Postopek : 2015/0293(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0281/2016

Predložena besedila :

A8-0281/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0393

PRIPOROČILO     ***
PDF 524kWORD 56k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov v imenu Evropske unije

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Bodil Valero

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov v imenu Evropske unije

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15470/2015),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov (15469/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 77(2) in členom 218(6), drugi pododstavek, točka (a)(v) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0110/2016),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zunanje zadeve,

–  ob upoštevanju člena 99(1), prvi in tretji pododstavek, člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0281/2016),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Ljudske republike Kitajske.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Okvir odnosov

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 539/2001(1) Kitajska spada med države, katerih državljani morajo imeti za vstop na schengensko območje vizum. Prav tako potrebujejo državljani EU vizum za vstop na Kitajsko. Poleg tega se je 12. oktobra 2015 na Kitajskem uradno začel uporabljati vizumski informacijski sistem (VIS), od takrat pa morajo vsi vložniki iz Kitajske ob prijavi za schengenski vizum zagotoviti svoje biometrične podatke.

Med dialogom o migracijah in mobilnosti med EU in Kitajsko obe stranki izmenjujeta stališča in razpravljata o možnostih za sodelovanje pri vprašanjih skupnega interesa na področju migracijskih politik.

Ta dialog je bil vzpostavljen oktobra 2013, v njegovem okviru pa je bil sprejet dogovor o začetku pogajanj o vzajemnem sporazumu o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov.

Zato je Svet 14. septembra 2015 sprejel sklep, s katerim je pooblastil Komisijo za začetek pogajanj o sporazumu o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov in izdal pogajalske smernice. Pogajanja so se začela 21. septembra in se odvijala z izmenjavo pisnih obvestil. Sporazum so 3. in 4. novembra 2015 parafirali glavni pogajalci EU oziroma Kitajske.

Evropska komisija je 15. decembra 2015 pripravila predlog sklepa Sveta. Svet je svoj sklep, za katerega je v skladu s točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) PDEU potrebna odobritev Evropskega parlamenta, sprejel 26. januarja 2016.

Splošne določbe sporazuma

Sporazum državljanom Unije, ki imajo veljaven diplomatski potni list ali prepustnico EU, in državljanom Kitajske, ki imajo veljaven diplomatski potni list, omogoča potovanje brez vizuma na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Sporazumu je priložena skupna izjava o razlagi tega 90-dnevnega obdobja v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Poročevalka pozdravlja, da predlagani sporazum prvič zajema tudi imetnike prepustnice EU.

Za zagotovitev enakega obravnavanja vseh državljanov EU člen 10(6) sporazuma določa, da lahko Kitajska ta sporazum začasno preneha izvajati ali ga odpove samo za vse države članice Unije skupaj, prav tako pa ga tudi EU lahko začasno preneha izvajati ali odpove le za vse države članice.

Posebne ozemeljske določbe

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli sklenjenega sporazuma. Združeno kraljestvo in Irska torej ne sodelujeta pri sporazumu in njegove določbe zanju ne veljajo.

V skupni izjavi k sporazumu je prav tako navedeno tesno sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri izvajanju, uporabi in oblikovanju schengenskega pravnega reda. Ta izjava spodbuja organe drugih držav, naj s Kitajsko sklenejo podobne sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov, in sicer z določbami, ki so podobne določbam iz tega sporazuma.

Sporazum vsebuje določbe v zvezi z območjem uporabe, kar zadeva Francijo in Nizozemsko pa določbe sporazuma veljajo le za evropska ozemlja teh dveh držav.

Izvajanje in spremljanje sporazuma

S sporazumom se ustanovi skupni odbor strokovnjakov za njegovo upravljanje (člen 7). Poročevalka opozarja, da v skupnem odboru za upravljanje sporazuma Evropsko unijo predstavlja le Komisija. Evropski parlament bi lahko kot institucija, ki jo neposredno izvolijo evropski državljani, sodeloval pri delu skupnega odbora ali vsaj prejemal redne informacije o rezultatih sej.

Poročevalka prav tako dvomi o praksi podpisovanja sporazumov o odpravi vizumske obveznosti in njihovem začasnem izvajanju pred odobritvijo Evropskega parlamenta. Poročevalka ugotavlja, da ta bo ta praksa verjetno zmanjšala manevrski prostor Parlamenta. Poleg tega je še bolj problematična zato, ker Parlament ne prejema rednih informacij med napredovanjem dvostranskih pogajanj, kar bi lahko pomenilo kršitev določb Pogodbe (člen 218) in trenutnega okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.

**

Poročevalka upa, da odprava vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov pomeni napredek pri vzpostavitvi popolne vzajemne odprave vizumske obveznosti za imetnike navadnih potnih listov. Liberalizacija vizumskega režima je zelo pomembna, saj prinaša oprijemljive koristi.

Z odpravo vizumov se bodo zmanjšali čakalni čas na konzulatih in stroški, povezani s potovanji. Olajšani bodo neposredni stiki med ljudmi, ki so bistven pogoj za stabilen razvoj gospodarskih, kulturnih, znanstvenih in drugih vezi, hkrati pa se bodo stiki med njimi okrepili. Seveda bi moralo liberalizacijo vizumskega režima spremljati večje spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot določa člen 1 Uredbe (ES) št. 539/2001.

Poročevalka članom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa, naj ga odobri.

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 81, 21.3.2001, str. 1).


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

Sklic: D(2016)11290

Claude MORAES

Predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE)

Zadeva:  Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov (2015/0293(NLE))

Spoštovani,

pišem vam v zvezi s predlogom Komisije z dne 15. decembra 2015 za sklep Sveta o sklenitvi sporazuma med Unijo in Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov.

Seznanjen sem, da je bil sporazum 29. junija 2015 na 17. vrhu EU-Kitajska zaključen, in s tem, da so bila opravljena posvetovanja z državami članicami, ki so podprle delovno skupino za azil in migracije na visoki ravni. Seznanjen sem tudi s predlogom Komisije o začasni uporabi sporazuma v pričakovanju dokončne ratifikacije.

Veseli me, da predlagani sporazum zajema tudi imetnike prepustnice EU. Kljub temu menim, da bi morala Komisija pridobiti več informacij o izdaji diplomatskih potnih listov ter številu potencialnih in ocenjenem številu dejanskih uporabnikov teh kitajskih diplomatskih potnih listov.

Odbor za zunanje zadeve meni, da bi bilo treba predlog o sklenitvi sporazuma o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov odobriti, saj sporazum podpira naše strateško partnerstvo s Kitajsko, omogoča dvostranske izmenjave in tesnejše sodelovanje ter je obojestranska gesta dobre volje.

Prepričan sem, da se bo vaš odbor po oceni predloga strinjal z našim pozitivnim mnenjem.

S spoštovanjem,

Elmar Brok


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med EU in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov

Referenčni dokumenti

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

3.3.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

10.3.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

1.2.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Datum sprejetja

3.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Datum predložitve

5.10.2016


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENL

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENL

Mylène Troszczynski

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo