zváži prijatie vhodných opatrení vrátane sprievodných kompenzačných opatrení. “

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 20/2013

Článok 15 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V článku 15 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Pre dovoz produktov uvedených v odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v tabuľke v prílohe. Dovoz produktov uvedených v odseku 1 s uplatnením preferenčnej colnej sadzby podlieha okrem predloženia dôkazu o pôvode stanoveného v prílohe II (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) k dohode, aj predloženiu vývozného osvedčenia vydaného príslušným orgánom republiky patriacej k Strednej Amerike, z ktorej sa produkty vyvážajú. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu pre krajinu Strednej Ameriky počas zodpovedajúceho kalendárneho roka Komisia v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 14 ods. 4 prijme vykonávací akt, ktorým môže buď dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované na produkty so zodpovedajúcim pôvodom počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka, alebo stanoviť, že takéto pozastavenie nie je primerané.

2.  Pre dovoz produktov uvedených v odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v tabuľke v prílohe. Dovoz produktov uvedených v odseku 1 s uplatnením preferenčnej colnej sadzby podlieha okrem predloženia dôkazu o pôvode stanoveného v prílohe II (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) k dohode aj predloženiu vývozného osvedčenia vydaného príslušným orgánom republiky patriacej k Strednej Amerike, z ktorej sa produkty vyvážajú. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu pre krajinu Strednej Ameriky počas zodpovedajúceho kalendárneho roka Komisia v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 14 ods. 4 prijme vykonávací akt, ktorým dočasne pozastaví preferenčné clo uplatňované na produkty so zodpovedajúcim pôvodom počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Odôvodnenie

Európsky parlament a Rada potrebujú dostávať každý mesiac informácie o dovoze banánov a dosiahnutých ziskoch v analýze vplyvu tohto dovozu, kým sa nedosiahne prahová hodnota. Dohoda medzi EÚ a Strednou Amerikou ustanovuje, že: „ak sa spúšťací objem dovozu dosiahne, strana EÚ môže dočasne pozastaviť preferenčné colné sadzby“. Inými slovami, tento mechanizmus by mohol byť spustený automaticky, hneď ako sa dosiahne spúšťací objem.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 20/2013

Článok 15 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  V článku 15 sa vkladá tento odsek:

 

„2a.   Komisia informuje Európsky parlament a Radu o vývoji dovozu banánov z Kostariky, zo Salvádoru, z Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy a Panamy a jeho vplyve na trh Únie a na európskych producentov. Na tento účel Komisia vykoná najneskôr k 1. októbru každého roka analýzu týkajúcu sa deviatich posledných mesiacov predchádzajúceho roka a informuje o tom Európsky parlament a Radu.

 

Táto analýza umožní posúdenie rizík možnej destabilizácie trhu a predvídanie vývoja dovozu na zvyšok kalendárneho roka. Na tento účel Komisia zohľadní všetky informácie zhromaždené počas predchádzajúceho roka, najmä európske objemy produkcie, objemy dovozu, predajné ceny na európskom trhu s banánmi, najmä v krajinách produkujúcich banány, a ceny uplatňované v zahraničí. Takisto zhodnotí vplyv na európskych producentov, najmä na ich úroveň zamestnanosti a na ich príjmy.

 

Ak objemy dovozu dosiahnu v prípade jednej alebo viacerých krajín, ktoré sú stranami dohody, 80 % spúšťacieho objemu na uplatnenie stabilizačného mechanizmu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia formálne, písomnou formou upozorní Európsky parlament a Radu a poskytne im analýzu vplyvu tohto dovozu na európsky trh s banánmi. “

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 20/2013

Článok 15 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1c.   V článku 15 sa vypúšťa odsek 3.

3.   Pri rozhodovaní o tom, či by sa mali uplatniť opatrenia podľa odseku 2, Komisia zohľadňuje vplyv príslušného dovozu na situáciu na trhu Únie s banánmi. Uvedené preskúmanie musí zahŕňať faktory, akými sú: účinky príslušného dovozu na úroveň cien v Únii, rozvoj dovozu z iných zdrojov, celková stabilita trhu Únie.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 d (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 20/2013

Článok 15 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1d.  V článku 15 sa vkladá tento odsek:

 

„3a.   S cieľom umožniť presnejšie hodnotenie dovozu a situácie na európskom trhu s banánmi zavedie Komisia presné štatistické nástroje, ktoré zohľadnia vývoj objemu a cien dovozu banánov, a to aj mesačný, a predovšetkým v producentských krajinách Únie. Komisia na svojom webovom sídle zverejní a každé tri mesiace aktualizuje údaje o vývoji cien zelených banánov na európskom trhu s banánmi. Komisia môže zvolať ad hoc monitorovacie zasadnutia, na ktorých sa zúčastnia členské štáty a zainteresované strany. “

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 e (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 20/2013

Článok 15 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1e.  V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:

 

„7a. Komisia predloží do 1. januára 2019 Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi. Správa zahŕňa hodnotenie vývoja dovozu banánov a jeho vplyv na trh Únie a jej producentov. Ak sa v správe zistí vážne zhoršenie alebo hrozba vážneho zhoršenia situácie na trhu Únie s banánmi a/alebo situácie európskych producentov, Komisia zváži prijatie vhodných opatrení vrátane sprievodných kompenzačných opatrení. “


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Európsky parlament a Komisia sa zhodli na dôležitosti úzkej spolupráce pri monitorovaní vykonávania dohody a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 19/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru na strane druhej (1). Na uvedený účel sa zhodli na tomto:

–  Na požiadanie gestorského výboru Európskeho parlamentu mu Komisia predloží správu o akýchkoľvek konkrétnych obavách týkajúcich sa plnenia záväzkov Kolumbie, Ekvádoru alebo Peru, pokiaľ ide o obchod a trvalo udržateľný rozvoj.

–  Ak Európsky parlament prijme odporúčanie na začatie vyšetrovania týkajúceho sa ochranných opatrení, Komisia starostlivo preskúma, či sú splnené podmienky podľa nariadenia (EÚ) č. 19/2013 na začatie vyšetrovania z úradnej moci. Ak Komisia dôjde k záveru, že podmienky nie sú splnené, predloží gestorskému výboru Európskeho parlamentu správu, v ktorej uvedie vysvetlenie všetkých faktorov relevantných pre začatie takéhoto vyšetrovania.

–  Komisia do 1. januára 2019 preskúma situáciu európskych producentov banánov, tak ako sa stanovuje v článku 15 ods. 7a tohto nariadenia. Ak sa zistí vážne zhoršenie alebo hrozba vážneho zhoršenia situácie na trhu alebo situácie európskych producentov, možno zvážiť vhodné opatrenia, a to buď predĺženie mechanizmu po dohode s krajinami, ktoré sú stranami dohody, alebo prijatie kompenzačných opatrení. Komisia bude naďalej vykonávať každoročnú analýzu situácie na trhu a situácie európskych producentov po roku 2020, čo môže v prípade potreby viesť k prijatiu podporných opatrení.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Európsky parlament a Komisia sa zhodli na dôležitosti úzkej spolupráce pri monitorovaní vykonávania dohody a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 20/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou na strane druhej (1). Na uvedený účel sa zhodli na tomto:

–  Na požiadanie gestorského výboru Európskeho parlamentu mu Komisia predloží správu o akýchkoľvek konkrétnych obavách týkajúcich sa plnenia záväzkov Kostariky, Salvádoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy a Panamy, pokiaľ ide o obchod a trvalo udržateľný rozvoj.

–  Ak Európsky parlament prijme odporúčanie na začatie vyšetrovania týkajúceho sa ochranných opatrení, Komisia starostlivo preskúma, či sú splnené podmienky podľa nariadenia (EÚ) č. 19/2013 na začatie vyšetrovania z úradnej moci. Ak Komisia dôjde k záveru, že podmienky nie sú splnené, predloží gestorskému výboru Európskeho parlamentu správu, v ktorej uvedie vysvetlenie všetkých faktorov relevantných pre začatie takéhoto vyšetrovania.

–  Komisia do 1. januára 2019 preskúma situáciu európskych producentov banánov, tak ako sa stanovuje v článku 15 ods. 7a tohto nariadenia. Ak sa zistí vážne zhoršenie alebo hrozba vážneho zhoršenia situácie na trhu alebo situácie európskych producentov, možno zvážiť vhodné opatrenia, a to buď predĺženie mechanizmu po dohode s krajinami, ktoré sú stranami dohody, alebo prijatie kompenzačných opatrení. Komisia bude naďalej vykonávať každoročnú analýzu situácie na trhu a situácie európskych producentov po roku 2020, čo môže v prípade potreby viesť k prijatiu podporných opatrení.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Stav na trhu s banánmi v Európskej únii

1.1 Spotreba:

Banány sú najviac konzumovaným ovocím na svete. Najviac sa s nimi obchoduje na trhu Európskej únie, ktorý predstavuje približne jednu tretinu svetového vývozu. V roku 2015 sa v Únii spotrebovalo 5,8 milióna ton a dopyt po banánoch v posledných rokoch stúpa. Európania dovážajú banány najmä z krajín Strednej Ameriky a Latinskej Ameriky. Najväčším vývozcom banánov do Únie je Ekvádor, ktorý v roku 2015 vyviezol 1 360 811 ton. Za ním nasledujú Kolumbia (1 314 955 ton v roku 2015) a Kostarika (947 749 ton v roku 2015). Únia dováža z krajín AKT celkom 5,2 milióna ton banánov, z toho 1,1 milióna ton je oslobodených od ciel. Tento dovoz predstavuje 88,7 % celkovej spotreby banánov v Európe. Zvyšných 11,4 % európskej spotreby banánov zabezpečujú európski producenti. Tento podiel, ktorý pred tromi rokmi predstavoval 12,6 %, sa v priebehu času znížil, a to výlučne v prospech krajín nepatriacich medzi krajiny AKT, pretože podiel banánov z oblasti AKT na európskom dovoze v tom istom čase klesol o 1,2 %.

1.2 Produkcia:

V roku 2015 európski producenti dodali na vnútorný trh 669 673 ton, pričom ich produkcia bola určená výlučne pre tento trh. Banány sa pestujú v piatich európskych krajinách. Najväčším producentom je Španielsko, ktoré pokrýva polovicu európskej ponuky (381 827 ton v roku 2015), na druhom mieste je Francúzsko (263 022 ton v roku 2015) a na treťom mieste Portugalsko (18 645 ton v roku 2015). Tieto tri krajiny koncentrujú svoju produkciu výlučne vo svojich najvzdialenejších regiónoch: Španielsko na Kanárskych ostrovoch, Francúzsko na Guadeloupe a Martiniku a Portugalsko na Madeire a Azorských ostrovoch. Ďalšie dve európske krajiny, ktoré produkujú banány, avšak v menšej miere, sú Cyprus a Grécko.

Na týchto ostrovných územiach plní odvetvie banánov veľmi dôležitú hospodársku úlohu. Priamo alebo nepriamo od neho závisí 37 000 pracovných miest, čo znamená, že ide o hlavné aktivity týchto regiónov. Toto odvetvie zaručuje zachovanie námorného spojenia, ktoré umožňuje pravidelné zásobovanie týchto regiónov z kontinentálnej Európy a zníženie životných nákladov na ostrove. Okrem toho ide o príkladné odvetvie z hľadiska trvalej udržateľnosti. Európski producenti dodržiavajú sociálne, zdravotnícke a hygienické, ako aj environmentálne normy, ktoré patria medzi najprísnejšie na svete. Predstavitelia tohto odvetvia vo Francúzskych Antilách investovali do odborného vzdelávania s cieľom propagovať osvedčené postupy v oblasti udržateľného poľnohospodárstva, výskumu a rozvoja.

2. Ochrana banánov – „citlivého“ poľnohospodárskeho produktu – v obchodných dohodách

2.1 Vývoj európskeho trhu:

Európsky trh s banánmi sa postupne otváral konkurencii producentov z tretích krajín. V rámci spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, ktorej vytvorenie bolo prijaté vo februári 1993, Únia rozhodla o udelení bezcolného prístupu producentom banánov z krajín AKT. Túto obchodnú preferenciu, o ktorej sa hovorilo ako o diskriminačnej z hľadiska práva Svetovej obchodnej organizácie, spochybnili viaceré krajiny Latinskej Ameriky aj Spojené štáty americké. Na základe rozsudku organizácie musela Únia súhlasiť s ročným znižovaním ciel do výšky 114 EUR za tonu v prípade banánov z krajín mimo AKT do roku 2017 na základe Ženevskej dohody z roku 2009.

Paralelne s tým Únia v decembri 2012 uzatvorila dohodu o voľnom obchode s Kolumbiou a Peru a dohodu o pridružení so Strednou Amerikou, podľa ktorých sa budú od teraz do 1. januára 2020 clá postupne znižovať, až kým nebudú na úrovni 75 EUR/t. Ekvádor, ktorý by mal pristúpiť k dohode s Kolumbiou a Peru po jej ratifikácii všetkými stranami, bude tiež využívať toto znižovanie.

Tieto colné preferencie udelené krajinám, ktoré konkurujú Únii na trhu s banánmi, spôsobili nárast objemu vývozu, ktorý sa zvýšil v roku 2015 o 3 %, v roku 2014 o 6 % a v roku 2013 o 5 %.

2.2 Európske nástroje na ochranu banánov v rámci dohody:

Výsledkom tejto väčšej medzinárodnej konkurencie, ktorú spôsobilo zníženie ciel v prípade banánov z krajín mimo AKT, bolo, že Komisia zaradila banány na zoznam tzv. citlivých poľnohospodárskych výrobkov Únie a že stanovila ich ochranu prostredníctvom obchodných nástrojov. Dohoda medzi Európskou úniou, Kolumbiou a Peru, ku ktorej pristupuje Ekvádor, ako aj dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou obsahuje dva ochranné mechanizmy, vďaka ktorým je možné zabrániť tomu, aby hromadný dovoz z jednej alebo viacerých týchto krajín destabilizoval európsky trh a ohrozil postavenie producentov Únie. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 19/2013 a č. 20/2013 predstavujú právny nástroj, v ktorom je podrobne opísané fungovanie týchto dohôd a ktorým sa vykonávajú ustanovenia dohôd o voľnom obchode a o pridružení. Zmena, ktorú navrhuje Komisia, odráža pristúpenie Ekvádoru k dohode s Kolumbiou a Peru.

Prvým z týchto dvoch nástrojov je bilaterálna ochranná doložka platná počas prvých desiatich rokov uplatňovania dohody. Umožňuje stabilizovať znižovanie cien alebo znovu zvýšiť clá v prípade citeľného zvýšenia objemu dovozu z Kolumbie, Peru, Ekvádoru alebo zo Strednej Ameriky, ktoré by mohlo vážne poškodiť producentov Únie. Odložené pristúpenie Ekvádoru znamená, že doložka sa v jeho prípade uplatní neskôr ako v prípade Kolumbie a Peru, aby sa na všetkých troch partnerov uplatňovala počas rovnako dlhého desaťročného obdobia.

Druhým nástrojom je tzv. stabilizačný mechanizmus. Má taký istý účinok ako doložka, len s tým rozdielom, že na jeho aktiváciu nie je potrebné začať vyšetrovací postup, aby sa zistilo, či bola spôsobená škoda. Možno ho aktivovať po prekročení stropu objemu banánov dovezených do Únie, ktoré sa pre jednotlivé strany dohody stanovujú každý rok nanovo. To zjednodušuje jeho uplatňovanie, pretože Komisia musí reagovať v prípade prekročenia stropu. Po preskúmaní vplyvu prekročenia na európsky trh môže tento mechanizmus priamo aktivovať. V praxi ho zatiaľ nikdy neuplatnila napriek tomu, že Peru prekročilo stropy v priebehu troch rokov, od roku 2013 do roku 2015, a Guatemala raz v roku 2015. Komisia dospela k záveru, že to nenarušilo stabilitu európskeho trhu a že použitie mechanizmu teda nebolo odôvodnené. Mechanizmus je rovnako ako ochranná doložka dočasný a jeho platnosť sa skončí 1. januára 2020.

3. Zabezpečiť lepšiu ochranu európskych producentov.

3.1 Zvýšenie transparentnosti:

Zmena nariadenia má zaručiť účinnú ochranu európskych producentov. Má umožniť lepšie predvídanie zvýšeného objemu dovážaných banánov do Únie, lepšie prognózy a lepšie reakcie.

Spravodajkyňa preto navrhuje, aby Komisia odteraz nepretržite informovala Európsky parlament a Radu o vývoji dovozu banánov na trh Únie, čo umožní predvídanie rizík prekročenia stropov. V prípade, že sa dovoz z určitej krajiny výrazne zvýši, čo by znamenalo riziko dosiahnutia spúšťacieho objemu na uplatnenie stabilizačného mechanizmu, bude Komisia musieť upozorniť Európsky parlament a Radu. Toto upozornenie musí mať písomnú formu.

Navyše je potrebné zvýšiť kvalitu databáz Eurostatu, ktoré Komisia používa na vyhodnotenie vývoja na európskom trhu s banánmi, a harmonizovať ich, aby bolo možné presne vyhodnotiť situáciu na trhu Únie.

Na záver si spravodajkyňa želá, aby Komisia naplánovala predĺženie platnosti stabilizačného mechanizmu aj po roku 2020 s cieľom chrániť európskych producentov pred veľkým zvýšením dovozu z tretích krajín. Dalo by sa to urobiť v rámci spoločného vyhlásenia s Parlamentom, ku ktorému by sa mohla pripojiť aj Rada. Ak by s týmto predĺžením nesúhlasili všetky štáty, ktoré sú stranami dohody, Komisia by mala stanoviť nápravné opatrenia.

3.2 Zachovanie vysokej úrovne požiadaviek v európskom sektore banánov:

Význam sektora banánov pre hospodársky rozvoj mnohých európskych najvzdialenejších regiónov a úsilie, ktoré vynakladá tento sektor na zabezpečenie čo najväčšej udržateľnosti, by nás mali motivovať k ochrane tohto odvetvia a k tomu, aby podpísané medzinárodné dohody neboli pre túto produkciu hrozbou.

Prísne normy, ktoré Európska únia stanovuje pre svojich producentov v sociálnej a environmentálnej oblasti, musia byť výhodou pre našich producentov.

Naša obchodná politika preto musí prispievať k zachovaniu vysokej úrovne týchto európskych noriem a snažiť sa o dodržiavanie porovnateľných noriem na svetovej úrovni, a nie prispievať k znižovaniu ich úrovne.

Preto má zodpovedajúca a účinná ochrana odvetvia banánov ako „citlivých“ európskych výrobkov veľmi veľký význam.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej

Referenčné čísla

COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)

Dátum predloženia v EP

26.5.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

8.6.2015

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

8.6.2015

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AGRI

17.6.2015

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Marielle de Sarnez

15.6.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.11.2015

31.8.2016

 

 

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

Dátum predloženia

29.9.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia