Procedure : 2016/2047(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0287/2016

Indgivne tekster :

A8-0287/2016

Forhandlinger :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Afstemninger :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0411

BETÆNKNING     
PDF 823kWORD 136k
13.10.2016
PE 589.175v03-00 A8-0287/2016(Del 1)

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Del 1: Forslag til beslutning

Budgetudvalget

Ordførere:   Jens Geier (Sektion III – Kommissionen)

  Indrek Tarand (øvrige sektioner)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 UDTALELSE fra Fiskeriudvalget
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4) (IIA),

-  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om midtvejsgennemgang/midtvejsrevision af flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016)0603),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2016 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2017, Sektion III – Kommissionen(5),

–  der henviser til sin beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017(6),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag(7),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, vedtaget af Kommissionen den 18. juli 2016 (COM(2016)0300),

–  der henviser til Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, vedtaget af Rådet den 12. september 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 14. september 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0287/2016),

A.  der henviser til, at der i en situation, hvor ressourcerne er knappe, bør lægges større vægt på nødvendigheden af at overholde budgetdisciplinen og anvende de finansielle midler effektivt;

B.  der henviser til, at den i artikel 318 i TEUF fastsatte dialog mellem Parlamentet og Kommissionen bør fremme en resultatorienteret kultur i Kommissionen, herunder øget gennemsigtighed og styrket ansvarlighed;

Sektion III

Generel oversigt

1.  understreger, at budgettet for 2017 skal ses i en bredere kontekst med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR); understreger behovet for at sikre en balance mellem langsigtede prioriteter og nye udfordringer og understreger derfor, at budgettet for 2017 skal være i overensstemmelse med Europa 2020-målene, som udgør dets primære rettesnor og overordnede prioritet;

2.  gentager sin faste overbevisning om, at i den særlige nuværende situation er initiativer, såsom suspendering af ESI-fondene af Europa-Kommissionen som fastsat i artikel 23, stk. 15, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (forordningen om fælles bestemmelser)(8) ikke kun urimelige og uforholdsmæssige, men også politisk uholdbare;

3.  understreger, at Parlamentets behandling af 2017-budgettet fuldt ud afspejler de politiske prioriteter, som blev vedtaget af et overvældende flertal i dens ovennævnte beslutning af 9. marts 2016 om de generelle retningslinjer og dens beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag; 

4.  understreger, at fred og stabilitet er grundlæggende værdier, som skal opretholdes af Unionen; mener, at Langfredagsaftalen, der har vist sig at være afgørende for fred og forsoning i Nordirland, skal beskyttes; understreger, at der er behov for særlige foranstaltninger for at sikre støtte til de regioner, der især bliver berørt i tilfælde af en forhandlet udtræden af Unionen efter påberåbelsen af Det Forenede Kongerige af Lissabontraktatens artikel 50, og i overensstemmelse med den udtrykte vilje fra landets borgere;

5.  fremhæver, at Unionen for øjeblikket står over for en række alvorlige nødsituationer og nye udfordringer, som ikke kunne forudses på det tidspunkt, da FFR 2014-2020 blev udarbejdet; er overbevist om, at de øgede finansielle midler skal findes i Unionens budget med henblik på at håndtere de politiske udfordringer og give Unionen mulighed for at komme med svar og effektivt reagere på disse kriser så hurtigt som overhovedet muligt og som en prioritet; mener, at der derfor er brug for et stærkt politisk engagement for at sikre nye bevillinger i 2017 og indtil udgangen af programmeringsperioden;

6.  understreger behovet for, at 2017-budgettet opfylder behovene som følge af migrationsudfordringen og den langsomme økonomiske vækst efter den økonomiske krise; bemærker, at der bør tilføres flere midler til forskning og infrastrukturprojekter samt til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden;

7.  minder om, at selv om Parlamentet straks godkendte den supplerende finansiering, der er nødvendig for at tackle de nuværende flygtninge- og migrationsudfordringer, samtidig med at støtten til mål for bæredygtig udvikling videreføres, har det altid fastholdt, at denne udfordring bør ikke have forrang for andre vigtige EU-politikker, navnlig af skabelse af anstændig kvalitetsbeskæftigelse og udvikling af virksomheder og iværksætterkultur for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; bemærker, at loftet for udgiftsområde 3 er helt utilstrækkeligt til at sørge for tilstrækkelige midler til de nuværende migrations- og flygtningeudfordringers interne dimension, og insisterer på behovet for at vedtage en omfattende og menneskerettighedsbaseret tilgang, der knytter migration til udvikling, og garanterer integrationen af vandrende arbejdstagere og asylansøgere og flygtninge samt prioriterede programmer, såsom kulturprogrammer; understreger, at Kommissionen med henblik på at sikre den nødvendige yderligere finansiering på dette område foreslog en hidtil uset ressource for FFR's særlige instrumenter, herunder den fulde anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet samt betydelig mobilisering af den "sidste udvej"-margen til uforudsete udgifter, i budgetforslaget for 2017 (BF), hvilket blev godkendt af Rådet;

8.  gentager sin holdning om, at anmodninger om yderligere midler til at håndtere den nuværende migrations- og flygtningeudfordring ikke bør godkendes på bekostning af Unionens eksisterende optræden udadtil, herunder dens udviklingspolitik; gentager, at oprettelsen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, trustfonde og andre ad hoc-instrumenter ikke kan finansieres ved hjælp af nedskæringer i andre eksisterende instrumenter; er bekymret over, hvorvidt oprettelsen af ad hoc-instrumenter uden for Unionens budget kan true budgettets enhed og omgå budgetproceduren, som kræver Europa-Parlamentets deltagelse og kontrol; sætter i høj grad spørgsmålstegn ved, hvorvidt loftet for udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) er tilstrækkeligt som en bæredygtig og effektiv reaktion på de nuværende eksterne udfordringer, herunder de nuværende migrations- og flygtningeudfordringer;

9.  gentager sin overbevisning om, at Unionens budget bør finde metoder til finansiering af nye initiativer, som ikke er på bekostning af eksisterende EU-programmer og -politikker, og opfordrer til identificering af bæredygtige måder til at finansiere nye initiativer; er bekymret over, at den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, som vil udgøre 80 mio. EUR i løbet af de næste tre år, vil blive nedskåret i FFR's nuværende budget; er overbevist om, at der med et allerede underfinansieret EU-budget også er behov for yderligere midler fra medlemsstaterne til en yderligere indsats med hensyn til aktioner, administrationsudgifter, forberedende foranstaltninger og pilotprojekter i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; mener, at medlemsstaterne bør anvende den nuværende midtvejsgennemgang/-revision af FFR til dette formål; understreger behovet for at klarlægge den langsigtede finansiering af fælles forsvarsforskning;

10.  minder om, at Unionen har ratificeret COP 21-aftalen og er nødt til at afsætte en del af sine finansielle midler til at opfylde sine internationale forpligtelser; bemærker, at ifølge overslaget for indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 forventes det, at 19,2 % af budgettets udgifter anvendes til dette formål; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at fortsætte denne tilgang for at anvende målet på 20 % i overensstemmelse med Kommissionens forpligtelse til at integrere klimaindsatsen i den nuværende FFR;

11.  genopfører alle de nedskæringer, som Rådet har foreslået til BF; forstår ikke ræsonnementet bag de foreslåede nedskæringer og anfægter Rådets erklærede hensigt om at genskabe kunstige margener i nogle udgiftsområder såsom underudgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) og udgiftsområde 4 (Et globalt Europa), navnlig da disse margener under alle omstændigheder ville være for begrænsede til uforudsete omstændigheder eller kriser;

12.  bemærker, at Rådets i sin behandling ikke formåede at forudse den faktiske gennemførelse af Unionens budget de seneste fem år, og at der i lyset af alle ændringsbudgetter har været behov for betydeligt flere midler i hvert af de endelige budgetter; opfordrer derfor Rådet til at tilpasse sin holdning i Forligsudvalget med henblik på straks fra starten at sikre tilstrækkelige bevillinger til 2017-budgettet;

13.  meddeler, at Parlamentet for tilstrækkeligt at finansiere disse presserende behov og i lyset af de meget stramme FFR-lofter i 2017 vil finansiere forhøjelser over niveauet i BF ved at gøre brug af alle disponible margener og i øget omfang at anvende margenen til uforudsete udgifter;

14.  kompenserer fuldt ud for alle de nedskæringer, der er relateret til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), i Connecting Europe-faciliteten (CEF) og Horisont 2020 for samlet 1 240 mio. EUR i forpligtelser i 2017 via nye bevillinger, der skal tilvejebringes via midtvejsrevisionen af FFR; insisterer på behovet for at skabe et effektivt svar på ungdomsarbejdsløsheden i hele Unionen; forhøjer derfor ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med yderligere 1 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger for at sikre dets fortsættelse; mener, at der bør træffes afgørelse om tilstrækkelige yderligere midler til disse vigtige EU-programmer inden for rammerne af midtvejsrevisionen af FFR;

15.  forventer, at Rådet vil være enig i denne tilgang, og at det ikke vil være vanskeligt at nå frem til en aftale under forligsmødet, som gør det muligt for Unionen at tage udfordringen op og reagere effektivt på de kommende udfordringer;

16.  fastsætter de samlede bevillinger for 2017 til 161,8 mia. EUR og 136,8 mia. EUR i henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger;

Udgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

17.  bemærker, at underudgiftsområde 1a igen vil være betydeligt berørt af Rådets behandling, idet 52 % af Rådets samlede nedskæringer henhører under dette udgiftsområde; stiller derfor spørgsmålstegn ved, hvordan Rådets politiske prioritet af arbejdspladser og vækst afspejles i denne behandling;

18.  er stærkt uenig i disse nedskæringer i et udgiftsområde, der symboliserer den europæiske merværdi og skaber mere vækst og flere arbejdspladser til borgerne; beslutter derfor at genopføre samtlige af Rådets nedskæringer;

19.  beslutter fuldt ud at genopføre den oprindelige profil for budgetposterne for Horisont 2020 og CEF forud for EFSI, inden de blev nedskåret for at finansiere EFSI-garantifonden, for at opfylde den forpligtelse, som blev indgået i juni 2015, for at minimere den budgetmæssige indvirkning af EFSI's oprettelse på budgetposterne for Horisont 2020 og CEF i forbindelse med den årlige budgetprocedure; understreger betydningen af Unionens største program for forskning og innovation, Horisont 2020, som omdanner gode idéer til produkter og tjenesteydelser og således fremmer vækst og beskæftigelse; kræver tilsvarende yderligere forpligtelsesbevillinger på 1,24 mia. EUR ud over BF; forventer en samlet aftale om dette presserende spørgsmål, der skal nås inden for rammerne af midtvejsrevisionen af FFR; påpeger, at EFSI bør forbedres for fuldt ud at være effektiv ved at sikre, at additionalitetsprincippet overholdes ved at forbedre de geografiske og sektorielle balancer og ved at forbedre gennemsigtigheden i beslutningsprocessen;

20.  beslutter i overensstemmelse med sine fortsatte prioriteter for arbejdspladser og vækst og efter en nøje vurdering af deres absorptionskapacitet at foreslå nogle udvalgte forhøjelser over niveauet i BF til Cosme-, Progress-, Marie Curie-programmerne, Det Europæiske Forskningsråd, Eures- og Erasmus+-programmerne; bemærker, at disse forhøjelser vil kunne finansieres inden for dette underudgiftsområdes disponible margen;

21.  forhøjer derfor niveauet af forpligtelsesbevillinger til underudgiftsområde 1a over niveauet i BF med 69,367 mio. EUR (undtagen EFSI, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger);

Underudgiftsområde 1b – Økonomisk, social og territorial samhørighed

22.  understreger, at ca. en tredjedel af Unionens årlige budget er rettet mod økonomisk, social og territorial samhørighed; understreger, at samhørighedspolitikken er Unionens vigtigste investeringspolitik og et redskab til at mindske ulighederne mellem alle EU's regioner, og at den spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; 

23.  tager afstand fra Rådets foreslåede nedskæring af forpligtelsesbevillingerne med 3 mio. EUR og mere vigtigt af betalingsbevillingerne med 199 mio. EUR for så vidt angår underudgiftsområde 1b, herunder budgetposterne for støtte; opfordrer Rådet til at redegøre for, hvordan disse nedskæringer er forenelige med dets målsætning om at afsætte "de bevillinger, der er nødvendige, for at de nye programmer kan gennemføres gnidningsløst i det fjerde år af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020"; minder om, at det niveau af betalinger, som Kommissionen har foreslået under dette udgiftsområde allerede er 23,5 % lavere end i 2016-budgettet; understreger i denne forbindelse, at enhver yderligere nedskæring i betalinger ikke kan retfærdiggøres eller accepteres;

24.  opfordrer til en evaluering af virkningerne af Unionens politikker på grundlag af konsekvensanalyser med henblik på at fastslå, i hvilket omfang de formåede bl.a. at mindske økonomiske uligheder, udvikle konkurrencedygtige og diversificerede regionale økonomier og fremme bæredygtig vækst og beskæftigelse;

25.  er foruroliget over de betydelige forsinkelser i gennemførelsen af cyklussen for de europæiske struktur- og investeringsfonde, som forventes at have en betydelig negativ indvirkning på den rettidige opnåelse af resultater på stedet, men som også risikerer at føre til en dannelse af et nyt efterslæb af ubetalte regninger i den anden halvdel af den nuværende FFR; opfordrer indtrængende medlemsstaterne så hurtigt som muligt til at udpege de resterende forvaltnings-, betalings- og attesteringsmyndigheder og tackle alle andre årsager til forsinkelser i programmernes gennemførelse; noterer sig Kommissionens forslag til øget forenkling på dette område og mener, at medlemsstaterne snarest bør gøre alt for at sikre, at programmerne fuldt ud iværksættes; opfordrer derfor til øget synergi og komplementaritet mellem offentlige investeringspolitikker i medlemsstaternes budgetter og Unionens budget og dem, der er rettet mod at fremme vækst og bæredygtig jobskabelse, der er Unionens hjørnesten;

26.  noterer sig Kommissionens forslag om oprettelse af "støtteprogrammet for strukturreformer" med en finansieringsramme på 142 800 000 EUR og understreger, at disse midler bør tildeles med henblik på at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed;

27.  beklager, at Kommissionen ikke har foreslået nogen forpligtelsesbevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2017 som følge af dets fremrykning i 2014-2015; gentager sin kraftige støtte til fortsættelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; beslutter som et første skridt og i overensstemmelse med forordningen om Den Europæiske Socialfond(9), der gør en sådan fortsættelse mulig, at forhøje ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med 1 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 500 mio. EUR i betalingsbevillinger for at tilvejebringe et effektivt svar på ungdomsarbejdsløsheden ved at trække på erfaringerne fra resultaterne af Kommissionens evaluering af gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; bemærker, at der i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger bør nås frem til en samlet aftale om den tilstrækkelige yderligere finansiering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i den resterede del af denne programmeringsperiode i forbindelse med den kommende midtvejsrevision af FFR; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at fremskynde gennemførelsen af initiativet i praksis til direkte gavn for unge europæere;

28.  beslutter at genopføre BF i både forpligtelser og betalinger for de budgetposter, der er nedskåret af Rådet; forhøjer forpligtelsesbevillingerne til underudgiftsområde 1b med 1 500 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 500 mio. EUR over niveauet i BF til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og med 4 mio. EUR i forpligtelser og 2 mio. EUR i betalinger til Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede og overskrider dermed det nuværende loft for forpligtelser med 1 486 798 635 EUR;

29.  understreger, at underudgiftsområde 1b står for den største andel af de nuværende uindfriede forpligtelser (UF), som udgjorde 151 119 mio. EUR i begyndelsen af september 2016, og som risikerer at bringe gennemførelsen af nye programmer i fare;

30.  understreger det vigtige bidrag, som samhørighedspolitikken leverer med hensyn til den effektive gennemførelse af kønsbudgettering; opfordrer Kommissionen til at støtte foranstaltninger til oprettelse af passende instrumenter med henblik på at opnå ligestilling mellem kønnene, såsom incitamentsstrukturer ved at anvende strukturfondene for at tilskynde til kønsbudgettering ud fra et ligestillingsperspektiv på nationalt plan;

Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: Naturressourcer

31.  bemærker, at Rådet nedskar bevillingerne i udgiftsområde 2 med 179,5 mio. EUR i forpligtelser og 198 mio. EUR i betalinger på budgetposter vedrørende administrativ støtte, budgetposter vedrørende operationel teknisk bistand (som f.eks. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Life-programmet), aktionsposter under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), som er afgørende for at bevare landbruget i levende områder, og decentraliserede agenturer; bemærker, at de største nedskæringer vedrører udvikling af landdistrikter; mener, at ændringsskrivelsen fortsat bør være grundlaget for enhver pålidelig revision af bevillingerne til Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL); genopfører i overensstemmelse hermed niveauet fra BF;

32.  imødeser ændringsskrivelsen om nødhjælpspakken navnlig for mejerisektoren og beslutter at udtrykke sin kraftige støtte til landbrugssektoren i Unionen; forhøjer derfor bevillingerne med 600 mio. EUR over niveauet i BF med henblik på at tackle virkningerne af krisen i mejerisektoren og konsekvenserne af den russiske embargo på mælkesektoren;

33.  glæder sig over de bevillinger, der er afsat til forskning og innovation vedrørende landbruget inden for rammerne af Horisont 2020, for at sikre tilstrækkelige forsyninger af sikre fødevarer af høj kvalitet og andre biobaserede produkter; fremhæver behovet for at prioritere projekter, der involverer primærproducenter;

34.  understreger, at gennemførelsen af den nye fælles fiskeripolitik indebærer et paradigmeskift inden for fiskeriforvaltning for såvel medlemsstaterne som for fiskere, og minder i denne forbindelse om de vanskeligheder, der er opstået i tidligere regnskabsår, hvor bevillingerne blev skåret ned;

35.  beklager imidlertid på denne baggrund, at LIFE-programmet igen i år med et samlet beløb på 493,7 mio. EUR kun udgør 0,3 % af hele BF, men glæder sig samtidig over forhøjelsen på 30,9 mio. EUR i LIFE-programmet i forpligtelser i BF;

36.  fremhæver de tidligere problemer, der skyldtes manglende betalingsbevillinger til LIFE-programmet, hvilket hindrede og forsinkede dets korrekte gennemførelse;

37.  beslutter i overensstemmelse med Europa 2020-målene og med sine internationale forpligtelser til at bekæmpe klimaændringerne, at foreslå en forhøjelse over niveauet i BF til LIFE+-programmet;

38.  forhøjer derfor forpligtelsesbevillingerne med 619,8 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 611,3 mio. EUR (undtagen pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), hvilket efterlader en margen på 19,4 mio. EUR under loftet for forpligtelser under udgiftsområde 2;

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og medborgerskab

39.  understreger, at Parlamentet fortsætter med sætte den aktuelle migrationsudfordring øverst på sin dagsorden; glæder sig over Kommissionens forslag om yderligere 1,8 mia. EUR til tackling af migrationsudfordringen i Unionen, der er mere end, hvad der oprindeligt var programmeret for 2017; bemærker, at de store afvigelser fra den oprindelige programmering taler for en opadgående justering af loftet for udgiftsområde 3; understreger, at Kommissionen foreslår hovedsagelig at finansiere disse forhøjelser via anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (530 mio. EUR og dermed fuldt ud udnytte de midler, der er til rådighed for dette år) og margenen til uforudsete udgifter (på 1 160 mio. EUR); anmoder ikke om yderligere forhøjelser til migrationsrelaterede politikker i betragtning af det hidtil usete høje niveau af midler til migrationsrelaterede udgifter (i alt 5,2 mia. EUR i 2017 i udgiftsområde 3 og 4 og anvendelse af Den Europæiske Udviklingsfond) og forslag om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet; vil samtidig modsætte sig ethvert forsøg på at reducere bevillingerne til Unionens foranstaltninger på dette område;

40.  gentager, at budgetfleksibiliteten har sine begrænsninger og kun kan være en løsning på kort sigt; er stærkt overbevist om, at et fremadrettet og modigt svar over for disse langsigtede flygtninge- og migrationsudfordringer, der omfatter hele kontinentet, og som ikke viser nogen tegn på at aftage, vil være en opadgående justering af loftet for udgiftsområde 3; mener, at alle de seneste budgetbeslutninger for at sikre nye bevillinger på dette område rent faktisk har vist, at der er behov for en revision af dette loft;

41.  glæder sig i forbindelse med de aktuelle sikkerheds- og migrationsudfordringer over forhøjelsen af bevillingerne til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (1,6 mia. EUR) og Fonden for Intern Sikkerhed (0,7 mia. EUR); mener, at denne forhøjelse af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden øger behovet for at sikre en retfærdig og gennemsigtig fordeling af de årlige midler mellem fondenes forskellige programmer og målsætninger og gør det lettere at gennemskue, hvordan de finansielle midler vil blive anvendt;

42.  bemærker, at et nyt instrument for nødhjælp i Unionen blev vedtaget den 15. marts 2016 med et vejledende rammebeløb på 700 mio. EUR over tre år (2016-2018) og har allerede ført til umiddelbare praktiske resultater i form af nødhjælpsforanstaltninger som reaktion på de humanitære behov blandt et stort antal flygtninge og migranter, der ankommer til medlemsstaterne; gentager dog sin holdning om, at en mere bæredygtig lovgivnings- og budgetmæssig ramme bør overvejes i fremtiden for at give mulighed for, at den humanitære bistand kan mobiliseres inden for Unionen; insisterer på, at der føres en regelmæssig dialog med Kommissionen om dette instruments funktion og finansiering nu og i fremtiden, som baseres på fuld gennemsigtighed af oplysninger og konsekvensanalyser;

43.  anmoder om midler til yderligere personale til Europol i lyset af stigende trusselsniveauer i flere medlemsstater, de deraf følgende udfordringer for migrationsstyring og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet og behovet for en koordineret europæisk reaktion med det formål at etablere en 24/7-enhed til terrorbekæmpelse, der forsyner medlemsstaternes kompetente myndigheder med efterretningssvar; mener, at denne forhøjelse også bidrager til at forbedre bekæmpelsen af menneskehandel (med særlig fokus på uledsagede mindreårige), bekæmpelsen af cyberkriminalitet (ansatte til det nye EC3) og at styrke de menneskelige ressourcer på de italienske og græske hotspots; minder om, at Europol i øjeblikket kun råder over 3 ansatte, der alene skal udstationeres til otte permanente og yderligere ikke-permanente hotspots i Italien; mener, at dette tal er for lavt til, at Europol bliver i stand til at varetage sine opgaver i forbindelse med bekæmpelse af menneskehandel, terrorisme og andre former for grov grænseoverskridende kriminalitet;

44.  glæder sig over oprettelsen af en ny budgetpost, der skal yde støtte til terrorofre; støtter, at der stilles midler til rådighed med henblik på at imødekomme ofrenes overordnede behov, herunder fysiske behandlinger, psykosociale tjenester og finansiel støtte; mener, at uskyldige terrorofres behov alt for ofte enten glemmes eller betragtes som sekundære, når der foreslås foranstaltninger til bekæmpelse af terrortruslen;

45.  fordømmer Rådets nedskæringer i adskillige programmer på områderne kultur, medier, medborgerskab, grundlæggende rettigheder og offentlig sundhed for samlet 24,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger; mener, at Rådet sender et negativt signal ved at nedskære kulturprogrammer for at frigøre midler til de nuværende flygtninge- og migrationsudfordringer; beklager, at mange af disse nedskæringer forekommer at være vilkårlige og tilsidesætter fremragende udnyttelsesgrader; er af den opfattelse, at selv små nedskæringer risikerer at bringe opfyldelsen af programmernes resultater og en gnidningsløs gennemførelse af EU-foranstaltninger i fare; genopfører derfor alle nedskæringer til BF-niveauet;

46.  insisterer på behovet for at forhøje finansieringen af en række foranstaltninger under programmerne Et Kreativt Europa og Europa for Borgerne, som længe har været underfinansieret; er meget overbevist om, at disse programmer er mere relevante end nogensinde både med hensyn til at øge bidraget fra de kulturelle og kreative sektorer til jobskabelse og vækst og at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske beslutningstagning og gennemførelse; forstår ikke, hvordan kan Rådet begrunde reduktionen af finansieringen til SMV'er i de kulturelle og kreative sektorer, når garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer, for hvilke finansieringen allerede var blevet udskudt, først lige er blevet lanceret i juni 2016 og udgør et fremragende eksempel på en innovativ løsning på et betydeligt markedssvigt ved at opbygge kapacitet og tilbyde beskyttelse mod kreditrisikoen for finansielle formidlere, der tilbyder lån i de kulturelle og kreative sektorer;

47.  understreger, at Unionens programmer inden for kultur, uddannelse, ungdom og medborgerskab repræsenterer en klar europæisk merværdi, additionalitet og synergier med integrationspolitikkerne for indvandrere og flygtninge; opfordrer derfor EU-institutionerne til at reagere med passende stigninger i finansieringen af programmer, der forvaltes direkte, som f.eks. Et Kreativt Europa, og i de relevante budgetposter i struktur- og investeringsfondene;

48.  bemærker, at det er nødvendigt at afsætte de nødvendige budgetgarantier til forberedelsen af gennemførelsen af det europæiske år for kulturarv i 2018;

49.  minder om, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen udgør en hjørnesten i Unionens solidaritet; understreger, at Unionen spiller en katalysatorrolle i forbindelse med at støtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag inden for forebyggelse, beredskab og reaktion i forbindelse med katastrofer; bemærker den beskedne stigning i forpligtelserne til dette program;

50.  glæder sig over oprettelsen af en budgetpost til en europæisk eftersøgnings- og redningsfond, som skal omfatte eftersøgnings- og redningsaktiviteter, som gennemføres af medlemsstaterne og koordineres på EU-plan, navnlig i Middelhavet; er af den opfattelse, at oprettelsen af en særlig fond er en mere hensigtsmæssig løsning end løbende at øge budgettet for Frontex eller den nyligt oprettede europæiske grænse- og kystvagt;

51.  glæder sig over oprettelsen af en budgetpost til at støtte det europæiske borgerinitiativ (ECI), som er et nyt instrument, der tager sigte på at inddrage borgerne i Unionens beslutningsproces og bidrage til en uddybning af det europæiske demokrati; er af den opfattelse, at niveauet for forpligtelsesbevillinger som foreslået i BF er for lavt; beslutter at forhøje denne budgetpost;

52.  bemærker, at Kommissionen foreslår, at der afsættes et beløb på 840 000 EUR i forpligtelsesbevillinger til den særlige budgetpost for ECI, der blev oprettet sidste år, og fremhæver behovet for tilstrækkelige midler til fremme af brugen af dette instrument, da det er et værdifuldt værktøj for deltagelsesdemokrati;

53.  glæder sig over den øgede finansiering til kommunikation i Kommissionens repræsentationer, borgerdialoger og partnerskabsaktioner med bevillinger for 2017, som udgør 17,036 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 14,6 mio. EUR i betalingsbevillinger, da disse vedrører initiativer med henblik på at nå ud til Europas borgere, vinde deres tillid og fremme deres forståelse af Unionens politik og aktiviteter;

54.  understreger, at det er nødvendigt at tildele sekretariatet for det fælles åbenhedsregister tilstrækkelige og hensigtsmæssige administrative og økonomiske ressourcer, så det kan varetage sine opgaver efter vedtagelsen af den nye interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret;

55.  bemærker, at dets behandling (undtagen pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), overstiger loftet for udgiftsområde 3 med 71,28 mio. EUR i forpligtelser, samtidig med at betalingsbevillingerne forhøjes med 1 857,7 mio. EUR; foreslår i betragtning af den manglende margen allerede i BF at finansiere disse forhøjelser under loftet, samtidig med at margenen til uforudsete udgifter mobiliseres for en række væsentlige migrationsrelaterede udgiftsposter;

Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa

56.  noterer sig, at Unionens udenrigspolitik i lyset af de fortsatte flygtninge- og migrationsudfordringer står over for stadigt stigende finansieringsbehov, der langt overstiger omfanget af det nuværende udgiftsområde 4; sætter derfor kraftigt spørgsmålstegn ved, om lofterne for udgiftsområde 4 er tilstrækkelige til at sørge for tilstrækkelige midler til migrations- og flygtningeudfordringernes eksterne dimension; beklager, at Kommissionen i sit BF med henblik på at finansiere nye initiativer såsom faciliteten for flygtninge i Tyrkiet valgte at nedskære andre programmer som f.eks. instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde og instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred; understreger, at dette ikke bør ske på bekostning af politikker på andre områder; beslutter derfor i vid udstrækning at afbøde en overflytning af betydelige finansielle midler fra to instrumenter, som blandt andet behandler de grundlæggende årsager til migrationsstrømmene; minder om, at det primære mål med Unionens udviklingspolitik stadig skal være nedbringelse af fattigdom; beklager, at bevillingerne til humanitær bistand og til Middelhavsdelen af det europæiske naboskabsinstrument (ENI) ligger under dem, der blev godkendt i 2016-budgettet til trods for deres åbenbare relevans med hensyn til at tackle det store antal eksterne udfordringer; beklager de ubegrundede nedskæringer, som Rådet har foretaget;

57.  beslutter derfor at ophæve alle Rådets nedskæringer i udgiftsområde 4; beslutter endvidere at genopføre niveauerne fra 2016 for ENI's Middelhavsposter og for humanitær bistand; beslutter desuden at begrænse Kommissionens nedskæringer i DCI og instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred; anser det for afgørende at bevare Unionens centrale rolle og niveauet af den finansielle støtte for at støtte fredsprocessen i Mellemøsten, Den Palæstinensiske Myndighed og UNRWA samt ENI's budgetposter vedrørende det østlige partnerskab; understreger betydningen af det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder;

58.  beslutter at forhøje den makrofinansielle bistand, som var blevet væsentligt reduceret i forhold til 2016; mener, at der er behov for et højere finansieringsniveau end det foreslåede for at sikre, at alle fremtidige anmodninger om lån kan imødekommes;

59.  giver sin fulde støtte til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet og foreslår at fremrykke en del af bidraget fra Unionens budget, der var planlagt i 2017, til 2016 på grund af landets gode gennemførelsesresultater og de store margener, der stadig er til rådighed i 2016-budgettet; opfordrer derfor til en styrkelse af IPA II med 400 mio. EUR ved hjælp af et ændringsbudget for 2016 og ved at mobilisere margenen til uforudsete udgifter i overensstemmelse hermed; opfører det samme beløb i reserven i 2017-budgettet, indtil der foreligger en samlet aftale om en alternativ finansiering for faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, der vil lette det hidtil usete pres på andre eksterne finansieringsinstrumenter;

60.  bemærker med bekymring, at til trods for deres aktuelle karakter og betydelige størrelse er EU's trustfonde samt faciliteten for flygtninge i Tyrkiet er praktisk talt usynlige i Unionens budget; opfordrer til, at de integreres på en måde, der er mere gennemsigtig og i højere grad tager hensyn til enheden af Unionens budget og budgetmyndighedens beføjelser, og opretter nye budgetposter til dette formål; opfordrer ligeledes Kommissionen til at fremlægge bevis på, at anvendelsen af finansieringsinstrumenter under trustfonde ikke medfører, at bevillinger omfordeles fra målene i deres oprindelige retsgrundlag; bemærker, at målet om at mobilisere nationale bidrag til Unionens budget hidtil notorisk er slået fejl; understreger i den henseende, at Parlamentet i forbindelse med fremtidige anmodninger om bidrag fra EU-budgettet til trustfonde, kun vil acceptere dem, når medlemsstaterne har stillet et tilsvarende beløb til rådighed; opfordrer derfor medlemsstaterne til at leve op til deres tilsagn snarest muligt;

61.  bemærker, at garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland, der dækker misligholdelser på lån og lånegarantier, der er ydet til tredjelande eller til projekter i tredjelande, ifølge Kommissionens beretning om garantier, der er dækket af det almindelige budget (COM(2016) 576), har yderligere finansielle behov for at nå målbeløbet, hvilket efterfølgende førte til en tilførsel på 228,04 mio. EUR, der er opført på BF; er bekymret over, at disse behov yderligere lægger pres på de allerede meget stramme lofter under udgiftsområde 4;

62.  glæder sig over Kommissionens budgetmæssige forslag i forbindelse med den nye migrationspartnerskabsramme og den eksterne investeringsplan; udtrykker imidlertid betænkelighed ved oprettelsen af potentielle nye "satellitter" uden for Unionens budget; gentager behovet for at bevare fuld parlamentarisk kontrol over Unionens budget; fastholder på det kraftigste respekten for princippet om budgettets enhed; er overbevist om, at den nye prioritet ikke bør finansieres på bekostning af eksisterende EU-projekter; mener, at yderligere fleksibilitet bør mobiliseres for at etablere en ambitiøs ramme for at fremme investeringer i Afrika og EU's nabolande, der udstyret med tilstrækkelige, nye bevillinger;

63.  gentager sin anmodning om, at budgetposten for EU's særlige repræsentanter overføres fra FUSP-budgettet til EU-Udenrigstjenestens budget på en budgetneutral måde for yderligere at konsolidere Unionens diplomatiske aktiviteter;

64.  forhøjer derfor forpligtelsesbevillingerne til udgiftsområde 4 over niveauet i BF med 497,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 495,1 mio. EUR i betalingsbevillinger (eksklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger samt inklusive overførslen af EU's særlige repræsentanter til EU-Udenrigstjenestens budget);

65.  finder det nødvendigt at forhøje bevillingerne til budgetposten vedrørende det tyrkisk-cypriotiske samfund (+ 3 mio. EUR) med det formål at bidrage afgørende til fortsættelse og intensivering af Komitéen for Forsvundne Personer på Cyperns opgave og at støtte det fælles Tekniske Udvalg om Kulturarv og derved fremme tillid og forsoning mellem de to samfund;

Udgiftsområde 5 – Administration andre budgetposter – administrations- og støtteudgifter til forskning

66.  mener, at Rådets nedskæringer er ubegrundede og skadelige og genopfører BF for alle Kommissionens administrationsudgifter, herunder administrations- og støtteudgifter til forskning i udgiftsområde 1-4;

67.  beslutter i lyset af de seneste afsløringer og for at genvinde EU-borgernes tillid og EU-institutionernes troværdighed at opføre 20 % af bevillingerne af overgangsgodtgørelser til tidligere medlemmer i reserven, indtil Kommissionen håndhæver en skærpet adfærdskodeks for kommissærer for at forhindre interessekonflikter og svingdørsproblemer;

68.  mener, at interinstitutionelt administrativt samarbejde er en kilde til effektivitet, kapacitet og ressourcer, idet knowhow, kapacitet og ressourcer, der er udviklet til en institution, kan stilles til rådighed for andre; anmoder derfor om, at der etableres en ordning, der begrænser de administrative byrder til et nødvendigt minimum, sikrer en passende kvalitet af tjenester, giver den hovedansvarlige institution de nødvendige budgetmidler og tilskynder til samarbejde mellem de andre institutioner ved at begrænse deres andel til de marginale omkostninger som følge af samarbejdet og således tilnærme beslutningerne om forsvarlig økonomisk forvaltning i institutionerne til den overordnede forsvarlige økonomiske forvaltning af budgettet;

Agenturer

69.  støtter generelt Kommissionens overslag over agenturernes budgetbehov; konstaterer, at Kommissionen allerede betydeligt har reduceret de fleste agenturers oprindelige anmodninger; mener derfor, at enhver yderligere nedskæring, som Rådet har foreslået, vil bringe agenturernes tilfredsstillende funktion i fare og ikke give dem mulighed for at udføre de opgaver, som de er blevet pålagt;

70.  glæder sig over forhøjelsen af budgettet for de effektive RIA-agenturer, navnlig dem der beskæftiger sig med migration og sikkerhed; understreger, at disse agenturer skal tildeles tilstrækkelige midler (herunder til investeringer i nye teknologier) og personale, når deres mandater udvides;

71.  mener, at nogle af disse forhøjelser i forbindelse med de aktuelle udfordringer på sikkerhedsområdet og i betragtning af behovet for en koordineret europæisk reaktion ikke er tilstrækkelige og beslutter at øge bevillingerne til Den Europæiske Politienhed (Europol), Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde, Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA);

72.  understreger, at det – selv om de budgetmæssige ressourcer og antallet af stillinger i den europæiske grænse- og kystvagt anses for at være tilstrækkelige på nuværende tidspunkt – vil være nødvendigt at overvåge agenturets operationelle ressourcer og personale nøje i fremtiden med henblik på at sikre, at det ikke sakker agterud;

73.  understreger navnlig behovet for tilstrækkelige menneskelige og materielle ressourcer til Europols nyligt oprettede europæiske center for terrorbekæmpelse, EC3 og IRU, herunder med hensyn til fælles operationel planlægning og trusselsvurdering med henblik på at styrke en koordineret tilgang mellem medlemsstaterne til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, cyberkriminalitet og internetrelateret kriminalitet, terrorisme og anden grov kriminalitet; anmoder om yderligere midler til fælles efterforskningshold;

74.  minder om den planlagte forbedring og interoperabilitet af de forskellige RIA-informationssystemer, som Kommissionen bebudede i sin meddelelse "Den fremtidige ramme for stærkere og mere intelligente informationssystemer til grænseforvaltning og den indre sikkerhed" af 6. april 2016; opfordrer indtrængende til, at man forudser behovet for tilstrækkelige ressourcer til de tekniske løsninger, der skal gennemføres hurtigt og effektivt;

75.  glæder sig over opførelsen af de nødvendige midler på 2017-budgettet for på lang sigt at støtte en omdannelse af Frontex til et europæisk agentur for grænse- og kystbevogtning og omdannelsen af EASO til et fuldt udbygget asylagentur; understreger, at det – selv om midlerne til den europæiske grænse- og kystvagt anses for at være tilstrækkelige på nuværende tidspunkt – vil være nødvendigt at overvåge agenturets operationelle ressourcer og personale nøje i fremtiden med henblik på at sikre, at det ikke sakker agterud;

76.  beslutter desuden i lyset af den forværrede humanitære situation i EU's sydlige nabolande, det stigende antal asylansøgere og hovedsagelig som følge af hensigten om at styrke dets mandat at forhøje budgetbevillingerne for 2016 til Det Europæiske Asylstøttekontor;

77.  gentager sin uenighed med hensyn til Kommissionens og Rådets tilgang til agenturernes personale og ændrer derfor et betydeligt antal stillingsfortegnelser; understreger på ny, at de enkelte agenturer bør nedskære 5 % af stillingerne over 5 år som aftalt i IIA, men at de nye stillinger, der er nødvendige for at udføre supplerende opgaver som følge af nye politikker og ny lovgivning siden 2013, nødvendigvis skal ledsages af yderligere ressourcer og ikke medregnes i IIA's personalereduktionsmål; understreger derfor igen sin modstand mod idéen om en omfordelingspulje mellem agenturerne, men bekræfter sin åbenhed over for at frigøre stillinger som et middel til at opnå effektivitetsgevinster for agenturerne gennem øget administrativt samarbejde eller sågar sammenlægninger, hvor det er hensigtsmæssigt, og ved at samle visse funktioner enten hos Kommissionen eller et andet agentur;

78.  understreger, at betydelige drifts- og personalemæssige besparelser kunne opnås, hvis de agenturer, der har aktiviteter i mere end ét sted (ENISA, eu-LISA, ERA) var begrænset til kun ét hjemsted; er af den opfattelse, at de disse agenturers nuværende driftsmæssige behov gør det muligt at gennemføre en sådan ændring; understreger, at flytningen af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) væk fra London og dens sammenlægning med mindst en af de to andre tilsynsmyndigheder kunne føre til betydelige besparelser i udgifterne til de to agenturer; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag i denne henseende;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

79.  beslutter efter at have foretaget en omhyggelig undersøgelse af pilotprojekterne og de forberedende foranstaltninger, der er blevet indsendt, og på baggrund af de igangværendes succes, med undtagelse af de initiativer, der allerede er omfattet af eksisterende retsgrundlag, og under fuld hensyntagen til Kommissionens vurdering af projekternes gennemførlighed, at vedtage en kompromispakke, der består af et begrænset antal pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, også i lyset af de begrænsende disponible margener og lofterne for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger;

Særlige instrumenter

80.  minder om betydningen af nødhjælpsreserven (EAR) som en hurtig reaktion på specifikke nødhjælpsbehov i tredjelande som følge af uforudsete begivenheder og sin tidligere opfordring til en betydelig forhøjelse dens finansieringsramme som led i revisionen af FFR; bemærker, at dens meget hurtige forbrug i 2016, hvilket formodentlig vil opbruge alle dens muligheder for fremførsel, er et tegn på, at dette særlige instrument vil vise sig at være helt utilstrækkeligt til at dække alle yderligere behov i 2017; forhøjer derfor dens betalingsbevillinger for at nå en årlig tildeling på 1 mia. EUR, indtil der er truffet afgørelse om den årlige tildeling til EAR, der skal træffes i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR;

81.  genopfører BF for reserven til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond for at lette mobiliseringen af disse særlige instrumenter;

Betalinger

82.  er bekymret over den betydelige nedgang i betalingsbevillingerne i BF sammenlignet med 2016-budgettet; bemærker, at dette viser, at der er forsinkelser i gennemførelsen, som ikke kun er bekymrende for gennemførelsen af Unionens politikker, men også indebærer en risiko for et efterslæb af ubetalte regninger ved udgangen af den nuværende programmeringsperiode; mener, at dette spørgsmål bør behandles som led i revisionen af FFR; beklager desuden Rådets nedskæringer i betalinger på trods af de store disponible margener under lofterne;

83.  understreger, at der efter Parlamentets anmodning er opnået enighed om en betalingsplan med henblik på at nedbringe efterslæbet af udestående betalingskrav i forbindelse med samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 til et "normalt" niveau på 2 mia. EUR ved udgangen af 2016; påpeger, at der ved udgangen af 2015 blev identificeret ubetalte regninger for mindst 8,2 mia. EUR i forbindelse med samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 – et tal der forventes at falde til under 2 mia. EUR ved udgangen af 2016; mener, at de tre institutioner bør udarbejde og nå til enighed om en fælles, bindende betalingsplan for 2016-2020; insisterer på, at en sådan ny betalingsplan bør være baseret på forsvarlig økonomisk forvaltning og fastlægge en klar strategi for opfyldelse af alle betalingsbehov inden for alle udgiftsområder til og med udløbet af den nuværende FFR og på at undgå et "skjult efterslæb", som skyldes en kunstig opbremsning i gennemførelsen af visse flerårige programmer og andre afbødende foranstaltninger, såsom nedbringelse af forfinansieringen;

84.  beslutter at genopføre BF i betalinger for alle budgetposter, som Rådet har nedskåret, og forhøjer betalingsbevillingerne for alle de budgetposter, der er ændret i forpligtelsesbevillinger;

Resultatbaseret budgettering

85.  minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 3. juli 2013 om den integrerede struktur for intern kontrol(10) delte Revisionsrettens synspunkt om, at det er meningsløst at forsøge at måle resultaterne, hvis der ikke budgetteres på grundlag af resultatindikatorer(11), og opfordrer til, at der udarbejdes resultatbaserede offentlige budgetteringsmodeller, hvor hver enkelt budgetpost ledsages af mål og resultater, der skal måles ved hjælp af resultatindikatorer;

86.  glæder sig over programredegørelserne for aktionsudgifterne, som er knyttet til BF, eftersom disse giver delvist svar på Parlamentets anmodning vedrørende mål, output og indikatorer; bemærker, at disse redegørelser supplerer den sædvanlige aktivitetsbaserede budgetmetode med nogle resultatdata;

87.  insisterer på, at Kommissionens generaldirektører med henblik på at forenkle Kommissionens interne forvaltningsværktøjer bør holde fast ved de politiske målsætninger og indikatorer, der er indeholdt i programredegørelserne for aktionsudgifterne, når de vedtager deres forvaltningsplaner og årlige aktivitetsrapporter, og at Kommissionen bør udarbejde sin evalueringsrapport i henhold til artikel 318 i TEUF på dette grundlag;

Øvrige sektioner

Sektion I - Europa-Parlamentet

88.  fastholder uændret det samlede niveau for sit budget for 2017, således som det blev vedtaget på plenarmødet den 14. april 2016, på 1 900 873 000 EUR; inkorporerer de budgetneutrale tekniske tilpasninger med henblik på at afspejle sine seneste afgørelser i budgettet og frigiver reserven for budgetposten for "transport af medlemmer, andre personer og varer";

89.  godkender ændringerne i sin stillingsfortegnelse og de tilsvarende budgetmæssige bevillinger med henblik på at dække det yderligere behov i de politiske grupper; kompenserer fuldt ud for disse forhøjelser ved at nedskære bevillingerne i reserven til uforudsete udgifter og budgetposten for indretning af lokaler;

90.  minder om sin politiske beslutning om at fritage de politiske grupper fra personalenedskæringen på 5 %, således som det har understreget det i sine beslutninger om budgettet for 2014(12), 2015(13) og 2016(14);

91.  reducerer stillingsfortegnelsen for sit generalsekretariat(15) for 2017 med 60 stillinger (1 % personalereduktionsmålet) i overensstemmelse med aftalen af 14. november 2015, der blev indgået med Rådet om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016; minder om, at de budgetmæssige konsekvenser af denne foranstaltning allerede var medregnet i overslagene;

92.  reducerer yderligere sin stillingsfortegnelse med 20 stillinger for at afspejle afslutningen af overførslen af stillinger i samarbejdsaftalen med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget; understreger, at da disse stillinger ikke var opført på budgettet, skal der ikke reduceres nogen bevillinger på Parlamentets budget;

93.  opfordrer generalsekretærerne for Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til at arbejde sammen om mulige yderligere ordninger for at dele backoffice-funktioner og -tjenesteydelser mellem de tre institutioner; opfordrer generalsekretærerne til også at iværksætte en undersøgelse af, hvorvidt der også kan foretages synergier i backoffice-funktioner og -tjenesteydelser mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet;

94.  fastholder i sin stillingsfortegnelse for 2017 de 35 nye stillinger, som der anmodes om i FÆB nr. 3/2016 til styrkelsen af sikkerheden i institutionerne; undtager disse stillinger fra målet om en reduktion af personalet med 5 %, da de svarer til nye aktiviteter til Parlamentet;

95.  gentager, at gennemførelsen af målet om en reduktion af personalet ikke bør bringe Parlamentets funktion og udøvelsen af dets centrale beføjelser i fare eller forringe den lovgivningsmæssige topkvalitet eller kvaliteten af arbejdsvilkårene for medlemmer og personale;

96.  konkluderer i lyset af de mange problemer i forbindelse med dette års interne budgetprocedure, at den revision af kapitel 9 og relevante dele af andre kapitler i dets forretningsorden er uundgåelig for at nå det, som Parlamentet opfordrede til i sin beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017, dvs. at "alle relevante oplysninger for så vidt angår budgetproceduren bør forelægges for medlemmerne af Præsidiet og Budgetudvalget på alle trin i proceduren på en rettidig og forståelig måde og med de fornødne detaljer og oversigter, således at Præsidiet, Budgetudvalget og de politiske grupper kan føre reelle drøftelser og basere deres beslutninger på et samlet billede af status for Parlamentets budget og dets behov";

97.  kræver i henhold til punkt 15 i sin beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017, at metoden til opstilling af Parlamentets budget på grundlag af nuværende behov og ikke på grundlag af et koefficientsystem anvendes første gang under budgetproceduren for regnskabsåret 2018;

98.  minder om, at administrationen er forpligtet til at forelægge en mellem- og langsigtet budgetplanlægning, herunder en klar sondring mellem investeringer og driftsudgifter i forbindelse med institutionens funktion, herunder de lovbestemte tvungne forpligtelser; forventer derfor, at det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2018 vil blive forelagt i samme format;

99.  minder om Fox-Häfner-betænkningen(16) fra 2013, hvori man anslog omkostningerne ved Parlamentets geografiske spredning til at ligge mellem 156 mio. EUR og 204 mio. EUR, hvilket svarer til 10 % af Parlamentets budget; bemærker konklusionen om, at 78 % af alle tjenesterejser foretaget af Parlamentets vedtægtsomfattede personale forekommer som en direkte følge af dets geografiske spredning; fremhæver, at det i betænkningen også anslås, at den miljømæssige påvirkning af den geografiske spredning er på mellem 11 000 og 19 000 ton i CO2-emissioner; gentager offentlighedens negative opfattelse, som skyldes denne spredning, og opfordrer derfor til en køreplan for ét enkelt hjemsted og en nedskæring af de relevante budgetposter;

100.  beklager, at den mellem- og langsigtede strategi for Parlamentets bygninger trods mange opfordringer fra Budgetudvalget ikke foreligger med henblik på kvalificerede drøftelser i udvalget;

Sektion IV – Domstolen

101.  beklager, at Rådet har hævet den faste nedskæringssats fra 2,5 % til 3,8 %, hvilket svarer til en nedskæring på 3,4 mio. EUR og er i modstrid med Domstolens meget høje besættelsesgrad for stillinger (98 % ved udgangen af 2015); justerer derfor den faste nedskæringssats til niveauet i BF, der gør det muligt for Domstolen at udføre sine opgaver på et tidspunkt med en konstant stigning i dens sagsmængde;

102.  beslutter desuden at genopføre BF for yderligere seks budgetposter, der er nedskåret af Rådet i afsnit I og II i Domstolens budget, der især kraftigt vil påvirke Domstolens prioriteter på sprog- og sikkerhedsområdet;

103.  udtrykker sin utilfredshed med den ensidige erklæring af Rådet og det tilhørende tillæg om personalereduktionen på 5 % i Rådets holdning til budgetforslaget for 2017, i henhold til hvilken Domstolen stadig er nødt til at reducere sin stillingsfortegnelse med 19 stillinger; understreger, at disse 19 stillinger svarer til de 12 og 7 stillinger, som behørigt blev tildelt af Parlamentet og Rådet i budgetprocedurerne for 2015 og 2016 til dækning af yderligere behov, og insisterer derfor på, at disse 19 stillinger ikke bør gives tilbage, da Domstolen allerede behørigt har opfyldt sit krav om reduktion af personalet med 5 % ved at fjerne 98 stillinger i perioden 2013-2017; 

Sektion V – Revisionsretten

104.  genopfører den faste nedskæringssats til dens oprindelige niveau på 2,6 % for at sikre, at Revisionsretten kan opfylde sine behov med hensyn til stillingsfortegnelsen;

105.  genopfører yderligere fem budgetposter, der er nedskåret af Rådet, for at Revisionsretten kan gennemføre sit arbejdsprogram og levere de planlagte revisionsrapporter;

106.  genopfører delvist BF i forbindelse med tre budgetposter i overensstemmelse med forslagene til besparelser, som Revisionsretten selv har påpeget;

Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

107.  genopfører den faste nedskæringssats til dens oprindelige niveau på 4,5 % for at sikre, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg kan opfylde sine behov og klare den fortsatte personalereduktion i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget fra februar 2014;

108.  genopfører de 12 stillinger og de dertil knyttede bevillinger, som Kommissionen har nedskåret i BF i overensstemmelse med den ovennævnte samarbejdsaftale, hvilket afspejler det faktiske antal stillinger, der er overført fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til Parlamentet;

109.  beslutter desuden at tilpasse budgetposten vedrørende supplerende ydelser til oversættelsestjenesten til det niveau, som institutionen selv har vurderet, og derved delvist at kompensere for overførslen af 36 stillinger fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til Parlamentet i overensstemmelse med den ovennævnte samarbejdsaftale;

Sektion VII – Regionsudvalget

110.  genopfører de otte stillinger og de dertil knyttede bevillinger, som Kommissionen har nedskåret i BF i overensstemmelse med den ovennævnte samarbejdsaftale, hvilket afspejler det faktiske antal stillinger, der er overført fra Regionsudvalget til Parlamentet;

111.  genopfører endvidere de bevillinger, som Kommissionen har nedskåret i sit BF, og som er knyttet til kontorudgifter og IT-godtgørelse til Regionsudvalgets medlemmer til det niveau, som Regionsudvalget har vurderet, for at sikre tilstrækkelig finansiering af kontorudgifter og IT-godtgørelse til Regionsudvalgets medlemmer;

112.  beklager nedskæringerne i budgetposten "Indretning af lokaler", som Kommissionen foretog i sit BF, og beslutter at genopføre budgetposten til det niveau, som Regionsudvalget selv har vurderet, for at imødekomme det øgede behov for sikkerhed, at holde bygningerne i god stand og i overensstemmelse med gældende lovkrav og forbedre energieffektiviteten;

113.  genopfører endelig bevillingerne til de politiske gruppers kommunikationsaktiviteter, som blev nedjusteret af Kommissionen i BF, for at sikre tilstrækkelige midler til kommunikationsaktiviteterne i Regionsudvalgets politiske grupper;

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

114.  konstaterer, at Rådet har nedskåret BF for Ombudsmanden med 195 000 EUR; understreger, at denne nedskæring vil udgøre en urimelig byrde for Ombudsmandens meget begrænsede budget og vil have alvorlige virkninger for institutionens kapacitet til at betjene EU-borgerne effektivt; genopfører derfor alle de budgetposter, som Rådet har nedskåret, for at gøre det muligt for Ombudsmanden at opfylde sit mandat og sine forpligtelser;

Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

115.  konstaterer med beklagelse, at Rådet har nedskåret BF for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med 395 000 EUR; påpeger, at dette står i skarp kontrast til den yderligere opgave, som Parlamentet og Rådet har pålagt institutionen, og vil skade institutionens kapacitet til at betjene EU-institutionerne effektivt; genopfører derfor alle de budgetposter, som Rådet har nedskåret, for at gøre det muligt for Den Tilsynsførende for Databeskyttelse at opfylde sine forpligtelser og tilsagn;

Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

116.  genopfører alle de budgetposter, der er nedskåret af Rådet;

117.  beslutter endvidere at oprette en budgetpost for Kapaciteten for Strategisk Kommunikation i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner fra marts 2015 og forsyne EU-Udenrigstjenesten med tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige redskaber for at imødegå udfordringen med misinformation fra tredjelande og ikke-statslige aktører;

118.  glæder sig over de skriftlige tilsagn fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om at behandle de eksisterende skævheder i EU-Udenrigstjenestens personale med hensyn til andelen af diplomater fra medlemsstaterne og EU's vedtægtsmæssigt ansatte personale i visse stillinger og at forelægge en revision af EU-Udenrigstjenestens personalepolitik i løbet af 2017; opfordrer Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at orientere Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet, senest inden foråret 2017 forud for begyndelsen af den næste budgetprocedure;

o

o    o

119.  er overbevist om, at Unionens budget kan bidrage til effektivt at imødegå ikke blot konsekvenserne, men også de grundlæggende årsager til de kriser, som Unionen står over for; mener dog, at uforudsete begivenheder med en EU-dimension bør bekæmpes ved en fælles indsats og ved at afsætte yderligere midler på EU-plan snarere end ved at drage tidligere forpligtelser i tvivl eller ved at vende tilbage til illusionen om rent nationale løsninger; understreger derfor, at bestemmelserne om fleksibilitet skal gøre det muligt at sikre en sådan fælles og hurtig reaktion og bør udnyttes fuldt ud for at opveje de stramme begrænsninger af lofterne i FFR;

120.  pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til budgetforslaget, til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(2)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2016)0080.

(6)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2016)0132.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0309.

(8)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(9)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).

(10)

EUT C 75 af 26.2.2016, s. 100.

(11)

Bidrag fra Kersti Kaljulaid under høringen om den integrerede struktur for intern kontrol, der blev afholdt af CONT den 22. april 2013.

(12)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437.

(13)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0376.

(15)

Da der blev truffet en politisk afgørelse om at udelade de politiske grupper fra beregningen, anvendes denne reduktion på Generalsekretariatets del af stillingsfortegnelsen.

(16)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0498.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (8.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Neena Gill

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker forhøjelsen af forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 4, men finder den langt fra tilstrækkelig i betragtning af den nuværende politiske og sikkerhedsmæssige situation såvel inden for som uden for vores naboskabsområde; opfordrer indtrængende til en forhøjelse af loftet for udgiftsområde 4 som fastsat i FFR ved at gøre brug af de eksisterende fleksibilitetsmekanismer, hvilket er nødvendigt for at sikre en bæredygtig og effektiv reaktion på de mange udefrakommende udfordringer, som EU står over for, herunder migrations- og flygtningekrisen;

2.  bemærker de tilsagn, der blev afgivet af EU på Londonkonferencen om støtte til Syrien og inden for rammerne af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, og udtrykker sin bekymring over indvirkningen af disse tilsagn på de eksterne finansieringsinstrumenter og på budgettet til humanitær bistand; understreger, samtidig med at det støtter disse tilsagn, at deres opfyldelse ikke må være til skade for andre prioritetsområder og langsigtede politikker; opfordrer navnlig til en forhøjelse af midlerne til det europæiske naboskabsinstrument (ENI), som spiller en afgørende rolle med hensyn til at støtte stabiliteten blandt Europas østlige og sydlige nabolande; henleder især opmærksomheden på Tunesien, som er en succeshistorie hvad angår overgangen til demokrati i regionen, men som fortsat er potentielt skrøbeligt; minder om, at det første mål i den europæiske naboskabspolitik er vækst og beskæftigelse, navnlig for så vidt angår unge universitetsuddannede, og opfordrer til øget ENI-støtte til unges beskæftigelse i nabolandene; anser det for afgørende at bevare EU’s centrale rolle med hensyn til støtte af fredsprocessen i Mellemøsten, Den Palæstinensiske Myndighed og UNRWA;

3.  understreger betydningen af at sikre yderligere støtte til kandidatlande og potentielle kandidatlande i deres bestræbelser på at vedtage og gennemføre politiske, økonomiske og sociale reformer; minder om, at respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet er afgørende for udvidelsesprocessen; bemærker, at der blev anvendt resultatbaseret budgettering i forbindelse med instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA);

4.  understreger, at EU’s kriseberedskabsmekanismer skal styrkes i lyset af den dynamiske udvikling, der finder sted i den globale sikkerhedsmæssige og humanitære situation; afviser på det kraftigste de foreslåede nedskæringer i instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, og understreger, at en svækkelse af EU’s unikke kriserespons, kriseberedskab og instrumentet til konfliktforebyggelse, ville være en strategisk fejltagelse; fremhæver betydningen af, at der afsættes tilstrækkelige midler til budgettet for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), som finansierer civile krisestyringsmissioner, der bidrager til skabelsen af fred og sikkerhed overalt i verden;

5.  noterer sig forslaget om en forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning som opfølgning på et pilotprojekt, som Europa-Parlamentet har taget initiativ til, og som kan bidrage positivt til et øget samarbejde mellem medlemsstaterne på området for sikkerhed og forsvar;

6.  understreger betydningen af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, herunder dets støtte af valgobservationer, hvilket understreger, at respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten er afgørende for stabilitet og velstand i verden; glæder sig over forhøjelsen af midlerne til dette instrument, som bør styrkes yderligere;

7.  opfordrer til at øge investeringerne i synligheden af EU's Optræden Udadtil med henblik på at styrke virkningen af finansiering på dette område;

8.  gentager sin anmodning om, at budgetposten for EU's særlige repræsentanter overføres fra FUSP-budgettet til EU-Udenrigstjenestens budget på en budgetneutral måde for yderligere at konsolidere EU's diplomatiske aktiviteter;

9.  understreger, at udvekslingsprogrammer for unge er en af de mest vellykkede foranstaltninger til at øge interkulturelle færdigheder og fremme forståelse og forbindelser mellem befolkninger og lande; henleder derfor især opmærksomheden på de midler, som årligt overføres til programmet Erasmus+ fra ENI og IPA2 og PI.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

30.8.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

6

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, James Carver, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Igor Šoltes, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (6.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Nirj Deva

INDHOLD

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at den ambitiøse dagsorden for 2030 og de 17 mål for bæredygtig udvikling, navnlig mål 3 om sundhed, mål 4 om uddannelse og mål 5 om ligestilling mellem mænd og kvinder, som EU og medlemsstaterne indgik aftale om i september 2015, kræver, at udviklingsbistanden fra EU's budget holdes på mindst samme niveau som fastsat i FFR, samtidig med at den fastholder sit fokus på at udrydde fattigdommen på lang sigt, således som det fremgår af artikel 208 i TEUF;

2.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at finansieringsmekanismerne og budgetposterne afspejler alle de godkendte forpligtelser i 2030-dagsordenen; opfordrer EU og medlemsstaterne til hurtigt at bekræfte deres forpligtelse om målet på 0,7 % af BNI til officiel udviklingsbistand og fremlægge en tidsplan for gradvis forhøjelse af den officielle udviklingsbistand med henblik på at nå målet på 0,7 % senest i 2030;

3.  opfordrer Kommissionen til i sine budgetforslag fuldt ud at afspejle Unionens forpligtelse til i givet fald at arbejde sammen med den private sektor og finansielle institutioner i forbindelse med udviklingssamarbejdet; fremhæver derfor potentialet til at mobilisere nye udviklingsressourcer gennem offentlig-private partnerskaber, blanding og andre innovative metoder, i overensstemmelse med udviklingseffektivitet, menneskerettighedsprincipperne og rimelighedsorienterede resultater; ser frem til det detaljerede forslag om udarbejdelse af en investeringsplan for Afrika, der bør sætte mennesket i centrum og fokusere på kapacitetsopbygning og teknisk bistand, industrialisering, handels- og investeringsmuligheder samt på adgang til energi og infrastruktur; understreger den vigtige rolle, som Parlamentet skal spille med hensyn til at støtte og overvåge en sådan investeringsplan;

4.  opfordrer til, at der investeres i projekter, som styrker målrettet uddannelse for fagfolk vedrørende spørgsmål om kønsbaseret vold og skadelig praksis, og projekter, der fremmer samfundsengagement, i lyset af at 2017 bliver det europæiske år for bekæmpelse af vold mod kvinder;

5.  understreger, at prioriteterne og finansieringen skal afspejle den transkontinentale karakter af kønsbaseret vold og udviklingsspørgsmål; der skal derfor i forbindelse med finansieringen af projekter investeres i en sammenhængende indsats fra EU's side for at arbejde på tværs af kontinenterne, så engagementet i arbejdsdokumentet om ligestilling mellem mænd og kvinder bliver omsat til konkrete aktioner;

6.  understreger, at den alarmerende karakter af de humanitære behov, som skyldes krisen i Syrien og andre hidtil usete konflikter, kræver anvendelse af reserven til nødhjælp (ud over FFR-lofterne) og af fleksibilitetsinstrumentet i videst muligt omfang, samtidig med at margenen under udgiftsområde IV også anvendes, med henblik på at håndtere den humanitære krise; er bekymret over, at de nye finansieringsmekanismer, der berører udviklingsfondene, har et usikkert mål, og beklager Europa-Parlamentets manglende deltagelse; minder om, at det er stærk modstander af enhver brug af udviklingsfondene til ikke-udviklingsrelaterede formål; opfordrer EU til at styrke sin kapacitet med henblik på at sammenkæde sikkerhed og udvikling i gennemførelsen af EU's udviklingspolitik; insisterer desuden på, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiering til budgetposterne for humanitær bistand;

7.  er af den opfattelse, at skabelsen af særlige fonde skal reagere på nødsituationer på en fleksibel måde og tilføre en reel merværdi til de eksisterende finansieringskilder, og at de pågældende fonde med henblik herpå skal udvikle sig gennem friske finansielle bidrag; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at leve op til deres løfter og gennemføre betalingerne af de lovede beløb;

8.  understreger behovet for at tage fat på sammenhængen mellem sikkerhed og udvikling og gennemføre mål 16 i 2030-udviklingsdagsordenen; minder ikke desto mindre om, at finansiering, der ikke kan gå gennem DAC, skal stamme fra andre instrumenter end instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde eller Den Europæiske Udviklingsfond;

9.  beklager de nedskæringer, der er foretaget i posten for menneskelig udvikling under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde i forhold til 2016-budgettet for at finansiere EU's politiske prioriteter; mener, at dette er i modstrid med de grundlæggende principper om udviklingseffektivitet, og anmoder derfor om en genopførelse til niveauet i 2016-budgettet;

10.  mener, at det er af helt afgørende betydning at adressere langvarige humanitære kriser og fokusere på forebyggelse, opbygning af modstandsdygtighed og samarbejde med de mange forskellige interessenter med henblik på at bygge bro over det globale finansieringshul for så vidt angår den humanitære indsats; mener, at man bør undersøge potentielle synergier mellem regeringer, civilsamfund og den private sektor, samtidig med at man undgår negative vekselvirkninger, som bidrag til resultater inden for beredskab, forebyggelse og modstandsdygtighed;

11.  glæder sig over Kommissionens forslag om at øge støtten til udvikling af den lokale private sektor i partnerlandene, og opfordrer til, at de respektive budgetbevillinger indføres hurtigst muligt i næste års budget, dog ikke på bekostning af støtte til andre udviklingsaktører såsom civilsamfundsorganisationer; understreger vigtigheden af at fremme et klima, hvor små og mellemstore virksomheder kan blomstre i overensstemmelse med FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne som følge af en lovgivningsmæssig kapacitetsopbygning og en stærk retsstat, sunde banksystemer og regulering samt velfungerende skattesystemer, øget gennemsigtighed og ansvarlighed;

12.  insisterer på, at udviklingsbudgettet for 2017 mere konsekvent skal afspejle Unionens fokus på skrøbelige stater, de mindst udviklede lande, ungdomsarbejdsløsheden og kvinder og piger, der er udsat for kønsbaseret vold, skadelig praksis, eller er i konfliktsituationer; anser nedskæringen i de budgetposter vedrørende instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, der rettet mod menneskelig udvikling, for at være uhensigtsmæssig i lyset af disse behov og EU's tilsagn om at afsætte mindst 20 % af deres officielle udviklingsbistand til grundlæggende sociale tjenesteydelser, navnlig uddannelse og sundhed;

13.  er bekymret over det utilstrækkelige niveau af bevillinger til instrumentet for udviklingssamarbejde for Asien og Mellemøsten, navnlig i betragtning af den eksterne og interne spænding og ustabilitet, som lande som Bangladesh, Pakistan, Irak, Yemen, Etiopien og Somalia står over for.

14.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte udviklingslandene i at skabe ordentlige, robuste og modstandsdygtige offentlige socialsikrings- og sundhedssystemer; opfordrer Kommissionen til fortsat at fremme bedre adgang til medicin i fattige lande; gentager, at det er nødvendigt at investere i oversete sygdomme; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til en opfølgning af virussygdommen ebola;

15.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at finansieringen af tilpasning til virkningerne af klimaændringerne og andre klimatiltag i sårbare tredjelande supplerer finansieringen af tiltag via instrumenter til finansiering af udviklingssamarbejde; klimafinansieringen indgår i arbejdet for at opfylde Unionens klimafinansieringsforpligtelser, men er et tillæg til finansieringen af udvikling og indgår ikke heri.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

31.8.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Liliana Rodrigues


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (1.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Reimer Böge

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Unionens handelsdagsorden bliver stadig mere ambitiøs, således som det fremgår af "Handel for alle"-strategien, hvilket lægger en øget byrde på GD Handel; understreger, at der er et behov for at gøre en ekstra indsats for at styrke den forudgående, den mellemliggende og den efterfølgende kontrol (herunder fra civilsamfundets side) af gennemførelsen og konsekvenserne af handelsaftaler, der er undertegnet af Unionen, så vel som for at sikre passende offentlig kommunikation og informationsformidling i denne henseende, sikre gennemførelsen og håndhævelsen af de forpligtelser, som påhviler Unionen og dens handelspartnere, navnlig for så vidt angår bekæmpelsen af fattigdom, bæredygtig udvikling og respekt for menneskerettighederne; anerkender den negative virkning af den planlagte CETA og TTIP på niveauet af egne indtægter; understreger imidlertid, at finansieringen af "bistand til handel"-initiativer bør øges og tildeles tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at GD Handel har det nødvendige personale til at tage sig af det stigende antal forhandlinger og overvågningsaktiviteter, der finder sted på samme tid;

2.  understreger, at der er et presserende behov for en grundig omorganisering af Unionens budget og dets struktur inden for rammerne af FFR-gennemgangen og med henblik på den handelspolitiske dagsorden, og opfordrer Kommissionen til at tage initiativ hertil over for Rådet og Parlamentet;

3.  bemærker, at EU-borgerne i stigende grad efterspørger større inddragelse og engagement i Unionens handelspolitik, og at Kommissionen har gjort denne borgerinteresse til en prioritet; understreger i denne forbindelse, at det er afgørende, at der bevilges tilstrækkelige midler til at inddrage borgerne aktivt i udformningen af Unionens handelspolitik gennem aktiv dialog, interessentmøder, online- og offlinekommunikationsinitiativer samt oversættelse af faktablade, forhandlingstekster og oplæg; opfordrer medlemsstaterne til at påtage sig en mere aktiv rolle med hensyn til at forklare merværdien af Unionens handelspolitik, eftersom det er dem, der fastlægger forhandlingsmandaterne, og til at afsætte tilstrækkelige midler til sådanne forklaringer i deres egne nationale budgetter;

4.  understreger, at international handel er et vigtigt redskab i hele EU's udenrigspolitik, som, hvis det understøttes af de nødvendige økonomiske midler og gennemføres ved hjælp af sammenhængende politiske, økonomiske, handels- og udviklingspolitiske strategier, kan bidrage til bæredygtig udvikling, navnlig i udviklingslande, og dermed gøre det muligt for Unionen at spille en vigtig aktiv rolle med hensyn til at tackle årsagerne til migration;

5.  understreger, at den handelsrelaterede tekniske støtte og økonomiske bistand, som ydes under den europæiske naboskabspolitik (ENP) til vore nære partnere i Østpartnerskabet samt til de lande, der har gennemlevet det arabiske forår, yder et vigtigt bidrag til stabiliteten i disse regioner; udtrykker derfor bekymring over de foreslåede nedskæringer i finansieringen til Middelhavsaksen og i bistanden til Palæstina og UNRWA; gentager, at målet for partnerlande først og fremmest må være konkrete og holdbare forbedringer af levevilkårene for almindelige mennesker;

6.  beklager dybt de foreslåede betydelige nedskæringer i den makrofinansielle bistand i forhold til dets usædvanligt høje niveau i 2016, i betragtning af at mange partnerlande fortsat befinder sig i alvorlige økonomiske vanskeligheder; mener, at der er behov for et højere finansieringsniveau end det foreslåede for at sikre, at alle fremtidige anmodninger om lån kan imødekommes; understreger, at lån til makrofinansiel bistand og de tilsvarende tilbagebetalingsbetingelser ikke bør skabe en ny afhængighed for modtagerlandene;

7.  udtrykker bekymring over, at der – med henblik på at reagere på de mange kriser – i stigende grad gøres brug af garantier og finansielle instrumenter uden for EU-budgettet, der delvist finansieres over Unionens budget gennem nedskæringer af programmerne under udgiftsområde 4; gør opmærksom på, at medlemsstaterne ikke har matchet Unionens bidrag til de to trustfonde, hvilket begrænser deres potentielle virkning; fastholder, at sådanne finansieringsinstrumenter skal overholde de fastlagte kriterier for bistandseffektivitet, såsom ejerskab og tilpasninger, og skal forblive en undtagelse, eftersom de ikke kræver forudgående godkendelse fra Europa-Parlamentet og derfor mangler demokratisk legitimitet; gentager, at disse finansieringsinstrumenter i sidste ende bør indgå i Unionens budget med henblik på at sikre behørig demokratisk kontrol;

8.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om, at den agter at forelægge et forslag om en ekstern investeringsplan som led i den nye migrationspartnerskabsramme i efteråret 2016; mener, at den eksterne investeringsplan vil tilvejebringe nye investeringsmuligheder for europæiske virksomheder i tredjelande, som er udviklingslande, og bidrage til en bæredygtig politisk og økonomisk stabilisering af det europæiske naboskabsområde; beklager dybt, at de kommende forslag ikke er afspejlet i forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2017; understreger, at oprettelsen af den nye fond ikke bør ske på bekostning af de allerede underfinansierede programmer under udgiftsområde 4, men bør gøre brug af Den Europæiske Investeringsbanks midler, ekspertise og forvaltningskapacitet;

9.  bemærker den foreslåede forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne og den betydelige styrkelse af betalingsbevillingerne til partnerskabsinstrumentet; udtrykker bekymring over, at enkelte handelsfremmeprojekter, der gennemføres under dette instrument, ikke komplementerer eksisterende lokale og regionale programmer, men giver dem urimelig konkurrence; anmoder Kommissionen om at vurdere de eksisterende redskaber, der tager sigte på at fremme SMV'ernes internationalisering, for så vidt angår deres kohærens med andre europæiske SMV-støtteinstrumenter, såsom Cosme, og for så vidt angår subsidiaritet, ikke-overlapning og komplementaritet i forbindelse med medlemsstaternes programmer; opfordrer Kommissionen til i rette tid at forelægge forslag til midtvejsgennemgangen af disse programmer med henblik på at forbedre deres effektivitet.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

31.8.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

8

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Stelios Kouloglou, Gabriel Mato, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (28.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Martina Dlabajová

FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at der i en situation, hvor ressourcerne er knappe, bør lægges større vægt på nødvendigheden af at overholde budgetdisciplinen og anvende de finansielle midler effektivt;

B.  der henviser til, at hovedformålet med budgetforslaget for 2017 vil være at sikre, at EU's budget tildeles de midler, der er nødvendige, for at det fuldt ud kan levere et styrket bidrag til økonomisk, social og territorial samhørighed, jobskabelse, vækst, investeringer og solidaritet, og for at kunne imødegå fortsatte udfordringer og nye udviklinger og konsekvenserne heraf i form af en senere økonomisk genopretning og øget ulighed samt indvandring, humanitær bistand og sikkerhed;

C.  der henviser til, at der bør foretages en grundlæggende revurdering af skattesystemet på EU-plan, og at der bør indføres en eller flere nye former for virkelige egne indtægter for at finansiere EU's prioriteter (investeringsprojekter, Horisont 2020 osv.);

D.  der henviser til, at den i artikel 318 i TEUF fastsatte dialog mellem Parlamentet og Kommissionen bør fremme en resultatorienteret kultur i Kommissionen, herunder øget gennemsigtighed og styrket ansvarlighed;

Oversigten over aktionsudgifter, som ledsager budgettet for 2017

1.  minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 3. juli 2013 om den integrerede struktur for intern kontrol(1) delte Revisionsrettens synspunkt om, at det er meningsløst at forsøge at måle resultaterne, hvis der ikke budgetteres på grundlag af resultatindikatorer(2), og opfordrer til, at der udarbejdes resultatbaserede offentlige budgetteringsmodeller, hvor hver enkelt budgetpost ledsages af mål og resultater, der skal måles ved hjælp af resultatindikatorer;

2.  glæder sig over programredegørelserne for aktionsudgifterne, som er knyttet til budgetforslaget for 2017, eftersom disse giver delvist svar på Parlamentets anmodning vedrørende mål, output og indikatorer; bemærker, at disse erklæringer supplerer den sædvanlige aktivitetsbaserede budgetmetode med visse resultatdata;

3.  insisterer på, at Parlamentet som en del af budgetmyndigheden har ret til at give udtryk for sit synspunkt om de ovennævnte mål og indikatorer og deres overensstemmelse med EU's prioriteter som fastsat i traktaterne og i strategiske dokumenter såsom Europa 2020-strategien, samt at Parlamentet før vedtagelsen af budgettet bør undersøge den europæiske merværdi af hver enkelt budgetpost;

4.  insisterer på, at Kommissionens generaldirektører med henblik på at forenkle Kommissionens interne forvaltningsværktøjer bør holde fast ved de politiske målsætninger og indikatorer, der er indeholdt i aktivitetsredegørelserne for programudgifterne, når de vedtager deres forvaltningsplaner og årlige aktivitetsrapporter, og at Kommissionen bør udarbejde sin evalueringsrapport i henhold til artikel 318 i TEUF på dette grundlag;

5.  udtrykker bekymring over situationen med hensyn til betalinger, da niveauet af uindfriede forpligtelser stadig er ekstremt højt og er i strid med ånden i traktaterne, der kræver budgetbalance; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende stringens i forbindelse med udvælgelsen af de prioriteter, der skal finansieres, og til at opgive de projekter, som ikke har nogen indlysende merværdi;

Midtvejsrevision

6.  er af den opfattelse, at midtvejsrevisionen af FFR, som skal fremlægges af Kommissionen senest ved udgangen af 2016, er den første og bedste mulighed for på en strukturel måde at tackle en række alvorlige kriser og tage højde for nye politiske initiativer, som ikke forventedes på tidspunktet for FFR's vedtagelse, vurdere og evaluere effektiviteten af programmer, der allerede finansieres, samt håndtere det høje niveau af uindfriede forpligtelser; anmoder Kommissionen om at finde passende løsninger for: i) ajourføringen af sektorspecifikke politikker, der finansieres af EU; ii) at gøre væsentlige fremskridt med hensyn til forenklingsprocessen for såvel de indholds- og proceduremæssige aspekter af EU-budgettets anvendelse iii) at sikre, at de finansielle instrumenter er tilpas målrettede, så de giver de bedste resultater; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge et forslag til revision af FFR-forordningen med henblik på bl.a. at tage højde for alle de budgetmæssige konsekvenser heraf, bl.a. konsekvenserne af de uindfriede forpligtelser;

7.  opfordrer Kommissionen til at forelægge Europa-Parlamentet en meddelelse i god tid inden midtvejsrevisionen af FFR med forslag til, hvordan den fremover vil forene langsigtede politiske målsætninger, såsom Europa 2020-strategien, med den fremtidige FFR efter 2020;

Finansielle korrektioner og inddrivelser

8.  bemærker, at de samlede finansielle korrektioner og inddrivelser, som Kommissionen har bekræftet og gennemført over for medlemsstater, der ikke har indført forsvarlige systemer, beløb sig til 3 499 mio. EUR i 2015, hvilket er et fald i forhold til 2014 (4 728 mio. EUR); anmoder Kommissionen om klart at anføre de beløb, der i 2015 blev inddrevet og bogført som indtægter i EU's regnskab eller er blevet modregnet, sammen med den budgetpost de kommer fra, samt i hvilken udstrækning de finansielle korrektioner og inddrivelser, der blev besluttet i 2016, kan få indflydelse på betalingsbehovet i budgettet for 2017;

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre større gennemsigtighed med hensyn til inddrivelser, navnlig for så vidt angår det år, hvor betalingen bliver gennemført, det år, hvor den pågældende fejl opdages, og det år, hvor inddrivelserne eller de finansielle korrektioner anføres i noterne til regnskabet;

Sektorspecifikke politikker

10.  er af den opfattelse, at tilpasningen af de sektorspecifikke politikker i forbindelse med midtvejsrevisionen skal ses som et indledende skridt i den reelle FFR-reform efter 2020 i henhold til nye regler og principper, som afspejler EU's forventede behov og prioriteter for det tredje årti i det 21. århundrede; anmoder Kommissionen om at tilpasse EU-budgettet i retning af et skarpere fokus på EU's grundlæggende prioriteringer som ajourført, herunder på at finde synergier mellem dem;

11.  minder om, at Horisont 2020-programmets "samfundsmæssige udfordring 6" (Europa i en verden i forandring – rummelige, innovative og reflekterende samfund), og navnlig bidraget fra samfundsvidenskab og humaniora med hensyn til at imødegå denne udfordring, var en prioritet for Parlamentet, som det introducerede i forbindelse med udviklingen af Horisont 2020; minder om, at denne komponent er vigtig på de områder, hvor EU står over for særlige udfordringer, såsom bekæmpelse af arbejdsløshed, fattigdom, radikalisering, terrorisme, støtte til migranter, økonomisk og monetær styring og kampen mod ulighed; er derfor bekymret over, at samfundsvidenskab og humaniora blev nedprioriteret under programmets gennemførelsesfase, som følge af at de mistede deres særlige førerposition, og af at deres forpligtelsesbevillinger blev reduceret med 40 % på et tidspunkt, hvor den samlede finansieringsramme for Horisont 2020 under FFR 2014-20202 blev forhøjet;

12.  understreger, at succesraten efter de første 100 indkaldelser under Horisont 2020 er på 14 % (sammenlignet med 20 % af det samlede RP7); minder om, at kun 20 % af budgettet rettet mod SMV'er blev tildelt (5% tilskud fra SMV-instrumentet), 38 % af de udvalgte ansøgere var nye, og meget få flyttes fra første til anden fase, hvilket fører til den konklusion, at den anden og tredje fase, som understøtter en feasibility-undersøgelse, så der kan blive tale om reel innovation og fortsat markedsføring, mister en del af deres potentiale; mener desuden, at SMV'ernes rolle styrkes;

13.  gør desuden opmærksom på, at de øst- og centraleuropæiske lande halter langt bagefter i forhold til de vestlige og nordlige lande med hensyn til deres succesrate og finansieringsandel; opfordrer til, at der ydes mere teknisk bistand, hvis det er nødvendigt, og udveksles god praksis; en enkel og forståelig synergi mellem Horisont 2020 og ESIF/EFSI anbefales også;

14.  minder om, at EU's budget bør anvendes som en vigtig udløsende faktor i bestræbelserne på at fremme langsigtede investeringsaktiviteter, også ved imødegåelsen af voksende uligheder og helt nye sociale problemer; noterer sig, at EU's budget i højere grad kunne støtte investeringer på områder, som sikrer og bidrager til at sikre, at EU bliver mere sammenhængende og mindre sårbar over for eksterne kriser, såsom f.eks. de centrale projekter inden for energi, mobilitet, IT samt forskning og udvikling, som også er forbundet med sociale aspekter og konsekvenser, der skal imødegås på effektiv vis;

15.  opfordrer budgetmyndigheden til at fremhæve EU's indsats for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, der påvirker dens finansielle interesser; gentager sin opfordring til Kommissionen om at yde passende teknisk bistand til medlemsstaterne og fremme udveksling af god praksis som foranstaltninger til forebyggelse af uregelmæssigheder og fejl ved anvendelse af EU-midler, og er i den forbindelse bekymret over, at Kommissionen har foreslået at omfordele midler fra en sådan teknisk bistand til aktiviteter, der er af en helt anden karakter;

Forenkling og gennemsigtighed

16.  understreger, at nuværende og seneste praksis viser, at der er et stærkt behov for at fortsætte med at forenkle processen for anvendelsen af EU-midler og tilgængeliggørelsen heraf for brugerne; er af den opfattelse, at jo mere enkle regler er, desto mere ensartede er de, og desto mindre er risikoen for utilsigtede fejl og udeladelser, og jo mere klare og autoritative disse regler er, desto mindre er muligheden for at misbruge processen til ulovlige og kriminelle aktiviteter; bemærker, at jo mere simpel og gennemsigtig processen er, desto mindre er potentialet for uhensigtsmæssig fordeling og omfordeling af EU-midler;

17.  mener, at det vil føre til udnyttelse med en synlig og positiv effekt i de enkelte medlemsstater, hvis proceduren for adgang til EU-midler forenkles og gøres mere gennemsigtig;

18.  bemærker, at overregulering er en vigtig hindring for modtagerne af støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) og for de relevante revisionsorganer; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at mindske de administrative byrder og presset for modtagerne, f.eks. ved at anvende strategien med en enkelt revisionsmodel; er imidlertid bekymret over, hvor langsomt forenklingerne overtages af medlemsstaterne, og opfordrer Kommissionen til at bistå de nationale myndigheder i denne henseende;

19.  påpeger, at fuld gennemsigtighed sikrer, at midlerne fuldt ud anvendes i overensstemmelse med de gældende regler; udtrykker bekymring med hensyn til gennemsigtigheden i forbindelse med store EU-finansierede programmer, især for så vidt angår data vedrørende underleverandører; opfordrer Kommissionen til at etablere ordninger, der sikrer større gennemsigtighed, også for fonde, der er blevet udvidet til at omfatte lande uden for EU;

Merværdien af EU-budgettet

20.  understreger, at det er vigtigt at sætte en kultur, der er orienteret mod målbare resultater, i centrum for EU's anvendelse af budgetmidlerne; understreger, at effektivitets- og resultatvurdering bør gøres til et centralt princip, hvor det er relevant; glæder sig over Kommissionens initiativ om "et resultatorienteret EU-budget" som et indledende skridt hen imod resultatbaseret budgettering; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at bestræbe sig på at sikre den mest effektive udnyttelse af knappe finansielle ressourcer, f.eks. ved at flytte fokus fra projektets gennemførelse til kriterier, såsom mængden af uindfriede forpligtelser og forpligtelser, for hvilke der endnu ikke er indgået kontraktforpligtelser, i retning af kvalitetskriterier, såsom resultater, effektivitet og merværdi;

Finansielle instrumenter

21.  noterer sig, at de finansieringstekniske instrumenter (FEI), hvis de gennemføres på en målrettet måde, for en passende projekttypologi og et fornuftigt formål, kan være redskaber til effektiv tildeling af EU-midler med potentiale til at blive en del af en integreret bedste praksis i forbindelse med den fremtidige fordeling af EU-budgettets midler; opfordrer Kommissionen til at forbedre gennemsigtigheden for så vidt angår anvendelsen af FEI og til regelmæssigt at rapportere om løftestangseffekter, tab og risici samt til at fremlægge en cost-benefit-analyse af FEI i forhold til mere direkte former for projektfinansiering; opfordrer Kommissionen til at gennemføre effektive overvågningssystemer for at analysere behovet for finansielle instrumenter i medlemsstaterne, for at undgå overkapitalisering, som forpligter midler uden samtidig at bidrage til gennemførelsen af EU's politikker, som påpeget af Revisionsretten i dens særberetning 5/2015;

22.  bemærker med bekymring, at gennemførelsestallene for EFSI viser, at hovedparten af investeringerne er koncentreret i Unionens fem største økonomier.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  EUT C 75 af 26.2.2016, s. 100.

(2)

  Bidrag fra Kersti Kaljulaid under høringen om den integrerede struktur for intern kontrol, der blev afholdt af CONT den 22. april 2013.


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (6.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Markus Ferber

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  opfordrer til, at budgetforslaget for 2017 afspejler og understøtter de prioriteter, der er fastlagt i det europæiske semester, navnlig relancering af investeringerne, navnlig til innovation, vækst og jobskabelse, fortsættelse af de bæredygtige strukturreformer for at modernisere medlemsstaternes økonomier, vedtagelse af en ansvarlig finanspolitik og styrkelse af konkurrenceevnen, hvilket også vil fremme de små og mellemstore virksomheders vækst og konkurrenceevne;

2.  giver i den forbindelse udtryk for særlig bekymring over den fortsat høje ungdomsarbejdsløshed, selv efter at EU igen oplever en moderat økonomisk vækst;

3.  minder om den centrale rolle, som Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) har spillet i mobiliseringen af investeringer fra den private sektor og nye finansieringskilder til investeringer, der er afgørende for Europas konkurrenceevne og økonomiske genopretning; understreger behovet for at finansiere nye investeringer i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017(1) , særlig kriterierne om additionalitet, bæredygtighed og social og territorial samhørighed;

4.  mener, at det er nødvendigt at øge de offentlige investeringer for at bevare og forbedre kvaliteten af sundheds- og uddannelsessystemerne og kvaliteten af den offentlige service og for at skabe betingelser, som virker fremmende for den økonomiske udvikling;

Kapacitetsopbygningen i civilsamfundet inden for området for finansielle tjenesteydelser

5.  bemærker, at foretagender, der modtager støtte til kapacitetsopbygning inden for området for finansielle tjenesteydelser efter fem år stadig er afhængige af EU-støtte med EU-tilskud, der konsekvent tegner sig for mere end 50 % af deres respektive budgetter; understreger, at sådanne foretagender hele tiden skal bestræbe sig på at bevise deres nytteværdi ved at opnå en højere grad af selvfinansiering; fremfører, at der findes medfinansieringssatser på over 50 % i forbindelse med finansieringen af visse udefra kommende repræsentanter; påpeger, at Kommissionens forslag om fortsættelse af støtteordningerne for kapacitetsopbygning inden for civilsamfundet bør vedtages inden årets udgang for at sikre fortsat støtte;

6.  opfordrer til fortsættelse af strukturfondsinvesteringerne i alle regioner, herunder i overgangsområder, for ikke at afbryde virkningerne af de foranstaltninger og den indsats, der allerede er gjort;

Tilsynsmyndighederne og kontrollen

7.  understreger den rolle, som de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) spiller nu og vil spille i fremtiden i forbindelse med finans- og banktilsyn på EU-plan, fremme af tilsynsmæssig konvergens, etablering af et fælles regelsæt for bankforretninger og andre finansielle tjenester, vurdering af risici for den finansielle stabilitet og bankunionen; understreger, at det er nødvendigt at afsætte tilstrækkelige bevillinger i budgetforslaget for 2017 til, at de europæiske tilsynsmyndigheder kan varetage deres mandat; understreger at der er nødvendigt at afsætte de nødvendige bevillinger og tilstrækkeligt personale til, at de europæiske tilsynsmyndigheder kan varetage deres mandat; påpeger især, at det er nødvendigt at afsætte tilstrækkelige bevillinger til investor- og forbrugerbeskyttelse;

8.  påpeger imidlertid, at der i EBA's tilfælde i 2017-budgettet og efterfølgende budgetter skal afsættes de nødvendige bevillinger til at forberede en udflytning fra London, idet en sådan udflytning vil skulle ske, når Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Unionen har afsluttet forhandlingerne i medfør af EU-traktatens artikel 50, og Det Forenede Kongerige forlader EU;

9.  understreger, at ESA'erne strengt skal holde sig til de opgaver, de er blevet pålagt af EU-lovgiverne, og ikke må stræbe efter at udvide deres mandat ud over de pålagte opgaver;

10.  påpeger, at der i forhold til digitalisering af finansielle tjenesteydelser, særligt distributed ledger-teknologi (DLT), er akut brug for opbygning af teknisk ekspertise og lovgivningsmæssig kapacitet for at være bedre i stand til at reagere hurtigt på potentielle udfordringer; støtter derfor udtrykkeligt finansieringen af en horisontal taskforce vedrørende DLT;

Beskatning og Fiscalis 2020

11.  påpeger, at retsgrundlaget for Fiscalis 2020-programmet, i lyset af ændringerne i lovbestemmelserne om udveksling af skatteoplysninger mellem medlemsstaternes skattemyndigheder, muligvis bør revideres for afspejle disse ændringer, og så der virkelig kan sættes ind over for skattesnyd, skatteunddragelse og aggressiv skattetænkning.

12.  støtter videreførelsen af pilotprojektet om kapacitetsopbygning, programmatisk udvikling og kommunikation i forbindelse med bekæmpelsen af skatteundgåelse, skatteunddragelse og skattesvig, der blev lanceret i 2016.

13.  beklager, at Eurostat ikke offentliggør ajourførte oplysninger om Europa 2020-indikatorer trods adskillige påmindelser fra Parlamentet; kritiserer, at der stadig er vide muligheder for at forbedre brugervenligheden af Eurostats websted; anmoder Eurostat om at gennemføre sådanne forbedringer og sikre, at alle mål i det europæiske statistiske program virkeliggøres.

EFRAG

14.  anmoder Kommissionen om at fortsætte reformen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG), særligt med henblik på dens opgaver og ansvarsområder, hvilket også vil styrke EU's indflydelse på fastlæggelsen af internationale regnskabsstandarder.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

7

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Mady Delvaux, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ernest Maragall

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (2.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at et højt miljø- og sundhedsbeskyttelsesniveau i Unionen er en forudsætning for økonomisk fremgang, og at fødevare- og fodersikkerhed og mekanismer til hjælp til beskyttelse mod natur- og menneskeskabte katastrofer er kerneværdier for alle europæiske borgere og dermed for Europa-Parlamentet;

2.  bemærker, at medlemsstaterne bør betragte miljø- og klimavenlige politikker, foranstaltninger og projekter som en mulighed for at forbedre folkesundheden og fremme væksten;

3.  påpeger, hvor afgørende investeringer i forskning og innovation er inden for en række områder, som henhører under ansvarsområdet for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, og understreger, at det er af afgørende betydning, at budgetforslaget for 2017 på en passende måde afspejler, at sådanne investeringer er en prioritet; påpeger, at EU's små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) bæredygtige vækst- og innovationskapacitet udgør en af de vigtigste konkurrencemæssige fordele, EU har på de globaliserede markeder;

4.  erkender, at en betydelig del af budgetforslaget for 2017 (navnlig udgiftsområde 3) skal afsættes til de udfordringer, som Unionen for øjeblikket står over for, navnlig at håndtere migrations- og sikkerhedskriser; påpeger imidlertid, at den betydelige europæiske merværdi af politikkerne og finansieringsinstrumenterne under ansvarsområdet for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed skal tages med i betragtning af budgetmyndighederne, når de træffer afgørelse om budgetforslaget for 2017, og opfordrer indtrængende Rådet til navnlig at afstå fra at foretage nedskæringer med hensyn til de politikker og finansieringsinstrumenter inden for dette udvalgs ansvarsområde, som udgør en klar påviselig merværdi for EU;

5.  glæder sig over Parisaftalen, der blev indgået i december 2015, og understreger, at EU-budgettet skal understøtte opfyldelsen af aftalens mål samt EU's langsigtede klimamål; minder om, at Parisaftalen kræver, at kapitalstrømme skal gøres forenelige med vejen mod lavere drivhusgasudledninger og klimarobust udvikling; understreger de udviklede landes forpligtelse til at mobilisere klimafinansiering til udviklingslande fra offentlige og private midler og understreger behovet for at øge forudsigelig, ny og supplerende klimafinansiering i overensstemmelse med aftalen; opfordrer Kommissionen til i god tid til at foretage en fuldstændig evaluering af Parisaftalens følger for Unionens budget, for at der kan tages hensyn til den ved revisionen, og til at udvikle en målrettet, automatisk EU-finansieringsmekanisme, som sikrer supplerende og passende støtte hen imod EU's rimelige andel i opfyldelsen af det internationale klimafinansieringsmål på 100 mia. USD;

6.  understreger, at gennemgangen af FFR skaber en glimrende mulighed for at sikre, at målet om at anvende 20 % af udgifterne til klimarelaterede tiltag nås; bemærker, at Kommissionens metode til integrering af klimaaspektet viser, at 19,2 % af de samlede forpligtelsesbevillinger som foreslået i budgetforslaget for 2017 er klimarelaterede sammenlignet med 20,8 % i 2016; opfordrer Kommissionen til at sikre, at mekanismen til integrering af klimaaspektet gøres fuldt operationel, og at den nuværende metode til at spore sådanne udgifter forbedres;

7.  minder desuden om, at Unionen også har forpligtet sig til at gennemføre FN's strategiske plan for konventionen om biodiversitet, og understreger, at den bør afsætte tilstrækkelige midler til at opfylde sine forpligtelser i denne henseende; bemærker i den forbindelse, at 8,2 % af de samlede forpligtelsesbevillinger som foreslået i budgetforslaget for 2017 har til formål at modvirke biodiversitetstabet – sammenlignet med 9 % i 2016; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en uddybende forklaring på det tydelige fald både hvad angår udgifterne til klima og biodiversitet og andelen af det samlede budget;

8.  minder om økosystemernes og biodiversitetens merværdi for det europæiske miljø og opfordrer derfor til at afsætte tilstrækkelige midler i budgetforslaget for 2017 med henblik på at sikre den langsigtede beskyttelse af biodiversiteten; minder derfor Kommissionen og medlemsstaterne om deres forpligtelse til, i henhold til habitatdirektivets artikel 8, at sikre et passende finansieringsniveau for de bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige for at genoprette arter og levesteder i Natura 2000-områder og sikre en gunstig bevaringsstatus;

9.  understreger betydningen af at integrere beskyttelsen af biodiversiteten i udviklingen, gennemførelsen og finansieringen af alle EU's politikker og anser gennemsigtighed i forbindelse med medlemsstaternes udgifter til naturbeskyttelse og bevarelse af biodiversitet for at være lige så vigtig for ensartede og sammenhængende EU-udgifter;

10.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU's finansielle midler ikke indeholder subsidier, der er skadelige for klimaet, ikke fastlåser en infrastruktur med fossile brændstoffer, såsom støtte til fossile brændstoffer, ikke støtter aktiviteter, som skader biodiversiteten og ikke skader økosystemet; opfordrer endvidere Kommissionen til at indføre en effektiv metode til sporing af biodiversitetsudgifter i Unionens budget;

LIFE

11.  minder om, at LIFE er Unionens finansielle instrument til støtte af projekter for miljø, naturbeskyttelse og klimaindsats i hele Unionen;

12.  minder navnlig om, at klimaindsatsen er en vigtig tværsektoriel prioritet som fastsat i Europa 2020-strategien og i Kommissionens dagsorden for "job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring", og understreger, at det særlige delprogram for klimaindsatsen under det nye LIFE-program understøtter Unionens rolle og centrale lovgivning (herunder udviklingen af EU's emissionshandelssystem) og baner vejen for omstillingen til en lavemissionsøkonomi inden 2050; minder om, at mindst 20 % af Unionens budget skal være klimarelateret med bidrag fra forskellige politikker;

13.  beklager imidlertid på denne baggrund, at LIFE-programmet igen i år med et samlet beløb på 493,7 mio. EUR kun udgør 0,3 % af hele budgetforslaget for 2017, men glæder sig samtidig over forhøjelsen på 30,9 mio. EUR i LIFE-budgettet i forpligtelser i budgetforslaget for 2017;

14.  fremhæver de tidligere problemer, der skyldtes manglende betalingsbevillinger til LIFE-programmet, hvilket hindrede og forsinkede dets korrekte gennemførelse;

15.  glæder sig over det sporingssystem på projektniveau for LIFE, som Kommissionen har indført; bemærker, at oplysninger om resultater på projektniveau er blevet indsamlet siden 2015 og vil blive brugt til midtvejsevalueringen og aggregeret på programniveau; konstaterer, at sporingssystemet forventes at være fuldt ud operationelt i LIFE's andet flerårige arbejdsprogram for 2017-2020;

Folkesundhed, fødevaresikkerhed og civilbeskyttelse

16.  noterer sig de foreslåede 64,5 mio. EUR i forpligtelser (+ 3,8 % i forhold til 2016) og 57,7 mio. EUR i betalinger (-17,8 % i forhold til 2016) på sundhedsområdet i budgetforslaget for 2017; beklager, at dette som i de tidligere år kun udgør en andel på 0,04 % i forpligtelser i budgetforslaget for 2017 og 1,5 % af udgiftsområde 3 (i forpligtelser), og ikke til fulde afspejler vigtigheden af sundhed som en værdi i sig selv og som en forudsætning for at fremme vækst;

17.  glæder sig over, at en fælles aktion inden for sundhedsteknologivurdering indledes i 2016 og skal bidrage direkte til Kommissionens målsætning om at skabe "et mere uddybet og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag"; anerkender, at denne aktion finansielt set er den største foranstaltning, der nogensinde er medfinansieret af sundhedsprogrammet med 12 mio. EUR;

18.  fremhæver, at Unionen har de højeste standarder for fødevaresikkerhed i verden; noterer sig de foreslåede 256,2 mio. EUR i forpligtelser (+1,3 % i forhold til 2016) og 234,5 mio. EUR i betalinger (-3,1 % sammenlignet med 2016) til fødevarer og foder i budgetforslaget for 2017; beklager, at dette kun udgør en andel på 0,16 % i forpligtelser i budgetforslaget for 2017 og blot 6 % af udgiftsområde 3, og at dette ikke til fulde afspejler vigtigheden af fødevare- og fodersikkerhed i Unionen; understreger, at der i betalingsbevillingerne er sket en nedgang på henholdsvis 10,4 % og 11,1 % sammenlignet med 2016 inden for aktiviteter til sikring af effektivt og pålideligt tilsyn samt finansiering af nødforanstaltninger inden for dyre- og plantesundhed; mener, at denne nedgang potentielt kan underminere forebyggelse og reduktion af forekomsten af dyre- og plantesygdomme og gennemførelsen af en effektiv offentlig kontrol på området;

19.  minder om, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen udgør en hjørnesten i Unionens solidaritet; understreger, at Unionen spiller en katalysatorrolle i forbindelse med at støtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag inden for forebyggelse, beredskab og reaktion i forbindelse med katastrofer; bemærker den beskedne stigning i forpligtelserne til dette program;

Decentraliserede agenturer

20.  minder om den afgørende rolle, som de decentrale agenturer har med at udføre tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver, som i væsentlig grad hjælper EU-institutionerne med at udarbejde og gennemføre politikker; minder endvidere om de meget vigtige opgaver i agenturerne, som henhører under ansvarsområdet for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (EEA, ECHA, ECDC, EFSA og EMA), og den afgørende betydning af deres udvidede samarbejde for at udføre disse opgaver, både for EU-institutionerne og borgerne; fremhæver i denne forbindelse, at det er af afgørende betydning, at disse agenturer tildeles tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer, hvor der i hvert enkelt tilfælde tages behørigt hensyn til en vurdering af de respektive behov for enkelte agenturer; udtrykker dog sin bekymring over, at personalenedgangen i EEA (-3 stillinger), ECHA (-5 stillinger), ECDC (-4 stillinger), EFSA (-7 stillinger) og EMA (-6 stillinger) vil kunne påvirke deres bidrag til gennemførelsen af EU-politikkerne negativt; fremhæver endvidere, at der i forbindelse med de agenturer, der finansieres via gebyrer, særskilt skal tages højde for de stillinger i fortegnelsen, der skal støtte udførelsen af gebyrfinansierede aktiviteter, idet det anerkendes, at de er baseret på efterspørgsel og ikke udgør en yderligere byrde for EU-budgettet;

21.  bemærker med hensyn til de gebyrtjenende agenturer, at Unionens bidrag er stabilt eller faldende; minder om, at gebyrindtægter fra sektoren kan blive udsat for markedsudsving, og at afhængigheden af andre indtægtskilder derfor medfører et element af uforudsigelighed i agenturernes finansieringsstruktur; fremhæver både vanskeligheden ved nøjagtigt at forudse omfanget af gebyrer, der skal opkræves, hvilket fører til et eventuelt underskud i forhold til de anslåede gebyrindtægter, og behovet for at sikre, at der er tilstrækkelige midler til disse agenturer; anmoder om, at der tages højde for en forsigtighedsmargin på 5 % i ECHA's anslåede gebyrer;

22.  minder om, at Kommissionen i forbindelse med offentliggørelsen af to udkast til lovgivningsmæssige retsakter den 15. juni 2016 med kriterier for kortlægningen af hormonforstyrrende stoffer har opfordret de relevante agenturer til straks at påbegynde det indledende arbejde for at accelerere processen, så snart kriterierne er trådt i kraft; fremhæver derfor, at det er af afgørende betydning, at EFSA og ECHA har adgang til passende finansielle og menneskelige ressourcer;

23.  anerkender endvidere, at der kan opstå uforudsete omkostninger for EMA i 2017 eller senere som følge af, at den britiske befolkning stemte nej i en folkeafstemning i juni 2016 til spørgsmålet om, hvorvidt Det Forenede Kongerige fortsat skulle være medlem af EU (det såkaldte Brexit), og det synes derfor fornuftigt at give EMA mulighed for at bruge det eventuelle positive resultat af budgetgennemførelsen fra 2016 i de kommende år; bemærker endvidere, at EMA i løbet af 2017 kan blive nødt til at anmode om støtte fra budgetmyndigheden for at få stillet yderligere budgetmidler til rådighed til at dække disse ekstraordinære omkostninger;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

24.  understreger, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er værdifulde værktøjer til at iværksætte nye aktiviteter og politikker; gentager, at flere idéer fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed tidligere er blevet gennemført med succes som pilotprojekter eller forberedende foranstaltninger; understreger, at anvendelsesområdet for nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er blevet reduceret som følge af manglende tilgængelige forpligtelsesbevillinger og manglende margen under udgiftsområde 3; mener derfor, at det er sandsynligt, at dette udvalg benytter sig af disse instrumenter i 2017 på en velovervejet måde.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

9

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Caterina Chinnici, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Bart Staes, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Martina Werner


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (6.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Liisa Jaakonsaari

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) som led i budgetproceduren har ansvaret for budgetposter under afsnit 2 (Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er), 14 (Beskatning og toldunion) og 33 (Retlige anliggender og forbrugerbeskyttelse);

2.  minder om, at et styrket og velfungerende indre marked er afgørende for Unionens evne til at absorbere chok; understreger, at Unionens budget skal støtte overgangen til en cirkulær økonomi og et inklusivt, tilgængeligt, mangfoldigt og konkurrencedygtigt digitalt indre marked;

3.  understreger betydningen af en stærk forbrugerpolitik, der styrker forbrugersikkerheden og forbrugernes bevidsthed og tilpasser forbrugerrettighederne til de ændrede samfundsmæssige, teknologiske og økonomiske forhold, såsom massedata og tingenes internet, den cirkulære økonomi, den såkaldte kollaborative økonomi og e-handel; minder i denne kontekst også om vigtigheden af at styrke forbrugernes indflydelse og uddannelse og om vigtigheden af produktsikkerheden og markedsovervågningen på det indre marked, herunder det digitale indre marked; understreger, at nye udfordringer på forbrugerområdet bør løses gennem tildeling af tilstrækkelige budgetmidler;

4.  glæder sig over, at der i 2017-budgetproceduren er taget behørigt højde for og tildelt tilstrækkelige bevillinger til de fleste af IMCO's hovedprioriteter på områderne for det indre marked, toldunionen og forbrugerbeskyttelse;

5.  glæder sig over de bevillinger, der er tildelt Cosme-programmet, som er et nøgleinstrument til at støttei værksætteri og investering i vækst og beskæftigelse som en prioritet;

6.  er imidlertid bekymret for nedskæringen under Cosme's budgetpost 02 02 02 "Bedre adgang til finansiering for SMV'er - egenkapital og lånefinansiering", da det stadigvæk er vanskeligt for SMV'er og mikrovirksomheder at finde tilstrækkelig finansiering; mener, at en effektiv finansiel ramme, herunder øget risikovillig kapital og fuld anvendelse af "tænk småt først"-princippet, vil fremme forskning, innovation, vedtagelse af cirkulære økonomiske virksomhedsmodeller, opskalere og internationalisere SMV'er og mikrovirksomheder, hvilket igen vil bidrage til at øge konkurrenceevnen, fremme væksten og skabe arbejdspladser;

7.  påpeger, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiering til Enterprise Europe-netværket i 2017 med henblik på at fremme vækst blandt SMV'erne og hjælpe dem med at overvinde udfordringer, der er forbundet med adgangen til det indre marked såvel som det globale marked;

8.  minder om, at det er nødvendigt at finansiere det flersprogede værktøj til platformen for onlinetvistbilæggelse (OTB); fremhæver, at velfungerende OTB-systemer kan øge forbrugertilliden og styrke e-handel på tværs af grænserne;

9.  glæder sig over tildelingen af midler til modernisering af toldunionen, der støtter den rettidige gennemførelse af EU-toldkodeksen og udviklingen af de elektroniske toldsystemer, hvilket giver effektive redskaber til bekæmpelse af svig og sikring af både forbrugerbeskyttelse og en retfærdig konkurrence; beklager dog, at Rådets holdning for så vidt angår tildelingen til budgetpost 14 02 01 "Støtte til toldunionens funktion og modernisering", som kan indebære, at der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed til at finansiere de helt afgørende moderniseringsværktøjer til toldunionen;

10.  støtter den fortsatte finansiering af "Forum for det indre marked", som afgørende bidrager til skabelsen af bedre markedsvilkår for europæiske virksomheder, og agter at overvåge situationen for at sikre, at det er passende finansieret under budgetpost 02 02 01;

11.  understreger den store betydning af standardisering i det indre marked, som sikrer interoperabiliteten mellem produkter og tjenesteydelser og fremmer virksomheders konkurrenceevne; understreger, at der under inddragelse af interessenter bør fastsættes markedsstyrede, åbne og inklusive standarder, der er nemme for SMV'er at gennemføre; glæder sig over den fortsatte budgetstøtte i 2017, som sikrer den finansielle bæredygtighed, effektivitet og produktivitet af de standardiseringsaktiviteter, som udføres af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI);

12.  anerkender tildelingen af midler til værktøjer til forvaltning af det indre marked, deriblandt Solvit; minder om vigtigheden af at styrke og strømline eksisterende redskaber til brug for SMV'er for at gøre det lettere for dem at ekspandere på tværs af grænserne; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at lægge større vægt på strømlining og forbedring af produktkontaktpunkter og kvikskranker; mener, at der også er behov for yderligere tiltag for at sikre, at disse værktøjer fungerer godt sammen med henblik på at maksimere merværdien af tildelte ressourcer; fremmer initiativet til en fælles digital portal;

13.  anmoder om finansiering af nye pilotprojekter med titlerne "Dynamisk udvikling af grænseoverskridende e-handel ved hjælp af effektive pakkeleveringsløsninger" til indsamling af oplysninger om bedste praksis inden for pakkelevering og "Algoritmisk opmærksomhedsskabende initiativ", som har til formål at styrke den algoritmiske gennemsigtighed, styrke opmærksomheden til fordel for borgerne og vores demokratier og bidrage til udviklingen af det digitale indre marked, og "Anvendelse af webadgangskrav inden for webforfatningsværktøjer og standardplatforme (standardwebadgang)” til at fremme og støtte vedtagelsen af adgangskrav for den europæiske standard.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

5.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

6

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Filiz Hyusmenova, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pál Csáky, Judith Sargentini, Michaela Šojdrová


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (1.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Isabella De Monte

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at transportinfrastruktur, herunder grænseoverskridende infrastruktur, er afgørende for den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser, som det indre marked hviler på, og at denne frie bevægelighed både er en effektiv drivkraft for EU-integration, jobskabelse og udvikling af bæredygtig turisme samt en nøglefaktor i opnåelsen af resultater inden for europæisk handel og industri, samtidig med at den beskytter klimaet, miljøet og livskvaliteten; mener, at transportinfrastruktur bør opfylde visse kvalitetskriterier med henblik på at sikre øget forbrugersikkerhed og -beskyttelse;

2.  understreger, at EU's transportpolitik, navnlig for så vidt angår det transeuropæiske transportnet (TEN-T), er en af de mest ambitiøse og succesfulde EU-politikker; understreger, at TEN-T-nettet spiller en afgørende rolle i samhandelen inden for EU og med dets nabolande og bidrager til at skabe velstand for EU's borgere; minder derfor om betydningen af tilstrækkelig finansiering til at fuldende manglende og grænseoverskridende forbindelser, navnlig regionale jernbaneforbindelser, der er blevet opgivet eller nedlagt, og til at fjerne flaskehalse i TEN-T-nettet; understreger betydningen af at sammenkoble transportnettene i alle EU-regioner, herunder fjerntliggende bjerg- og øområder, og af at løse sådanne problemer såsom manglen på passende infrastruktur, tilgængelighed og lav interoperabilitet mellem de centrale, østlige og vestlige dele af EU;

3.  beklager den markante nedskæring i budgettet til at fjerne flaskehalse, forbedre jernbanernes interoperabilitet, slå bro over manglende forbindelser, sikre bæredygtige og effektive transportsystemer og til integrering og sammenkobling af transportformer og fremhæver i denne forbindelse, hvor afgørende det er, at budgettet for disse områder genopføres fuldt ud;

4.  glæder sig over Kommissionens forslag om at medtage manglende jernbaneforbindelser i indkaldelserne af forslag for 2016; opfordrer Kommissionen til at yde rådgivningsbistand til projektlederne og de kompetente myndigheder for sikre, at de fremsætter forslag af høj kvalitet; mener, at manglende grænseoverskridende forbindelser, som udgør betydelig europæisk merværdi i form af beskæftigelse, turisme og bæredygtighed, og som forbinder områder, der historisk set var forbundet via jernbaner, bør finansieres gennem Connecting Europe-faciliteten (CEF) og andre ad hoc-finansieringskilder;

5.  bemærker, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) endnu ikke har skabt de forventede resultater for så vidt angår transportinfrastruktur; understreger derfor, som én af hovedprioriteterne i budgettet for 2017, at det er nødvendigt at genopføre de CEF-midler, der blev omfordelt for at oprette EFSI-garantifonden; gør opmærksom, at det er vigtigt hurtigst muligt at sikre et tilstrækkeligt budget med henblik på straks at iværksætte en indkaldelse af forslag, idet det bør holdes for øje, at CEF-projekter er langsigtede projekter, der strækker sig over flere år;

6.  glæder sig over CEF's overordnede succes og anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at iværksætte en tredje indkaldelse af forslag med det resterende budget for CEF med henblik på at tilrettelægge de tilbageværende forpligtelser yderligere;

7.  påpeger den massive overtegning af projekter og det høje antal af projekter af høj kvalitet, der blev afvist i 2014-2015, som følge af et utilstrækkeligt EU-budget, og noterer sig, at yderligere ressourcer – foruden dem, der følger af inddrivelse af omfordelte midler – kunne absorberes;

8.  minder om, at punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (den interinstitutionelle aftale) giver mulighed for en fleksibilitet på 10 % til at øge CEF-budgettet i de årlige budgetprocedurer; opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale at forhøje den samlede budgetramme for CEF, herunder en forhøjelse af den samhørighedspolitiske ramme under CEF;

9.  påpeger, at der er to centrale transportpolitiske områder, der er tæt knyttet til udvikling af infrastruktur, nemlig oprettelse af European Rail Traffic Management System (ERTMS) og fremme af motorveje til søs og indre vandveje, som begge har til formål at aflaste transportkorridorer på land og kan udgøre deres "vandtransportdel"; understreger, at det er af allerstørste betydning for bæredygtig transport i EU, at passager- og godstransport overflyttes fra vejtransport til jernbane- og søtransport og transport ad indre vandveje; understreger derfor, at det er af afgørende betydning at sikre tilstrækkelig finansiering til udviklingen af ERTMS og at fremme motorveje til søs og indre vandveje;

10.  mener, at optimeringen af integreringen og sammenkoblingen af transportformer og intermodale forbindelser, sammen med udviklingen af godskorridorer, udgør væsentlige elementer i flytningen af godstransport fra vej til jernbane og i forbedringen af jernbanernes holdbarhed;

11.  glæder sig over vedtagelsen af den tekniske søjle i den fjerde jernbanepakke; understreger den store rolle, som Det Europæiske Jernbaneagentur kan spille hvad angår certificering og infrastrukturudvikling, og understreger, at agenturet bør tildeles tilstrækkelige budgetressourcer til dette formål; insisterer på, at der skal iværksættes en løbende indsats for forskning og innovation i jernbanesektoren, og opfordrer i denne forbindelse til, at der sikres tilstrækkelig finansiering til fællesforetagendet Shift2Rail, reetableringen af regionale grænseoverskridende forbindelser og vedligeholdelsen af jernbaneinfrastrukturen;

12.  glæder sig over de første indkaldelser af forslag til fællesforetagendet Shift2Rail; opfordrer forvaltningsorganet, og navnlig Kommissionen, til at fremskynde gennemførelsen af sit arbejdsprogram for at kompensere for den tid, der gik tabt i forbindelse med oprettelsen af initiativet, og endvidere til at lægge særlig vægt på at løse centrale interoperabilitetsproblemer i det europæiske jernbanenet;

13.  understreger, at man i revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008(2) har til hensigt at udvide Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA's) kompetence; understreger vigtigheden af at afsætte tilstrækkelig finansiering til EASA for at sikre en vellykket indførelse af disse nye ansvarsområder;

14.  understreger desuden, at EASA allerede har skåret 5 % af sine stillinger væk over fem år som aftalt i den interinstitutionelle aftale; mener derfor, at enhver yderligere nedskæring, som Rådet har foreslået, kunne bringe EASA's tilfredsstillende funktion i fare og kunne forhindre EASA i at udføre de opgaver, det allerede er blevet pålagt, og de opgaver, det er blevet pålagt af den lovgivende myndighed; understreger endvidere, at de nye EASA-stillinger, der er nødvendige, som følge af ny politisk udvikling og ny lovgivning, for at udføre supplerende opgaver, skal undtages fra ethvert nedskæringsmål;

15.  understreger, at EASA-stillinger (herunder pensioner i forbindelse hermed), der finansieres fuldt ud af erhvervslivet og derfor ikke har nogen indvirkning på EU-budgettet, ikke bør være omfattet af personalenedskæring, herunder den interinstitutionelle aftale;

16.  understreger, at det bør overlades til EASA at øge antallet af stillinger, som finansieres fuldt ud af erhvervslivet i løbet af regnskabsåret, i overensstemmelse med den svingende arbejdsbyrde, dvs. erhvervslivets efterspørgsel; understreger, at budgetmyndigheden med henblik herpå – i tillæg til det antal af stillinger, som finansieres med gebyrer og afgifter, der allerede er godkendt gennem vedtagelsen af EASA's budget – ligeledes bør angive den yderligere procentdel (under en tærskel på 10 %) af stillinger, der kunne godkendes af EASA's bestyrelse på et forslag af EASA om at reagere på en uforudset udvikling i markedsefterspørgslen; understreger endvidere, at bestyrelsens beslutning bør baseres på en dokumenteret vurdering af den uforudsete arbejdsbyrde og effektivitetskriterierne;

17.  understreger behovet for præcis finansiering til gennemførelsen af komponenterne i fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for at sikre udbredelsen af ATM-funktioner, som anses for afgørende for en forbedring af Unionens lufttrafikstyringssystems ydeevne;

18.  minder om vigtigheden af at håndtere flygtninge- og migrantspørgsmålet og det bidrag, Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) kan yde i denne forbindelse, herunder med hensyn til beskyttelse af Unionens ydre grænser; noterer sig, at EMSA's mandat er blevet udvidet for at styrke dets samarbejde med nationale myndigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning; understreger vigtigheden af tilstrækkelig finansiering til at sikre optimal anvendelse af den nyeste teknologi, informationsudveksling, i overensstemmelse med principperne for beskyttelse af persondata, og uddannelse af personale;

19.  understreger betydningen af de mål, der blev fastsat på COP21 med hensyn til transport for at bekæmpe klimaændringer; understreger, at der bør stilles finansielle midler til rådighed for at sikre et modalt skift fra vejtransport til jernbane- og vandvejstransport og transport ad indre vandveje, og at medlemsstaterne bør tilskyndes til at investere i intelligent, bæredygtig og tilgængelig integreret offentlig transport; henstiller, at der ligeledes lægges vægt på støjreduktion inden for transport for at give borgerne et miljø af høj kvalitet; insisterer desuden på nødvendigheden af at nedbringe eksterne omkostninger, som skyldes transport, hvilket ville mindske byrden på fremtidige offentlige budgetter;

20.  understreger, at effektiv grøn forvaltning af logistik inden for alle transportformer i EU i høj grad kan bidrage til at aflaste trafikken og nedbringe CO2-emissionerne; opfordrer Kommissionen til at fremme digitalisering inden for logistik såsom initiativer til lastdeling; henleder opmærksomheden på, at motorveje til søs er hjørnestenene inden for logistik, og at havnene og sammenkoblingerne til baglandet er centrale knudepunkter for multimodale transportformer;

21.  understreger den centrale rolle, som digitale teknologier spiller i udviklingen af sikker, effektiv, intermodal og bæredygtig transport og forvaltning af mobilitet; opfordrer Kommissionen til at støtte udvikling af digitalisering og automatisering på tværs af alle transportformer samt udvikling af innovative løsninger såsom delt mobilitet i byer og landdistrikter, der er indbyrdes forbundne med offentlig transport, til gavn for alle EU-borgere, turister og virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er);

22.  understreger vigtigheden af at afsætte tilstrækkelig finansiering til Galileo og den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) i 2017 for at sikre Kommissionens forpligtelser vedrørende sikkerhed og effektivitet inden for fly-, vej-, jernbane- og søtransport; gentager vigtigheden af at levere hurtige verdensomspændende satellitbaserede navigationssystemtjenester uden afbrydelser til intelligente veje og tilkoblede køretøjer, intelligent forvaltning af transportressourcer og gods såsom ATM, ERTMS og eCall;

23.  opfordrer Kommissionen til at støtte forskellige muligheder for finansieringsforanstaltninger, der har til formål at opnå tilgængelige transporttjenester, køretøjer, infrastruktur og intermodale knudepunkter og andre foranstaltninger til at forbedre tilgængeligheden for personer med handicap;

24.  opfordrer Kommissionen til at støtte initiativer, som har til formål at forbedre vejsikkerheden, og som kan bidrage til at opfylde målet om at halvere antallet af trafikdræbte senest i 2020 og væsentligt reducere antallet af alvorlige skader;

25.  mener, at sikring af transportformer og infrastrukturer bør prioriteres højt, og at der bør sikres tilstrækkelig finansiering til dette formål;

26.  opfordrer til, at der indføres en direkte budgetpost for turisme i EU's budget for 2017, eftersom den fandtes tidligere, i betragtning af betydningen af denne økonomiske aktivitet for SMV'er og grønne arbejdspladser i Europa og nødvendigheden af yderligere at forbedre dens tiltrækningskraft og konkurrenceevne i et globalt konkurrencepræget miljø; opfordrer Kommissionen til at sikre, at vejledningen om EU-midler 2014-2020 for turismesektoren findes på alle EU-sprog; anmoder Kommissionen om at fremlægge en årlig oversigt over de turismeprojekter, der samfinansieres gennem forskellige EU-fonde;

27.  anmoder om, at der udarbejdes en omfattende strategi for turismeindustrien, som indeholder alle de nødvendige aspekter af en innovativ og konkurrencedygtig turistsektor såsom sektorfinansiering, faglig udvikling, tilgængelighed, infrastruktur, en visumordning, digitalisering og markedsføring;

28.  understreger vigtigheden af landdistrikter, bjergområder, øer, kystområder og fjerntliggende områder i videreudviklingen af bæredygtig turisme i Europa; mener, at der bør stilles midler til rådighed til at fremme lokale kulturer og biodiversitet i disse regioner samt til turiststeder, der ikke er omfattet af masseturisme; mener, at der bør udvikles særlige ordninger, der tager sigte på at give personer med nedsat mobilitet eller andet handicap uhindret adgang til turistfaciliteterne i Europa.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Urszula Krupa

(1)

  EUT L 373 af 20.12.2013, s.1.

(2)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (8.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Derek Vaughan

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anerkender Kommissionens bestræbelser på at udvikle strategien for "et resultatorienteret EU-budget"; opfordrer Kommissionen til – altid under hensyntagen til proportionalitetsprincippet – at forenkle EU-støtte yderligere og sikre en passende balance mellem forenkling og kontrol, navnlig med hensyn til gennemførelsen og forvaltningen af EU-finansierede projekter på regionalt og lokalt plan; understreger i denne sammenhæng behovet for, at Kommissionen gennemfører en strømlinet tilgang til hele livscyklussen for EU-finansierede projekter med et stærkt fokus på rettidig betaling, målbare resultater og opdaterede indikatorer;

2.  opfordrer til at sikre, at budgetforslaget for 2017 afspejler og støtter de prioriteter, der er fastlagt i det europæiske semester, navnlig relancering af investeringer i innovation, vækst og jobskabelse, fremme af konvergens, gennemførelse af bæredygtige og socialt afbalancerede strukturreformer med henblik på at modernisere de europæiske økonomier, således at de bliver mere konkurrencedygtige og gennemfører finanspolitikker, der sikrer investeringer og bæredygtig vækst;

3.  understreger, at ca. en tredjedel af Unionens årlige budget er rettet mod økonomisk, social og territorial samhørighed; understreger, at samhørighedspolitikken er EU's vigtigste investeringspolitik og et redskab til at mindske ulighederne mellem alle EU's regioner, og at den spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

4.  bemærker med bekymring, at udgiftsområde 1b (økonomisk, social og territorial samhørighed) i budgetforslaget for 2017 forudser et voldsomt fald i betalingsbevillinger (37,3 mia. EUR, som repræsenterer en nedskæring på 23,5 % i forhold til 2016), bemærker samtidig, at forpligtelserne beløber sig til 53,6 mia. EUR (en forhøjelse på 5,4 % i forhold til 2016); er af den opfattelse, at de foreslåede betalinger ikke er tilstrækkelige til at håndtere det betalingsniveau, der er nødvendigt for dette udgiftsområde; mener derfor, at dette bringer Kommissionens fuldstændige gennemførelse af programmerne i fare, og at det kan underminere borgernes tillid til Unionens politikker;

5.  noterer sig Kommissionens pressemeddelelse vedrørende forslaget til EU's budget for 2017, som blev udsendt den 30. juni 2016, og hvoraf det fremgår, at Kommissionen på baggrund af den relativt langsomme udnyttelse af visse udgiftsprogrammer, navnlig på området for samhørighedspolitik, forventer at modtage færre fakturaer i 2017 end i 2016; anmoder Kommissionen om at give Parlamentet mere detaljerede oplysninger om dette spørgsmål og om at tage højde for risikoen for, at denne nedskæring af betalingsbevillingerne endnu engang skaber et betydeligt betalingsefterslæb i 2017 og fremefter;

6.  henleder opmærksomheden på den stigende forskel mellem forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger under udgiftsområde 1b i budgetforslaget for 2017, som har bevæget sig fra 2 mia. EUR i 2016 til 16,3 mia. EUR i 2017; fremhæver, at det – eftersom udnyttelsesgraden for de europæiske struktur- og investeringsfonde forventes at stige i 2017 – er nødvendigt at sikre, at der er er tilstrækkelige budgetmidler til at modsvare denne stigning; henleder opmærksomheden på, at den forsinkede udpegelse af myndigheder for de operationelle programmer kan forsinke betalinger i 2017; er alvorligt bekymret over, at denne situation vil have en negativ indflydelse på betalingsefterslæbet, navnlig som følge af en eventuel ophobning af ubetalte regninger i anden halvdel af den flerårige finansielle ramme;

7.  er overbevist om, at frigørelser inden for alle udgiftsområder og navnlig udgiftsområde 1b, som skyldes hel eller delvist manglende gennemførelse af foranstaltninger, bør stilles til rådighed igen i den årlige budgetprocedure; anmoder Kommissionen om i denne henseende at fremsætte forslag, som allerede vedrører Unionens budget for 2017;

8.  opfordrer Kommissionen til at ajourføre og tilpasse den betalingsplan, som er blevet udarbejdet med henblik på at reducere og forebygge en gentagelse af betalingsefterslæbet, under hensyntagen til det øgede betalingsbehov, der skyldes den tekniske justering i overensstemmelse med artikel 7 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020, og forelægge den for Parlamentet;

9.  gentager, at midlerne under udgiftsområde 1b repræsenter de vigtigste disponible midler, som er tilgængelige for lokale og regionale myndigheder til at håndtere forvaltningen af uventede udfordringer, såsom flygtningekrisen; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne på en mere effektiv og fleksibel måde i forbindelse med deres anmodninger om programændringer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt betalingsbevillingsniveau og en bedre koordinering mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde; noterer sig i denne forbindelse den ulige virkning, som flygtningekrisen har haft på lokalt og regionalt plan; foreslår, at de yderligere midler, som tilvejebringes efter den tekniske justering, bør afsættes til områder med stor europæisk merværdi, såsom unges beskæftigelse og bæredygtige investeringer, med henblik på at fremme væksten og også for at begrænse de forskelle, der findes inden for EU;

10.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage løbende evalueringer af de operationelle programmer i forbindelse med disses gennemførelse og til – i tilfælde af, at de ikke er effektive – at ændre dem i retning af en mere effektiv og produktiv forvaltning af ESI-fondene med henblik på at nå de tilsigtede mål;

11.  minder om, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 7 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 i 2016 – sammen med den årlige tekniske justering for 2017 – har gennemgået alle medlemsstaternes samlede tildelinger under samhørighedspolitikkens mål om "investeringer i vækst og beskæftigelse" for 2017-2020; bemærker, at konsekvensen af en tilpasning er en stigning på 4,6 mia. EUR i 2017-2020-lofterne for forpligtelser under udgiftsområde 1b; understreger betydningen af denne justering for 2017-budgettet.

12.  understreger den centrale rolle, som Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) spiller med hensyn til at mobilisere finansiering fra den private sektor og fra nye finansieringskilder til investeringer, som er afgørende for EU's konkurrenceevne og den økonomiske genopretning; påpeger, at der skal sikres bedre sammenhæng, synergi og komplementaritet mellem ESI-fondene, EFSI og andre EU-finansierede og nationale programmer med henblik på at nå Europa 2020-strategiens mål og sætte skub i investeringerne; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at øge synligheden af projekter under ESI-fondene og investeringer under EFSI samt andre EU-finansierede programmer;

13.  noterer sig Kommissionens forslag om oprettelse af "støtteprogrammet for strukturreformer" med en finansieringsramme på 142 800 000 EUR og understreger, at disse midler bør tildeles med henblik på at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed;

14.  understreger det vigtige bidrag, som samhørighedspolitikken leverer med hensyn til den effektive gennemførelse af kønsbudgettering; opfordrer Kommissionen til at støtte foranstaltninger for oprettelsen af passende instrumenter med henblik på at opnå ligestilling mellem kønnene, såsom incitamentsstrukturer, under anvendelse af strukturfondene for at tilskynde til kønsbudgettering ud fra et ligestillingsperspektiv på nationalt plan.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

8.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (1.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Peter Jahr

FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  noterer sig de foreslåede 58,9 mia. EUR i forpligtelser og beklager dybt dette fald på 5,7 % i forhold til 2016 (efter udligning af virkningerne af omprogrammeringen), og noterer sig de 55,2 mia. EUR i betalinger (+0,2 %) under budgetforslaget for 2017 til udgiftsområde 2;

2.  beklager, at der som følge af det loft over udgiftsområde 2, der er pålagt i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020, sandsynligvis i praksis vil ske en nedskæring i 2017 af udgifterne inden for vigtige kategorier af den fælles landbrugspolitik, herunder udvikling af landdistrikter og direkte betalinger og markedsforanstaltninger;

3.  beklager navnlig de foreslåede nedskæringer i forpligtelser og betalinger inden for udviklingen af landdistrikterne; beklager derfor dybt reduktionen i forpligtelser på 23,1 % og reduktionen i betalinger på 4,6 %; noterer sig, at de forhøjede beløb skyldes overførsel af forpligtelserne fra 2014 til regnskabsåret 2015 og 2016; understreger at finansieringen til udvikling af landdistrikterne under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) har en høj merværdi for økonomien og de offentlige tjenesteydelser i landdistrikterne i hele Unionen, herunder et reelt potentiale til at bevare og skabe nye arbejdspladser;

4.  glæder sig over støttepakken til landbrugerne, der blev bebudet i juli 2016, og mener, at det er et skridt hen imod bedre produktionsstyring; beklager ikke desto mindre, at den andel, der er afsat til foranstaltninger på EU-plan, er for lille i forhold til det beløb, der er afsat til de nationale rammebeløb, når produktionsstyringen skal varetages på EU-plan for at undgå risikoen for gennationalisering og opretholde lige konkurrencevilkår; mener, at der bør planlægges strukturelle foranstaltninger, og at de bør indarbejdes i budgetterne for de kommende år;

5.  fremhæver målene om at forbedre konkurrenceevnen og bæredygtigheden for Unionens landbrug og anmoder om, at der stilles ressourcer til rådighed til at opfylde disse mål; minder om landbrugspolitikkens potentiale med hensyn til jobskabelse, teknisk og social innovation og bæredygtig udvikling, især i landdistrikterne, hvor dette fremmer den regionale udvikling;

6.  fordømmer, at forpligtelserne og udgifterne forbundet med udvikling af landdistrikterne er blevet reduceret år efter år;

7.  konstaterer med beklagelse, at budgetforslaget for 2017 efterlader en kraftigt reduceret uudnyttet margen på 0,64 milliarder under udgiftsområde 2; insisterer på, at den afsatte margen til uforudsete udgifter på 0,65 milliarder forbliver under udgiftsområde 2, uagtet enhver nødsituation på andre budgetposter, for at kunne imødegå den fortsatte krise på landbrugsmarkederne og enhver mulig fremtidig krise samt hyppige prissvingninger; fremhæver, at det var en udenrigspolitisk beslutning, som førte til den russiske embargo, som efterfølgende har ramt landbrugerne hårdest og udløst krisen; fastholder derfor, at den samlede margen bibeholdes under udgiftsområde 2;

8.  bemærker, at landbruget i Unionen i stigende grad har været udsat for kriser i løbet af de senere år; opfordrer derfor Kommissionen til at genoverveje systemet med reserver til uforudsete udgifter og til at oprette et nyt instrument, der vil give mulighed for hurtig politisk indgriben i tilfælde af en krise, uden at dette har indflydelse på de årlige direkte betalinger;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til med særligt fokus på mejerisektoren rettidigt at overvåge landbrugsprodukternes prisvolatilitet, som har skadelige virkninger på landbrugernes indtægter, og til at reagere omgående og effektivt, når der er behov herfor, således at landbrugerne får mulighed for at bekæmpe denne prisvolatilitet direkte;

10.  understreger, at det er af afgørende betydning, at midler, der er øremærket til forskning inden for landbrugsfødevaresektoren, navnlig fra Horisont 2020-budgettet, forbliver fuldt ud tilgængelige til dette formål for at stimulere innovation inden for landbrugssektoren;

11.  beklager, at de foreslåede foranstaltninger ikke har nået målene fuldt ud; beklager de foreslåede nedskæringer i budgettet til interventioner på landbrugsmarkederne i forhold til 2016; vurderer, at der er brug for en fortsat økonomisk indsats for at bekæmpe krisen; anmoder Kommissionen om at forlænge hasteforanstaltninger, der vedrører både afsætningsvanskeligheder og konsekvenserne af den russiske embargo; er bekymret for, at yderligere markedsinterventioner vil blive nødvendige; mener, at der i forbindelse med alle foranstaltninger og interventioner bør tages større hensyn til forskellige medlemsstaters særlige karakteristika og behov

12.  fastholder, at medlemsstaterne omgående skal gennemføre et støtteprogram med det formål at mindske mælkeproduktion; mener, at medlemsstaterne bør koordinere deres foranstaltninger for at mindske konkurrencen mellem mælkeproducenter fra forskellige medlemsstater; mener, at den bedste måde at opnå en effektiv styring af produktionen vil være på EU-plan, hvorved der vil kunne sikres lige konkurrencevilkår;

13.  bemærker følgevirkningerne af afskaffelsen af mælkekvoterne og mener, at der er behov for forberedende foranstaltninger for at undgå skævheder på markedet efter afskaffelsen af sukkerkvoterne i september 2017;

14.  glæder sig over den fortsatte støtte til skolemælksordningen på 75 mio. EUR i budgetforslaget for 2017; afviser nedskæringerne på 20 mio. EUR til skolefrugt- og grønsagsordningen; gentager begge ordningers afgørende betydning for landbrugerne og medlemsstaterne og understreger deres vigtighed i betragtning af den aktuelle krise og niveauet af fejlernæring blandt børn i Unionen; opfordrer Kommissionen til at reducere bureaukratiet i begge ordninger;

15.  insisterer på, at enhver indtægt i EU's budget, der stammer fra formålsbestemte indtægter eller tilbagebetalinger fra uregelmæssigheder fra landbruget i 2015/2016, skal blive under udgiftsområde 2;

16.  glæder sig over forhøjelsen i producentorganisationernes driftsfonde; modsætter sig de massive nedskæringer i støtte til producentsammenslutninger til foreløbig anerkendelse; glæder sig over forlængelsen af ekstraordinære foranstaltninger til frugt- og grønsagssektoren specielt i lyset af krisen og den russiske embargo, som rammer producenterne hårdt; opfordrer til, at disse foranstaltninger forbliver i kraft, så længe den russiske embargo opretholdes, og til, at de udvides til at omfatte alle berørte afgrøde- og husdyrsektorer; gør opmærksom på, at mælkesektoren kræver særlig opmærksomhed, fordi den russiske embargo øger usikkerheden for producenterne ved at forværre det prisfald, der har fulgt efter kvoteordningens afskaffelse;

17.  glæder sig over de bevillinger, der er afsat til forskning og innovation vedrørende landbruget inden for rammerne af Horisont 2020, for at sikre tilstrækkelige forsyninger af sikre fødevarer af høj kvalitet og andre biobaserede produkter; fremhæver behovet for at prioritere projekter, der involverer primærproducenter;

18.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at midler, der tildeles reserven til kriser i landbrugssektoren i 2017-budgettet, og som efterfølgende ikke anvendes, forbliver under udgiftsområde 2 til det efterfølgende budgetår og anvendes til direkte betalinger til landbrugerne som fastsat i forordning (EU) nr.1306/2013; fremhæver behovet for at yde finansiel og teknisk støtte til genomlægning til de landbrugere, der er hårdest ramt af den aktuelle krise;

19.  insisterer på nødvendigheden af at stille midler til rådighed for at kompensere for de økonomiske tab, som landbrugerne lider under som følge af markedskriser eller af andre årsager; gentager nødvendigheden af at anvende de tilgængelige margener under udgiftsområde 2 til dette formål;

20. fremhæver behovet for at forhøje bevillingerne til bekæmpelse af kriser vedrørende plante- og dyresundhed, der i øjeblikket er på 20 mio. EUR, da dette ikke er tilstrækkeligt til at håndtere fornyet udbrud af sygdomme såsom xylella fastidiosa og fugleinfluenza, eller med fremkomsten af smitsom nodulær dermatitis, en ny smitsom sygdom der rammer kvægbesætninger, som allerede forekommer i Grækenland og Bulgarien og som truer en række andre lande; opfordrer til, at der øremærkes yderligere finansiering til at kompensere for de økonomiske tab, som landbrugere lider på grund af kriser på markedet eller sundhedsmæssige eller plantesundhedsmæssige kriser såsom xylella fastidiosa, navnlig inden for olivendyrknings- og olivenoliesektoren, til at optrappe de forebyggende foranstaltninger i Unionen, bekæmpe spredningen af denne ødelæggende sygdom samt til at omstrukturere sektoren og konsolidere den videnskabelige forskning i patogenet og dets bærere; gentager nødvendigheden af at anvende de tilgængelige margener under udgiftsområde 2 til dette formål; fastholder, at kompensation for udryddelse også bør omfatte genoprettelse af landbrugsøkosystemer, herunder af jorden, og etablering af en robust biologisk mangfoldighed, navnlig sikring af plantens eller dyrebestandens genetiske mangfoldighed, hvilket ideelt set indbefatter tolerance eller resistens over for sygdomme; mener, at enhver støtte, der ydes, bør have til formål at sikre afbalancerede og biologisk mangfoldige landbrugsøkosystemer og landskaber, der er mindre udsatte for fremtidige angreb; opfordrer Kommissionen og Rådet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at bekæmpe svækkelsen af disse markeder;

21.  er ikke enig i Kommissionens beslutning om at afsætte flere midler til frivillig koblet støtte, eftersom dette fører til markedsforvridning mellem medlemsstaterne på visse landbrugsmarkeder; er heller ikke enig i, at støtten til unge landbrugere bør beskæres;

22.  anmoder Kommissionen om at oprette markedsobservatorier for kød og andre produkter, der er berørt af prisvolatilitet, med henblik på at opstille en prognose og undgå overproduktion;

23.  glæder sig over den mindre stigning i de midler, der bevilges til støtte for biavl, og anmoder om, at der afsættes yderligere midler hertil, eftersom Parlamentet hele tiden har anset biavl for at være en prioritet for fremtidens landbrug og for bevarelsen af biodiversiteten;

24.  kræver, at Kommissionen holder øje med landbrugsprodukternes betydelige prisvolatilitet, som har negative følger for landbrugernes indtægter, og at Kommissionen griber hurtigt og effektivt ind, når det er nødvendigt;

25.  slår til lyd for, at målene om at forbedre europæisk landsbrugs konkurrenceevne og bæredygtighed bibeholdes, og anmoder om, at der stilles ressourcer til rådighed til at opfylde disse mål;

26.  protesterer mod Kommissionens beslutning om at udskyde fremlæggelsen af sit budgetforslag for 2017 med mere end en måned på grund af den britiske folkeafstemning, idet dette forstyrrer budgetproceduren betydeligt.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

30.8.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso


UDTALELSE fra Fiskeriudvalget (1.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Nils Torvalds

FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at målene for den fælles fiskeripolitik kun kan nås effektivt, hvis der er et tilstrækkeligt budget; påpeger, at budgettet er koncentreret omkring sektion III og afsnit 11 "Maritime anliggender og fiskeri"; bemærker, at hovedparten af budgettet er samlet under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som har begrænsede midler til rådighed sammenlignet med andre EU-fonde og de obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og aftaler om bæredygtigt fiskeri, og at det er afgørende at holde igen med de konstante nedskæringer i bevillinger, der foretages på denne budgetpost, for at sikre at forventningerne med hensyn til udvidelse af netværket af aftaler med tredjelande opfyldes;

2.  understreger nødvendigheden af, at Unionens budget afspejler de erklærede politiske mål for beskæftigelse, virksomheder og iværksætteraktiviteter; understreger, at fiskeri og maritime anliggender også er områder, hvor der skabes job og vækst, og at de bidrager aktivt til regionaludvikling og forvaltning af naturressourcer;

3.  fremhæver den betydning, som fiskeriets sociale og økonomiske dimension har for lokalsamfundene og visse hav-, kyst- og øregioner, der er særlig afhængige af fiskeri; anerkender nødvendigheden af at opretholde tilstrækkelige finansielle bestemmelser for at gøre det muligt for kystnære, ikke-industrielle flådesektorer at opnå finansiering;

4.  understreger, at fiskeri og maritime anliggender har en vigtig økonomisk, social og miljømæssig dimension, og at de spiller en afgørende rolle i den blå økonomi;

5.  understreger, at den fælles fiskeripolitik også bidrager til social samhørighed i regioner i den yderste periferi og øer, der ligger ud for kysten; påpeger, at fiskerivirksomheder i disse regioner i nogle tilfælde er tynget af yderligere omkostninger og navnlig derfor bør anerkendes og støttes i overensstemmelse med artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i lighed med regioner, der lider af alvorlige og permanente naturlige eller demografiske handicap, i overensstemmelse med artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.  understreger, at gennemførelsen af den nye fælles fiskeripolitik indebærer et paradigmeskift inden for fiskeriforvaltning for såvel medlemsstaterne som for fiskere, og minder i denne forbindelse om de vanskeligheder, der er opstået i tidligere regnskabsår, hvor bevillingerne blev skåret ned;

7.  påpeger, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiel støtte uden nedskæringer af bevillingerne til kontrol med fiskeriaktiviteterne og investeringerne om bord og i havnene for at sikre og fremme gennemførelsen af landingsforpligtelsen;

8.  understreger, at moderniseringen af fiskerikontrolpolitikken kun kan gennemføres ved at modernisere dens redskaber, hvilket ikke kan gøres uden at forhøje dens budget;

9.  understreger betydningen af at tilvejebringe tilstrækkelige midler og i det mindste bibeholde de bevillinger, der i det indeværende regnskabsår er afsat til indsamling af data, der er en vigtig opgave for at gøre det muligt at træffe rationelle og videnskabeligt baserede beslutninger om fiskeripolitiske spørgsmål;

10.  understreger nødvendigheden af at investere i analyse og udbredelse gennem hele forsyningskæden af viden om og forståelse af de økonomiske aspekter ved fiskeriet og akvakulturmarkedets økonomiske aspekter, hvorfor det skal sikres, at der i budgetposten for markedskendskab afsættes tilstrækkelige midler i forpligtelsesbevillinger, som er nødvendige for at dække de forventede udbetalinger;

11.  understreger behovet for at prioritere projekter, der fokuserer på jobskabelse (specielt gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet), innovative projekter, på at diversificere lokale økonomier for at øge værdien af deres fiskeriaktiviteter – ved for eksempel at fremme varemærkning eller fiskeriturisme – og på beskyttelse og genopretning af fiskebestande og maritime økosystemer;

12.  gør ungdomsbeskæftigelsen i denne sektor til en politisk prioritet; understreger, at det er medlemsstaternes ansvar at gøre deres yderste for at gøre det lettere for unge at få adgang til de forskellige beskæftigelsestyper inden for fiskeri ved at gøre brug af alle de redskaber, som de har til rådighed, herunder strukturfondene;

13.  påpeger, at regnskabsåret 2017 under hensyntagen til, at gennemførelsen af Unionens budget for 2017 vil falde sammen med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020, er et passende tidsrum for at sikre, at Unionen gives tilstrækkelige midler til effektivt at håndtere interne og eksterne foranstaltninger og afsætte de nødvendige bevillinger for at opfylde den fælles fiskeripolitiks finansieringsbehov;

14.  minder om, at blandet fiskeri i stort tal vil blive ramt af landingsforpligtelsen for udsmid pr. 1. januar 2017, og opfordrer i denne forbindelse til, at der oprettes en særlig budgetpost for bistand med henblik på at opfylde denne forpligtelse for at beskytte og fremme forskning i og udvikling af fiskeredskabernes selektivitet;

15.  påpeger, at alle de operationelle programmer vedrørende fiskeri for nylig er blevet vedtaget af medlemsstaterne, og at Kommissionen og de nationale myndigheder i regnskabsåret 2017 dermed bør fremskynde indsatsen for at sikre rettidig gennemførelse af de pågældende projekter; mener, at der i Unionens budget bør være et passende niveau af betalingsbevillinger og forpligtelsesbevillinger for at forhindre betalingsproblemer og finansielle nedskæringer for fiskeriforanstaltninger;

16.  gentager sin opfordring til Kommissionen om hvert år at sende Parlamentet en statusrapport med alle forpligtelser og betalinger opdelt efter medlemsstat for at sikre overholdelse af lofterne i EHFF;

17.  opfordrer GD MARE til i forbindelse med partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri nøje at overvåge den sektorspecifikke støtte ved at gøre brug af detaljerede matricer baseret på de oplysninger, der er indeholdt i projektarkiverne;

18.  minder om, at EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) kun kan varetage sin rolle, hvis det tildeles tilstrækkelige tekniske, økonomiske, menneskelige og finansielle ressourcer; opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelig finansiering til de bevillinger, der er afsat til EFCA, for at sætte det i stand til at udføre sine nye opgaver under den reformerede fælles fiskeripolitik, som det er blevet tildelt i forslaget om en europæisk grænse- og kystvagtpakke; minder om behovet for at undtage alle de stillinger i agenturer, som beskæftiger sig med migrationskrisen, fra målet om nedbringelse af personalet med 5%;

19.  anbefaler en forhøjelse af EFCA's budget for at gøre det i stand til at udføre de nye opgaver, som er blevet det pålagt som led i den europæiske grænse- og kystvagtpakke.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

31.8.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Ian Duncan, Czesław Hoc, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (6.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Bogdan Andrzej Zdrojewski

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Kommissionens forsinkede fremlæggelse af budgetforslaget for 2017 i væsentlig grad forstyrrer Parlamentets arbejde; er af den opfattelse, at sådanne forsinkelser bør undgås i fremtiden;

2.   glæder sig over de foreslåede forhøjelser i budgetforslaget for 2017 til programmerne Erasmus+, Et Kreativt Europa og Europa for borgerne; understreger, at investeringer i disse politikområder kan bidrage til Europa 2020-strategiens mål om at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til EU's ungdomsstrategis mål om aktiv deltagelse og integration af unge i samfundet og repræsenterer en strategisk investering i mennesker som en afgørende forudsætning for vækst og fremgang, hvis de er tilstrækkelig målrettede;

3.  glæder sig over undertegnelsen af aftalen om iværksættelsen af Et Kreativt Europas finansielle garantifacilitet, som er et af de centrale midler til forbedring af adgangen til lånefinansiering for SMV'er og organisationer, der arbejder inden for den kulturelle og kreative sektor, og et af de centrale midler til at sikre den nødvendige fair aflønning af indholdsskabere; glæder sig over initiativet til en ordning med integreret uddannelse, som garantifaciliteten har tilbudt banker og finansielle formidlere; anbefaler på det kraftigste, at der træffes alle de nødvendige foranstaltninger i løbet af 2016, således at garantifaciliteten kan blive fuldt operationel så hurtigt som muligt;

4.   understreger, at Unionens programmer inden for kultur, uddannelse, ungdom og medborgerskab giver additionalitet og synergier med integrationspolitikkerne for indvandrere og flygtninge; opfordrer derfor EU-institutionerne til at reagere med passende stigninger i finansieringen af programmer, der forvaltes direkte, som f.eks. Et Kreativt Europa, og i de relevante budgetposter i struktur- og investeringsfondene;

5.   gentager, at det er overbevist om, at kapitlet om ungdom i Erasmus + er et karakteristisk mobilitetsprogram for læring, der udstyrer de unge med de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at imødegå nye udfordringer; understreger, at dette kapitel skal modtage 10 % af programmets samlede budget som anført i basisretsakten;

6.   bemærker, at der i lyset af de nye samfundsmæssige udfordringer for Europa er behov for at styrke en europæisk tilgang til imødegåelse af fælles europæiske udfordringer ved at støtte storstilede innovationsprojekter inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender foretaget af netværkene af europæiske civilsamfund;

7.   beklager, at der ikke er medtaget yderligere forpligtelsesbevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i budgetforslaget for 2017; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at ordningen videreføres i 2017;

8.   påpeger, at 2017 markerer 30-året for Erasmus-programmet; opfordrer derfor til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at anvende denne festlige lejlighed til promovere programmets fordele for Europa og dets borgere yderligere; opfordrer endvidere til en omfattende inddragelse af forskellige aktører, herunder ungdomsorganisationer og andre uddannelsesudbydere, for at nå ud til et bredt europæisk publikum;

9.   noterer sig, at Kommissionen ikke har fastsat en margen for yderligere forhøjelser, som gør det muligt at finansiere pilotprojekter og forberedende foranstaltninger under udgiftsområde 3; bemærker, at der er en margen under udgiftsområde 1a; understreger potentialet i pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som redskaber til at teste tiltag på EU-politikområder og til lancering af nye initiativer, som kan udvikle sig til at blive faste EU-aktiviteter;

10.  fremhæver, at en effektiv kommunikationspolitik skal styrke mediepluraliteten og troværdigheden og fremme en reel dialog med borgerne, som skal understøttes af passende bestemmelser i budgetforslaget; minder med dette in mente om den positive rolle, som udfyldes af paneuropæiske netværk bestående af lokale og nationale medier, såsom Euranet Plus, og opfordrer til at indføre en budgetgaranti, som kan sikre dets igangværende aktiviteter og en stabil finansiering;

11.  understreger betydningen af kulturelt diplomati hvad udviklingen i migrations- og flygtningekrisen og terrortruslen angår; glæder sig over Kommissionens fælles meddelelse med titlen "Hen imod en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser"; bemærker i denne forbindelse, at det med henblik på at gøre kulturen til et effektivt redskab for Unionens udenrigspolitik og gøre EU til en stærkere global aktør er nødvendigt at sikre tilstrækkelige bevillinger;

12.  bemærker, at det er nødvendigt at afsætte de nødvendige budgetmidler til forberedelsen af gennemførelsen af det europæiske år for kulturarv i 2018.

13.  fremhæver betydningen af statistisk forskning og adgang til sammenlignelige dataressourcer, der giver mulighed for en effektiv overvågning og analyse af de kulturelle, økonomiske og samfundsmæssige virkninger af politikkerne inden for kultur og uddannelse; minder i denne forbindelse om nødvendigheden af at afsætte tilstrækkelige ressourcer til dette formål.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

5.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Rosa D’Amato, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Martina Michels, Hannu Takkula

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Gerolf Annemans, Raymond Finch


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (2.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Monica Macovei

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne på 5,4 % og af betalingsbevillingerne på 25,1 % under udgiftsområde 3 i EU-budgettet i forhold til 2016-budgettet; glæder sig over, at der i budgettet for 2017 lægges vægt på at afsætte tilstrækkelige midler til at tackle migrationskrisen på en effektiv måde; støtter Kommissionens tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed til at tackle og kontrollere EU's ydre grænser på en effektiv måde, styrke sikkerheden i og uden for Unionen, sikre praktisk støtte til medlemsstaterne i forbindelse med modtagelse af personer, der har behov for international beskyttelse, og om at behandle de grundlæggende årsager til migrationsstrømmene i oprindelses- og transitlandene; påpeger imidlertid, at de 5,2 mia. EUR, der i 2017 er programmeret for udgiftsområde 3 og 4 med henblik på at tackle udfordringer i forbindelse med flygtninge- og migrationskrisen og den alvorlige trussel mod europæiske borgeres sikkerhed som følge af grov organiseret kriminalitet, terrorisme og internetkriminalitet, som er af en kompleks og grænseoverskridende karakter, udgør mindre end 3,5 % af Unionens samlede budget, hvilket ikke er ret meget i betragtning af den eksistentielle betydning, som dette har for Unionen; mener, at Unionen bør udvise solidaritet med mennesker, som befinder sig i reel nød; mener, at bevarelsen af Unionens grundlæggende værdier, såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne, bør tildeles passende finansiering;

2.  opfordrer til, at der foretages en revision af lofterne for udgiftsområde 3 og 4 i Kommissionens midtvejsgennemgang af FFR med henblik på at opnå en mere robust, fleksibel og bæredygtig løsning på de igangværende humanitære og migrationsmæssige udfordringer fra 2017 og frem; anmoder om, at finansforordningen og procedurerne forenkles, om en retfærdig, gennemsigtig og ansvarlig fordeling af midlerne samt om kontrol af anvendelsen af EU-midlerne;

3.  understreger, at Unionens nuværende indsats for at håndtere flygtninge- og migrationsstrømme på passende vis bør tilpasses de specifikke behov og sårbarheder, som det stigende antal fordrevne kvinder og piger står overfor; opfordrer til, at der øremærkes humanitære midler til at sikre en tværsektoriel tilgang, herunder passende gennemførelse af minimumsstandarderne for livreddende seksuelle og reproduktive sundhedstjenester, forebyggelse og reaktion på seksuel og kønsbaseret vold samt uddannelse af socialarbejdere og sundhedspersonale langs hele den europæiske flygtningerute under såvel udgiftsområde 3 som udgiftsområde 4;

4.  forventer, at migrationsstrømmene vil fortsætte som følge af den politiske ustabilitet og konflikter i mange regioner; glæder sig over Kommissionens meddelelse om oprettelsen af en ny ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration; opfordrer til, at forslagene gennemføres hurtigt med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til migration under fuld overholdelse af de værdier, som EU bygger på;

5.  erindrer om, at en retfærdig og gennemsigtig fordeling af midlerne mellem de forskellige målsætninger for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden var en prioritet for Parlamentet under forhandlingerne, der førte frem til vedtagelsen af denne fond; opfordrer derfor Kommissionen til at forhøje antallet af budgetposter under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden for at gøre det lettere at gennemskue, hvordan de finansielle midler, der afsættes til de forskellige målsætninger og dermed til disse budgetposter, vil blive anvendt; opfordrer især Kommissionen til i alle fremtidige budgetforslag at holde udgifterne til styrkelse af retfærdige hjemsendelsesstrategier adskilt fra udgifterne til lovlig migration og til fremme af effektiv integration af tredjelandes statsborgere, således som det blev foreslået i udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om 2015-budgettet(1);

6.  glæder sig over anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet og margenen til uforudsete udgifter under udgiftsområde 3 med et beløb på 1,7 mia. EUR, men er bekymret over, at der ikke længere er mulighed for yderligere fleksibilitet i 2017; bemærker, at foranstaltninger under udgiftsområde 4 kun delvist finansieres over Unionens budget; opfordrer medlemsstaterne til at leve op til deres tilsagn og Kommissionen til i så høj grad som muligt at støtte gennemførelsen af aftaler;

7.  glæder sig over oprettelsen af et beredskabskoordinationscenter for terrorofre (2 mio. EUR), som bør kunne overvinde hindringer, såsom ringe kundskaber og dårlig kompetenceudvikling, ved at samle vigtige operationelle eksperter, advokater for ofre og organisationer fra hele Europa for at klarlægge de vigtigste prioriteringer og emner for terrorofre og levere en koordineret støtte til terrorofre på tværs af grænserne med henblik på at råde over en passende offerorienteret tilgang i alarmberedskabsinfrastrukturen;

8.  er bekymret for, hvorvidt oprettelsen af finansielle instrumenter uden for EU-budgettet kan true dets ensartethed og omgår budgetproceduren, som kræver Europa-Parlamentets deltagelse og kontrol;

9.  glæder sig over finansieringen af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (1,6 mia. EUR) og af Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) (0,7 mia. EUR); mener, at denne forhøjelse bidrager til behovet for at sikre en retfærdig og gennemsigtig fordeling af de årlige midler mellem fondenes forskellige programmer og målsætninger; støtter den samlede finansiering (3 mia. EUR) til oprettelsen af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, det nye ind- og udrejsesystem, det nye fælles europæiske asylsystem og til oprettelsen af det instrument, der giver mulighed for hurtig og effektiv humanitær bistand inden for Unionen;

10.  mener, at Frontex bør sikre, at Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder modtager passende ressourcer og personale til at oprette en klagemekanisme og til at videreudvikle og gennemføre agenturets strategi om at overvåge og sikre beskyttelsen af grundlæggende rettigheder;

11.  understreger, at det – selv om de budgetmæssige ressourcer og antallet af stillinger i den europæiske grænse- og kystvagt anses for at være tilstrækkelige på nuværende tidspunkt – vil være nødvendigt at overvåge agenturets operationelle ressourcer og personale nøje i fremtiden med henblik på at sikre, at det ikke sakker agterud; foreslår, at lønklasserne for de midlertidige stillinger øges for at kunne håndtere den komplekse karakter af de nye opgaver, der pålægges agenturet i den reviderede forordning;

12.  anerkender, at de af Kommissionen foreslåede budgetmidler og personale til EASO opfylder agenturets behov; understreger vigtigheden af, at disse midler og personaleniveauet ikke skæres ned, og mener, at disse midler og personaleniveauet bør revideres, i tilfælde af at der opstår en ny situation med øget migranttilstrømning;

13.  støtter forhøjelsen af budgettet for de effektive RIA-agenturer, navnlig de agenturer, der beskæftiger sig med migration og sikkerhed, og anmoder om, at de udelukkes fra målet om at gennemføre en reduktion på 5 % af EU-personalet; understreger, at relevante agenturer skal tildeles tilstrækkelige ressourcer og personale, når deres mandater udvides; glæder sig over den indsats, som Europols europæiske center til bekæmpelse af IT-kriminalitet (EC3) gør for at bekæmpe seksuel udnyttelse af børn på internettet og påpeger, at der er behov for flere menneskelige ressourcer på dette område; understreger behovet for at foretage passende justering af de finansielle midler med henblik på at støtte Eurojust, som står over for en hastigt stigende arbejdsbyrde på områder, såsom f.eks. bekæmpelse af terrorisme, IT-kriminalitet, menneskesmugling og andre former for grov grænseoverskridende kriminalitet; anmoder om en mere detaljeret forklaring på budgetforhøjelsen på 92 % til eu-LISA – svarende til 73 mio. EUR – til ind- og udrejsesystemet og til revisionen af Dublinbestemmelserne samt om en forklaring på bevillingsfordelingen mellem eu-LISA's budget og fonden for intern sikkerhed;

14.  understreger, at det er vigtigere end nogensinde, at medlemsstaterne har en samordnet tilgang til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, terrorisme, cyberkriminalitet og anden grov kriminalitet med en grænseoverskridende dimension; er af den opfattelse, at der bør tildeles yderligere ressourcer til uddannelse på EU-plan i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde, navnlig for så vidt angår de aktiviteter, der udføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og understreger, at Eurojust og Europol skal have passende midler til at kunne fungere hensigtsmæssigt, herunder til at investere i nye teknologier; understreger navnlig Europols behov for tilstrækkelige menneskelige og tekniske ressourcer; mener, at der er behov for at oprette yderligere stillinger med henblik på bl.a. at forbedre identificeringen af ofre, ødelægge de organiserede netværk af personer, der begår seksuelle overgreb, og fremskynde opdagelse, efterforskning og tiltalerejsning i forbindelse med online- og offlinemisbrugsmateriale;

15.  er i denne forbindelse meget bekymret over uledsagede mindreåriges sårbarhed, eftersom de kræver særlig behandling, og over unge kvinder under migrationskrisen; understreger den vanskelige situation, som uledsagede mindreårige befinder sig i i flygtningelejre, hvor de er potentielle ofre for misbrug og menneskehandel, og opfordrer til at anvende nødfondene til at udarbejde passende redskaber med henblik på at forbedre den nuværende situation hurtigst muligt; mener, at det er vigtigt at styrke midlerne til rådgivningstelefoner for børn med henblik på at forebygge og beskytte forsvundne børn;

16.  glæder sig over de yderligere ressourcer, der er afsat til, at Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) kan udvikle den europæiske database over nye narkotiske stoffer; opfordrer Kommissionen til at sikre, at EONN i forbindelse med budgetplanlægningen tildeles de ressourcer, som er nødvendige for gennemførelsen af den påtænkte lovændring af EONN's grundforordning vedrørende systemet for tidlig varsling og risikovurdering af nye psykoaktive stoffer;

17.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) tildeles tilstrækkelige midler til at kunne udføre de yderligere opgaver, som det har fået tildelt i henhold til EU-lovgivningen, især via direktivet om net- og informationssikkerhed, og til at kunne udføre opgaverne i forbindelse med forebyggelsen og bekæmpelsen af cyberkriminalitet;

18.  bemærker forhøjelsen af budgetposterne "Sikring af beskyttelsen af rettigheder og bemyndigelse af borgerne" og "Fremme af ikke-forskelsbehandling og lighed" som et led i programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og forventer, at Kommissionen udarbejder nye indkaldelser af forslag, navnlig med henblik på at sikre den højest mulige grad af beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, herunder i det digitale miljø, og for at støtte lokale aktører, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Unionen, f.eks. gennem oprettelse af en fond for organisationer, der giver tilskud til demokratifremme;

19.  mener, at der ikke er nogen direkte forbindelse mellem migration og terrorisme i Europa; anmoder om nye midler til bekæmpelse af radikalisering af unge i Unionen; er af den opfattelse, at dette kan opnås ved at fremme integration og bekæmpe diskrimination, racisme og fremmedhad; opfordrer til, at der afsættes specifikke midler til at tackle den voksende homofobi og transfobi i medlemsstaterne; opfordrer til at støtte projekter, der har til formål at styrke kvinders og pigers stilling i de mest berørte befolkningsgrupper;

20.  gentager sin opfordring til, at der afsættes specifikke midler til at tackle den voksende antisemitisme, islamofobi, afrofobi og romafjendtlighed i medlemsstaterne; opfordrer navnlig til, at Unionen støtter projekter, der tilsigter at styrke kvinders og pigers stilling fra de berørte samfund, således som det blev foreslået i LIBE-Udvalgets udtalelse om 2016-budgettet(2);

21.  understreger behovet for at øge Unionens budget for politikker vedrørende ligestilling og bekæmpelsen af kønsbaseret vold; anmoder Kommissionen om at præcisere nedskæringen af bevillingerne til Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem mænd og kvinder;

22.  opfordrer til at styrke EONN i forbindelse med den planlagte vedtagelse af forordningen om nye psykoaktive stoffer, som medfører yderligere opgaver for agenturet;

23.  understreger vigtigheden af programmet for retlige anliggender, som skal bidrage til den videre udvikling af det europæiske retlige område og forbedre anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse; opfordrer Unionen til at støtte uddannelsesaktiviteter og opmærksomhedsskabende aktiviteter, der har til formål at lette adgangen til domstolsprøvelse for alle europæere samt fremme og støtte ofres rettigheder, navnlig ofre for menneskehandel og kønsbaseret vold;

24.  opfordrer til, at Unionens midler til udvikling og humanitær bistand ikke knyttes til partnerlandenes kapacitet og/eller vilje til at samarbejde om migrationskontrol, f.eks. gennem tilbagetagelsesklausuler;

25.  insisterer på, at projekter, som strider mod de grundlæggende rettigheder for migranter og giver legitimitet til diktatoriske regimer, ikke bør støttes;

26.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at midler inden for rammerne af de to fonde på området indre anliggender tildeles forskellige politikområder på en måde, som fuldt ud tager højde for EU's og medlemsstaternes forpligtelse til at beskytte og sikre migranternes menneskerettigheder; mener, at projekter, der strider mod de grundlæggende rettigheder for migranter, ikke bør støttes; mener samtidig, at EU-midler bør anvendes til proaktivt at støtte en rettighedsbaseret tilgang til migration.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

31.8.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

6

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Daniele Viotti, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Amjad Bashir, Fabio Massimo Castaldo, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Elisabetta Gardini, Danuta Jazłowiecka, Georg Mayer, Maria Noichl, Keith Taylor, Marco Valli

(1)

Punkt 12 i Europa-Parlamentets udtalelse om budgettet for 2015.

(2)

Punkt 12 i Europa-Parlamentets udtalelse om budgettet for 2016.


UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (6.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: György Schöpflin

FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.   bemærker Kommissionens foreslåede forhøjelse af bevillinger til udgiftsområde 3 med 5,4 % i forpligtelsesbevillinger og 25,1 % i betalingsbevillinger i forhold til 2016-budgettet; glæder sig over, at denne forhøjelse er 1,8 mia. EUR højere, end hvad der oprindeligt var programmeret for året, for at reagere på migrationsudfordringen; bemærker, at Kommissionen ikke efterlader nogen margen under udgiftsområde 3, og foreslår anvendelsen af 520 mio. EUR fra fleksibilitetsinstrumentet og 1 164,4 mio. EUR fra margenen til uforudsete udgifter for at reagere på den nuværende asyl- og migrationskrise;

2.  glæder sig navnlig over den foreslåede forhøjelse med 4,3 % i forpligtelsesbevillinger og 10,7 % i betalingsbevillinger til programmet "Europa for Borgerne" i forhold til 2016-budgettet, da dette program bidrager til at skabe et aktivt demokratisk medborgerskab på EU-plan, inddrage unge og ældre i Unionen og øge borgernes viden om Unionens politik, historie og mangfoldighed;

3.  bemærker, at Kommissionen foreslår, at der afsættes et beløb på 840 000 EUR i forpligtelsesbevillinger til den særlige budgetpost under det europæiske borgerinitiativ (ECI), der blev oprettet sidste år, og fremhæver behovet for tilstrækkelige finansielle midler til fremme af brugen af dette instrument, da det er et værdifuldt værktøj for deltagelsesdemokrati;

4.   understreger betydningen af at videreudvikle værktøjer til styrkelse af elektronisk regeringsførelse, elektronisk forvaltning, elektronisk afstemning og elektronisk deltagelse og af at fremme digitalt borgerskab og digitale EU-borgerskabsrettigheder ved at udvikle online "borgerskabsaktiviteter", som styrker åbenhed, ansvarlighed, reaktionsvilje, engagement, diskussion, inddragelse, adgang, medvirken, nærhed og social samhørighed;

5.  glæder sig over den øgede finansiering til kommunikation i Kommissionens repræsentationer, borgerdialoger og partnerskabsaktioner med bevillinger for 2017, som udgør 17,036 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 14,6 mio. EUR i betalingsbevillinger, da disse vedrører initiativer med henblik på at nå ud til Europas borgere, vinde deres tillid og fremme deres forståelse af Unionens politik og aktiviteter;

6.  understreger, at det er nødvendigt at tildele sekretariatet for det fælles åbenhedsregister tilstrækkelige og hensigtsmæssige administrative og økonomiske ressourcer, så det kan varetage sine opgaver efter vedtagelsen af den nye interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

5.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux, Viviane Reding, Helmut Scholz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Claudiu Ciprian Tănăsescu


UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (6.9.2016)

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

(2016/2047(BUD))

Ordfører for udtalelse: Viorica Dăncilă

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at de årlige budgetprocedurer ifølge en fælles erklæring fra november 2013 fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen skal integrere kønsspecifikke elementer; der henviser til, at kønsbudgettering ikke er blevet konsekvent anvendt af nogen af EU's institutioner;

B.  der henviser til, at Daphne-programmet har spillet en grundlæggende rolle i bekæmpelsen af vold mod børn, unge mennesker og kvinder i EU ved at finansiere oplysningskampagner og projekter, som rækker ud til de mest udsatte, og til, at Parlamentet gentagne gange har anmodet om at sikre, at Daphne-programmernes profil forbliver så høj som mulig;

C.  der henviser til, at Parlamentet tidligere har opfordret til en forøgelse af Det Europæiske Ligestillingsinstituts (EIGE) personale med henblik på at opfylde dets nye opgave som det europæiske center for overvågning af kønsbaseret vold;

D.  der henviser til, at den økonomiske recession i 2008 førte til, at medlemsstaterne i stigende grad anvendte økonomiske stramninger med det formål at stabilisere økonomien;

1.  glæder sig over, at ligestilling integreres som et tværgående politikmål for EU-budgettet i EU-midlerne og programmerne; minder om, at beslutninger vedrørende udgifter og indtægter har forskellig indvirkning på kvinder og mænd; understreger derfor, at kønsbudgettering er et vigtigt redskab i bekæmpelsen af uligheder mellem kønnene; opfordrer indtrængende til, at der vedtages kønsbudgettering i såvel EU’s som i de nationale strategier for mere effektiv fremme af ligestilling, herunder kvantificerbare budgetbevillinger, kønsspecifikke konsekvensvurderinger om de forskellige konsekvenser, som forbrugsrelaterede beslutninger har på kvinder og mænd, samt resultatindikatorer, med det formål at rette op på skævhederne mellem mænd og kvinder; opfordrer desuden til den størst mulige gennemsigtighed med hensyn til de midler, der afsættes til ligestilling;

2.  opfordrer til at anvende det "resultatorienterede budget" som en mulighed for at sikre, at hver eneste euro, der anvendes på budgettet, bidrager til at opnå de integrerede fordele af ligestilling;

3.  fremhæver, at beskæftigelse, vækst og investeringer fortsat er de overordnede prioriteter for EU’s budget for 2017; henleder opmærksomheden på de eksisterende kønsrelaterede mål i Europa 2020-strategien, nemlig at øge beskæftigelsesfrekvensen blandt kvinder fra de nu kun 63,5% til 75 %, opnå lige løn for kvinder og mænd, ligestilling i sammensætningen af nationale parlamenter samt lige så mange kvinder som mænd i større selskabers bestyrelser, hvilket alt sammen er mål, som vi er langt fra at nå;

4.  understreger, at det er nødvendigt i tilstrækkelig grad at finansiere foranstaltninger under de europæiske struktur- og investeringsfonde, der fremmer og støtter uddannelse af god kvalitet, beskæftigelsesegnethed og jobskabelse for kvinder og piger, med henblik på at forbedre deres muligheder for gode tilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, lærlingeuddannelse eller praktikophold; bemærker, at der bør afsættes flere midler til kvinder og piger, som gerne vil starte deres egen virksomhed og til iværksætteri;

5.  opfordrer til, at der afsættes midler fra EU’s fonde til at fremme kvinders rettigheder og ligestilling gennem uddannelse og sundhedsydelser, navnlig tjenesteydelser vedrørende den seksuelle og reproduktive sundhed og de dermed forbundne rettigheder, samt styrkelse af piger og kvinders politiske repræsentation;

6.  opfordrer til, at budgettet for 2017 gør brug af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og Den Europæiske Socialfond (ESF) til at finansiere tilgængelige og økonomiske overkommelige pasningsordninger af høj kvalitet i områder, hvor der er mangel herpå, med henblik på at nå Barcelona-målene og bidrage til at afstemme balancen mellem arbejdsliv og privatliv;

7.  fremhæver, at kønsmæssig opdeling er en af de vigtigste faktorer bag EU’s lønforskel mellem mænd og kvinder (16,1 % i 2014) og som følge heraf bag EU’s gennemsnitslige pensionsforskel (40,2 % i 2014); bemærker i denne forbindelse, at der bør afsættes flere midler til at øge kvinders deltagelse på områder, hvor de på nuværende tidspunkt er underrepræsenterede, såsom inden for videnskab, teknologi, ingeniørarbejde, matematik og IKT, som et redskab til at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder, øge kvinders økonomiske uafhængighed og løfte deres stilling på arbejdsmarkedet;

8.  bemærker, at finanskrisen har ført til nedskæringer i de offentlige tjenester og ydelser i medlemsstaterne; bemærker, at disse nedskæringer rammer kvinder hårdest; fremhæver den øgede finansielle usikkerhed som følge af ikkestandardiserede beskæftigelsesformer og midlertidige kontrakter og bemærker, at flere ældre kvinder og enlige mødre lever i fattigdom; opfordrer derfor til, at budgettet for 2017 gør brug af ESF på tværs af medlemsstaterne ved at investere i afstemning af balancen mellem arbejdsliv og privatliv med henblik på at hjælpe flere kvinder i arbejde og forbedre deres socioøkonomiske situation; opfordrer til en konsekvent anvendelse af kønsbudgettering;

9.  bemærker, at budgettet for 2017 forsøger at give et effektivt europæisk modsvar på migrationsudfordringen; understreger, at det er nødvendigt at bevilge midler til at yde specifik bistand, fremme integration, sikre lægebehandling, herunder adgang til sikre aborter for kvinder og piger, der er ofre for voldtægt under væbnede konflikter, og til at overvåge situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU, herunder forbedring af færdigheder, fleksibel sprogundervisning, uddannelse, sundheds- og børnepasningsordninger af høj kvalitet for at hjælpe kvindelige flygtninge med at integrere sig i deres værtslande; mener især, at der bør indføres skræddersyede faciliteter med henblik på at skabe egnede områder for mødre og børn, og at der bør rettes særlig opmærksomhed mod kvinder og piger, der er ofre for vold, herunder kvindelig kønslemlæstelse;

10.  beklager, at Daphne-programmet ikke længere betragtes som et selvstændigt udgiftsområde; glæder sig over den lille forhøjelse i de planlagte bevillinger til det Daphne-specifikke mål under programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab; minder om, at de planlagte bevillinger ikke når op på niveau med den foregående programmeringsperiode; understreger behovet for tilstrækkelig finansiel støtte til og synlighed for Daphne og for de bevilgede midler, som skal bruges fuldstændigt og effektivt; understreger vigtigheden af, at midlerne fra Daphne-programmet på en gennemsigtig måde når frem til de græsrodsorganisationer i medlemsstaterne, som har erfaring med ofre og udsatte personer, samt at de anvendes til proaktive oplysningskampagner;

11.  opfordrer til, at der iværksættes flere foranstaltninger, som er direkte rettet mod ugunstigt stillede grupper af kvinder, ved at investere i offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet og navnlig ved at garantere tilvejebringelse af tilstrækkelige kvalitetstjenesteydelser for børnepasning, ældrepleje og pleje af andre plejekrævende personer, og kræver reel budgetmæssig gennemsigtighed for så vidt angår de midler (ESF, Progress, Daphne), der tildeles ligestillingspolitikkerne;

12.  opfordrer til, at der vedtages strategier for mere effektiv fremme af ligestillingen mellem mænd og kvinder; understreger, at det er nødvendigt at øremærke øget finansiering til bekæmpelse af alle former for vold og diskrimination mod kvinder og piger;

13.  beklager den foreslåede nedskæring i EIGE's personale; gentager sin tidligere opfordring om, at afsætte yderligere finansielle ressourcer og medarbejdere til EIGE, således at det kan udfylde sin nye og supplerende rolle som EU’s overvågningscenter kønsbaseret vold, således som Europa-Parlamentet har opfordret til;

14.  beklager de foreslåede nedskæringer af bevillingerne til humanitær bistand (HUMA) og udviklingssamarbejde (DCI), eftersom disse er af særlig vigtighed for kvinder og ligestilling.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Clare Moody, Julie Ward

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Emilian Pavel


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Afzal Khan, Claudia Țapardel, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto, Lynn Boylan, Edouard Ferrand

Juridisk meddelelse