Procedūra : 2016/2084(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0279/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0279/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 04/10/2016 - 7.2
CRE 04/10/2016 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0364

ZIŅOJUMS     
PDF 490kWORD 50k
30.9.2016
PE 587.486v02-00 A8-0279/2016

par pieprasījumu atcelt Giorgos Grammatikakis imunitāti

(2016/2084(IMM))

Juridiskā komiteja

Referents: António Marinho e Pinto

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Giorgos Grammatikakis imunitāti

(2016/2084(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt Giorgos Grammatikakis imunitāti, kuru Grieķijas Republikas Augstākās tiesas prokurora vietnieks nosūtījis 2016. gada 1. aprīlī saistībā ar tiesvedību, ko ierosinājis Retimnas prokurors par uzticības pārkāpumu grupā attiecībā uz viņa pienākumu veikšanu Retimnā, Krētā, laikposmā 2000.-2002. gads (ats. dok. AB05/1956) un par kuru paziņots 2016. gada 27. aprīļa plenārsēdē,

–  ņemot vērā, ka Giorgos Grammatikakis atteicās no uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Konstitūcijas 62. pantu, Civilprocesa kodeksa 54. pantu un Grieķijas parlamenta Reglamenta 83. pantu,

–  ņemot vērā Krētas Apelācijas tiesas prokurora pavēli Nr. 5181/18.11.2015,

–  ņemot vērā 2015. gada 7. aprīļa ziņojumu par Eiropas Parlamenta deputāta Giorgos Grammatikakis dalību tiesas sēdē un paskaidrojumu rakstu, un pierādošajiem dokumentiem,

–  ņemot vērā Krētas Apelācijas tiesas nolēmumu Nr. 104/2015,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0279/2016),

A.  tā kā Grieķijas Republikas Augstākās tiesas prokurora vietnieks ir pieprasījis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Giorgos Grammatikakis parlamentāro imunitāti saistībā ar kriminālprocesu par iespējamu pārkāpumu;

B.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

C.  tā kā saskaņā ar Grieķijas Republikas Konstitūcijas 62. pantu parlamentārā sasaukuma laikā nevienu deputātu nedrīkst nedz saukt pie atbildības, nedz viņu aizturēt, nedz apcietināt, nedz kā citādi ierobežot viņa brīvību, ja iepriekš nav saņemta parlamenta piekrišana;

D.  tā kā Grieķijas varas iestādes ierosina saukt Giorgos Grammatikakis un viņa līdzzinātājus pie atbildības par to, ka minētās personas pārkāpa zināmus pienākumus;

E.  tā kā ierosinātā tiesvedība attiecas uz 1996. gada 8. martā notikušu diskusiju par iespēju noslēgt jaunu privāto kolektīvo apdrošināšanas polisi — papildus obligātajai apdrošināšanas polisei — visiem Krētas Universitātes darbiniekiem un iespējamiem nelikumīgiem maksājumiem, kas esot veikti pa daļām laikposmā 2000.–2002. gads;

F.  tā kā agrāk ierosinātā tiesvedība šajā pašā lietā attiecās uz periodu, sākot ar 2000. gadu, un noslēdzās ar visu apsūdzēto personu atzīšanu par nevainīgiem;

G.  tā kā paredzētajai tiesvedībai acīmredzami nav nekāda sakara ar Giorgos Grammatikakis darbību Eiropas Parlamenta deputāta amatā, bet drīzāk tā ir saistīta ar viņa agrāko darbību Krētas Universitātes Senāta rektora amatā;

H.  tā kā paredzētā tiesvedība neskar nevienu viedokli, ko attiecīgā persona ir paudusi, vai balsojumu, ko viņa ir veikusi, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus, kā tas ir noteikts 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā;

I.  tā kā ierosinātās tiesvedības prasījums ir paplašināts, lai aptvertu laikposmu 1996.–2000. gads un aptvertu pēdējo Krētas Universitātes Senāta sanāksmi, kurā Giorgos Grammatikakis piedalījās kā rektors un kurā šis jautājums tika apspriests, bet netika pieņemts neviens lēmums; tā nekas neliek domāt par nolūku tiesvedību ierosināt, lai attiecīgajam deputātam nodarītu politisku kaitējumu;

J.  tā kā ierosinātā tiesvedība pastāvīgi tiek noraidīta attiecībā uz daudziem Krētas Universitātes Senāta un ELKE komitejas locekļiem, kuriem ir izvirzīta tāda pati apsūdzība, jo ir iestājies 15 gadu noilgums, kas ir paredzēts par noziedzīgajiem nodarījumiem, kurus it kā ir izdarījušas minētās personas, savukārt citas personas tiesa ir pilnībā attaisnojusi, 2016.gada maijā pieņemot galīgu spriedumu;

K.  pauž izbrīnu par to, ka pieprasījums atcelt imunitāti tiek iesniegts apmēram 20 gadus pēc notikušajiem notikumiem, un par to, ka Grieķijas tiesu sistēma nespēja ierosināt tiesvedību pret Giorgos Grammatikakis šajā laikposmā un vēlas to darīt tagad, kad viņš ir Eiropas Parlamenta deputāts;

L.  tā kā tiesu sistēma, kas darbojas lēnām, nekad nebūs pilnībā tiesiska, jo personas, pret kurām ir ierosināta tiesvedība, vairs nav tās pašas, kas viņas bija pirms 20 gadiem; lai nodrošinātu tiesiskuma šā vārda īstajā nozīmē, tas ir jādara savlaicīgi,

1.  nolemj atcelt Giorgos Grammatikakis imunitāti, kā to prasa viņš pats, lai izbeigtu viņa ilgo tiesu procesu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Grieķijas iestādēm un Giorgos Grammatikakis.

(1)

Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Vispārējās tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

26.9.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

12

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Juridisks paziņojums