Procedură : 2015/0293(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0281/2016

Texte depuse :

A8-0281/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2016 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0393

RECOMANDARE     ***
PDF 531kWORD 56k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Bodil Valero

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15470/2015),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice (15469/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0110/2016),

–  având în vedere scrisoarea transmisă de Comisia pentru afaceri externe,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0281/2016),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Populare Chineze.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cadrul relațiilor

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului(1), China se numără printre țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină o viză atunci când călătoresc în spațiul Schengen. De asemenea, cetățenii UE au nevoie de viză pentru a intra în China. În plus, sistemul de informații privind vizele (VIS) a fost lansat în mod oficial la 12 octombrie 2015 în China și, după această dată, tuturor solicitanților din China li se cere să furnizeze datele biometrice atunci când solicită o viză Schengen.

Dialogul dintre UE și China privind migrația și mobilitatea constituie cadrul în care ambele părți efectuează schimburi de vederi și discută posibilitățile de cooperare cu privire la chestiuni de interes comun referitoare la politicile lor în materie de migrație.

Acest dialog a fost instituit în octombrie 2013 și în acest cadru s-a convenit să se inițieze negocieri pentru un acord reciproc de eliminare a vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice.

În acest context, la 14 septembrie 2015, Consiliul a adoptat o decizie prin care autorizează Comisia să lanseze negocieri și abordează aspectele legate de directivele de negociere pentru încheierea unui acord de exonerare de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice. Negocierile au fost inițiate la 21 septembrie și s-au desfășurat printr-un schimb de note scrise. Acordul a fost parafat de către negociatorii-șefi din partea UE și din partea Chinei la 3 și, respectiv, la 4 noiembrie 2015.

Proiectul Comisiei Europene de propunere de decizie a Consiliului din 15 decembrie 2015 Consiliul a adoptat decizia la 26 ianuarie 2016, iar conform articolului 218 alineatul (6) litera (a) din al doilea paragraf din TFUE, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European

Dispoziții generale ale acordului

Acordul stabilește posibilitatea de a călători fără viză pentru cetățenii Uniunii Europene titulari ai unui pașaport diplomatic valabil sau ai unui permis UE de liberă trecere, precum și pentru cetățenii Chinei titulari ai unui pașaport diplomatic, atunci când călătoresc pe teritoriul celeilalte părți contractante pentru o ședere de maximum 90 de zile pe durata oricărei perioade de 180 de zile. La acord este anexată o declarație comună privind interpretarea acestui termen de 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile.

Raportoarea salută faptul că acordul propus include, de asemenea, pentru prima dată, pe deținătorii de permise de liberă trecere emise de Uniunea Europeană.

Pentru a garanta tratamentul egal pentru toți cetățenii UE, articolul 10 alineatul (6) din acord prevede că China poate suspenda sau denunța acordul numai cu privire la toate statele membre ale Uniunii Europene și, în mod reciproc, Uniunea poate suspenda sau denunța acordul numai cu privire la toate statele sale membre.

Dispoziții teritoriale specifice

În preambul se ține cont de situația specială a Regatului Unit și a Irlandei. Regatul Unit și Irlanda nu vor participa, prin urmare, la acordul încheiat și nu intră sub incidența dispozițiilor acestuia.

Asocierea strânsă a Norvegiei, Islandei, Elveției și Lichtensteinului la punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen este, de asemenea, evocată într-o declarație comună anexată la acord. Declarația încurajează autoritățile acestor țări să încheie acorduri similare cu China privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice, în condiții similare cu cele prevăzute în prezentul acord.

Acordul cuprinde dispoziții privind aplicarea sa teritorială: în ceea ce privește Franța și Regatul Țărilor de Jos, dispozițiile acordului nu se aplică decât teritoriilor europene ale acestor două state membre.

Punerea în aplicare și monitorizarea acordului

Acordul instituie un Comitet mixt de experți pentru gestionarea acordului (articolul 7). Raportoarea ar dori să atragă atenția asupra faptului că în cadrul Comitetului mixt de gestionare a acordului, Uniunea Europeană este reprezentată doar de Comisia Europeană. În calitate de instituție aleasă direct de cetățenii europeni, Parlamentul European ar putea fi implicat în activitatea Comitetului mixt sau cel puțin ar primi informări periodice privind rezultatele reuniunilor.

De asemenea, raportoarea își pune întrebări în legătură cu practica semnării unor acorduri de exonerare de la obligația de a deține viză și a punerii acestora în aplicare cu titlu provizoriu înainte de a fi aprobate de Parlamentul European. Raportoarea remarcă faptul că această practică tinde să reducă marja de manevră a Parlamentului European. În plus, faptul este cu atât mai problematic cu cât Parlamentul nu este informat cu privire la evoluția negocierilor bilaterale, ceea ce constituie o posibilă încălcare a dispozițiilor tratatului (art. 218) și actualului Acord-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană.

**

Raportoarea speră că exonerarea de obligația de a deține viză pentru titularii de pașapoarte diplomatice reprezintă un progres în direcția instituirii unei exonerări reciproce totale de obligația de a deține viză pentru titularii de pașapoarte obișnuite. Semnificația liberalizării vizelor este considerabilă, deoarece aduce beneficii concrete.

Eliminarea vizelor va reduce timpul de așteptare în fața consulatelor, precum și costurile aferente călătoriei. Ea va facilita contactele interpersonale - o condiție esențială pentru dezvoltarea constantă a legăturilor economice, culturale, științifice și de altă natură și va intensifica, de asemenea, contactele între oameni. Desigur, liberalizarea vizelor ar trebui să se facă în paralel cu îmbunătățirea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu prevederile articolului -1 din Regulamentul nr. 539/2001.

În sfârșit, raportoarea le recomandă membrilor Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să sprijine prezentul raport, iar Parlamentului European să îl aprobe.

(1)

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, JO L 81, 21.3.2001, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Ref.: D(2016)11290

Claude MORAES

președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE)

Subiect:  Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice (2015/0293(NLE))

Stimate domnule președinte,

Vă scriu cu privire la propunerea Comisiei din 15 decembrie 2015 de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice.

Iau act de faptul că acordul a fost finalizat la 29 iunie 2015, în cadrul celui de al 17-lea summit UE-China. Sunt la curent cu faptul că statele membre au fost consultate și și-au exprimat sprijinul în cadrul Grupului de lucru la nivel înalt pentru azil și migrație. Iau act, de asemenea, de propunerea Comisiei privind aplicarea provizorie a acordului în așteptarea finalizării ratificării.

Mă bucur că acordul propus include, de asemenea, pe deținătorii de „permise de liberă trecere” emise de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, consider că Comisia ar trebui să obțină mai multe informații cu privire la emiterea de pașapoarte diplomatice, precum și în ce privește numărul de beneficiari reali, potențiali și estimați, de pașapoarte diplomatice chineze.

Comisia pentru afaceri externe este de opinie că propunerea de a încheia acordul privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice ar trebui aprobată, având în vedere că acordul sprijină parteneriatul nostru strategic cu China, facilitează schimburile reciproce și o cooperare mai strânsă și constituie un gest de bunăvoință din partea ambelor părți.

Sunt convins că comisia pe care o prezidați, după ce va încheia evaluarea propunerii, va împărtăși evaluarea noastră pozitivă.

Cu deosebită considerație,

Elmar Brok


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice

Referințe

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Data sesizării

3.3.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

10.3.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

1.2.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Examinare în comisie

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Data adoptării

3.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Data depunerii

5.10.2016


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Legendă:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică