Процедура : 2016/2047(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0287/2016

Внесени текстове :

A8-0287/2016

Разисквания :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Гласувания :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0411

ДОКЛАД     
PDF 1132kWORD 188k
13.10.2016
PE 589.175v03-00 A8-0287/2016(Част 1)

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Част 1: Предложение за резолюция

Комисия по бюджети

Докладчици:   Йенс Гайер (раздел III – Комисия)

  Индрек Таранд (други раздели)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3) („Регламента за МФР“),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) (МИС),

-  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно междинния преглед/междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. (COM(2016)0603),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2016 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2017 година, раздел III – Комисия(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно „Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията“(7),

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет от Комисията на 18 юли 2016 г. (COM(2016)0300),

–  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приета от Съвета на 12 септември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на 14 септември 2016 г. (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  като взе предвид член 88 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0287/2016),

А.  като има предвид, че в условия на ограничени ресурси следва да бъде отдадено по-голямо значение на необходимостта от спазване на бюджетна дисциплина и от ефикасно и ефективно използване на финансовите средства;

Б.  като има предвид, че диалогът между Парламента и Комисията, предвиден в член 318 от ДФЕС, следва да насърчава култура на изпълнение в рамките на Комисията, включително по-голяма прозрачност и засилена отговорност;

Раздел III

Общ преглед

1.  подчертава, че бюджетът за 2017 г. трябва да се разглежда в по-широкия контекст на междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР); подчертава необходимостта от осигуряване на равновесие между дългосрочните приоритети и новите предизвикателства и изтъква следователно, че бюджетът за 2017 г. трябва да бъде в съответствие с целите на „ЕС2020“, която е неговият основен ориентир и главен приоритет;

2.  изразява отново твърдо убеждение, че в настоящите специфични условия инициативи като спирането на бюджетните кредити на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) от страна на Европейската комисия, както е предвидено в член 23, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (Регламент за общоприложимите разпоредби)(8), са не само несправедливи и непропорционални, но и политически неустойчиви;

3.  подчертава, че четенето в Парламента на бюджета за 2017 г. напълно отразява политическите приоритети, приети с голямо мнозинство в горепосочената му резолюция от 9 март 2016 г. относно общите насоки и в неговата резолюция от 6 юли 2016 г. относно „Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията“; 

4.  подчертава, че мирът и стабилността са основни ценности, които трябва да бъдат подкрепяни от Съюза; счита, че Споразумението от Разпети петък, което доказа, че е от първостепенна важност за мира и помирението в Северна Ирландия, трябва да бъде защитено; подчертава необходимостта от специфични мерки за осигуряване на подкрепа за регионите, които ще бъдат особено силно засегнати в случай на договорено излизане от Съюза, след като Обединеното кралство се позова на член 50 от Договора от Лисабон в съответствие с волята, изразена от неговите граждани;

5.  подчертава, че понастоящем Съюзът е изправен пред редица сериозни извънредни ситуации и нови предизвикателства, които не можеха да бъдат предвидени по време на изготвянето на МФР за периода 2014 – 2020 г.; е убеден, че от бюджета на Съюза трябва да бъдат осигурени повече финансови средства, с цел да се отговаря на политическите предизвикателства и да се дава възможност на Съюза по спешност и с приоритет да предприема действия и ефективно да отговаря на тези кризи; счита, че за тази цел е необходим стабилен политически ангажимент за осигуряване на нови бюджетни кредити през 2017 г. и до края на програмния период;

6.  подчертава необходимостта бюджетът за 2017 г. да отговори на потребностите, породени от предизвикателството, свързано с миграцията и слабия икономически растеж след икономическата криза; отбелязва, че финансирането за научноизследователски и инфраструктурни проекти следва да бъде подсилено, както и финансирането за борба с младежката безработица;

7.  припомня, че Парламентът незабавно одобри допълнителното финансиране, необходимо за преодоляване на настоящите предизвикателства във връзка с бежанците и миграцията, като същевременно продължи да подкрепя целите за устойчиво развитие, но той винаги е подчертавал, че това предизвикателство не следва да получава предимство пред други важни политики на Съюза, и особено създаването на достойни и качествени работни места и развитието на предприятия и предприемачество за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отбелязва, че таванът на функция 3 е извънредно недостатъчен, за да се осигури подходящо финансиране за вътрешното измерение на настоящите предизвикателства във връзка с бежанците и миграцията, и настоява, че е необходимо да се възприеме всеобхватен подход, основан на правата на човека, обвързващ миграцията с развитието и гарантиращ интеграцията на работниците мигранти, на лицата, търсещи убежище, и на бежанците, както и приоритетни програми, като програми в областта на културата; подчертава, че за да се осигури необходимото допълнително финансиране в тази област, в проектобюджета за 2017 г. (ПБ) беше предложено от Комисията и прието от Съвета безпрецедентно прибягване до специалните инструменти на МФР, в т.ч. пълното използване на Инструмента за гъвкавост, както и същественото мобилизиране на „крайната мярка“ – маржа за непредвидени обстоятелства;

8.  изтъква отново своята позиция, че исканията за допълнително финансиране, необходимо за справяне с настоящото предизвикателство във връзка с бежанците и миграцията, не следва да бъдат удовлетворявани за сметка на съществуващата външна дейност на Съюза, включително неговата политика за развитие; повтаря, че създаването на Механизма за бежанците в Турция, на доверителни фондове и на всякакви други ad-hoc инструменти не може да бъде финансирано чрез съкращения в бюджета на други съществуващи инструменти; изразява загриженост, че създаването на ad-hoc инструменти извън бюджета на Съюза би могло да застраши неговото единство и да заобикаля бюджетната процедура, която изисква участието на Европейския парламент и упражняването на парламентарен контрол; изразява сериозно съмнение, че таванът на функция 4 („Глобална Европа“) е достатъчен, за да се осигури устойчив и ефективен отговор на настоящите външни предизвикателства, включително текущите предизвикателства във връзка с бежанците и миграцията;

9.  изразява отново убеденост, че бюджетът на Съюза следва да намира начини за финансирането на нови инициативи, без това да оказва отрицателно въздействие върху съществуващите програми и политики на Съюза, и призовава за определянето на трайно решение за финансирането на нови инициативи; изразява загриженост, че подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната, чийто бюджет ще достигне 80 милиона евро през следващите три години, ще бъде вместено в рамките на настоящия бюджет на МФР; е убеден, че при бюджет на Съюза, който вече страда от недостиг на финансиране, допълнителните усилия за операции, административни разходи, подготвителни действия и пилотни проекти, свързани с общата политика за сигурност и отбрана, се нуждаят също от допълнителни финансови средства от държавите членки; счита, че в това отношение държавите членки следва да се възползват от междинния преглед/междинното преразглеждане на действащата МФР; подчертава необходимостта от уточняване на дългосрочното финансиране на изследванията в областта на общата отбрана;

10.  припомня, че Съюзът ратифицира споразумението от 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и трябва да отдели част от своите финансови ресурси за изпълнението на международните си задължения; отбелязва, че съгласно разчета за финансовата 2017 година се очаква 19,2% от разходите в бюджета да бъдат разпределени за тази цел; насърчава решително Комисията да следва тази насока, за да приложи целта от 20%, в съответствие със своя ангажимент да интегрира действията във връзка с климата в настоящата МФР;

11.  възстановява всички съкращения в ПБ, предложени от Съвета; не разбира основанията за предложените съкращения и се противопоставя на заявеното от Съвета намерение да създаде изкуствени маржове в рамките на някои функции като подфункция 1а („Конкурентоспособност за растеж и заетост“) и функция 4 („Глобална Европа“), особено като се има предвид, че маржовете при всички случаи биха били твърде малки, за да се реагира на непредвидени обстоятелства или кризи;

12.  отбелязва, че през последните пет години Съветът не успя да предвиди действителното изпълнение на бюджета на Съюза при своето четене и че като се вземат предвид всички коригиращи бюджети, бяха необходими много повече финансови средства във всеки от окончателните бюджети; призовава следователно Съвета да коригира своята позиция в помирителния комитет, за да осигури адекватно по размер финансиране за бюджета за 2017 г. още от самото начало;

13.  обявява, че за да се финансират в подобаващ размер тези належащи потребности, и като се имат предвид силно ограничените маржове на МФР през 2017 г., Парламентът ще финансира сумите над ПБ чрез изчерпване на всички налични маржове и по-често прибягване до маржа за непредвидени обстоятелства;

14.  компенсира напълно всички съкращения във връзка с Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и „Хоризонт 2020“ на обща стойност 1,240 милиарда евро за поети задължения чрез нови кредити, които да бъдат получени чрез междинното преразглеждане на МФР; настоява, че е необходимо в целия Съюз да се предприемат ефективни действия в отговор на младежката безработица; увеличава следователно бюджета на Инициативата за младежка заетост с допълнителни 1,5 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения, за да може да продължи изпълнението ѝ; счита, че в рамките на междинното преразглеждане на МФР следва да бъде взето решение за осигуряването на подходящо допълнително финансиране за тези важни програми на Съюза;

15.  очаква Съветът да сподели този подход и лесно да бъде постигнато споразумение в рамките на помирителната процедура, като по този начин се даде възможност на Съюза да реагира подобаващо и да предприема ефективни действия в отговор на бъдещите предизвикателства;

16.  определя общия размер на бюджетните кредити за 2017 г. на 161,8 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 136,8 милиарда евро в бюджетни кредити за плащания;

Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

17.  отбелязва, че подфункция 1а е отново силно засегната от четенето на Съвета, като 52% от съкращенията на Съвета се отнасят за бюджетните кредити за поети задължения по тази функция; задава си следователно въпроса как е отразен при това четене на бюджета политическият приоритет на Съвета във връзка със заетостта и растежа;

18.  изразява категорично несъгласие с тези съкращения по функция, която символизира европейската добавена стойност и осигурява повече растеж и работни места за гражданите; взема следователно решение да възстанови всички съкратени от Съвета бюджетни кредити;

19.  взема решение, в изпълнение на ангажимента, поет през юни 2015 г., за възможно най-голямо ограничаване на отражението от създаването на ЕФСИ върху бюджета на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ в рамките на годишната бюджетна процедура, да възстанови изцяло първоначалния профил на бюджетните редове на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ отпреди създаването на ЕФСИ, които бяха съкратени, за да се захрани Гаранционният фонд за ЕФСИ; подчертава значението на най-голямата програма за научни изследвания и иновации, „Хоризонт 2020“, която преобразява много добри идеи в продукти и услуги, като по този начин стимулира растежа и създаването на работни места; изисква осигуряването на съответните допълнителни бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1,24 милиарда евро над ПБ; очаква в рамките на междинното преразглеждане на МФР да бъде постигнато общо споразумение по този належащ въпрос; посочва, че ЕФСИ следва да бъде усъвършенстван, за да бъде напълно ефикасен и ефективен, като се осигури зачитането на принципа на допълняемост, като се подобри географският и секторният баланс и като се увеличи прозрачността в процеса на вземане на решения;

20.  взема решение, в съответствие с утвърдените си приоритети в областта на работните места и растежа и след внимателна оценка на техния капацитет за усвояване на бюджетни средства до момента, да предложи избирателни увеличения над равнището на ПБ за програмите COSME, „Прогрес“, „Мария Склодовска-Кюри“, Европейския научноизследователски съвет, EURES и „Еразъм+“; отбелязва, че тези увеличения могат да бъдат финансирани в рамките на наличния марж по тази подфункция;

21.  увеличава в резултат на това равнището на бюджетните кредити за поети задължения по функция 1а над ПБ с 69,367 милиона евро (като се изключат ЕФСИ, пилотните проекти и подготвителните действия);

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

22.  подчертава, че около една трета от годишния бюджет на Съюза е предназначена за икономическото, социалното и териториалното сближаване; подчертава, че политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на Съюза, както и средство за намаляване на различията между регионите в ЕС, и че тя играе важна роля за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; 

23.  не одобрява предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 3 милиона евро и което е по-важно – съкращенията на бюджетните кредити за плащания в размер на 199 милиона евро, по подфункция 1б, включително по бюджетните редове за разходи за подкрепа; призовава Съвета да обясни по какъв начин тези съкращения са съвместими с неговата цел да се осигурят „необходимите бюджетни кредити, като се създадат условия за безпрепятствено изпълнение на новите програми през четвъртата година на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.“; припомня, че равнището на бюджетните кредити за плащания, предложено от Комисията по тази функция, вече е с 23,5% по-ниско от равнището в бюджета за 2016 г.; подчертава в това отношение, че допълнителни съкращения на бюджетните кредити за плащания не могат да бъдат обосновани, нито да бъдат одобрени;

24.  призовава за оценка на въздействието на политиките на Съюза въз основа на докладите за оценка на въздействието с цел да се определи до каква степен те са успели, наред с другото, да намалят икономическото неравенство, да развият конкурентоспособни и диверсифицирани регионални икономики и да насърчат устойчивия растеж и заетостта;

25.  е разтревожен от значителното забавяне на изпълнението на цикъла на европейските структурни и инвестиционни фондове, което вероятно ще окаже сериозно отрицателно въздействие върху своевременното постигане на резултати по места, а рискува също така да доведе и до възникването на ново натрупване на неплатени сметки през втората половина на действащата МФР; призовава настоятелно съответните държави членки своевременно да определят останалите управляващи, плащащи и сертифициращи органи и да предприемат действия за справяне с всички други причини за забавяне на изпълнението на програмите; отбелязва предложенията на Комисията за по-задълбочено опростяване в тази област и счита, че държавите членки следва да положат незабавно всички възможни усилия, за да се гарантира, че програмите ще достигнат фаза на пълноценно изпълнение; призовава поради това за повече полезни взаимодействия и допълняемост между политиките за публични инвестиции в бюджетите на държавите членки и бюджета на Съюза, и политиките, насочени към насърчаване на растежа и създаване на устойчиви работни места, което е крайъгълният камък за Съюза;

26.  отбелязва предложението на Комисията за създаване на програма за подкрепа на структурните реформи с финансов пакет от 142 800 000 EUR и подчертава, че това финансиране следва да бъде разпределено с оглед на укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване;

27.  изразява съжаление, че Комисията не предлага отпускането на бюджетни кредити за поети задължения за Инициативата за младежка заетост през 2017 г. вследствие на предоставянето на средствата още през 2014 и 2015 г.; изразява отново решителна подкрепа за продължаването на Инициативата за младежка заетост; взема решение, като първа стъпка и в съответствие с Регламента относно Европейския социален фонд(9), който предвижда възможността за такова продължаване, да увеличи финансирането на Инициативата за младежка заетост с допълнителни 1,5 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения и 500 милиона евро в бюджетни кредити за плащания за предприемането на ефективни действия в отговор на младежката безработица, като се извлекат поуки от резултатите от оценката на Комисията на изпълнението на Инициативата за младежка заетост; отбелязва, че в съответствие с исканията на Парламента в рамките на предстоящото междинно преразглеждане на МФР следва да бъде постигнато общо споразумение относно подходящото допълнително финансиране на Инициативата за младежка заетост за останалата част от този програмен период; призовава настоятелно държавите членки да направят всичко възможно, за да се ускори изпълнението на Инициативата по места, което ще бъде от пряка полза за младите европейци;

28.  взема решение да възстанови ПБ както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и по отношение на бюджетните кредити за плащания, по бюджетните редове, които бяха съкратени от Съвета; увеличава бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1б с 1,5 милиарда евро, а бюджетните кредити за плащания – с 500 милиона евро, над ПБ за Инициативата за младежка заетост, както и с 4 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 2 милиона евро бюджетни кредити за плащания за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, с което надхвърля настоящия таван на бюджетните кредити за поети задължения с 1 486 798 635 EUR;

29.  подчертава, че по подфункция 1б са натрупани най-голям дял от текущите непогасени бюджетни задължения (RAL), които бяха в размер на 151,119 милиарда евро в началото на септември 2016 г., което рискува да застраши изпълнението на нови програми;

30.  подчертава важния принос на политиката на сближаване за ефективното прилагане на бюджетиране, съобразено с принципа за равенство между половете; призовава Комисията да подкрепя мерки за установяване на подходящи инструменти за постигане на равенство между половете, като структури за стимулиране, използващи структурните фондове за насърчаване на бюджетиране, съобразено с принципа на равенството между половете, на национално равнище;

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

31.  отбелязва, че Съветът намали бюджетните кредити за поети задължения по функция 2 със 179,5 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – със 198 милиона евро, по бюджетните редове за разходи за административна подкрепа, за оперативна техническа помощ (като Европейския фонд за морско дело и рибарство и програма LIFE), за оперативни разходи в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), който е от първостепенно значение за запазване на селскостопанската дейност в добре развиващите се територии, и за децентрализираните агенции; отбелязва, че най-големите съкращения на бюджетните кредити за плащания са за сметка на развитието на селските райони; счита, че писмата за внасяне на корекции следва да продължат да служат за основа на всяко надеждно преразглеждане на бюджетните кредити за ЕФГЗ; възстановява равнищата от ПБ до съответния размер;

32.  очаква представянето на писмото за внасяне на корекции за пакета за спешна подкрепа, по-специално за сектора на млякото и млечните продукти, и взема решение да изрази решителна подкрепа за селскостопанския сектор в Съюза; увеличава следователно бюджетните кредити с 600 милиона евро над ПБ, за да се преодолеят последиците от кризата в сектора на млякото и млечните продукти и последиците от руското ембарго за този сектор;

33.  приветства разпределянето на бюджетни кредити за научни изследвания и иновации, свързани със селското стопанство в рамките на „Хоризонт 2020“, с цел осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и други продукти на биологична основа; подчертава необходимостта от отдаване на приоритет на проекти, в които участват първични производители;

34.  подчертава, че изпълнението на новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР) води до промяна на парадигмата в управлението на рибарството както за държавите членки, така и за рибарите, и в тази връзка припомня изпитаните през предходни финансови години затруднения, когато бяха намалени бюджетните кредити;

35.  изразява съжаление, при тези обстоятелства и независимо че приветства увеличаването в ПБ на бюджетните кредити за поети задължения за програмата LIFE с 30,9 милиона евро, че и тази година бюджетът на програмата LIFE, възлизащ на 493,7 милиона евро, представлява едва 0,3% от общия ПБ;

36.  подчертава предишните проблеми, породени от липсата на бюджетни кредити за плащания за програмата LIFE, които възпрепятстваха и забавиха правилното ѝ изпълнение;

37.  взема решение, в съответствие със своите цели съгласно „ЕС2020“ и със своите международни ангажименти за борба с изменението на климата, да предложи увеличение над равнището от ПБ на бюджетните кредити за програмата LIFE+;

38.  увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения с 619,8 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – с 611,3 милиона евро (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия), оставяйки марж от 19,4 милиона евро под тавана за поети задължения по функция 2;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

39.  подчертава, че Парламентът продължава да поставя настоящите предизвикателствата, свързани с миграцията, сред приоритетните въпроси в дневния си ред; приветства предложението на Комисията за допълнителни 1,8 милиарда евро за справяне с предизвикателството, свързано с миграцията, в Съюза, над първоначално планираното за 2017 г.; отбелязва, че голямото отклонение от първоначалното планиране е аргумент в полза на корекция в посока увеличение на тавана на функция 3; подчертава, че Комисията предлага увеличенията да се финансират до голяма степен чрез мобилизиране на Инструмента за гъвкавост (в размер на 530 милиона евро, като по този начин ще се изчерпа напълно финансирането, предвидено за тази година) и чрез маржа за непредвидени обстоятелства (в размер на 1,16 милиарда евро); предвид безпрецедентното равнище на финансирането за разходи, свързани с миграцията (възлизащи общо на 5,2 милиарда евро през 2017 г. по функции 3 и 4 и за мобилизирането на Европейския фонд за развитие), и представените предложения за прилагане на гъвкавост, не изисква допълнителни увеличения за политиките, свързани с миграцията; противопоставя се в същото време на всички опити за намаляване на финансирането за действия на Съюза в тази област;

40.  заявява отново, че бюджетната гъвкавост има граници и може да бъде само краткосрочно решение; е твърдо убеден, че за да се даде ориентиран към бъдещето и смел отговор на тези дългосрочни предизвикателства, свързани с бежанците и миграцията, които обхващат целия континент и не показват признаци за затихване, е необходима корекция в посока увеличение на тавана на функция 3; счита, че всички взети неотдавна решения по отношение на бюджета за обезпечаване на нови бюджетни кредити в тази област всъщност показаха необходимостта от преразглеждане на този таван;

41.  приветства, в контекста на настоящите предизвикателства в областта на сигурността и миграцията, увеличаването на финансирането на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) (1,6 милиарда евро) и на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) (0,7 милиарда евро); счита, че увеличаването на бюджетните кредити на ФУМИ засилва необходимостта от осигуряване на справедливо и прозрачно разпределение на финансирането за годината между различните програми и цели на фонда и повече яснота относно начина, по който ще бъдат изразходвани финансовите средства;

42.  отбелязва, че на 15 март 2016 г. беше приет нов Инструмент за спешна подкрепа в рамките на Съюза с индикативен финансов пакет в размер на 700 милиона евро за срок от три години (2016 – 2018 г.), както и че той вече доведе до постигането на незабавни резултати на място под формата на мерки за спешна подкрепа в отговор на хуманитарните потребности на голям брой бежанци и мигранти, пристигащи в държавите членки; изразява при все това отново позицията си, че в бъдеще следва да бъде създадена по-устойчива правна и бюджетна рамка, за да се осигури възможност да се мобилизират средства за хуманитарна помощ в рамките на Съюза; настоява за провеждането на редовен диалог с Комисията относно функционирането и финансирането, настоящо и бъдещо, на този инструмент, въз основа на пълна прозрачност на информацията и на доклади за оценка на въздействието;

43.  изисква, като се има предвид увеличената степен на заплаха в няколко държави членки, успоредните предизвикателства в областта на управлението на миграцията, борбата срещу тероризма и организираната престъпност и необходимостта от координирани на равнището на Съюза действия в отговор на тези проблеми, да се осигури финансиране за наемането на допълнителен персонал в Европол с цел да се създаде звено за борба с тероризма, функциониращо денонощно, за да предоставя на компетентните органи на държавите членки разузнавателна информация; счита, че увеличението се предоставя също така за подобряване на борбата срещу трафика на хора (със специален акцент върху непридружените малолетни и непълнолетни лица), на борбата срещу киберпрестъпността (нов персонал за Европейския център за борба с киберпрестъпността) и за подсилване на човешките ресурси в горещите точки в Италия и Гърция; припомня, че понастоящем Европол разполага с едва трима служители за разполагане в горещите точки, като само в Италия има осем постоянни, а също и допълнителни временни, горещи точки; счита, че този брой е прекалено малък, за да може Европол да бъде в състояние да изпълнява своите задачи от гледна точка на борбата с трафика на хора, тероризма и други тежки трансгранични престъпления;

44.  приветства създаването на нов бюджетен ред за предоставянето на финансови средства за жертвите на тероризъм; подкрепя предоставянето на средства за справяне с широките области на потребности на жертвите, включително физическо лечение, психо-социални услуги и финансово подпомагане; счита, че твърде често, когато се предлага предприемането на мерки за борба с терористичната заплаха, потребностите на невинните жертви на тероризма биват забравени или се разглеждат като второстепенни;

45.  осъжда предприетите от Съвета съкращения на бюджетните кредити за поети задължения за редица програми в областта на културата, медиите, гражданството, основните права и общественото здраве общо в размер на 24,3 милиона евро; счита, че съкращаването на бюджета за програми в областта на културата, за да се освободят финансови средства за настоящите предизвикателства във връзка с бежанците и миграцията, е пагубен знак от страна на Съвета; изразява съжаление, че много от тези съкращения изглеждат произволни, без да се взема предвид отличната степен на изпълнение; счита, че и най-малките съкращения застрашават постигането на резултати от програмите и гладкото изпълнение на действията на Съюза; възстановява по тази причина всички съкращения до равнището от ПБ;

46.  настоява, че е необходимо да се увеличи финансирането за редица дейности по програмите „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“, които дълго време страдаха от недостатъчно финансиране; изразява твърдо убеждение, че тези програми са по-актуални от всякога, както по отношение на увеличаване на приноса на секторите на културата и творчеството за създаването на работни места и за пораждането на растеж, така и по отношение на насърчаване на активното участие на гражданите в изготвянето и прилагането на политиките на Съюза; не разбира как Съветът може да обоснове намаляването на финансирането за малките и средните предприятия (МСП) в секторите на културата и творчеството, след като гаранционният механизъм за секторите на културата и творчеството, чието финансиране вече беше отложено във времето, беше току-що лансиран през юни 2016 г. и представлява отличен пример за новаторско решение с оглед на значителна пазарна неефективност чрез изграждане на капацитет и предоставяне на защита от кредитен риск на финансовите посредници, които осигуряват заеми в секторите на културата и творчеството;

47.  подчертава, че програмите на Съюза в областта на културата, образованието, младежта и гражданството имат ясна европейска добавена стойност и се характеризират с допълняемост и взаимодействия с политиките за интеграция на мигрантите и бежанците; приканва следователно институциите на Съюза да реагират, като увеличат достатъчно финансирането за пряко управляваните програми, например „Творческа Европа“, както и за съответните бюджетни редове в структурните и инвестиционните фондове;

48.  отбелязва, че трябва да бъдат осигурени необходимите бюджетни гаранции за подготвителните дейности по провеждането на Европейската година на културното наследство през 2018 г.;

49.  припомня, че механизмът на Съюза за гражданска защита е крайъгълен камък за солидарността на Съюза; подчертава, че Съюзът играе „роля на фактор за създаване на възможности“ за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки при предотвратяването, подготвеността и реакцията на бедствия; отбелязва лекото увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения за тази програма;

50.  приветства създаването на бюджетен ред за Фонд на ЕС за издирване и спасяване, от който да се покриват разходите за дейностите по издирване и спасяване, провеждани от държавите членки и координирани на равнището на Съюза, по-специално в Средиземно море; счита, че създаването на специален фонд е по-подходящо решение от непрекъснатото увеличаване на бюджета на Frontex или на новосъздадената европейска гранична и брегова охрана;

51.  приветства създаването на бюджетен ред за подкрепа за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), която е новосъздаден инструмент, целящ да привлече гражданите за участие в процеса на вземане на решения в Съюза и да задълбочи европейската демокрация; счита, че равнището на бюджетните кредити за поети задължения, предложено в ПБ, е прекалено ниско; взема решение да увеличи средствата по този бюджетен ред;

52.  отбелязва, че Комисията предлага бюджетни кредити за поети задължения в размер на 840 000 EUR за отделния бюджетен ред за ЕГИ, създаден миналата година, и изтъква необходимостта от достатъчно финансиране за насърчаване на използването на този инструмент, тъй като това е ценен инструмент за демокрацията на участието;

53.  приветства увеличаването на средствата за комуникация на представителствата на Комисията, диалози с гражданите и дейности по партньорство, като бюджетните кредити за 2017 г. възлизат на 17,036 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 14,6 милиона евро бюджетни кредити за плащания, които са свързани с инициативи за доближаване до европейските граждани, спечелване на доверието им и подобряване на познанията им за политиките и стратегиите на Съюза;

54.  подчертава необходимостта на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност да се предоставят достатъчни и адекватни административни и финансови средства за изпълнението на неговите задачи след приемането на новото Междуинституционално споразумение относно регистъра за прозрачност;

55.  отбелязва, че след неговото четене (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия) бюджетните кредити за поети задължения превишават тавана на функция 3 със 71,28 милиона евро, докато бюджетните кредити за плащания са увеличени с 1 857,7 милиона евро; предлага, предвид липсата на марж още на равнището на ПБ, тези увеличения да се финансират в рамките на тавана, докато в същото време се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за редица основни разходни позиции, свързани с миграцията;

Функция 4 – Глобална Европа

56.  отбелязва, че с оглед на текущите предизвикателства във връзка с бежанците и миграцията, външната дейност на Съюза се изправя пред все по-големи потребности от финансиране, които значително превишават настоящия размер на функция 4; изразява следователно сериозно съмнение, че таваните на функция 4 са достатъчни за осигуряването на подходящо финансиране на външното измерение на предизвикателствата, свързани с бежанците и миграцията; изразява съжаление, че за финансирането на нови инициативи, като Механизма за бежанците в Турция, в своя ПБ Комисията се спря на избора да намали бюджета на други програми, като Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Инструмента, допринасящ за стабилността и мира; подчертава, че това не следва да бъде за сметка на политиките в други области; взема следователно решение да смекчи, до голяма степен, пренасочването на значителни по обем финансови ресурси от два инструмента, които, наред с другото, работят по преодоляването на първопричините за миграционните потоци; припомня, че основната цел на политиката за развитие на Съюза трябва да остане намаляването на бедността; изразява съжаление, че размерът на бюджетните кредити за хуманитарна помощ и за средиземноморския компонент на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) са под одобрения в бюджета за 2016 г. размер, въпреки че те очевидно са необходими за справянето с големия брой външни предизвикателства; изразява съжаление за неоснователно нанесените от Съвета съкращения;

57.  взема следователно решение да отмени всички съкращения на Съвета по функция 4; взема също така решение да възстанови равнищата от 2016 г. за средиземноморския компонент на ЕИС и за хуманитарната помощ; взема освен това решение да смекчи съкращенията, направени от Комисията, по отношение на ИСР и на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира; счита, че е от съществено значение да се запази главната роля на Съюза и равнището на финансовата подкрепа за близкоизточния мирен процес, Палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, както и бюджетните редове за компонента Източно партньорство на ЕИС; подчертава значението на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ);

58.  взема решение да увеличи макрофинансовата помощ, която беше значително съкратена спрямо 2016 г.; счита, че ще бъде необходимо по-високо равнище на финансиране от предложеното, за да се гарантира, че всички бъдещи заявления за заеми ще могат да бъдат удовлетворени;

59.  изразява пълна подкрепа за Механизма за бежанците в Турция и предлага да се отпусне още през 2016 г. част от финансовата вноска на Съюза, планирана за 2017 г., предвид отчетеното добро изпълнение и значителните неусвоени маржове в бюджета за 2016 г.; призовава следователно за подсилване на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) с 400 милиона евро посредством коригиращ бюджет за 2016 г. и за съответно мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства; поставя същата сума в резерв в бюджета за 2017 г. до постигането на цялостно споразумение за алтернативно финансиране на Механизма за бежанците в Турция, което би облекчило безпрецедентния натиск върху други инструменти за външно финансиране;

60.  отбелязва със загриженост, че въпреки че са актуални и в значителен размер, доверителните фондове на ЕС, както и Механизмът за бежанците в Турция, са на практика „невидими“ в бюджета на Съюза; призовава те да бъдат включени по по-прозрачен начин, който зачита в по-голяма степен единството на бюджета на Съюза и прерогативите на бюджетния орган, и създава нови бюджетни редове за тази цел; призовава също така Комисията да предостави доказателства, че използването на финансови инструменти в рамките на доверителните фондове не води до отклоняване на бюджетни кредити от целите, преследвани с първоначалните им правни основания; отбелязва, че усилията да се привлекат вноски от държавите членки, които да допълнят бюджета на Съюза, до момента са напълно безуспешни; подчертава в това отношение, че при бъдещи призиви за вноски от бюджета на ЕС за доверителните фондове Парламентът ще дава съгласието си само след като бъдат предоставени вноски с подобен размер от страна на държавите членки; приканва следователно държавите членки да изпълнят ангажиментите си във възможно най-кратък срок;

61.  отбелязва, че Гаранционният фонд за външни дейности, който покрива неизпълнението по заеми и гаранции по заеми, предоставени на трети държави или за проекти в трети държави, се нуждае, съгласно доклада на Комисията относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет (COM(2016)0576 final), от допълнително финансиране, за да достигне целевата сума, което съответно доведе до включването на провизия в размер на 228,04 милиона евро в ПБ; изразява загриженост, че тези изисквания упражняват допълнителен натиск върху вече силно ограничените тавани на функция 4;

62.  приветства бюджетните предложения на Комисията във връзка с новата рамка за партньорство по въпросите на миграцията и плана за външни инвестиции; изразява загриженост обаче по повод създаването на евентуални нови „спътници“ извън бюджета на Съюза; изтъква отново необходимостта да се упражнява цялостен парламентарен контрол върху бюджета на Съюза; настоява за спазването на принципа на единство на бюджета; е убеден, че новият приоритет не следва да се финансира за сметка на съществуващите проекти на Съюза; счита, че следва да се мобилизира допълнителна гъвкавост, за да се осигури амбициозна рамка за насърчаване на инвестициите в Африка и в съседните на ЕС държави, с помощта на адекватни по размер, нови бюджетни кредити;

63.  отново отправя искането си бюджетният ред за специалните представители на ЕС да бъде прехвърлен, без отражение върху бюджета, от бюджета на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) към административния бюджет на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с цел допълнително консолидиране на дипломатическите дейности на Съюза;

64.  увеличава в резултат на това равнището на бюджетните кредити за поети задължения по функция 4 над ПБ с 497,9 милиона евро и с 495,1 милиона евро – бюджетните кредити за плащания (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия и като се включи трансферът на бюджетните кредити за специалните представители на ЕС към бюджета на ЕСВД);

65.  счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити за бюджетния ред за турската кипърска общност (с 3 милиона евро), за да се даде решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчат доверието и помирението между двете общности;

Функция 5 – Администрация; други функции – административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

66.  счита, че съкращенията на Съвета са необосновани и вредни и възстановява ПБ за всички административни разходи на Комисията, включително разходите за административна подкрепа и за подкрепа в областта на научните изследвания по функции 1, 2, 3 и 4;

67.  взема решение, предвид неотдавнашните разкрития и с цел да се възстанови доверието на гражданите на Съюза и доверието в институциите на Съюза, да постави 20% от бюджетните кредити за временните обезщетения на бивши членове в резерв, докато Комисията започне да прилага по-строг кодекс за поведение на своите членове с цел предотвратяване на конфликти на интереси и кадрови въртележки;

68.  счита, че междуинституционалното административно сътрудничество е източник на ефективност, тъй като ноу-хау, капацитет и ресурси, които са били развити за една институция, могат да бъдат предоставени на други институции; изисква следователно създаването на система, която ограничава административната тежест до необходимия минимум, гарантира подходящо качество на услугите, предоставя на основната отговаряща институция необходимите бюджетни средства и стимулира сътрудничеството от страна на другите институции, като ограничава техния дял до пределните разходи, пораждани от сътрудничеството, и като такава съчетава добрите решения в областта на финансовото управление на равнището на институциите с общо добро финансово управление на бюджета;

Агенции

69.  потвърждава по принцип прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; отбелязва, че Комисията вече значително намали бюджетните кредити, посочени в първоначалните искания на повечето агенции; счита следователно, че допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното функциониране на агенциите и биха ги възпрепятствали да изпълняват възложените им задачи;

70.  приветства увеличаването на бюджета на доказалите своята ефикасност агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР), и особено агенциите, които работят по въпросите на миграцията и сигурността; подчертава, че на тези агенции следва да бъдат осигурявани достатъчно финансови средства (включително за инвестиции в нови технологии) и персонал, когато се увеличават правомощията им;

71.  счита, в контекста на настоящите предизвикателства в областта на сигурността и като има предвид необходимостта от координирани на европейско равнище ответни действия, че някои от тези увеличения не са достатъчни, и взема решение да увеличи бюджетните кредити за Европол, Евроюст, Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи (eu-LISA) и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA);

72.  подчертава, че въпреки че бюджетните средства и броят на длъжностите за европейската гранична и брегова охрана за момента изглеждат достатъчно, бъдещите потребности на Агенцията по отношение на оперативните бюджетни кредити и персонала ще трябва да бъдат внимателно наблюдавани, така че Агенцията да може да продължи да изпълнява ефикасно задачите си;

73.  подчертава по-специално необходимостта от достатъчно човешки и материални ресурси за новосъздадения Европейски център за борба с тероризма към Европол, Европейския център за борба с киберпрестъпността и звеното на ЕС за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет (EU IRU), включително по отношение на съвместното оперативно планиране и оценка на заплахата с цел утвърждаване на координиран подход между държавите членки за борба с организираната престъпност, киребпрестъпността и престъпленията, свързани с интернет, тероризма и други тежки престъпления; изисква предоставянето на допълнително финансиране за съвместни екипи за разследване;

74.  припомня планираното усъвършенстване и оперативна съвместимост на различните информационни системи в областта на ПВР, обявено от Комисията в нейното съобщение относно „бъдещата рамка за по-надеждни и по-интелигентни информационни системи за управлението на външните граници и за засилването на вътрешната сигурност“ от 6 април 2016 г.; настоятелно призовава да се предвиди необходимостта от адекватни ресурси за бързото и ефикасно прилагане на тези технически решения;

75.  приветства включването в бюджета за 2017 г. на достатъчно ресурси за подкрепа на дългосрочното преобразуване на Frontex в Европейска агенция за гранична и брегова охрана и за преобразуването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) в пълноценно функционираща агенция по въпросите на убежището; подчертава, че въпреки че ресурсите за европейската гранична и брегова охрана за момента изглеждат достатъчно, бъдещите потребности на Агенцията по отношение на оперативните бюджетни кредити и персонала ще трябва да бъдат внимателно наблюдавани, така че Агенцията да може да продължи да изпълнява ефикасно задачите си;

76.  взема освен това решение, с оглед на влошаващото се хуманитарно положение в южното съседство на Европа, нарасналия брой лица, търсещи убежище, и основно намерението да укрепи мандата на Службата в по-голяма степен спрямо предложението на Комисията, да увеличи бюджетните кредити в бюджета за 2016 г. за EASO;

77.  изразява отново несъгласие с подхода на Комисията и на Съвета по отношение на персонала на агенциите и следователно коригира значителен брой щатни разписания; подчертава още веднъж, че всяка агенция следва да съкрати 5% от длъжностите в рамките на пет години, както е договорено в МИС, но че новите длъжности, необходими за изпълнението на допълнителни задачи вследствие на промени в политиките и ново законодателство, възникнали след 2013 г., трябва да бъдат придружавани от допълнителни ресурси и трябва да се разглеждат извън целта за намаляване на персонала съгласно МИС; подчертава следователно отново, че се противопоставя на концепцията за „резерв за преназначаване“ между агенциите, но потвърждава готовността си за освобождаване на длъжности вследствие на повишаване на ефикасността чрез засилено административно сътрудничество между агенциите или дори сливане, по целесъобразност, както и чрез обединяване на определени функции с Комисията или с друга агенция;

78.  подчертава, че биха могли да бъдат постигнати значителни икономии на оперативни разходи и икономии на персонал, ако на агенциите с повече от едно място на работа (ENISA, eu-LISA, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)) бъде наложено ограничение за едно-единствено седалище; счита, че настоящите оперативни потребности на тези агенции правят подобна промяна осъществима; подчертава, че преместването на Европейския банков орган (ЕБО) от Лондон и сливането му с поне един от другите два надзорни органа биха могли да доведат до значителни икономии на разходите в двете агенции; приканва Комисията да представи предложение в тази връзка;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

79.  взема решение, след като анализира внимателно представените пилотни проекти и подготвителни действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, изключвайки инициативите, които вече са обхванати от съществуващите правни основания и като взема изцяло предвид оценката на Комисията на изпълнимостта на проектите, а също така и наличните ограничени маржове и таваните на ПП и ПД, да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД;

Специални инструменти

80.  припомня значението на резерва за спешна помощ за предприемането на бързи действия в отговор на конкретни искания за помощ от трети държави вследствие на непредвидени събития, както и своя предишен призив за значително увеличение на финансовия пакет на този резерв, като част от преразглеждането на МФР; отбелязва, че много бързото му усвояване през 2016 г., при което вероятно ще бъдат използвани всички възможности за пренос на бюджетни кредити, е знак, че този специален инструмент ще се окаже недостатъчен за посрещането на всички допълнителни потребности през 2017 г.; увеличава следователно предоставените му бюджетни кредити, за да се достигне годишно финансиране в размер на 1 милиард евро, до вземането на решение относно годишното финансиране за резерва за спешна помощ, което предстои да бъде взето в рамките на междинното преразглеждане на МФР;

81.  възстановява ПБ за резерви за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за да се улесни мобилизирането на тези специални инструменти;

Плащания

82.  изразява загриженост по повод на значителното намаление на бюджетните кредити за плащания в ПБ спрямо бюджета за 2016 г.; отбелязва, че това положение сочи изоставане в изпълнението, което не само е обезпокоително предвид изпълнението на политиките на Съюза, но и води до риск от ново натрупване на неплатени сметки в края на текущия програмен период; счита, че този въпрос следва да бъде решен в рамките на преразглеждането на МФР; изразява съжаление освен това, че Съветът предлага съкращения на бюджетните кредити за плащания въпреки наличните достатъчно големи маржове под таваните;

83.  подчертава, че по искане на Парламента беше договорен план за плащанията с цел намаляване на натрупаните неизпълнени плащания по линия на програмите за сближаване за периода 2007 – 2013 г. до „нормалното“ равнище от 2 милиарда евро до края на 2016 г.; посочва, че в края на 2015 г. бяха отчетени най-малко 8,2 милиарда евро неплатени сметки за периода 2007 – 2013 г. в областта на политиката на сближаване – цифра, която се очаква да спадне под 2 милиарда евро до края на 2016 г.; счита, че трите институции следва да разработят и приемат задължителен съвместен план за плащанията за периода 2016 – 2020 г.; настоява, че този нов план за плащанията следва да се основава на добро финансово управление и да съдържа ясна стратегия за посрещане на всички потребности от плащания по всички функции до приключването на действащата МФР и да избягва „скрито натрупване“ на неплатени сметки вследствие на изкуствено забавяне на изпълнението на някои многогодишни програми и други мерки за смекчаване като намаляването на ставките на предварителното финансиране;

84.  взема решение да възстанови бюджетните кредити за плащания от ПБ по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, и увеличава бюджетните кредити за плащания по всички редове, по които има изменения на бюджетните кредити за поети задължения;

Бюджетиране, основано на изпълнението

85.  припомня, че в своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно интегрираната рамка за вътрешен контрол(10) Парламентът споделя становището, изразено от Сметната палата, че няма смисъл да се прави опит за измерване на резултатите, без да е извършено бюджетиране въз основа на показатели за изпълнение(11), и призовава за създаването на модел на бюджетиране на публичните средства, основан на резултатите, в който всеки бюджетен ред да бъде придружен от цели и резултати, които да се измерват чрез показатели за изпълнение;

86.  приветства програмните справки за оперативните разходи, приложени към ПБ, тъй като те частично отговарят на искането, отправено от Парламента, по отношение на целите, резултатите и показателите; отбелязва, че тези справки допълват обичайния, основан на дейности метод на бюджетиране с някои данни за изпълнението;

87.  настоява, че с оглед на опростяването на вътрешните инструменти за управление на Комисията, генералните директори следва да се придържат към политическите цели и показатели, съдържащи се в програмните справки за оперативните разходи, когато приемат своите планове за управление и годишните си отчети за дейността и че Комисията следва да изготви своя доклад за оценка съгласно член 318 от ДФЕС на тази основа;

Други раздели

Раздел І – Европейски парламент

88.  запазва без промяна общото равнище на своя бюджет за 2017 г. във вида, в който беше прието от пленарното заседание на 14 април 2016 г., в размер на 1 900 873 000 EUR; включва техническите корекции без отражение върху бюджета, с цел да бъдат отразени неотдавна приетите от него решения, и освобождава резерва по бюджетния ред за транспорт на членове на ЕП, други лица и вещи;

89.  одобрява промените в щатното си разписание и съответните бюджетни кредити за посрещане на допълните потребности на политическите групи; компенсира напълно тези увеличения чрез намаляване на бюджетните кредити в резерва за непредвидени разходи и по бюджетния ред за оборудване на помещения;

90.  припомня своето политическо решение да освободи политическите групи от целта за намаляване на персонала с 5%, както беше подчертано в неговите резолюции относно бюджета за 2014(12), 2015(13) и 2016 г.(14);

91.  намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат(15) за 2017 г. с 60 длъжности (цел за намаляване на персонала с 1%) в съответствие с постигнатото на 14 ноември 2015 г. споразумение със Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година; припомня, че въздействието на тази мярка върху бюджета е взето предвид още в бюджетната прогноза;

92.  намалява допълнително щатното си разписание с 20 длъжности, за да отрази приключването на прехвърлянето на длъжности, предвидено в споразумението за сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите; подчертава, че тъй като тези длъжности не са предвидени в бюджета, Парламентът не трябва да намалява бюджетните си кредити;

93.  насърчава генералните секретари на Европейския парламент, на Комитета на регионите и на Европейския икономически социален комитет да работят съвместно за постигането на възможни допълнителни договорености за споделяне на административни функции и услуги между трите институции; призовава генералните секретари да стартират също така проучване за това дали може да се постигне взаимодействие между Парламента, Комисията и Съвета при изпълнението на административни функции и услуги;

94.  запазва в щатното си разписание за 2017 г. 35-те нови длъжности, поискани в проект на коригиращ бюджет № 3/2016 за повишаване на сигурността на институциите; освобождава тези длъжности от целта за намаляване на персонала с 5%, тъй като те съответстват на дейности, които са нови за Парламента;

95.  заявява отново, че изпълнението на целта за намаляване на персонала не следва да застрашава правилното функциониране на Парламента и упражняването на основните му правомощия, нито да променя отличната му законодателна работа или качеството на условията на труд за членовете и служителите на ЕП;

96.  заключава, с оглед на множеството проблеми, възникнали в тазгодишната вътрешна бюджетна процедура, че преработката на глава 9 и на съответните части от други глави на неговия правилник е неизбежна за постигането на това, за което призова Европейският парламент в своята резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година, а именно че „членовете на Бюрото и комисията по бюджети следва на всеки етап от процедурата да получават своевременно съответна информация, която да бъде разбираема, достатъчно подробна и разбита по категории, за да могат Бюрото, комисията по бюджети и политическите групи да провеждат ползотворни разисквания и да имат пълна представа за състоянието и нуждите на бюджета на Парламента при вземането на решения“;

97.  съгласно параграф 15 от своята резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година изисква методът на изготвяне на бюджета на Парламента въз основа на текущите нужди, а не въз основа на система от коефициенти, да се приложи за първи път по време на бюджетната процедура за финансовата 2018 г.;

98.  припомня, че администрацията се задължи да представя средносрочен и дългосрочен бюджетен план, включително ясно разграничение между разходите за инвестиции и оперативните разходи, свързани с функционирането на институцията, включително задължителните законоустановени задължения; очаква поради това предварителният проект на бюджетна прогноза за 2018 г. да бъде представен в същия формат;

99.  припомня доклада Фокс-Хефнер от 2013 г.(16), в който разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента се оценяват между 156 и 204 милиона евро, което се равнява на 10% от бюджета на Парламента; отбелязва констатацията, че 78% от всички мисии на щатния персонал на Парламента възникват като пряк резултат от географската му разпръснатост; подчертава, че в доклада също така се оценява въздействието върху околната среда на географската разпръснатост – между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; посочва отново отрицателната представа за Парламента сред обществеността вследствие на тази разпокъсаност, поради което призовава за пътна карта за установяване на едно-единствено седалище и намаляване на съответните бюджетни редове;

100.  изразява съжаление, че въпреки многобройните призиви на комисията по бюджети средносрочната и дългосрочната стратегия за сградите на Парламента не се предоставя на комисията, така че тя да разполага с необходимата информация с оглед на разисквания си;

Раздел IV – Съд на Европейския съюз

101.  изразява съжаление, че Съветът повишава ставката на стандартното намаление от 2,5 на 3,8%, което се равнява на намаление в размер на 3,4 милиона евро и е в противоречие с изключително високото равнище на заемане на длъжностите в Съда (98% в края на 2015 г.); възстановява следователно ставката на стандартното намаление на равнището от ПБ, което дава възможност на Съда да изпълнява своите задачи в контекста на непрекъснатото нарастване на съдебната натовареност;

102.  взема освен това решение да възстанови ПБ по отношение на внесеното от Съвета съкращение по други шест бюджетни позиции в рамките на дялове I и II от бюджета на Съда, което би оказало особено силно въздействие върху приоритетите на Съда в областта на езиковите услуги и сигурността;

103.  изразява неудовлетворение от едностранното изявление на Съвета и съответното приложение за съкращаване на персонала с 5% в позицията на Съвета относно ПБ за 2017 г., съгласно които Съдът трябва да намали щатното си разписание с още 19 длъжности; подчертава, че тези 19 длъжности съответстват на 12-те и 7-те длъжности, надлежно предоставени от Парламента и от Съвета в рамките на бюджетната процедура съответно за 2015 и за 2016 г. с цел да се посрещнат допълнителни потребности, и поради това настоява, че тези 19 длъжности не следва да бъдат отнемани, тъй като Съдът вече надлежно изпълни изискването за намаление с 5% на персонала си, като съкрати 98 длъжности през периода 2013 – 2017 г.; 

Раздел V – Сметна палата

104.  възстановява ставката на стандартното намаление на първоначалното равнище от 2,6%, за да даде възможност на Сметната палата да посрещне потребностите си по отношение на щатното разписание;

105.  възстановява внесеното от Съвета съкращение по други пет бюджетни позиции, за да може Сметната палата да изпълни работната си програма и да изготви планираните одитни доклади;

106.  възстановява частично ПБ по отношение на три бюджетни позиции в съответствие с предложенията за икономии, внесени от самата Сметна палата;

Раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет

107.  възстановява ставката на стандартното намаление на първоначалното равнище от 4,5%, за да даде възможност на Европейския икономически и социален комитет да посреща потребностите си и да се справя с постоянното намаляване на персонала в контекста на Споразумението за сътрудничество от февруари 2014 г. между Парламента и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;

108.  възстановява 12-те длъжности и свързаните с тях бюджетни кредити, съкратени от Комисията в ПБ в съответствие с горепосоченото споразумение за сътрудничество, като по този начин ще бъде отразен действителният брой на длъжностите, прехвърлени от Европейския икономически и социален комитет в Парламента;

109.  взема освен това решение да коригира позицията относно допълнителните услуги за служба „Преводи“ до равнището, определено от Комитета, и по този начин да компенсира частично прехвърлянето на 36 длъжности от Европейския икономически и социален комитет в Парламента в съответствие с горепосоченото споразумение за сътрудничество;

Раздел VII – Комитет на регионите

110.  възстановява осемте длъжности и свързаните с тях бюджетни кредити, съкратени от Комисията в ПБ в съответствие с горепосоченото споразумение за сътрудничество, като по този начин ще бъде отразен действителният брой на длъжностите, прехвърлени от Комитета на регионите в Парламента;

111.  възстановява освен това бюджетните кредити за канцеларски разходи и надбавки за ИТ оборудване на членовете на Комитета, съкратени от Комисията в нейния ПБ, до равнището, определено от Комитета, за да се осигури достатъчно финансиране за канцеларски разходи и надбавки за ИТ оборудване на членовете на Комитета на регионите;

112.  изразява съжаление за съкращенията в ПБ на Комисията по бюджетна позиция „Оборудване на помещения“ и взема решение да възстанови позицията на равнището, определено от Комитета, за да се реагира на увеличените потребности в областта на сигурността, за да се поддържат сградите в добро състояние и в съответствие с правните задължения, както и за да се повиши енергийната ефективност;

113.  възстановява, на последно място, бюджетните кредити, свързани с комуникационните дейности на политическите групи, намалени в ПБ от Комисията, за да се обезпечи адекватно финансиране на комуникационните дейности на политическите групи на Комитета;

Раздел VIII – Европейски омбудсман

114.  отбелязва, че Съветът е намалил ПБ на Омбудсмана със 195 000 EUR; подчертава, че това намаление ще наложи несъразмерна тежест върху силно ограничения бюджет на Омбудсмана и ще се отрази съществено върху способността на институцията да служи ефективно на европейските граждани; възстановява следователно всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да даде възможност на Омбудсмана да изпълнява своя мандат и ангажименти;

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

115.  отбелязва със съжаление, че Съветът е намалил ПБ на Европейския надзорен орган по защита на данните с 395 000 EUR; посочва, че това е в рязък контраст с допълнителните задачи, възложени на Органа от Парламента и от Съвета, и че по този начин ще бъде застрашена способността му да служи ефективно на институциите на ЕС; възстановява следователно всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да даде възможност на Европейския надзорен орган по защита на данните да изпълнява своите задължения и ангажименти;

Раздел Х – Европейска служба за външна дейност

116.  възстановява всички съкратени от Съвета бюджетни редове;

117.  взема освен това решение да създаде бюджетна позиция за капацитет за стратегическа комуникация в съответствие със заключенията на Европейския съвет от март 2015 г. и да осигури на ЕСВД подходящ персонал и инструменти, за да се справя с предизвикателствата във връзка с дезинформацията, разпространявана от трети държави и от недържавни участници;

118.  приветства писмения ангажимент на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да разгледа съществуващите дисбаланси сред служителите на ЕСВД по отношение на дела на дипломатите от държавите членки и щатния персонал на ЕС, заемащи някои позиции, както и да представи преглед на политиката в областта на човешките ресурси на ЕСВД в хода на 2017 г.; призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да информира Парламента за предприетите стъпки, най-късно през пролетта на 2017 г., преди началото на следващата бюджетна процедура;

o

o o

119.  е убеден, че бюджетът на Съюза може да допринесе за ефективното справяне не само с последиците от кризата, пред която Съюзът е изправен в момента, но и с първопричините за тази криза; счита обаче, че на непредвидени събития с европейско измерение следва да се реагира, като се обединяват усилията и като се предоставят допълнителни средства на равнището на Съюза, а не като се поставят под въпрос предишни ангажименти или се храни илюзията за намирането на чисто национални решения; подчертава следователно, че смисълът на разпоредбите за гъвкавост е да се даде възможност за такива общи и бързи ответни действия и че те следва да се използват пълноценно, за да се компенсират съществените ограничения, налагани от таваните на МФР;

120.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1)

ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(2)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0080.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2016)0132.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2016)0309.

(8)

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(9)

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

(10)

OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 100.

(11)

Изказване на Керсти Калюлайд по време на изслушването относно интегрираната рамка за вътрешен контрол, организирано от комисията по бюджетен контрол на 22 април 2013 г.

(12)

Приети текстове, P7_TA(2013)0437.

(13)

Приети текстове, P8_TA(2014)0036.

(14)

Приети текстове, P8_TA(2015)0376.

(15)

Съкращението се отнася до частта от щатното разписание, засягаща Генералния секретариат, тъй като беше взето политическо решение за изключване на политическите групи от приложното поле на тези мерки.

(16)

Приети текстове, P7_TA(2013)0498.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (8.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Нина Гил

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения по функция 4, но счита, че то далеч не е достатъчно предвид настоящото политическо положение и положението във връзка със сигурността в съседните на Съюза държави и извън тях; настоятелно призовава за увеличение над тавана по функция 4, който е посочен в МФР, посредством използване на съществуващите механизми за гъвкавост, което е необходимо с цел да се осигури устойчива и ефективна реакция на множеството предизвикателства с външен произход, пред които е изправен ЕС, включително кризата с мигрантите и бежанците;

2.  отбелязва поетите от ЕС ангажименти на конференцията в Лондон в подкрепа на Сирия и в контекста на Механизма за бежанците в Турция и изразява загрижеността си относно въздействието на тези ангажименти върху инструментите за външно финансиране и бюджета за хуманитарна помощ; въпреки че подкрепя тези ангажименти, подчертава, че тяхното изпълнение не трябва да бъде в ущърб на други приоритетни области и дългосрочни политики; призовава по-конкретно за увеличение на финансирането на Европейския инструмент за съседство (ЕИС), който играе ключова роля в подкрепа на стабилността сред източните и южните съседни на Европа държави; обръща внимание конкретно на Тунис – успешния пример за демократичен преход в региона, който обаче остава потенциално крехък; припомня, че първата цел на европейската политика за съседство е растежът и заетостта, особено при младите висшисти, и призовава за засилена подкрепа по линия на ЕИС за младежката заетост в съседните на Съюза държави; счита, че е изключително важно да се поддържа ключовата роля на ЕС в подкрепа на близкоизточния мирен процес, Палестинската власт и UNRWA;

3.  подчертава, че е важно да се осигури допълнителна подкрепа за държавите кандидатки и потенциални кандидатки при приемането и провеждането на политически, икономически и социални реформи; припомня, че зачитането на правата на човека, основните свободи и правовата държава е съществено за процеса на разширяване; отбелязва, че за бюджетирането на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) беше използван основаният на резултатите подход;

4.  подчертава, че с оглед на динамичните промени в световното положение във връзка със сигурността и хуманитарните въпроси, механизмите на ЕС за реагиране на кризисни ситуации трябва да бъдат укрепени; решително отхвърля предложените съкращения в бюджета на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, и подчертава, че отслабването на единствения по рода си инструмент на Съюза за реагиране при кризи, готовност за реагиране при кризи и предотвратяване на конфликти би било стратегическа грешка; подчертава, че е важно да се осигурят достатъчно средства за бюджета на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), като се финансират граждански мисии за управление на кризи, които допринасят за изграждането на мира и сигурността по целия свят;

5.  отбелязва предложението за подготвително действие за научни изследвания в областта на отбраната вследствие на стартиран от Европейския парламент пилотен проект, което би могло да даде положителен принос за засилването на сътрудничеството между държавите членки в областта на сигурността и отбраната;

6.  подчертава важността на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, включително подкрепата му за наблюдението на избори, като подчертава, че зачитането на правата на човека, демокрацията и правовата държава е ключово за стабилността и просперитета в света; приветства увеличаването на финансирането на този инструмент, който следва да бъде допълнително укрепен;

7.  призовава за увеличаване на инвестициите във видимостта на външните действия на ЕС с цел да се засили въздействието на финансирането в тази област;

8.  отново отправя искането си бюджетният ред за специалните представители на ЕС да бъде прехвърлен, без отражение върху бюджета, от бюджета на ОВППС към административния бюджет на ЕСВД с цел допълнително консолидиране на дипломатическите дейности на ЕС;

9.  подчертава, че програмите за младежки обмен са едни от най-успешните мерки за повишаване на междукултурните умения и насърчаване на разбирателството и свързаността между гражданите и държавите; поради тази причина обръща особено внимание на средствата, които ежегодно се прехвърлят на програма „Еразъм +“ от ИПС, ИПП 2 и ИП.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.8.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

6

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, James Carver, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Igor Šoltes, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (6.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Нърдж Дива

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че амбициозната програма за 2030 г. и 17-те цели за устойчиво развитие, и в частност Цел 3 относно здравеопазването, Цел 4 относно образованието и Цел 5 относно равенството между половете, подписани от Съюза и държавите членки през септември 2015 г., изискват помощта за развитие от бюджета на ЕС да се запази най-малко на равнището, предвидено в МФР, като същевременно продължи да съсредоточава вниманието си върху дългосрочните усилия за премахване на бедността, както се предвижда в член 208 от ДФЕС;

2.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че механизмите за финансиране и бюджетните редове отразяват всички договорени ангажименти по програмата за 2030 г.; призовава ЕС и неговите държави членки да се ангажират повторно, без забавяне, с целта за 0,7 % от БНД за ОПР и да представят график за постепенно увеличаване на ОПР, за да постигнат целта от 0,7 % до 2030 г.;

3.  призовава Комисията да отрази напълно в предложението си за бюджета ангажимента на Съюза за сътрудничество с частния сектор и с финансовите институции в рамките на сътрудничеството за развитие, когато е целесъобразно; подчертава в тази връзка потенциала за мобилизиране на нови ресурси за развитие чрез социално отговорни публично-частни партньорства, смесено финансиране и други иновативни методи, в съответствие с принципите за ефективност на развитието, правата на човека и подход, ориентиран към постигането на справедливи резултати; очаква с нетърпение подробни предложения относно създаването на Инвестиционен план за Африка, който следва да се съсредоточава върху хората и върху изграждането на капацитет и техническата помощ, индустриализацията, възможностите за търговия и инвестиции, достъпа до енергия и изискванията, свързани с инфраструктурата; подчертава важната роля, която Парламентът трябва да играе в подпомагането и наблюдението на такъв инвестиционен план;

4.  призовава за инвестиции в проекти, които насърчават специално обучение за специалисти по въпросите на основаното на пола насилие и вредни практики, както и проекти, като насърчават участието на общността, предвид факта, че 2017 г. ще бъде Европейска година на борбата срещу насилието срещу жените;

5.  настоява, че приоритетите и финансирането, трябва да отразяват трансконтиненталния характер на насилието, основано на пола, и въпросите, свързани с развитието; финансирането на проекти трябва следователно да инвестира в последователна ангажираност на ЕС да работи в различните континенти, за да може ангажиментът от работния документ на службите на Комисията относно равенството между половете да бъде превърнат в действия;

6.  подчертава, че тревожната сериозност на хуманитарните нужди, предизвикани от кризата в Сирия и други безпрецедентни конфликти, налага използването на резерва за спешна помощ (над таваните, определени от МФР) и Инструмента за гъвкавост във възможно най-голяма степен, като същевременно се използва резервът по функция IV за справяне с хуманитарната криза; изразява загриженост, че новите механизми за финансиране, засягащи средствата за развитие, имат несигурна цел, както и загриженост относно липсата на участие от страна на Европейския парламент; припомня, че е категорично против използването на средства за развитие за цели, несвързани с развитието; призовава Съюза да засили капацитета си да свързва сигурността и развитието при изпълнението на политиката на Съюза в областта на развитието; настоява освен това относно необходимостта от обезпечаване на подходящо финансиране за бюджетните редове за хуманитарна помощ;

7.  счита, че действията за създаване на специални фондове трябва да предоставят гъвкава реакция на извънредни ситуации и реална добавена стойност, като допълват съществуващите източници на финансиране, както и че за тези фондове трябва да бъдат предоставени нови средства; настоятелно призовава държавите членки да спазят обещанията си и да изплатят обявените суми;

8.  подчертава необходимостта да се разгледа взаимовръзката между развитието и сигурността и да се постигне цел 16 от програмата за развитие за 2030 г.; въпреки това припомня, че финансирането, което не е съвместимо с критериите на Комитета за подпомагане на развитието (КПР), трябва да произтича от инструменти, различни от Инструмента за сътрудничество за развитие и Европейския фонд за развитие;

9.  изразява съжаление относно намаляването на бюджетните кредити по реда за човешкото развитие на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) в сравнение с бюджета за 2016 г. за финансиране на приоритетите на политиките на ЕС; счита, че това е в противоречие с основните принципи за ефективност на развитието и поради това отправя искане за възстановяване на равнището на финансиране от бюджета за 2016 г.;

10.  счита, че е от първостепенно значение справянето с продължителните хуманитарни кризи и съсредоточаването върху превенцията, изграждането устойчивост и сътрудничеството с множество участници, за да се спомогне за преодоляване на недостига от финансиране в областта на хуманитарната помощ; счита, че следва да бъдат проучени потенциалните полезни взаимодействия между правителствата, гражданското общество и частния сектор – като се избягват негативните взаимодействия – като принос за готовност, превенция и устойчивост на резултатите;

11.  приветства предложението на Комисията за увеличаване на подкрепата за развитието на местния частен сектор в страните партньорки и призовава съответните бюджетни средства да бъдат включени във възможно най-кратки срокове в бюджета за следващата година, но не за сметка на подкрепата, предоставяна на други участници в развитието, например организации на гражданското общество; подчертава значението на насърчаването на атмосфера, в която малките и средни предприятия да може да процъфтяват, в съответствие с ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, чрез изграждане на законодателен капацитет и укрепване на върховенството на закона, стабилни банкови системи и разпоредби, функциониране на данъчните системи, увеличаване на прозрачността и отчетността;

12.  настоява, че бюджетът за развитие за 2017 г. трябва да отразяват в по-голяма степен фокуса на Съюза върху нестабилните държави, най-слабо развитите страни, безработицата сред младите хора и жените и момичетата, изправени пред основано на пола насилие и онези, намиращи се в ситуации на конфликт; счита, че намаляването на бюджетните кредити за Инструмента за сътрудничество за развитие, насочени към човешкото развитие, е неуместно в светлината на съответните нужди и на ангажимента на ЕС да разпредели най-малко 20% от своята ОПР за основни социални услуги, а именно образование и здравеопазване;

13.  изразява загриженост във връзка с недостатъчното равнище на бюджетните кредити за Инструмента за сътрудничество за развитие за Азия и Близкия изток, особено като се вземат предвид външното и вътрешно напрежение и нестабилност, пред които са изправени страни като Бангладеш, Пакистан, Ирак, Йемен, Етиопия и Сомалия;

14.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да подкрепят развиващите се страни при създаването на качествени стабилни и устойчиви обществени системи за социална сигурност и здравеопазване; призовава Комисията да продължи да насърчава по-добър достъп до лекарства в бедните страни; отново заявява необходимостта от инвестиции в някои пренебрегвани заболявания; в тази връзка призовава Комисията за последващи действия във връзка с епидемията от вируса ебола;

15.  призовава Комисията да гарантира, че финансирането на приспособяването към последиците от изменението на климата, както и на други действия в областта на климата в уязвими трети държави, са допълнение към финансирането на дейности чрез инструментите за сътрудничество за развитие; това финансиране в областта на климата следва да се отчитат към изпълнението на ангажиментите на Европейския съюз за финансиране в областта на климата, но то допълва финансирането за развитие, а не се счита за част от него.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.8.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Manuel dos Santos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Joachim Zeller

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (1.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Раймер Бьоге

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че програмата на Съюза в областта на търговията е все по-амбициозна, както се изтъква в стратегията „Търговия за всички“, което води до увеличаване на работното натоварване на ГД „Търговия“; подчертава необходимостта от допълнителни усилия за насърчаване на предварителен, междинен и последващ мониторинг (включително от страна на гражданското общество) на прилагането и въздействието на търговските споразумения, подписани от ЕС, както и необходимостта от подходяща комуникация с обществеността и разпространение на информация по тези въпроси, за да се гарантира прилагането и изпълнението на задълженията на Съюза и на неговите търговски партньори, по-специално по отношение на борбата срещу бедността, устойчивото развитие и зачитането на правата на човека; признава отрицателното въздействие на планираното сключване на всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) и на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) върху равнището на собствените ресурси; подчертава при все това, че финансирането на инициативите за подпомагане на търговията следва да бъде увеличено и да се предоставят достатъчно ресурси, за да се гарантира, че ГД „Търговия“ ще разполага с необходимия персонал за изпълнение на увеличаващия се брой едновременни преговори и дейности по мониторинга;

2.  подчертава спешната необходимост от задълбочена реорганизация на бюджета на Съюза и на неговата структура в контекста на преразглеждането на МФР и по отношение на програмата в областта на търговската политика и призовава Комисията да поеме инициативата по този въпрос пред Съвета и Парламента;

3.  отбелязва, че гражданите на Съюза все повече настояват за по-голямо участие и ангажимент в търговската политика на Съюза, както и че за Комисията този интерес на гражданите вече е приоритет; подчертава във връзка с това, че е от съществено значение да се осигурят достатъчно ресурси, за да се ангажират активно гражданите с изготвянето на търговската политика на Съюза, чрез активно участие, срещи със заинтересовани страни, инициативи за онлайн и офлайн комуникация, превод на информационни фишове, преговорни текстове и документи, отразяващи позиция; призовава държавите членки да предприемат по-активни действия за разясняването на добавената стойност на търговската политика на Съюза, тъй като те са тези, които формулират мандатите за преговорите, както и да предоставят достатъчно ресурси за тези действия в своите национални бюджети;

4.  подчертава, че международната търговия е важен инструмент на външната политика в целия Съюз, който, ако бъде подкрепен с необходимите финансови средства и прилаган чрез последователни политически, икономически и търговски стратегии и стратегии за развитие, може да допринася за устойчиво развитие, особено в развиващите се страни, като по този начин ще дава възможност на Съюза да играе активна роля в овладяването на причините за миграцията;

5.  подчертава, че свързаната с търговията техническа подкрепа и икономическата помощ, предоставяни от европейската политика за съседство (ЕПС) на близките партньори на Съюза от Източното партньорство, както и на държавите след Арабската пролет, имат важен принос за стабилността в тези региони; изразява следователно загриженост във връзка с предложените съкращения на финансирането за средиземноморската ос, както и за помощта за Палестина и Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток; отново заявява, че в държавите партньори трябва да се цели преди всичко постигането на осезаемо и устойчиво подобрение на условията на живот на обикновените хора;

6.  изразява съжаление по повод на предложените значителни съкращения на макрофинансовата помощ в сравнение с изключително високото ѝ равнище през 2016 г., като се има предвид, че много държави партньори продължават да са изправени пред сериозни икономически затруднения; счита, че ще бъде необходимо по-високо равнище на финансиране от предложеното, за да се гарантира, че всички бъдещи заявления за заеми ще могат да бъдат удовлетворени; подчертава, че заемите за макрофинансова помощ и съответните условия за изплащане не следва да създават нова зависимост за държавите бенефициенти;

7.  изразява загриженост във връзка с все по-честото прибягване до гаранции и финансови инструменти извън бюджета на Съюза, за да се отговори на многобройните кризи, като тези гаранции и финансови инструменти частично са финансирани от бюджета на Съюза чрез съкращения на бюджетните кредити, предназначени за програмите по функция IV; посочва, че държавите членки не са предоставили вноски за двата доверителни фонда, съразмерни с вноските на ЕС, което ограничава потенциалното им въздействие; настоява, че тези финансови инструменти трябва да се придържат към утвърдените критерии за ефективност на помощта, като ангажираност и привеждане в съответствие, и че трябва да останат изключение, тъй като не изискват предварително одобрение от Европейския парламент и по тази причина са лишени от демократична легитимност; отново подчертава, че тези инструменти следва в крайна сметка да бъдат включени в бюджета на Съюза, за да се осигурят условия за подходящ демократичен контрол;

8.  приветства съобщението на Комисията, че през есента на 2016 г. ще внесе предложение за план за външни инвестиции като част от новата рамка за партньорство по въпросите на миграцията; счита, че планът за външни инвестиции ще предостави нови възможности за инвестиции за европейските предприятия в развиващите се трети държави, както и че ще допринесе за трайното политическо и икономическо стабилизиране на съседните на ЕС държави; изразява съжаление, че предстоящите предложения не са отразени в проекта на общ бюджет за 2017 г.; подчертава, че създаването на новия фонд не следва да бъде за сметка на и без това финансираните в недостатъчна степен програми по функция IV, а за целта да се използват средствата, както и опитът и капацитетът за управление на Европейската инвестиционна банка;

9.  отбелязва предложеното увеличение на бюджетните кредити за поети задължения и значителното увеличение на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за партньорство; изразява загриженост, че отделните проекти за насърчаване на търговията, изпълнявани в рамките на този инструмент, не допълват съществуващите местни и регионални програми, а влизат в нелоялна конкуренция с тях; изисква от Комисията да направи оценка на съществуващите инструменти, предназначени за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия (МСП), от гледна точка на тяхната съгласуваност с други европейски инструменти за подкрепа на МСП, като Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), както и от гледна точка на субсидиарността, избягването на дублиране и допълняемостта по отношение на съответните програми на държавите членки; призовава Комисията да представи своевременни предложения за междинния преглед на тези програми, с цел да се подобри тяхната ефикасност и ефективност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.8.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

8

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Stelios Kouloglou, Gabriel Mato, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (28.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Мартина Длабайова

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че при условия на ограничени ресурси следва да бъде отдадено по-голямо значение на необходимостта от спазване на бюджетна дисциплина и от ефикасно и ефективно използване на средствата;

Б.  като има предвид, че основната цел на проектобюджета за 2017 г. ще бъде да гарантира, че бюджетът на Съюза разполага със средствата, които са му необходими, за да даде в пълна степен своя засилен принос за икономическото, социалното и териториалното сближаване, работните места, растежа, инвестициите и солидарността, както и за да реагира на продължаващите предизвикателства и новите събития и на тяхното въздействие по отношение на забавеното икономическо възстановяване и увеличаващите се неравенства, както и имиграцията, хуманитарната помощ и сигурността;

В.  като има предвид, че следва да се извърши задълбочено преосмисляне на данъчната система на равнището на ЕС и че следва да бъдат въведени един или повече нови собствени ресурси в истинския смисъл на думата за финансиране на приоритетите на Съюза (инвестиционни проекти, „Хоризонт 2020“ и др.);

Г.  като има предвид, че диалогът между Парламента и Комисията, предвиден в член 318 от ДФЕС, следва да насърчава културата на изпълнение в рамките на Комисията, включително по-голямата прозрачност и засилената отчетност;

Отчет на оперативните разходи, придружаващ бюджета за 2017 г.

1.  припомня, че в своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно интегрираната рамка за вътрешен контрол(1) Парламентът споделя становището, изразено от Сметната палата, че няма смисъл да се прави опит за измерване на резултатите, без да е извършено бюджетиране въз основа на показатели за изпълнение(2), и призовава за създаването на модел на бюджетиране на публичните средства, основан на резултатите, в който всеки бюджетен ред да бъде придружен от цели и резултати, които да се измерват чрез показатели за изпълнение;

2.  приветства програмните справки за оперативните разходи, приложен към проекта за бюджет за 2017 г., които частично отговарят на искането, отправено от Парламента, по отношение на целите, резултатите и показателите; отбелязва, че тези отчети допълват обичайния, основан на дейности, метод на бюджетиране с някои данни за изпълнението;

3.  настоява, че като част от бюджетния орган Парламентът има право да изразява становища относно горепосочените цели и показатели и тяхното съответствие с приоритетите на Съюза, заявени в Договорите, и стратегическите документи като „Европа 2020“, както и че преди приемането на бюджета Парламентът следва да проверява за европейската добавена стойност на всеки бюджетен ред;

4.  настоява, че с оглед на опростяването на вътрешните инструменти за управление на Комисията, генералните директори следва да се придържат към политическите цели и показатели, съдържащи се в програмните справки за оперативните разходи, когато приемат своите планове за управление и годишните си отчети за дейността и че Комисията следва да изготви своя доклад за оценка, по силата на член 318 от ДФЕС, на тази основа;

5.  изразява загриженост относно положението с плащанията, тъй като степента на непогасени бюджетни задължения (RAL) остава изключително висока и е в противоречие с духа на Договорите, който изисква балансиран бюджет; призовава Комисията и държавите членки да осъществяват строг подбор на приоритетите за финансиране и да изоставят проекти, които нямат очевидна добавена стойност;

Средносрочен преглед

6.  счита, че средносрочният преглед на МФР, който трябва да бъде представен от Комисията до края на 2016 г., е първата и най-добра възможност да намерим структурно решение на редица сериозни кризи и на високото равнище на непогасените бюджетни задължения (RAL), да вземем предвид новите политически инициативи, които не бяха предвидени към момента на приемане на МФР, да оценим и прегледаме ефективността на вече финансираните програми и да се справим с високата степен на непогасени бюджетни задължения; призовава Комисията да намери подходящи решения на (i) актуализирането на секторните политики, финансирани от ЕС, (ii) постигането на материален напредък в процеса на опростяване на съдържанието и на процедурите за използването на бюджета на Съюза, (iii) гарантирането, че финансовите инструменти са насочени правилно за постигане на най-добри резултати; настоятелно призовава Комисията да излезе с предложение за преразглеждане на МФР с цел да се удовлетворят всички произтичащи последици за бюджета, наред с други въпроси, непогасените бюджетни задължения (RAL);

7.  призовава Комисията да представи съобщение до Парламента навреме за средносрочния преглед на МФР с предложения относно начина, по който в бъдеще ще съгласува дългосрочните политически цели като стратегията „Европа 2020“ с бъдещата МФР за периода след 2020 г.;

Финансови корекции и събирания

8.  отбелязва, че общият размер на финансовите корекции и събиранията, потвърдени и наложени от Комисията на държавите членки, които не въвеждат стабилни системи, възлиза на 3 499 милиона евро за 2015 г., което е по-малко в сравнение с 2014 г. (когато той беше 4 728 милиона евро); изисква от Комисията да посочи ясно кои възстановени през 2015 г. суми са били осчетоводени като приходи по сметките на Съюза или са били компенсирани, заедно с бюджетния ред, от който идват, и до каква степен финансовите корекции и събирането на вземания, за които е било взето решение през 2016 г., могат да повлияят на потребностите от бюджетни кредити за плащания в бюджетите за 2017;

9.  отправя искане към Комисията и държавите членки да осигурят по-голяма прозрачност по отношение на събиранията, особено по отношение на годината, през която е извършено плащането, годината, през която е открита съответната грешка, и годината, през която събиранията или финансовите корекции са обявени в бележките към отчетите;

Секторни политики

10.  счита, че адаптирането на секторните политики в рамките на средносрочния преглед трябва да се разглежда като предварителна стъпка за действителната реформа на МФР след 2020 г. съгласно нови правила и принципи, които да отразяват очакваните нужди и приоритети на Съюза за третото десетилетие на 21-ви век; отправя искане към Комисията да адаптира бюджета на Съюза, така че той да се фокусира в по-голяма степен върху актуализираните основни приоритети на Съюза в областта на развитието, включително намирането на полезни взаимодействия между тях;

11.  припомня, че „общественото предизвикателство 6“ на програмата „Хоризонт 2020 „(„Европа в един променящ се свят – приобщаващи, новаторски и мислещи общества“), и по-специално приноса на обществените и хуманитарните науки за справяне с това предизвикателство, беше приоритет на Парламента, който го въведе при разработването на програмата „Хоризонт 2020“; припомня значението на този компонент в областите, в които Съюзът е изправен пред особени предизвикателства, като например справянето с безработицата, бедността, радикализацията, тероризма, подкрепата за имигрантите, икономическото и паричното управление, както и борбата срещу неравенствата; следователно изразява загриженост от факта, че при изпълнението на програмата значението на социалните и хуманитарните науки беше занижено, като те загубиха специалната си насоченост и техните бюджетни кредити за поети задължения бяха намалени с 40 %, а същевременно общият финансов пакет за „Хоризонт 2020“ по МФР за периода 2014 – 2020 г. беше увеличен;

12.  подчертава, че успеваемостта след първите 100 покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“ достига 14% (в сравнение с 20% за цялата РП 7); припомня, че са разпределени само 20% от бюджета за МСП (участие с 5% от Инструмента за МСП), 38% от успешните кандидати кандидатстват за първи път и много малък брой от тях преминават от първия на втория етап; това води до заключението, че вторият и третият етап, с проучването на осъществимостта продуктът да стане истинска иновация и след това да бъде пуснат на пазара, губят част от потенциала си; в допълнение трябва да бъде засилена ролята на МСП;

13.  нещо повече, държавите от Източна и Централна Европа изостават много от партньорите си от Западна и Северна Европа по успеваемост и дял на финансирането; призовава за повече техническо подпомагане, където е необходимо, и за споделяне на добри практики; препоръчва се и опростено и разбираемо взаимодействие между „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕФСИ;

14.  припомня, че бюджетът на Съюза следва да послужи като важен стимул за ускоряване на средносрочните и дългосрочните инвестиционни дейности, включително за противодействие на увеличаващите се неравенства и някои напълно нови социални проблеми; отбелязва, че бюджетът на Съюза би могъл да оказва по-силна подкрепа за инвестициите в областите, които правят и допринасят за това Съюзът да бъде по-сплотен и по-малко уязвим от външни сътресения, като ключовите проекти в енергетиката, мобилността, ИКТ, както и научноизследователската и развойна дейност, които имат и своите социални аспекти и последици, на които трябва ефективно да се наблегне;

15.  призовава бюджетния орган да подчертае усилията на Съюза за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи неговите финансови интереси; отново повтаря призива си към Комисията да предостави подходяща техническа помощ на държавите членки и да стимулира обмен на добри практики като превантивни мерки срещу нередностите и грешките при използването на финансови средства от ЕС, и във връзка с това е загрижен, че Комисията предлага пренасочване на средства от такава техническа помощ към дейности от съвършено друго естество;

Опростяване и прозрачност

16.  подчертава, че текущи и неотдавнашни практики показват силна необходимост да продължи опростяването на процеса, чрез който се използват и потребителите имат достъп до средствата на Съюза; смята, че колкото по-прости са правилата, толкова те са по-уеднаквени и по-нисък би бил потенциалът за неволни грешки и пропуски, колкото по-ясни и авторитетни са съответните правила, толкова по-малко пространство има за незаконни и престъпни дейности, свързани с този процес; отбелязва, че колкото по-прост и по-прозрачен е процесът, толкова по-малко съществува потенциал за неподходящо разпределение и преразпределение на средства на Съюза;

17.  опростяването на процеса на достъп до финансиране от Съюза и по-голямата му прозрачност биха довели до усвояване с видими положителни последици в държавите членки;

18.  отбелязва, че свръхрегулирането и прекомерното регулиране са основни пречки за бенефициентите на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и за съответните контролни органи; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да намалят административната тежест и натиска за бенефициентите, например чрез стратегия за единен одит; загрижен е обаче поради бавното приемане на опростяванията от държавите членки и призовава Комисията да подпомогне националните органи във връзка с това;

19.  посочва, че пълната прозрачност гарантира, че използването на финансови средства е изцяло в съответствие с правилата; изразява загриженост относно прозрачността при големи финансирани от ЕС обекти, особено когато става въпрос за данни за подизпълнителите; призовава Комисията да създаде системи, предоставящи по-голяма прозрачност, включващи също така финансовите средства за държави извън Съюза;

Добавена стойност на бюджета на Съюза

20.  подчертава, че е от решаващо значение в основата на разходите на Съюза да бъде заложена култура на постигане на измерими резултати; подчертава, че оценката на постиженията и постигнатите резултати, когато е целесъобразно, следва да се превърне в основен принцип; приветства инициативата на Комисията за ориентиран към резултатите бюджет като първа стъпка за бюджетиране въз основа на резултатите; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да направят всичко възможно, за да се осигури най-ефективното използване на ограничените финансови ресурси, например чрез преместване на акцента върху изпълнението на проекта от количествени критерии, като неизпълнените поети задължения (RAL) и оставащите суми, за които трябва да се сключи договор (RAC), към критерии за качество като например резултати, ефективност, ефикасност и добавена стойност;

Финансови инструменти

21.  отбелязва, че инструментите за финансов инженеринг (ИФИ), ако са приложени по целенасочен начин, за подходящи видове проекти и с разумна цел са инструменти за ефективно разпределение на средствата на Съюза с потенциал да станат част от основната най-добра практика за разпределяне на разходите по бюджета в бъдеще; настоятелно призовава Комисията да подобри прозрачността при използването на ИФИ, редовно да докладва относно ливъриджа, загубите и рисковете и да представи анализ на разходите и ползите на ИФИ в сравнение с по-преки форми на финансиране на проекти; призовава Комисията да приложи системи за ефективен контрол за анализ на търсенето на финансови инструменти в държавите членки, за да се избегне свръхкапитализация, при което се ангажират средства, без да се допринася за изпълнението на политиките на ЕС, както беше установено от Сметната палата в Специален доклад № 5/2015;

22.  отбелязва със загриженост, че цифрите за прилагането на ЕФСИ сочат, че основната част от инвестициите са концентрирани в петте най-големи икономики на ЕС.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 100.

(2)

  Изказване на Керсти Калюлайд по време на изслушването относно интегрираната рамка за вътрешен контрол, организирано от комисията по бюджетен контрол на 22 април 2013 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (6.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Маркус Фербер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  призовава в проекта на бюджета за 2017 г. да се отразят и подкрепят приоритетите, посочени в европейския семестър, и по-специално даването на нов тласък на инвестициите, особено в новаторство, растеж и създаване на работни места, осъществяването на устойчиви структурни реформи за модернизиране на европейските икономики, провеждането на отговорни фискални политики и увеличаването на конкурентоспособността, като едновременно с това се насърчават растежът и конкурентоспособността на МСП;

2.  в тази връзка отбелязва с особена загриженост все още високите равнища на младежка безработица, въпреки факта, че Съюзът има отново скромен икономически растеж;

3.  припомня основната роля на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в мобилизирането на финансиране от частния сектор и на нови източници за финансиране на инвестиции, които са изключително важни за конкурентоспособността и икономическото възстановяване на Съюза; подчертава необходимостта да се финансират нови инвестиции в съответствие с критериите, определени в Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета(1), по-конкретно допълняемост, устойчивост и териториално и социално сближаване;

4.  счита, че увеличаването на публичните инвестиции е от съществено значение за запазването и укрепването на качеството на системите на здравеопазването и образованието и качеството на предоставяните на гражданите услуги, както и за създаване на благоприятни условия за икономическо развитие;

Изграждане на капацитет на гражданското общество в областта на финансовите услуги

5.  отбелязва, че пет години по-късно предприятията, които се възползват от финансиране за изграждане на капацитет на гражданското общество в областта на финансовите услуги, все още са зависими от финансиране от ЕС, като безвъзмездните средства от ЕС продължават да представляват повече от 50% от съответните им бюджети; подчертава, че тези предприятия следва да продължат да демонстрират своята добавена стойност, като постигат по-висока степен на самофинансиране; отбелязва, че ниво на съфинансиране от над 50% съществува за финансирането на някои представители от непромишления сектор; посочва, че предложението на Комисията, което продължава споразуменията за финансиране за изграждане на капацитет на гражданското общество, следва да бъде прието преди края на годината, за да се даде възможност за непрекъснатост на финансирането;

6.  приканва към продължаване на инвестициите в структурните фондове във всички региони, включително в преходните области, така че да не се възпрепятства въздействието на вече инвестираните средства и усилия;

ЕНО и надзор

7.  изтъква ролята, сегашна и бъдеща, на трите европейски надзорни органа (ЕНО) по отношение на финансовия и банковия надзор на равнището на Съюза, съюза на капиталовите пазари, насърчаването на сближаването в областта на надзора, установяването на единен правилник в областта на банковите и други финансови услуги и оценката на рисковете за финансовата стабилност и за банковия съюз; подчертава, че проектът на бюджет за 2017 г. трябва да предостави достатъчни ресурси на ЕНО за изпълнението на техния мандат; подчертава необходимостта от подходящо финансиране и подходящ персонал на ЕНО, за да могат те да изпълняват възложените им задачи; посочва, че достатъчно средства следва да се разпределят за защитата на инвеститори и потребители;

8.  посочва обаче, че в случая на ЕБО следва да бъдат предвидени достатъчно средства в проектобюджета за 2017 г. и в бъдещи проектобюджети, за да се подготви преместване извън Лондон, като такова преместване следва да се извърши, когато Обединеното кралство и Европейският съюз приключат преговорите по член 50 от Договора за Европейския съюз и Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз;

9.  подчертава, че ЕНО трябва да се придържат стриктно към задачите, възложени им от законодателя на Съюза, и да не се опитват де факто да разширяват своя мандат отвъд тези задачи;

10.  подчертава, че в областта на цифровизацията на финансовите услуги, по-конкретно във връзка с технологията за споделена счетоводна книга, има спешна необходимост от натрупване на технически опит и изграждане на регулаторен капацитет с оглед на една по-бърза реакция при евентуални проблеми; затова изрично подкрепя финансирането на хоризонтална работна група относно технологията за споделена счетоводна книга;

Данъчни въпроси и „Фискалис 2020“

11.  посочва, че с оглед на законодателните промени по отношение на обмена на информация в областта на данъчното облагане между националните данъчни органи, правното основание за програмата „Фискалис 2020“ може да се наложи да бъде преразгледано, за да се отразят съответно тези промени и за да се води борба срещу данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране;

12.  подкрепя продължаването на стартирания през 2016 г. пилотен проект за изграждане на капацитет, програмно развитие и комуникация в областта на борбата с избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами;

13.  изразява съжаление относно факта, че Евростат не предоставя актуални данни за показателите на стратегията „Европа 2020“ въпреки неколкократните напомняния на Парламента; критикува факта, че има още много какво да се подобри по интернет страницата на Евростат с оглед на по-лесното ѝ използване от страна на потребителите; призовава Евростат да направи подобрения в това отношение и да гарантира, че всички цели от Европейската статистическа програма са действително постигнати;

ЕКГФО

14.  призовава Комисията да продължи реформата на Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО), по-конкретно във връзка със задачата и отговорностите ѝ, като по този начин засили и влиянието на Съюза при определянето на международни счетоводни стандарти.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

7

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Mady Delvaux, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Ernest Maragall

(1)

Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 – Европейски фонд за стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (2.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че високото равнище на опазване на околната среда и на здравето в Съюза представлява предпоставка за икономически просперитет и че безопасността на храните и фуражите и механизмите за защита срещу природни и предизвикани от човека бедствия са основни ценности за всички европейски граждани и следователно, за Европейския парламент;

2.  отбелязва, че държавите членки следва да гледат на благоприятните за околната среда и за климата политики, мерки и проекти като на възможност за подобряване на общественото здраве и за насърчаване на растежа;

3.  отбелязва изключителната важност на инвестициите в научни изследвания и иновации в няколко области, които са от сферата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, и подчертава, че е съществено проектобюджетът за 2017 г. да отразява по подходящ начин факта, че подобни инвестиции са приоритет; посочва, че устойчивият капацитет за растеж и иновации на малките и средните предприятия (МСП) в Съюза е едно от главните конкурентни предимства на Съюза на глобализираните пазари;

4.  отчита, че значителна част от проектобюджета за 2017 г. (особено от функция 3) трябва да бъде предназначена за предизвикателствата, пред които понастоящем е изправен Съюзът, по-специално за разглеждане на кризите с миграцията и сигурността; при все това посочва, че при вземането на решения относно проектобюджета за 2017 г. бюджетните органи трябва да отчитат значителната европейска добавена стойност на политиките и инструментите за финансиране от сферата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, и настоятелно призовава по-специално Съвета да се въздържа от съкращения по отношение на политиките и инструментите за финансиране от сферата на компетентност на тази комисия, които ясно са демонстрирали добавена стойност за Съюза;

5.  приветства Парижкото споразумение, постигнато през декември 2015 г., и подчертава, че бюджетът на Съюза трябва да подкрепи изпълнението на целите на това споразумение и дългосрочните цели на Съюза в областта на климата; припомня, че Парижкото споразумение изисква привеждане на финансовите потоци в съответствие с усилията за ниски нива на емисиите на парникови газове и устойчиво спрямо изменението на климата развитие; подчертава ангажимента на развитите държави да мобилизират финансови средства за борба с изменението на климата за развиващите се държави от публични и частни източници и набляга на необходимостта от увеличаване на предвидимото, ново и допълнително финансиране на борбата с изменението на климата в съответствие с това споразумение; призовава Комисията да извърши пълна оценка на последиците от Парижкото споразумение за бюджета на Съюза своевременно, за да може да се помисли за преразглеждането му, и да разработи специален автоматичен механизъм за финансиране от Съюза, предоставящ допълнителна и подходяща подкрепа за дела на Съюза в осигуряването на международната цел от 100 милиарда щатски долара за финансиране на борбата с изменението на климата;

6.  подчертава, че прегледът на МФР представлява отлична възможност за осигуряване на изпълнението на целта 20% от бюджета да се изразходват за действия, свързани с климата; отбелязва, че методологията на Комисията за интегриране на въпросите относно климата показва, че от всички предложени в проектобюджета за 2017 г. бюджетни кредити за поети задължения 19,2% са свързани с климата, за разлика от 20,8% през 2016 г.; призовава Комисията да гарантира, че механизмът за интегриране на действията в областта на климата е напълно оперативен и че настоящият метод на проследяване на такива разходи е подобрен;

7.  припомня освен това, че Съюзът също се е ангажирал с изпълнението на Стратегическия план за биологично разнообразие на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, и подчертава, че следва да се заделят достатъчно средства за изпълнението на тези ангажименти; отбелязва във връзка с това, че от всички предложени в проектобюджета за 2017 г. бюджетни кредити за поети задължения 8,2% са свързани с обръщането на тенденцията на намаляване на биологичното разнообразие, в сравнение с 9% през 2016 г.; призовава Комисията да даде допълнително обяснение за очевидното намаляване на разходите, свързани с климата и с биологичното разнообразие, като процент от общия бюджет;

8.  припомня добавената стойност на екосистемите и биологичното разнообразие за околната среда в Европа и поради това призовава да бъдат осигурени достатъчно средства в проектобюджета за 2017 г., за да се гарантира дългосрочното опазване на биологичното разнообразие; ето защо припомня на Комисията и на държавите членки тяхното задължение, съгласно член 8 от Директивата за местообитанията, да гарантират подходящо равнище на финансиране за мерките за опазване, необходими за възстановяването на видовете и местообитанията в защитените зони по „Натура 2000“, така че те да постигнат благоприятен природозащитен статус;

9.  подчертава значението на интегрирането на опазването на биологичното разнообразие в разработването, прилагането и финансирането на всички политики на Съюза и счита, че прозрачността по отношение на изразходването на средства за опазване на природата и съхранение на биологичното разнообразие е също така важна за съгласуваността и последователността на разходите на Съюза;

10.  призовава Комисията да гарантира, че финансовите ресурси на Съюза не съдържат субсидии, които са вредни за климата, не блокират инфраструктура на изкопаемите горива, като например субсидии за изкопаеми горива, не подпомагат дейности, които са вредни за биологичното разнообразие, и не нанасят щети на екосистемите; призовава също така Комисията да въведе ефективен метод за проследяване на разходите за биологичното разнообразие в бюджета на Съюза;

Програма LIFE

11.  припомня, че LIFE е финансовият инструмент на Съюза, подкрепящ проектите за опазване на околната среда и природата и проектите за дейности в областта на климата в целия Съюз;

12.  припомня по-конкретно, че действията в областта на климата са ключов, многосекторен приоритет, както се посочва в стратегията „Европа 2020“ и в програмата на Комисията за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна, и подчертава, че специфичната подпрограма за действия в областта на климата по линия на програмата LIFE подпомага ролята на Съюза и неговото ключово законодателство, включително развитието на схемата на ЕС за търговия с емисии, и подготвя условията за преминаване към нисковъглеродна икономика до 2050 г.; припомня, че най-малко 20% от бюджета на Съюза трябва да бъдат свързани с климата, с вноски по линия на различни политики;

13.  на този фон и независимо че приветства увеличаването с 30,9 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения за бюджета на програмата LIFE в проектобюджета за 2017 г., изразява съжаление, че и тази година бюджетът на програмата LIFE, възлизащ на 493,7 милиона евро, представлява едва 0,3% от общия проектобюджет за 2017 г.;

14.  подчертава предишните проблеми, породени от липсата на бюджетни кредити за плащания за програмата LIFE, които възпрепятстваха и забавиха правилното ѝ изпълнение;

15.  приветства въвеждането от Комисията на система за проследяване на равнище проекти за програмата LIFE; отбелязва, че информация за изпълнението на равнище проекти се събира от 2015 г. насам и че тя ще се използва за междинната оценка и ще бъде обобщена на равнището на програмата; отчита, че се очаква системата за проследяване да бъде напълно оперативна за втората многогодишна програма LIFE за периода 2017 – 2020 г.;

Обществено здраве, безопасност на храните и гражданска защита

16.  отбелязва предложените 64,5 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения (+3,8% спрямо 2016 г.) и 57,7 милиона евро за бюджетни кредити за плащания (-17,8% спрямо 2016 г.) за здравен бюджет в проектобюджета за 2017 г.; изразява съжаление, че това представлява, както през предходните години, дял от едва 0,04% от бюджетните кредити за поети задължения в проектобюджета за 2017 г. и дял от едва 1,5% от функция 3 (в бюджетни кредити за поети задължения) и не отразява в пълна степен значението на здравето като ценност само по себе си и като предпоставка за стимулиране на растежа;

17.  приветства факта, че през 2016 г. започва съвместно действие в областта на оценката на здравните технологии, което ще допринесе пряко за целта на Комисията за постигане на „по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар с укрепена индустриална база“; отчита, че от финансова гледна точка това е най-голямото действие досега, съфинансирано от здравната програма с 12 милиона евро;

18.  подчертава, че Съюзът има най-високите стандарти за безопасност на храните по света; отбелязва предложените 256,2 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения (+1,3 % спрямо 2016 г.) и 234,5 милиона евро за бюджетни кредити за плащания (-3,1 % спрямо 2016 г.) за храни и фуражи в проектобюджета за 2017 г.; изразява съжаление, че това представлява дял от едва 0,16 % от бюджетните кредити за поети задължения в проектобюджета за 2017 г. и дял от едва 6% от функция 3 и не отразява в пълна степен значението на безопасността на храните и фуражите в Съюза; подчертава, че дейностите, свързани с осигуряването на ефективни, ефикасни и надеждни проверки, както и финансирането на спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията, са засегнати от намаляване на бюджетните кредити за плащания съответно с 10,4% и 11,1% спрямо 2016 г.; счита, че тези намаления имат потенциала да се отразят отрицателно на превенцията и намаляването на случаите на болести по животните и растенията и осъществяването на ефективни официални проверки в тази област;

19.  припомня, че механизмът на Съюза за гражданска защита е крайъгълен камък за солидарността на Съюза; подчертава, че Съюзът играе „роля за създаване на възможности“ за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки при предотвратяването, подготвеността и реакцията на бедствия; отбелязва лекото увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения за тази програма;

Децентрализирани агенции

20.  припомня изключително важната роля на децентрализираните агенции за изпълнението на технически, научни или управленски задачи, което подпомага в значителна степен институциите на Съюза при определянето и изпълнението на политики; припомня освен това много важните задачи на агенциите, които са в сферата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (Европейска агенция за околна среда, Европейска агенция по химикали, Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейски орган за безопасност на храните, Европейска агенция по лекарствата), и изключителното значение на тяхното засилено сътрудничество за изпълнението на тези задачи – както за институциите, така и за гражданите на Съюза; в тази връзка подчертава, че е изключително важно тези агенции да получат подходящи човешки и финансови ресурси, като се взема правилно предвид оценката на съответните потребности на всяка агенция, като всеки случай се разглежда поотделно; при все това изразява загриженост, че намаляването на персонала в Европейската агенция за околна среда (-3 длъжности), Европейската агенция по химикали (-5 длъжности), Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (-4 длъжности), Европейския орган за безопасност на храните (-7 длъжности) и Европейската агенция по лекарствата (-6 длъжности) би могло да се отрази отрицателно върху приноса им за изпълнението на политиките на Съюза; посочва също така, че за агенциите, които се финансират чрез такси, длъжностите по щатно разписание, необходими за извършването на финансирани чрез такси задачи, следва да бъдат разглеждани отделно, като се отчита, че те се определят от търсенето и не налагат допълнителна тежест върху бюджета на Съюза;

21.  отбелязва, по отношение на агенциите, които печелят от събирането на такси, че вноската на Съюза остава постоянна или намалява; припомня, че приходите от такси от промишлеността могат да са податливи на колебанията на пазара и че следователно зависимостта от други източници на приходи поражда елемент на непредсказуемост в структурата на финансиране на агенциите; набляга на трудността точно да се предвиди размерът на таксите, които ще бъдат събрани (което води до възможен недостиг спрямо предвидените приходи от такси), и на необходимостта да се обезпечи наличие на необходимото финансиране за тази агенции; призовава да се помисли за 5-процентов марж за предпазливост при прогнозиране на таксите на Европейската агенция по химикали;

22.  припомня, че с оглед на публикуването на 15 юни 2016 г. на два проекта на законодателни актове, определящи критерии за идентифицирането на нарушители на функциите на ендокринната система, Комисията е отправила искане към съответните агенции незабавно да започнат подготвителна работа за ускоряване на процеса веднага след като влязат в сила критериите; поради това подчертава, че е изключително важно Европейският орган за безопасност на храните и Европейската агенция по химикали да имат на свое разположение подходящи финансови и човешки ресурси;

23.  отчита също така, че през 2017 г. и след това могат да възникнат непредвидени разходи за Европейската агенция по лекарствата (EMA) в следствие на отрицателния отговор, даден от британските граждани на референдум през юни 2016 г. на въпроса дали Обединеното кралство да остане член на Съюза (т.нар. Брекзит), и че следователно би било разумно да се разреши на EMA да използва всякакъв положителен бюджетен резултат от 2016 г. за бъдещите години; отбелязва също така, че през 2017 г. може да се наложи EMA да търси подкрепа от бюджетните органи за предоставянето на допълнителни бюджетни средства за посрещане на тези извънредни разходи;

Пилотни проекти и подготвителни действия

24.  подчертава, че пилотните проекти и подготвителните действия са много ценни инструменти за инициирането на нови дейности и политики; повтаря, че няколко от идеите на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните са били осъществени успешно в миналото като пилотни проекти или подготвителни действия; подчертава, че обхватът за нови пилотни проекти и подготвителни действия е намален поради липсата на налични бюджетни кредити за поети задължения и липсата на марж във функция 3; поради това счита за вероятно, че комисията ще трябва да използва внимателно тези инструменти през 2017 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Caterina Chinnici, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Bart Staes, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Martina Werner


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (6.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Лиса Яконсари

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че в сферата на отговорност на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (комисията IMCO) в рамките на бюджетната процедура попадат бюджетни редове в дялове 2 (Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП), 14 (Данъчно облагане и митнически съюз) и 33 (Правосъдие и потребители);

2.  припомня, че силният и добре функциониращ единен пазар е от основно значение за способността на Съюза да поема сътресения; подчертава, че бюджетът на Съюза трябва да подкрепя прехода към кръгова икономика и приобщаващ, достъпен, разнообразен и конкурентоспособен цифров единен пазар;

3.  подчертава значението на една силна политика за защита на потребителите, която повишава безопасността и осведомеността на потребителите и привежда правата на потребителите в съответствие със социалните, технологичните и икономическите промени, като например големите информационни масиви и „интернет на предметите“, кръговата икономика, т.нар. икономика на споделянето и електронната търговия; припомня в този контекст важността на предоставянето на повече права и обучение на потребителите, както и на безопасността на продуктите и наблюдението на пазара в рамките вътрешния пазар, включително на цифровия единен пазар; подчертава, че новите предизвикателства за политиката за потребителите следва да бъдат посрещнати чрез разпределянето на подходящ бюджет;

4.  приветства факта, че в бюджетната процедура за 2017 г. повечето от основните приоритети на комисията IMCO в областта на единния пазар, митническия съюз и защитата на потребителите са отчетени по подходящ начин с адекватни равнища на отпуснати бюджетни кредити;

5.  приветства бюджетните кредити за програмата COSME, ключов инструмент за подкрепа на предприемачеството и инвестициите в растеж и работни места, като приоритет;

6.  изразява при все това загриженост във връзка със съкращаването на предназначения за програмата COSME бюджетен ред 02 02 02 „Подобряване на достъпа до финансиране на МСП под формата на капиталови и дългови инструменти“, тъй като МСП и микропредприятията продължават да срещат трудности при намирането на подходящо финансиране; счита, че една ефективна финансова рамка, включваща увеличена наличност на рисков капитал и прилагаща в пълна степен принципа „Мисли първо за малките предприятия!“ ще насърчи научноизследователската дейност, иновациите, възприемането на модели на кръговата икономика, растежа и интернационализирането на МСП и микропредприятията, което от своя страна ще допринесе за увеличаване на конкурентоспособността, ще подкрепи растежа и ще създаде нови работни места.

7.  изтъква необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране за мрежата „Enterprise Europe“ през 2017 г., за да се насърчава растежът на МСП и да им се помогне да преодоляват предизвикателствата, свързани с достъпа до единния пазар, както и до световния пазар;

8.  припомня необходимостта от финансиране на многоезичното приложение за платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС); подчертава, че добре функциониращите системи за ОРС могат да увеличат доверието на потребителите и да засилят трансграничната електронна търговия;

9.  приветства разпределянето на средства за модернизиране на митническия съюз, което подкрепя своевременното прилагане на Митническия кодекс на Съюза и развитието на електронните митнически системи, тъй като това води до ефективни инструменти за борба с измамите и гарантиране на защитата на потребителите и лоялната конкуренция; изразява съжаление обаче за позицията на Съвета относно средствата, разпределени по бюджетен ред 14 02 01 „Подкрепа за функционирането и модернизацията на Митническия съюз“, която може да изложи на риск адекватното финансиране на изключително важни инструмента за модернизирането на Митническия съюз;

10.  подкрепя продължаването на финансирането за Форума по въпросите на единния пазар, който допринася за създаване на по-добри пазарни условия за европейските предприятия, и възнамерява да следи ситуацията, за да гарантира, че той е адекватно финансиран от бюджетен ред 02 02 01;

11.  подчертава важната роля на стандартизацията за единния пазар, която гарантира оперативната съвместимост на продукти и услуги и увеличава конкурентоспособността на дружествата; подчертава, че стандартите трябва да се определят по един пазарно ориентиран, открит и приобщаващ начин, с участието на потребители и заинтересовани страни, за да бъдат те лесно приложими от МСП; приветства продължаването на бюджетната подкрепа през 2017 г., която гарантира финансова устойчивост, ефикасност и ефективност, за дейностите по стандартизация, осъществявани от Европейския комитет за стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI);

12.  отчита отпускането на финансиране за механизми за управление на вътрешния пазар, включително SOLVIT; припомня колко е важно укрепването и рационализирането на съществуващите инструменти за МСП с оглед опростяване на тяхното трансгранично разрастване; призовава настоятелно Комисията и държавите членки да поставят по-силен акцент върху рационализирането и усъвършенстването на звената за контакт относно продуктите и на единните звена за контакт; счита, че са необходими и по-нататъшни усилия, за да се гарантира, че тези инструменти функционират добре заедно, с цел да се постигне максимална добавена стойност на отпуснатите средства; насърчава инициативата за единен цифров портал;

13.  отправя искане за финансиране на новите пилотни проекти, озаглавени „Динамично развитие на трансграничната електронна търговия чрез ефикасни варианти за доставката на колети“ – за събиране на информация относно най-добри практики в областта на доставката на колети, „Инициатива за повишаване на осведомеността за алгоритмите“ – който цели увеличаване на алгоритмичната прозрачност, повишаване на осведомеността в полза на гражданите и нашите демокрации и допринасяне за развитието на единния цифров пазар, и „Прилагане по подразбиране на изискванията за достъпност на уебсайтовете при инструментите за редактиране (достъп до мрежата по подразбиране)“ – за насърчаване и подкрепа за приемането на изисквания за достъпност на европейския стандарт;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

6

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Filiz Hyusmenova, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Pál Csáky, Judith Sargentini, Michaela Šojdrová


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (1.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Изабела Де Монте

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че транспортните инфраструктури, в т.ч. трансграничните инфраструктури, са от основно значение за свободата на движение на хора, стоки и услуги, на която се основава единният пазар, и че тази свобода на движение е както мощен катализатор за интеграцията, създаването на работни места и развитието на устойчивия туризъм в ЕС, така и ключов фактор за резултатите, постигани от европейската търговия и промишленост, като същевременно допринася за опазване на климата, околната среда и качеството на живот; счита, че транспортните инфраструктури следва да отговорят на определени критерии за качество с цел гарантиране на по-голяма безопасност и защита на потребителите;

2.  подчертава, че политиката на Съюза в областта на транспорта, по-специално що се отнася до Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), е една от най-амбициозните и успешни политики на Съюза; изтъква, че Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) играе основна роля в търговския обмен в рамките на Съюза и със съседните му държави, като допринася за благосъстоянието на неговите граждани; припомня следователно значението на адекватното финансиране за завършване на липсващите и трансграничните връзки, особено на изоставените или закрити регионални железопътни връзки, както и за премахване на участъците на TEN-T, които изпитват затруднения; подчертава значението на свързването на транспортните мрежи на всички региони на ЕС, включително отдалечените планински и островни райони, и решаването на проблеми като липсата на подходяща инфраструктура, достъпността и ниската оперативна съвместимост между централните и източните и западните части на ЕС;

3.  изразява съжаление относно значителното намаляване на бюджета за отстраняването на проблеми, за оперативната съвместимост на железопътната система и изграждането на липсващите връзки, за устойчивите и ефикасни транспортни системи, интеграцията и взаимното свързване на видовете транспорт, както и подчертава в този контекст първостепенното значение на пълното възстановяване на бюджета за тези области;

4.  приветства предложението на Комисията да включи липсващите железопътни връзки в поканите за представяне на предложения за 2016 г.; призовава Комисията да предостави консултантска подкрепа за организаторите на проекти и компетентните органи, за да бъде гарантирано качеството на техните предложения; счита, че трансграничните липсващи връзки, които представляват значителна европейска добавена стойност по отношение на работните места, туризма и устойчивостта и които свързват райони, които в миналото са били свързани чрез железопътни връзки, следва да бъдат финансирани чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и други ad hoc източници на финансиране;

5.  отбелязва, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) все още не постига очакваните резултати по отношение на транспортните инфраструктури; следователно подчертава необходимостта, като ключови приоритети за бюджета за 2017 г., да бъдат възстановени бюджетните кредити за МСЕ, които бяха преразпределени за създаването на ЕФСИ; гаранционен фонд; насочва вниманието към значението на това да се осигурят възможно най-скоро достатъчни средства, за да може веднага да бъде направена покана за представяне на предложения, като се има предвид, че проектите, свързани с МСЕ, са дългосрочни и продължават няколко години;

6.  приветства цялостния успех на МСЕ и отправя искане към Комисията да направи, като дава приоритет на този въпрос, трета покана за представяне на предложения с оставащия бюджет за МСЕ, за да може да се продължи планирането на оставащите поети задължения;

7.  изтъква твърде високия брой на подаваните заявления за проекти и високия брой на висококачествени проекти, които са били отхвърлени през 2014 – 2015 г. поради недостатъчен бюджет на Съюза, както и отбелязва, че освен средствата, идващи от възстановяването на преразпределени средства, могат да бъдат усвоени допълнителни източници;

8.  припомня, че точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(1) (Междуинституционалното споразумение), предвижда 10% гъвкавост, което дава възможност за увеличаване на бюджета за МСЕ при провеждането на годишните бюджетни процедури; призовава Комисията, в съответствие с Междуинституционалното споразумение, да увеличи общия пакет на МСЕ, включително за увеличаване на пакета за политиката на сближаване в рамките на МСЕ;

9.  посочва, че са налице две ключови области на транспортната политика, тясно свързани с развитието на инфраструктурата, т.е. създаването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) и насърчаването на морските магистрали и вътрешните водни пътища, които имат за цел облекчаването на сухопътните транспортни коридори и могат да представляват техния „морски участък“; подчертава, че е от решаващо значение за устойчивостта на транспорта в Съюза трафикът на пътници и товари да премине от автомобилните към железопътни, морски и вътрешни транспортни средства; следователно подчертава жизненоважното значение на осигуряването на подходящо финансиране за разработването на ERTMS, насърчаването на морските магистрали и вътрешните водни пътища;

10.  счита, че оптимизирането на интеграцията на видовете транспорт и взаимното свързване и интермодалните връзки, заедно с развитието на коридорите за товарен превоз представляват основни елементи за преминаването на товарния превоз от автомобилен към железопътен и за подобряването на устойчивостта на железопътния транспорт;

11.  приветства приемането на техническия стълб на четвъртия пакет за железопътния транспорт; подчертава нарастващата роля, която Европейската железопътна агенция може да играе в областта на сертифицирането и развитието на инфраструктурата и подчертава, че на агенцията следва да се предоставят подходящи бюджетни ресурси за тази цел; настоява, че е необходимо да продължават да се полагат усилия и в областта на научните изследвания и иновациите в железопътния сектор и призовава в този контекст за подходящо финансиране за съвместното предприятие Shift2Rail, за повторно установяване на регионалните трансгранични връзки и за поддръжка на железопътната инфраструктура;

12.  приветства първите покани за представяне на предложения за съвместната инициатива Shift2Rail; призовава управителния орган, по-специално Комисията, да приложи по-бързо своята работна програма с цел компенсиране на загубеното време, като същевременно работи по инициативата, и призовава освен това да бъде поставен акцент върху разрешаването на основни проблеми, свързани с оперативната съвместимост в европейската железопътна мрежа;

13.  подчертава, че преразглеждането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета(2) предвижда разширяване на сферата на компетентност на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ); подчертава важността да се разпредели подходящо финансиране за ЕААБ с цел гарантиране на успешното поемане на тези нови отговорности;

14.  подчертава освен това, че ЕААБ вече е съкратила 5% от длъжностите си в рамките на пет години, както е договорено в Междуинституционално споразумение; счита следователно, че всякакви допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха могли да застрашат правилното функциониране на ЕААБ и биха могли да възпрепятстват ЕААБ в изпълнението на вече възложените ѝ от законодателния орган задачи и на тези, които предстои да бъдат възложени; подчертава освен това, че новите длъжности в ЕААБ, които са необходими с оглед на новостите в политиката и новото законодателство, с цел да бъдат изпълнени допълнителните задачи, следва да се отчитат извън целите за намаляване;

15.  подчертава, че длъжностите в ЕААБ (включително свързаните пенсии), които са изцяло финансирани от промишлеността и следователно нямат влияние върху бюджета на Съюза, следва да не подлежат на съкращение на персонала, включително Междуинституционалното споразумение;

16.  подчертава, че следва да бъде оставено на преценката на ЕААБ решението за увеличаване на броя длъжности, които са изцяло финансирани от промишлеността през финансовата година, в съответствие с обема на работа, т.е. потребностите на промишлеността; подчертава, че за тази цел, в допълнение към броя длъжности, финансирани от такси и вноски, които вече са получили разрешение чрез приемането на бюджета на ЕААБ, бюджетният орган следва да посочва и допълнителния процент на длъжности (с горен таван от 10%), които биха могли да бъдат позволени от управителния съвет на ЕААБ по предложение от страна на ЕААБ да отговори на непредвидено развитие в търсенето на пазара; подчертава освен това, че решението на управителния съвет следва да се основава на документирана оценка на непредвиденото работно натоварване и критериите за ефективност;

17.  изтъква необходимостта от адекватно финансиране за изпълнението на компонентите на Изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) с цел да се осигури разгръщането на функционалните възможности на ATM, за които се счита, че са от основно значение за подобряването на функционирането на системата за ATM на Съюза;

18.  припомня значението на преодоляването на проблема с бежанците и мигрантите и приноса, който може да даде Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) за връщането на незаконните имигранти, включително по отношение на защитата на външните граници на Съюза; подчертава, че мандатът на Европейската агенция по морска безопасност е разширен с цел подобряване на сътрудничеството с националните органи и с Европейската агенция за гранична и брегова охрана; подчертава значението на подходящото финансиране за осигуряване на оптимално използване на най-съвременни технологии, обмен на информация , в съответствие с принципите за защита на личните данни, и обучение на персонала;

19.  подчертава значението на целите, поставени от COP 21, по отношение на транспорта с цел борба с изменението на климата; подчертава, че следва да бъдат на разположение финансови средства за осигуряване на преминаването от автомобилен към железопътен и воден транспорт и такъв по вътрешните водни пътища, както и за насърчаване на държавите членки да инвестират в интелигентен, устойчив, достъпен и интегриран обществен транспорт; препоръчва също така да се обърне внимание на намаляването на шума в транспорта, за да се осигури на гражданите среда с високо качество; освен това настоява относно необходимостта от намаляване на външните разходи, предизвикани от транспорта, с което да се намали тежестта върху държавните бюджети;

20.  подчертава, че ефективното управление на зелената логистика по отношение на всички видове транспорт в Съюза може да допринесе значително за облекчаване на трафика и намаляване на емисиите на CO2; насърчава Комисията да стимулира цифровизацията в логистиката, например инициативи за обединяване на товарите; обръща внимание на факта, че морските магистрали са крайъгълните камъни в логистиката и че пристанищата и връзките във вътрешността на държавата са основните възли на мултимодалните транспортни схеми;

21.  подчертава ключовата роля на цифровите технологии в развитието на безопасен, ефикасен, интермодален и устойчив транспорт и управление на мобилността; насърчава Комисията да подкрепя разработването на иновативни решения за всички транспортни сектори, както и разработването на иновативни решения, например споделена мобилност в градове и селски райони, взаимосвързани с обществен транспорт, в полза на всички граждани на ЕС, на туристите и предприятията, включително малките и средни предприятия (МСП);

22.  подчертава значението на това да се разпределят достатъчни средства за Галилео и за Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) през 2017 г. с цел гарантиране на ангажимента на Комисията относно безопасността и ефикасността на въздушния, автомобилния, железопътния и морския транспорт; подчертава отново, че е важно бързо да се предоставят услуги на непрекъсната глобална навигационна спътникова система (ГНСС) за интелигентни пътища, свързани превозни средства и интелигентно управление на корабния флот, товарите и движението, като ATM, ERTMS и eCall;

23.  призовава Комисията да подкрепя различни възможности за мерки за финансиране с цел постигане на достъпност на транспортните услуги и средства, инфраструктурите и интермодалните свързващи центрове, както и други мерки за подобряване на достъпността за лица с увреждания;

24.  насърчава Комисията да подкрепя инициативи, които целят подобряването на безопасността на пътя и които биха могли да спомогнат за постигане на целта за намаляване наполовина на смъртните случаи на пътя до 2020 г. и за значително намаляване на тежките наранявания;

25.  счита, че гарантирането на сигурността на транспортните средства и инфраструктура е от първостепенно значение и че трябва да се осигури достатъчно финансиране за тази цел.

26.  призовава за въвеждането на пряк бюджетен ред за туризма в бюджета на Съюза за 2017 г., какъвто е съществувал в миналото, като се има предвид значението на тази икономическа дейност за МСП и екологичните работни места в Европа и необходимостта от допълнително повишаване на привлекателността и конкурентоспособността му в конкурентната глобална среда; призовава Комисията да гарантира, че ръководството за финансиране от ЕС за периода 2014—2020 г. за сектора на туризма е на разположение на всички езици на Съюза; отправя искане Комисията да представи годишен преглед на проектите в областта на туризма, съфинансирани чрез различни средства от Съюза;

27.  изисква изготвянето на всеобхватна стратегия за туристическата промишленост, която да съдържа всички необходими аспекти на иновативния и конкурентоспособен туристически сектор, като: финансиране на сектора, професионално развитие, достъпност, инфраструктура, визов режим, цифровизация и насърчаване;

28.  подчертава значението на селските, планински, островни, крайбрежни и отдалечени райони в по-нататъшното развитие на устойчив туризъм в Европа; счита, че следва да бъдат предоставени средства в насърчаването на местните култури и биологичното разнообразие в тези региони, както и в туристически райони, които не са обхванати от масовия туризъм; счита, че следва да бъдат разработени специфични схеми, имащи за цел предоставяне на безпрепятствен достъп на лицата с намалена мобилност или друго увреждане до туристическите съоръжения в Европа.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Urszula Krupa

(1)

  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)

  Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.)


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (8.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Дерек Вон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  признава усилията на Комисията за разработване на стратегията за постигане на ориентиран към резултатите бюджет на ЕС; призовава Комисията да опрости допълнително финансирането от ЕС, като винаги се взема предвид принципът на пропорционалност, с правилен баланс между опростяване и контрол, по-специално във връзка с изпълнението и управлението на финансирани от ЕС проекти, особено на регионално и местно равнище; подчертава в тази връзка необходимостта Комисията да прилага рационализиран подход към целия жизнен цикъл на финансираните от ЕС проекти, със силен акцент върху навременните плащания, измеримите резултати и актуализираните показатели;

2.  призовава в проектобюджета за 2017 г. да се отразят и подкрепят приоритетите, посочени в европейския семестър, и по-специално даването на нов тласък на инвестициите в новаторство, растеж и нови работни места, насърчаването на сближаването, осъществяването на устойчиви и социално балансирани структурни реформи за модернизиране на европейските икономики с цел увеличаване на конкурентоспособността им, и провеждането на фискални политики, гарантиращи инвестиции и устойчив растеж;

3.  подчертава, че около една трета от годишния бюджет на Съюза е насочена към икономическото, социалното и териториалното сближаване; подчертава, че политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на Съюза, както и средство за намаляване на различията между регионите в ЕС, и че тя играе важна роля за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

4.  отбелязва със загриженост, че по функция 1б („Икономическо, социално и териториално сближаване“) в проектобюджета за 2017 г. се предвижда огромно намаление на бюджетните кредити за плащания (37,3 милиарда евро, което представлява намаление с 23,5% спрямо 2016 г.); отбелязва, че едновременно с това поетите задължения възлизат на 53,6 милиарда евро (увеличение с 5,4% спрямо 2016 г.); счита, че предложените бюджетни кредити за плащания не са достатъчни, за да се покрие равнището на плащанията, които са необходими по тази функция; счита също, че това застрашава пълното изпълнение на програмите и може да подкопае доверието на гражданите в политиките на Съюза;

5.  отбелязва съобщението за медиите на Комисията от 30 юни 2016 г. относно проектобюджета на ЕС за 2017 г., в което се посочва, че поради сравнително бавното усвояване на средства по някои разходни програми, особено в областта на политиката за сближаване, през 2017 г. Комисията очаква да получи по-малко фактури, отколкото през 2016 г.; отправя искане към Комисията да предостави на Парламента повече подробности по този въпрос и да има предвид опасността това намаляване на плащанията да предизвика ново значително изоставане в плащанията след 2017 г.;

6.  обръща внимание на нарастващата разлика по функция 1б в проектобюджета за 2017 г. между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания: от 2 милиарда евро през 2016 г. на 16,3 милиарда евро през 2017 г.; подчертава, че тъй като степента на изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове се очаква да нарасне през 2017 г., са необходими достатъчно бюджетни ресурси в отговор на това увеличение; насочва вниманието върху факта, че късното определяне на органите за оперативните програми би могло да доведе до забавяне на плащанията през 2017 г.; изразява сериозна загриженост, че това положение ще повлияе отрицателно на натрупаните неизпълнени плащания, по-специално чрез възможното натрупване на неплатени сметки през втората половина на многогодишната финансова рамка;

7.  е убеден, че отменените бюджетни кредити – особено по функция 1б, но също така и по всички други функции – вследствие на пълно или частично неизпълнение, следва да бъдат включени отново в годишната бюджетна процедура; призовава Комисията да направи предложения за тази цел още по отношение на бюджета на Съюза за 2017 г.

8.  призовава Комисията да актуализира и коригира плана си за плащания, съставен, за да намали и предотврати повторното натрупване на неизплатени сметки, като вземе предвид и увеличените потребности от плащания, произтичащи от техническите корекции съгласно член 7 от Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020, и да го представи на Парламента;

9.  подчертава отново, че средствата по функция 1б са основният наличен източник на средства за местните и регионалните органи за справяне с управлението на неочаквани предизвикателства като кризата с бежанците; призовава в тази рамка Комисията да работи с държавите членки ефективно и по-гъвкаво, когато те поискат промени в програмите за осигуряване на достатъчно равнище на бюджетни кредити за плащания и на по-добро съгласуване между европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове); отбелязва в този контекст неравномерното отражение на кризата с бежанците на местно и регионално равнище; предлага допълнителните средства, получени в резултат на техническите корекции, да бъдат разпределени за области с висока европейска добавена стойност, като младежката заетост и устойчивите инвестиции, с цел по-голям растеж и ограничаване на разликите в рамките на Съюза;

10.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да извършват текущи оценки на оперативните програми в процес на изпълнение и при установяване на неефективност тези програми да бъдат променяни, така че да бъдат насочвани към по-ефективно и ефикасно управление на ЕСИ фондовете с оглед на постигане на предвидените цели;

11.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета през 2016 г., заедно с годишните технически корекции за 2017 г., Комисията направи преглед на общия размер на отпуснатите средства за всяка държава членка по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ на политиката на сближаване за периода 2017 – 2020 г.; отбелязва, че въздействието на корекциите е увеличение с 4,6 милиарда евро на таваните за бюджетните кредити за поети задължения по функция 1б за периода 2017 – 2020 г.; подчертава последиците от тези корекции за бюджета за 2017 г.;

12.  подчертава основната роля на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за мобилизирането на финансиране от частния сектор и на нови източници за финансиране на инвестиции, които са изключително важни за конкурентоспособността и икономическото възстановяване на Европа; подчертава, че трябва да се осигури повече последователност, взаимодействие и допълняемост между ЕСИ фондове, ЕФСИ и другите финансирани от Съюза и национални програми, с цел постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ и увеличаване на инвестициите; призовава Комисията да предприеме действия за увеличаване на видимостта на проектите в рамките на ЕСИ фондове и на инвестициите по линия на ЕФСИ и другите финансирани от Съюза програми;

13.  отбелязва предложението на Комисията за създаване на програма за подкрепа на структурните реформи с финансов пакет от 142 800 000 EUR и подчертава, че това финансиране следва да бъде разпределено с оглед на укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване;

14.  подчертава важния принос на политиката на сближаване за ефективното прилагане на бюджетиране, съобразено с принципа за равенство между половете; призовава Комисията да подкрепя мерки за установяване на подходящи инструменти за постигане на равенство между половете, като структури за стимулиране, използващи структурните фондове за насърчаване на бюджетиране, съобразено с принципа на равенството между половете, на национално равнище.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (1.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Петер Яр

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва предложената сума в размер на 58,9 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения, като изразява съжаление относно това намаляване с –5,7% в сравнение с 2016 г. (като въздействието вследствие на препрограмирането е неутрализирано), и 55,2 милиарда евро в бюджетни кредити за плащания (+0,2%) в проектобюджета (ПБ) за 2017 г. за функция 2;

2.  изразява съжаление, че предвид тавана, наложен от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г. по отношение на функция 2, някои основни категории разходи в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) има вероятност да бъдат съкратени през 2017 г., включително развитието на селските райони, директните плащания и пазарните мерки;

3.  изразява съжаление по-специално относно предложените съкращения за бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за развитието на селските райони; изразява съжаление относно намаляването с 23,1% на бюджетните кредити за поети задължения и намаляването с 4,6% на бюджетните кредити за плащания; отбелязва, че по-големите суми се дължат на компенсирането на бюджетните кредити за поети задължения за 2014 г. през бюджетните години 2015 и 2016; подчертава, че финансирането за развитието на селските райони в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) има висока добавена стойност за икономиката и обществените услуги в селските райони в целия Съюз, включително реален потенциал за запазване на работните места и за създаване на нови работни места;

4.  приветства пакета от мерки за подкрепа за селскостопанските производители, обявен през юли 2016 г., и счита, че той представлява крачка напред към по-добро управление на производството; при все това изразява съжаление, че делът, отпуснат за мерки на равнището на Съюза, в сравнение със сумата, отпусната за националните пакети, е твърде малък, при положение че управлението на производството трябва да обхваща целия Съюз, за да се предотвратява рискът от повторна национализация и да се поддържат еднакви условия на конкуренция; счита, че в бюджетите за следващите години следва да се предвидят и включат структурни мерки;

5.  подчертава целите за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на селското стопанство на Съюза и изисква да се предоставят ресурси за постигането на тези цели; припомня потенциала на селскостопанската политика по отношение на създаването на работни места, техническите и социалните иновации и устойчивото развитие, особено в селските райони, където те насърчават регионалното развитие;

6.  осъжда намаляването година след година на бюджетните кредити за поети задължения и на разходите в областта на развитието на селските райони;

7.  отбелязва със съжаление, че ПБ за 2017 г. оставя значително намален неразпределен марж в размер на 0,64 милиарда евро по функция 2; настоява, независимо от евентуални спешни случаи в рамките на другите бюджетни функции, отпуснатият марж за непредвидени обстоятелства в размер на 0,65 милиарда евро да остане във функция 2 за справяне с продължаващата криза на селскостопанските пазари и с всички евентуални бъдещи кризи и често възникващата нестабилност на цените; подчертава, че решение в областта на външната политика доведе до руското ембарго, което впоследствие принуди селскостопанските производители да поемат тежестта на това решение и предизвика кризата; по тази причина настоява целият марж да остане в рамките на функция 2;

8.  отбелязва, че през последните години селското стопанство на Съюза все по-често преживява кризи; поради това призовава Комисията да преразгледа системата за финансиране при извънредни обстоятелства и да създаде нов инструмент, който да позволява бърза политическа намеса в случай на криза, без това да влияе върху годишните директни плащания;

9.  призовава Комисията и държавите членки да осъществяват своевременен мониторинг на нестабилността на цените на селскостопанските продукти, с особен акцент върху сектора на млякото и млечните продукти, която оказва неблагоприятно въздействие върху доходите на селскостопанските производители, и да реагират бързо и ефективно, когато е необходимо, като дават на селскостопанските производители пряка възможност за борба с тази нестабилност на цените;

10.  подчертава, че е от съществено значение средствата, предназначени за научни изследвания в хранително-вкусовия сектор, по-специално от бюджета за „Хоризонт 2020“, да не се използват за други цели, за да се стимулира новаторството в селскостопанския сектор;

11.  изразява съжаление, че предложените мерки не са постигнали своите цели в пълна степен; отхвърля предложените съкращения за интервенция на селскостопанските пазари в сравнение с 2016 г.; счита, че са необходими непрекъснати финансови усилия за борба с кризата; отправя искане към Комисията да разшири извънредните мерки, свързани както със затрудненията при продажбите, така и с последиците от руското ембарго; изразява загриженост, че ще бъдат необходими допълнителни пазарни интервенции; счита, че всички мерки и интервенции следва да отчитат в по-голяма степен специфичните характеристики и потребности на различните държави членки;

12.  настоява държавите членки незабавно да изпълнят програмата за подпомагане с цел намаляване на производството на мляко; счита, че държавите членки следва да координират своите действия с цел намаляване на конкуренцията между производителите на мляко от различните държави членки; счита, че най-добрият начин за ефективно управление на производството би бил на равнището на Съюза, като по този начин се гарантират еднакви условия на конкуренция;

13.  отбелязва отражението на премахването на квотите за мляко и счита, че са необходими подготвителни мерки, за да се избегнат дисбаланси на пазара след премахването на квотите за захарта през септември 2017 г.;

14.  приветства продължаващата подкрепа за програмата за мляко в училищата в размер на 75 милиона евро в ПБ за 2017 г.; отхвърля съкращенията в размер на 20 милиона евро за програмата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата; отново подчертава жизненоважното значение на двете програми за селскостопанските производители и държавите членки и набляга на важността им с оглед на настоящата криза и на равнищата на недохранване сред децата в рамките на Съюза; призовава Комисията да намали бюрокрацията и в двете програми;

15.  настоява всички приходи в бюджета на Съюза, произтичащи от целеви приходи или възстановявания на средства в случай на нередности от селското стопанство през 2015 – 2016 г., да останат във функция 2;

16.  приветства увеличаването на оперативните средства за организациите на производители; противопоставя се на мащабното намаляване на помощта за предварително признати групи производители; приветства удължаването на извънредните мерки за сектора на плодовете и зеленчуците, особено в контекста на кризата и руското ембарго, които сериозно засегнаха производителите; призовава тези мерки да останат в сила, докато руското ембарго продължава, и да бъдат разширени с цел да обхванат всички засегнати сектори на растениевъдството и животновъдството; посочва, че секторът на млякото изисква специално внимание, тъй като руското ембарго се добавя към несигурността за производителите, като засилва спада на цените, наблюдаван след премахването на системата на квотите;

17.  приветства бюджетните кредити за научни изследвания и иновации, свързани със селското стопанство в рамките на „Хоризонт 2020“, с цел осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и други продукти на биологична основа; подчертава необходимостта от отдаване на приоритет на проекти, в които участват първични производители;

18.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че средствата, отпуснати за резерва за кризи в селскостопанския сектор в бюджета за 2017 г., които впоследствие не бъдат усвоени, остават изцяло във функция 2 за следващата бюджетна година за директни плащания на селскостопански производители, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1306/2013; подчертава необходимостта от предоставяне на финансова и техническа подкрепа за преструктуриране, насочена към селскостопанските производители, които са най-силно засегнати от настоящата криза;

19.  настоява, че е необходимо да се осигурят средства за компенсиране на икономическите загуби, понесени от селскостопанските производители вследствие на пазарни кризи или други въздействия; изтъква отново необходимостта за целта да се използват наличните маржове по функция 2;

20.  подчертава необходимостта от увеличаване на бюджетните кредити, предназначени за борба с болестите по растенията и животните, които понастоящем възлизат на 20 милиона евро, тъй като те са недостатъчни за справяне с повторната поява на болести като Xylella Fastidiosa и птичия грип, както и с появата на заразната нодуларна дерматоза – нова заразна болест, засягаща добитъка, която вече е установена в Гърция и България и заплашва няколко други държави; поради това призовава за заделяне на допълнително финансиране за компенсиране на икономическите загуби, понесени от селскостопанските производители вследствие на пазарните кризи и на санитарните или фитосанитарните кризи като разпространението на Xylella fastidiosa, особено в сектора на отглеждането на маслини и сектора на маслиновото масло, за засилване на мерките за превенция в Съюза, за борба с разпространението на тази опустошителна болест и за преструктуриране на сектора и консолидиране на научните изследвания на патогена и неговия носител; изтъква отново необходимостта за целта да се използват наличните маржове по функция 2; настоява, че компенсациите за изкореняването следва да включват и рехабилитация на земеделските екосистеми, в това число почвата, както и установяването на стабилно биологично разнообразие, и по-специално гарантирането на генетичното разнообразие на посадъчния и животинския материал, който в идеалния случай да е резистентен към болестта или вредителя или да е в състояние да ги толерира; счита, че всяка отпусната помощ следва да има за цел гарантирането на балансирани, биологично разнообразни земеделски екосистеми и ландшафт, които са по-малко уязвими на бъдещи атаки; призовава Комисията и Съвета да предприемат всички необходими мерки за борба с влошаването на условията на тези пазари;

21.  изразява несъгласие с решението на Комисията за увеличаване на средствата за доброволно обвързано с производството подпомагане, тъй като това води до нарушения на пазара сред държавите членки на някои селскостопански пазари; изразява несъгласие и с намаляването на подпомагането за млади селскостопански производители;

22.  отправя искане към Комисията да създаде обсерватории на пазара за месо и други продукти, засегнати от нестабилността на цените, за да се установи прогноза и да се предотврати свръхпроизводство;

23.  приветства лекото увеличаване на равнището на средствата, отпуснати за подпомагане на пчеларството, и се стреми към по-голямо финансиране, тъй като Парламентът последователно сочи пчеларството като приоритет за бъдещето на селското стопанство и за опазването на биологичното разнообразие.

24.  изисква от Комисията да осъществява мониторинг на значителната нестабилност на цените на селскостопанските продукти, която води до неблагоприятни последици за доходите на селскостопанските производители, и да реагира бързо и ефективно, когато е необходимо;

25.  застъпва становището, че целите за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на европейското селско стопанство трябва да се поддържат, и изисква да се предоставят средства за постигането на тези цели;

26.  изразява несъгласие с решението на Комисията да забави представянето на своя проектобюджет за 2017 г. с повече от месец, поради референдума в Обединеното кралство, тъй като това сериозно затруднява бюджетната процедура.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.8.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso


СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (1.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Нилс Турвалдс

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че целите на ОПОР могат да бъдат ефективно постигнати единствено ако съществува достатъчен бюджет; посочва, че бюджетът е концентриран в раздел III и в дял 11, „Морско дело и рибарство“; отбелязва, че Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), чийто бюджет е ограничен в сравнение с този на други фондове на ЕС, и задължителните вноски в регионалните организации за управление на рибарството и споразуменията за устойчиво рибарство съставляват по-голямата част от бюджета, както и че ограничаването на непрекъснатите съкращения на бюджетни кредити за този бюджетен ред е жизненоважно, за да се гарантира, че се изпълняват очакванията относно разширяването на мрежата от споразумения с трети държави;

2.  подчертава необходимостта бюджетът на Съюза да отразява обявените политически цели по отношение на заетостта, предприятията и предприемачеството; подчертава, че рибарството и морското дело също са източник на заетост и растеж и че те допринасят активно за регионалното развитие и за управлението на природните ресурси;

3.  подчертава значението на социалното и икономическото измерение на рибарството за местните общности и за някои морски, крайбрежни и островни региони, които са особено зависими от рибарството; признава необходимостта от запазване на достатъчно финансови провизии, за да се предостави възможност на секторите на крайбрежния риболов, непромишления и дребномащабния риболов да получат финансиране;

4.  изтъква, че рибарството и морското дело имат важно икономическо, социално и екологическо измерение и че те играят жизненоважна роля в „синята икономика“;

5.  подчертава, че ОПОР също така допринася за социалното сближаване в най-отдалечените региони и най-отдалечените острови; посочва, че в някои случаи риболовните предприятия в тези региони са възпрепятствани от допълнителни разходи и по тази причина следва да бъдат специално признати и подкрепени в съответствие с член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия – в съответствие с член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

6.  подчертава, че изпълнението на новата ОПОР води до промяна на парадигмата в управлението на рибарството както за държавите членки, така и за рибарите, и в тази връзка припомня изпитаните през предходни финансови години затруднения, когато бяха намалени бюджетните кредити;

7.  посочва необходимостта да се гарантира достатъчна финансова подкрепа, без съкращения в бюджетните кредити за контролиране на рибарските дейности и инвестиции на борда и в пристанищата, с цел да се обезпечи и улесни изпълнението на задължението за разтоварване на сушата;

8.  подчертава, че модернизирането на политиката за контрол на рибарството може да бъде осъществено само чрез модернизиране на нейните инструменти, което не може да стане без увеличаване на нейния бюджет;

9.  подчертава, че е важно да се гарантира подходящо финансиране и да се поддържа най-малко равнището на бюджетни кредити, предназначени през настоящата финансова година за събирането на данни, което представлява ключова задача за предоставянето на възможности за вземане на рационални решения, основани на науката, във връзка с въпроси от областта на политиката на рибарството;

10.  набляга на необходимостта от инвестиране в анализ и разпространение, по цялата верига за доставки, на познания и разбиране на икономическите аспекти на пазара за рибни продукти и продукти от аквакултури, поради което трябва да бъде гарантирано финансиране, по бюджетния ред за проучване и изследване на пазара, за бюджетни кредити за поети задължения, необходими за покриване на прогнозните плащания;

11.  подчертава необходимостта да се отдаде приоритет на проекти, съсредоточени върху създаването на работни места (особено чрез инициативата за младежка заетост), върху иновативни проекти и върху диверсификацията на местните икономики, за да се добави по-голяма стойност към техните риболовни дейности – например чрез насърчаване на етикетирането на продукти или риболовен туризъм – както и върху опазването и възстановяването на рибните запаси и морските екосистеми;

12.  определя положението със заетостта на младите хора в този сектор за политически приоритет; подчертава, че е отговорност на държавите членки да направят всичко възможно, за да улеснят достъпа на младите хора до различни професии в областта на рибарството с помощта на всички инструменти, с които разполагат, включително европейските структурни фондове;

13.  изтъква, че предвид факта, че изпълнението на бюджета на Съюза за 2017 г. ще съвпадне с междинния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., финансовата 2017 година е подходящият период да се гарантира отпускането на достатъчно средства на разположение на Съюза с цел ефективно провеждане на вътрешните и външните действия и с цел предвиждане на необходимите бюджетни кредити в отговор на потребностите от финансиране на ОПОР;

14.  отново повтаря, че голяма част от смесения риболов ще бъде засегнат от задължението за разтоварване на изхвърления улов от 1 януари 2017 г., и призовава в тази връзка за конкретен бюджетен ред за подпомагане на спазването на това задължение, за да се осигури необходимото финансиране и да се насърчи научноизследователска и развойна дейност, свързана със селективността на риболовните уреди;

15.  посочва, че държавите членки неотдавна приеха всички оперативни програми в областта на рибарството, така че през финансовата 2017 година Комисията и националните администрации следва да ускорят действията с цел да гарантират навременното изпълнение на съответните проекти; счита, че бюджетът на Съюза следва да предвижда подходящо равнище на бюджетните кредити за плащания и на бюджетните кредити за поети задължения с цел да се предотвратят проблеми с плащанията и финансови съкращения за действия в областта на рибарството;

16.  отново призовава Комисията ежегодно да предава на Парламента доклад за напредъка на всички поети задължения и плащания, с разбивка по държави членки, с цел да се гарантира спазването на различните тавани, предвидени от ЕФМДР;

17.  призовава ГД „Морско дело и рибарство“, по линия на споразуменията за партньорство в областта на рибарството, да наблюдава отблизо секторната помощ, като използва подробни матрици, основани на информацията, съдържаща се в досиетата на проектите;

18.  посочва, че Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) може да изпълнява своята роля само ако разполага с достатъчно технически, икономически, човешки и финансови ресурси; призовава Комисията да гарантира достатъчно финансиране за бюджетните кредити, посветени на EFCA, за да ѝ се даде възможност да изпълнява новите задачи, които са ѝ възложени съгласно реформираната обща политика в областта на рибарството и в предложението относно пакета от мерки за европейската гранична и брегова охрана; припомня необходимостта от освобождаване на всички длъжности в агенциите, които се занимават с миграционната криза, от целта за намаляване на персонала с 5%;

19.  препоръчва да се увеличи бюджетът на EFCA, за да се даде възможност на Агенцията да осъществява новите задачи, необходими съгласно проекта за европейската гранична и брегова охрана.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.8.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Ian Duncan, Czesław Hoc, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (6.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Богдан Анджей Здройевски

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че забавянето в представянето на проектобюджета за 2017 г. от Комисията значително нарушава работата на Парламента; счита, че подобни забавяния следва да бъдат избягвани в бъдеще;

2.   отбелязва предложените увеличения в проектобюджета за 2017 г. за програмите „Еразъм +“, „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“; подчертава, че инвестициите в тези области на политиката могат да допринесат за целта на стратегията „Европа 2020“ за насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за целта на стратегията на ЕС за младежта за активно участие и приобщаване на младите хора в обществото и също така представляват стратегическа инвестиция в хората като фактор от критично значение за растежа и просперитета, при условие че бъдат подходящо насочени;

3.  приветства подписването на споразумението за стартиране на механизма за финансови гаранции на „Творческа Европа“, едно от ключовите средства за подобряване на достъпа до кредитно финансиране за МСП и организации, работещи в културния и творческия сектор, и едно от ключовите средства за гарантиране на необходимото справедливо възнаграждение на творците; приветства инициативата на интегрираната схема за обучение, която механизмът за гаранции предложи на банкерите и финансовите посредници; настоятелно препоръчва да се въведат всички необходими мерки в хода на 2016 г., така че механизмът за гаранции да може да постигне оптимален ритъм на изпълнение във възможно най-кратък срок;

4.   подчертава, че програмите на Съюза в областта на културата, образованието, младежта и гражданството се характеризират с допълняемост и взаимодействия с политиките за интеграция на мигрантите и бежанците; следователно приканва институциите на Съюза да реагират, като увеличат достатъчно финансирането за пряко управляваните програми, като например „Творческа Европа“, както и за структурните и инвестиционните фондове;

5.   потвърждава увереността си, че главата за младежта в „Еразъм +“ е емблематична програма за мобилност с учебна цел, която дава на младите хора уменията и компетентностите, които са необходими за посрещане на новите предизвикателства; подчертава, че тази глава трябва да получи 10% от общия бюджет на програмата, както е посочено в основния акт;

6.   подчертава, в контекста на новите обществени предизвикателства за Европа, необходимостта да се укрепи един европейски подход за посрещане на общите европейски предизвикателства чрез подкрепа за широкомащабни иновационни проекти в областта на образованието, обучението и младежта, провеждани от мрежите на европейското гражданско общество;

7.   изразява съжаление, че в проектобюджета за 2017 г. не са включени допълнителни бюджетни кредити за поети задължения за инициативата за младежка заетост; призовава държавите членки и Комисията да гарантират продължаването на схемата през 2017 г.;

8.   подчертава, че през 2017 г. ще бъде отбелязана 30-тата годишнина на програмата „Еразъм“; поради това призовава да се разпределят достатъчно ресурси, така че този момент на честване да бъде използван за допълнителното популяризиране на ползите от програмата за Европа и нейните граждани; освен това призовава за засилено участие на заинтересованите страни, в т.ч. младежки организации и други доставчици на образование, с цел да се достигне до широка европейска аудитория;

9.   отбелязва, че Комисията не е предвидила никакъв марж за допълнителни увеличения, благодарение на които биха могли да бъдат финансирани пилотни проекти и подготвителни действия по функция 3; отбелязва, че съществува марж по функция 1а; подчертава потенциала на пилотните проекти и подготвителните действия като инструменти за тестването на действия в областите на политиките на Съюза и за въвеждането на нови иновативни инициативи, които биха могли да се превърнат в постоянни дейности на Съюза;

10.  подчертава, че ефективната политика на Съюза в областта на комуникацията трябва да засили плурализма и надеждността на медиите и да насърчава истинския диалог с гражданите, което следва да бъде подкрепено с подходящи средства в проектобюджета; с оглед на това припомня положителната роля на паневропейските мрежи, изградени от местни и национални медии, като EuranetPlus, и призовава за бюджетна гаранция, която би осигурила продължаването на дейностите и стабилно финансиране;

11.  подчертава ролята на културната дипломация, в контекста на развиващата се криза с мигрантите и бежанците, както и на терористичните заплахи; приветства съвместното съобщение на Комисията, озаглавено „Към стратегия на ЕС за международни културни връзки“; отбелязва в този контекст, че трябва да бъде разпределено адекватно финансиране, така че културата да се превърне в мощен инструмент в услуга на външната политика на Съюза и Съюзът да стане по-силен участник на световната сцена;

12.  отбелязва, че трябва да бъдат предвидени необходимите бюджетни гаранции за подготвителните дейности по провеждането на Европейската година на културното наследство през 2018 г.;

13.  подчертава значението на статистическите изследвания и достъпа до съпоставими данни ресурси от данни, които дават възможност за ефективен мониторинг и анализ на културното, икономическото и социалното въздействие на политиките в областта на културата и образованието; във връзка с това припомня, че е необходимо да се заделят достатъчно ресурси за тази цел.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Martina Michels, Hannu Takkula

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Raymond Finch


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (2.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Моника Маковей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва увеличението от 5,4% на бюджетните кредити за поети задължения и от 25,1% на бюджетните кредити за плащания по функция III от бюджета на Съюза спрямо 2016 г.; приветства акцента, който се поставя в бюджета за 2017 г., върху разпределянето на достатъчно ресурси, за да се отговори ефективно на кризата с миграцията; подкрепя ангажимента на Комисията да предостави необходимите ресурси за ефективно управление и контрол на външните граници на Съюза, за укрепване на сигурността в рамките на Съюза и извън него, за предоставяне на подкрепа на държавите членки за приемането на нуждаещи се от международна закрила лица, както и за справяне с първопричините за миграционните потоци в държавите на произход и на транзитно преминаване; посочва обаче, че сумата от 5,2 милиарда евро, предвидена за 2017 г. за функции III и IV за справяне с предизвикателствата, свързани с кризата с бежанците и миграцията, и със сериозната заплаха за сигурността на европейските граждани вследствие на тежката и организираната престъпност, тероризма и сложната киберпрестъпност с трансграничен характер, представлява по-малко от 3,5% от общия бюджет на Съюза, което е малко, като се има предвид, че става дума за въпроси от жизненоважно значение за Съюза; счита, че Съюзът следва да демонстрира солидарност с наистина нуждаещите се; счита, че за защитата на основните ценности на Съюза, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, следва да се предостави подходящо финансиране;

2.  призовава за преразглеждане на таваните на функции III и IV по време на междинния преглед на МФР, който ще осъществи Комисията, с цел да се постигне по-стабилен, гъвкав и устойчив отговор на настоящите предизвикателства в областта на хуманитарната помощ и миграцията считано от 2017 г.; изисква опростяване на Финансовия регламент и на процедурите, справедливо, прозрачно и отговорно разпределяне на финансирането, както и проверка на начина, по който се изразходват европейските финансови средства;

3.  подчертава, че полаганите понастоящем от Съюза усилия за справяне с потоците от бежанци и мигранти следва да се приспособят по подходящ начин към специфичните потребности и форми на уязвимост, пред които са изправени нарастващият брой разселени жени и момичета; призовава да се заделят средства за хуманитарна помощ, както по функция III, така и по функция IV, за да се осигури многосекторен подход, включващ подходящо прилагане на минималните стандарти за животоспасяващи услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, предотвратяването и реагирането на сексуалното и основаното на пола насилие и обучение на социалните работници и медицинския персонал по цялата дължина на маршрута, следван от бежанците на територията на Европа;

4.  поради политическата нестабилност и конфликтите в много региони очаква миграционните потоци да продължат; приветства съобщението на Комисията относно установяването на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на европейската програма за миграцията; призовава за бързо изпълнение на предложенията с цел справяне с първопричините за миграцията при пълно зачитане на ценностите, на които се основава Съюзът;

5.  припомня, че справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ беше приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до одобрението на този фонд; призовава съответно Комисията да увеличи броя на бюджетните редове в рамките на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за да улесни постигането на по-голяма яснота и прозрачност на начина, по който ще бъдат изразходвани финансовите средства, разпределени за различните цели, а следователно и за тези бюджетни редове; призовава по-специално Комисията да разграничи разходите за укрепване на справедливите стратегии за връщане от разходите за законна миграция и насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на трети държави във всички бъдещи проектобюджети, както се предлага в становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно бюджета за 2015 г.(1);

6.  приветства усвояването на сума в размер на 1,7 милиарда евро от Инструмента за гъвкавост и от маржа за непредвидени обстоятелства по функция 3, но изразява загриженост, че за 2017 г. не остава възможност за по-голяма гъвкавост; отбелязва, че действията по функция 4 са само частично финансирани от бюджета на Съюза; приканва държавите членки да изпълнят ангажиментите си, а Комисията – да подкрепи прилагането на споразуменията, доколкото това е възможно;

7.  приветства създаването на координационен център в полза на жертвите на тероризма (2 милиона евро), който следва да преодолява пречки като недостатъчното знания и слабото развитие на умения чрез обединяване на важни оперативни експерти, адвокати на жертвите и организации от цяла Европа, за да се определят основните приоритети и въпроси за жертвите на тероризма и да се предоставя координирана трансгранична подкрепа за жертвите на тероризма с цел възприемане на ориентиран към жертвите подход в инфраструктурите за спешно реагиране;

8.  изразява загриженост, че създаването на финансови инструменти извън бюджета на Съюза би могло да застраши неговото единство и да заобикаля бюджетната процедура, която изисква участието на Европейския парламент и упражняването на парламентарен контрол;

9.  приветства финансирането на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) с 1,6 милиарда евро и на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) с 0,7 милиарда евро; счита, че това увеличение засилва необходимостта от осигуряване на справедливо и прозрачно разпределение на финансирането за годината между различните програми и цели на фондовете; подкрепя общото финансиране в размер на 3 милиарда евро за създаването на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, новата система за влизане/излизане, новата обща европейска система за убежище и инструмента за бързо и ефикасно предоставяне на спешна хуманитарна помощ в рамките на Съюза;

10.  счита, че Frontex следва да предостави на своя служител по въпросите на основните права адекватни средства и персонал за създаване на механизъм за подаване на жалби, както и за по-нататъшно развитие и прилагане на стратегията на Агенцията за наблюдение и обезпечаване на защитата на основните права;

11.  подчертава, че въпреки че бюджетните средства и броят на длъжностите за Европейската агенция за гранична и брегова охрана за момента изглеждат достатъчно, бъдещите потребности на Агенцията по отношение на оперативните бюджетни кредити и персонала ще трябва да бъдат внимателно наблюдавани, така че Агенцията да може да продължи да изпълнява ефикасно задачите си; предлага степените на временните длъжности да бъдат увеличени, за да отговарят на сложността на новите задачи, възложени на Агенцията с преразгледания регламент;

12.  признава, че бюджетните средства и персонала на EASO, предложени от Комисията, отговарят на потребностите на Агенцията; подчертава необходимостта тези средства и персонал да не бъдат намалявани, както и че тези средства и персонал следва да бъдат преразгледани, в случай че отново се засили притокът на мигранти;

13.  подкрепя увеличаването на бюджета на ефикасно работещите агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР), и особено на агенциите, свързани с миграцията и сигурността, и изисква изключването им от целта на Съюза за намаляване на персонала с 5%; подчертава, че на съответните агенции следва да бъдат осигурявани достатъчно финансови средства и персонал, когато се увеличават правомощията им; приветства борбата на Европейския център за борба с киберпрестъпността към Европол срещу сексуалната експлоатация на деца онлайн и изтъква необходимостта от повече човешки ресурси в тази област; подчертава необходимостта от подходящи финансови корекции с цел подпомагане на Евроюст, изправена пред значително нарастване на обема на работа в области като борбата срещу тероризма, киберпрестъпността, незаконното превеждане през граница на имигранти и други форми на тежка трансгранична престъпност; изисква предоставянето на допълнителни подробни разяснения относно увеличението с 92% (73 милиона евро) на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за системата за влизане/излизане, за оперативната съвместимост на информационните системи и за преразглеждането на законодателството от Дъблин, както и обяснение относно разпределението на бюджетните кредити между бюджета на eu-LISA и ФВС;

14.  подчертава, че прилагането на координиран между държавите членки подход в борбата срещу организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността и други тежки престъпления с трансгранично измерение е по-важно от всякога; счита, че следва да се разпределят допълнителни средства за обучение на равнището на Съюза в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество, и по-специално що се отнася до дейностите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, и подчертава, че на Евроюст и на Европол трябва да бъдат предоставени подходящи оперативни ресурси, включително за инвестиране в нови технологии; подчертава по-специално, че Европол се нуждае от достатъчно човешки и оперативни ресурси; счита, че са необходими допълнителни длъжности, за да се подобри, наред с другото, идентифицирането на жертвите, за да бъдат разрушени организираните мрежи на извършители на сексуално насилие и за да се ускори откриването, анализа и подаването на сигнали за материали, показващи малтретиране онлайн и офлайн;

15.  изразява силна загриженост при тези обстоятелства по повод на уязвимостта на непридружените малолетни и непълнолетни лица, тъй като те се нуждаят от специални грижи, и на младите жени по време на кризата с миграцията; подчертава тежкото положение на непридружените малолетни и непълнолетни лица в бежанските лагери, обект на потенциални злоупотреби и трафик, и призовава за създаването на подходящи инструменти, с помощта на фондовете за извънредни ситуации, с цел бързо подобряване на настоящото положение; счита, че е важно да се увеличи финансирането за телефонните линии в помощ на децата с цел предотвратяване на изчезването на деца и защитата им;

16.  приветства допълнителните ресурси, предназначени за развитието на европейската база данни за нови видове наркотици на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН); призовава Комисията да осигури при планирането на бюджета предоставянето на ЕЦМНН на достатъчно ресурси, необходими за изпълнението на предвиденото законодателно изменение на регламента за създаване на ЕЦМНН по отношение на системата за ранно предупреждение и оценката на риска от нови психоактивни вещества;

17.  призовава Комисията да осигури предоставянето на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) на достатъчно ресурси, така че тя да бъде в състояние да изпълнява допълнителните задачи, възложени ѝ от законодателството на ЕС, в частност от Директивата относно мрежовата и информационната сигурност, и задачите, свързани с предотвратяването и борбата с киберпрестъпността;

18.  отбелязва увеличаването на средствата по бюджетните редове „Осигуряване на защитата на правата и предоставяне на гражданите на възможност за действие“ и „Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството“, като част от програмата „Права, равенство и гражданство“, и очаква Комисията да изготви нови покани за представяне на предложения, по-специално, за да се осигури най-високо равнище на защита на основните права, включително в цифрова среда, и за подпомагане на местните участници, които насърчават демокрацията, принципите на правовата държава и основните права на територията на Съюза, например чрез създаването на фонд за безвъзмездни средства за организации, насърчаващи демокрацията;

19.  счита, че няма пряка връзка между миграцията и тероризма в Европа; отправя искане за нови финансови средства за борба с радикализацията на млади хора в рамките на Съюза; счита, че това може да бъде постигнато чрез насърчаване на интеграцията и чрез борба срещу дискриминацията, расизма и ксенофобията; призовава да се предвиди специално финансиране за справяне с разрастващите се в държавите членки хомофобия и трансфобия; призовава за подкрепа на проекти, насочени към овластяване на жените и момичетата в най-силно засегнатите общности;

20.  призовава отново да се предвиди специално финансиране за справяне с нарастващите антисемитизъм, ислямофобия, афрофобия и антиромските нагласи в държавите членки; призовава по-специално Съюзът да подкрепя проекти, насочени към овластяване на жените и момичетата от съответните общности, както се предлага в становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно бюджета за 2016 г.(2);

21.  подчертава необходимостта от увеличаване на бюджета на Съюза за политики за равенство между половете и борбата срещу насилието, основано на пола; изисква от Комисията да поясни основанията за намалението на бюджетните кредити за Европейския институт за равенство между половете;

22.  призовава за укрепването на ЕЦМНН във връзка с планираното приемане на Регламента относно новите психоактивни вещества, който предвижда допълнителни задачи за Агенцията;

23.  подчертава значението на програма „Правосъдие“ с цел да се развие европейското пространство на правосъдие и да се подобри прилагането на взаимното признаване; призовава Съюза да подкрепя дейностите за обучение и повишаване на осведомеността, насочени към улесняване на достъпа до правосъдие за всички европейци, както и към насърчаване и подкрепа на правата на жертвите, и особено жертвите на трафик на хора и на насилие, основано на пола;

24.  призовава средствата на Съюза за развитие и неговата хуманитарна помощ да не бъдат обвързвани с капацитета и/или готовността на държавите партньори да сътрудничат за контрола на миграцията, например чрез клаузи за обратно приемане;

25.  настоява, че проекти, които противоречат на основните права на мигрантите и придават легитимност на диктаторски режими, не следва да бъдат подкрепяни;

26.  призовава Комисията да гарантира, че средствата в рамките на двата фонда в областта на вътрешните работи се разпределят за различните области на политиката по начин, който изцяло отчита ангажимента на Съюза и на държавите членки за защита на мигрантите и за гарантиране на техните права на човека; посочва, че проекти, които противоречат на основните права на мигрантите, не следва да бъдат подкрепяни; счита едновременно с това, че финансирането от Съюза следва да се използва за активно подпомагане на основан на правата подход към миграцията.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.8.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

6

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Daniele Viotti, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Fabio Massimo Castaldo, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Elisabetta Gardini, Danuta Jazłowiecka, Georg Mayer, Maria Noichl, Keith Taylor, Marco Valli

(1)

Параграф 12 от становището относно бюджета на ЕП за 2015 г.

(2)

Параграф 12 от становището относно бюджета на ЕП за 2016 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (6.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Дьорд Шьопфлин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   отбелязва предложението на Комисията за увеличаване на бюджетните кредити по функция 3 с 5,4% от бюджетните кредити за поети задължения и с 25,1% от бюджетните кредити за плащания спрямо бюджета за 2016 г.; приветства факта, че това увеличение надвишава с 1,8 милиарда евро първоначално предвидената сума за годината в отговор на предизвикателството, свързано с миграцията; отбелязва, че Комисията не е оставила никакъв марж по функция 3 и предлага мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за сума в размер на 530 милиона евро и маржа за непредвидени обстоятелства за поети задължения за сума в размер на 1 164,4 милиона евро, с цел да се отговори на настоящата криза в областта на убежището и миграцията;

2.  приветства по-специално предложението за увеличаване с 4,3% на бюджетните кредити за поети задължения и с 10,7% на бюджетните кредити за плащания по програма „Европа за гражданите“ спрямо бюджета за 2016 г., тъй като тази програма спомага за насърчаване на гражданското и демократично участие на равнището на Съюза, за ангажиране на младежите, както и на възрастните хора в Съюза и допринася за разбирането от страна на гражданите на Съюза, неговите политики, история и разнообразие;

3.  отбелязва, че Комисията предлага сума в размер на 840 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения за отделния бюджетен ред за Европейската гражданска инициатива, създаден миналата година, и изтъква необходимостта от достатъчно финансиране за насърчаване на използването на този инструмент, тъй като това е ценен инструмент за демокрацията на участието;

4.   подчертава значението на по-нататъшното разработване на инструменти за подобряване на електронното правителство, електронното управление, електронното гласуване, електронното участие и насърчаване на цифровото гражданство и на правата на гражданите на Съюза чрез развитието на онлайн дейности, свързани с гражданството, които увеличават прозрачността, отчетността, капацитета за реакция, ангажираността, обсъждането, включването, достъпността, участието, субсидиарността и социалното сближаване;

5.  приветства увеличаването на средствата за комуникация на представителствата на Комисията, диалози с гражданите и дейности по партньорство, като бюджетните кредити за 2017 г. възлизат на 17,036 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 14,6 милиона евро бюджетни кредити за плащания, които са свързани с инициативи за доближаване до европейските граждани, спечелване на доверието им и подобряване на познанията им за политиките и стратегиите на Съюза;

6.  подчертава необходимостта на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност да се предоставят достатъчни и адекватни административни и финансови средства за изпълнение на неговите задачи, след приемането на новото Междуинституционално споразумение относно регистъра за прозрачност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux, Viviane Reding, Helmut Scholz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Claudiu Ciprian Tănăsescu


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (6.9.2016)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2016/2047(BUD))

Докладчик по становище: Виорика Дънчила

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че съгласно съвместна декларация на Парламента, Съвета и Комисията от ноември 2013 г. годишните бюджетни процедури следва да включват елементи, свързани с равенството между половете; като има предвид, че никоя институция на ЕС не прилага последователно бюджетиране, съобразено с принципа на равенство между половете;

Б.  като има предвид, че програмата „Дафне“ беше от съществено значение за борбата с насилието срещу деца, млади хора и жени в ЕС, като финансира кампании за повишаване на осведомеността и проекти, които достигат до лицата, изложени на най-голяма опасност; като има предвид също така, че Парламентът многократно изиска да се гарантира, че равнището на програмите „Дафне“ се поддържа възможно най-високо;

В.  като има предвид, че в миналото Парламентът призова за увеличаване на броя на служителите на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) с цел институтът да изпълнява своята нова, допълнителна задача на Европейска обсерватория за насилието, основано на пола;

Г.  като има предвид, че по време на икономическата рецесия през 2008 г. се увеличиха мерките за строги икономии, прилагани в държавите членки в опит да се стабилизира икономиката;

1.  приветства включването на равенството между половете като хоризонтална цел на политиката на бюджета на ЕС във фондовете и програмите на ЕС; припомня, че решенията за разходите и приходите засягат по различен начин жените и мъжете; подчертава следователно, че бюджетирането, съобразено с принципа на равенство между половете, е основен инструмент за борба с неравенството между половете; настоятелно призовава за възприемането на подход на бюджетиране, съобразено с принципа на равенство между половете, както в стратегиите на Съюза, така и в националните стратегии, включително на количествено измерими разпределяни бюджетни средства, оценки на въздействието върху половете във връзка с различните последици за жените и мъжете вследствие на решенията за разходите и показатели за резултатите с цел да се коригира неравновесието между жените и мъжете; призовава също за обезпечаването на най-висока степен на прозрачност по отношение на финансовите средства, разпределени за равенството между половете;

2.  призовава инициативата „Бюджет за резултати“ да се използва като възможност за разходване на бюджета с цел постигане на интегрирани ползи в областта на равенството между половете с всяко разходвано евро;

3.  подчертава, че работните места, растежът и инвестициите продължават да бъдат най-главният приоритет на бюджета на ЕС за 2017 г.; обръща внимание на съществуващите цели, свързани с равенството между половете, в стратегията „Европа 2020“, а именно повишаване на заетостта сред жените от настоящите едва 63,5% до 75% и постигане на равно заплащане между жените и мъжете, равенство между половете в състава на националните парламенти и равен брой жени в управителните съвети на големи дружества – цели, които все още далеч не са постигнати;

4.  подчертава необходимостта да се предостави достатъчно финансиране в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове за мерките, които насърчават и подкрепят висококачественото образование, пригодността за заетост и създаването на работни места за жените и момичетата, за да се подобрят шансовете им да получат качествени предложения за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стажове; отбелязва, че следва да се разпределят повече средства за жени и момичета, които биха желали да започнат собствена стопанска дейност, и за предприемачество;

5.  призовава за разпределянето на средства от фондовете на Съюза за насърчаване на правата на жените и на равенството между половете чрез образование, здравни услуги, и по-конкретно услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и свързаните права, овластяване на момичетата и политическо представителство на жените;

6.  призовава в бюджета за 2017 г. да се използват Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Европейският социален фонд (ЕСФ) за финансирането на качествени и достъпни детски заведения, предлагащи услуги на приемлива цена, в зоните, където има недостиг, за да се спомогне за постигане на целите от Барселона, а също и за да се допринесе за постигането на равновесие между професионалния и личния живот;

7.  подчертава, че сегрегацията, основана на пола, е сред факторите, които допринасят най-много за разликите в заплащането на жените и мъжете в ЕС (16,1% през 2014 г.) и следователно за разликите в пенсиите (40,2% през 2014 г.); отбелязва следователно, че следва да бъдат осигурени повече инвестиции за навлизането на жените в сектори, в които понастоящем те са по-слабо представени, като науката, технологиите, инженерството, математиката и информационните и комуникационните технологии, като средство за преодоляване на разликите в заплащането, увеличаване на икономическата независимост на жените и издигане на позициите им на пазара на труда;

8.  отбелязва, че финансовата криза доведе до съкращения в областта на обществените услуги и социалните плащания в държавите членки; отбелязва, че тези съкращения имат по-тежки последици за жените; подчертава повишената финансова несигурност вследствие на нестандартните форми на заетост и срочните договори и отбелязва, че повече възрастни жени и самотни майки живеят в бедност; призовава следователно в бюджета за 2017 г. да се мобилизира ЕСФ във всички държави членки, като се инвестира в действия за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, така че да се помогне на по-голям брой жени да започнат работа и да се подобри тяхното социално-икономическо положение; призовава за съгласувано използване на бюджетирането, съобразено с принципа на равенство между половете;

9.  отбелязва, че бюджетът за 2017 г. се опитва да даде ефективен отговор от страна на ЕС на предизвикателството, свързано с миграцията; подчертава необходимостта от разпределяне на средства за осигуряване на специфична помощ и за насърчаване на интеграцията, обезпечаване на медицинско обслужване, включително достъп до безопасен аборт за жени и момичета, които са жертва на изнасилване по време на въоръжени конфликти, и мониторинг на положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС, включително обучение за придобиване на умения, гъвкаво езиково обучение, образование, здравеопазване и качествени детски заведения, за да се помогне на жените бежанци да се интегрират в приемащите ги държави; счита, че следва да се осигурят, по-специално, отговарящи на конкретните потребности структури, за да се създадат зони, подходящи за майките и децата, както и че следва да се отдели специално внимание на жените и момичетата, станали жертва на насилие, включително генитално осакатяване;

10.  изразява съжаление във връзка с факта, че програмата „Дафне“ вече не се счита за самостоятелна област на разходи; приветства лекото увеличение на разпределените бюджетни кредити за специфичната цел на „Дафне“ в рамките на програма „Права, равенство и гражданство“; припомня, че предвидените суми не достигнат равнището от предходния програмен период; подчертава призива си за достатъчна финансова подкрепа и видимост на „Дафне“ и за цялостно и ефективно използване на предоставените финансови средства; подчертава, че е важно средствата по програма „Дафне“ да достигат, по прозрачен начин, до организации на местно равнище в държавите членки, които притежават опит в работата с жертвите и изложените на опасност лица, както и до проактивни кампании за повишаване на осведомеността;

11.  призовава за засилени мерки, насочени пряко към групите жени в неравностойно положение, като се инвестира във висококачествени публични услуги и по-конкретно, като се гарантира адекватно предоставяне на висококачествени услуги в областта на грижите за децата, възрастните хора и други лица на издръжка, и призовава за истинска бюджетна прозрачност по отношение на финансовите средства (ЕСФ, „Прогрес“, „Дафне“), разпределяни за политиките в областта на равенството между половете;

12.  призовава за приемането на стратегии за по-ефективно насърчаване на равенството между мъжете и жените; подчертава необходимостта от целево заделяне на повече средства за борбата с всички форми на насилие и дискриминация срещу жените и момичетата;

13.  изразява съжаление във връзка с предложеното съкращаване на броя на служителите на EIGE; отново призовава за отпускането на допълнителни финансови средства и персонал на EIGE с цел институтът да изпълнява своята нова, допълнителна задача на Европейска обсерватория за насилието, основано на пола, за което призова Европейският парламент;

14.  изразява съжаление във връзка с предложеното съкращение на хуманитарната помощ и на сътрудничеството за развитие (ИСР), тъй като те са особено важни за жените и равенството между половете.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Clare Moody, Julie Ward

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Emilian Pavel


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Afzal Khan, Claudia Țapardel, Derek Vaughan

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lynn Boylan, Edouard Ferrand

Правна информация