Διαδικασία : 2016/2047(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0287/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0287/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0411

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1131kWORD 188k
13.10.2016
PE 589.175v03-00 A8-0287/2016(Μέρος 1)

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Μέρος 1: Πρόταση ψηφίσματος

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές:   Jens Geier (τμήμα III – Επιτροπή)

  Indrek Tarand (άλλα τμήματα)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την Ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (COM(2016)0603),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017, τμήμα III – Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την «Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής»(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2016 (COM(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (11900/2016 – C8 -0373/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0287/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια συγκυρία όπου οι πόροι σπανίζουν θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην ανάγκη για τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος Κοινοβουλίου και Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ θα πρέπει να προάγει μια νοοτροπία προσανατολισμένη στις επιδόσεις εντός της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της διαφάνειας και της ενίσχυσης της λογοδοσίας·

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2017 πρέπει να θεωρηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ των μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων και των νέων προκλήσεων και υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι ο προϋπολογισμός του 2017 πρέπει να είναι σύμφωνος με τους στόχους της ΕΕ2020, οι οποίοι αποτελούν τον κύριο προσανατολισμό και τη γενική προτεραιότητά του·

2.  επαναλαμβάνει την ισχυρή πεποίθησή του ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πρωτοβουλίες όπως η αναστολή των ΕΔΕΤ από την Επιτροπή, που προβλέπεται από το άρθρο 23 παρ. 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (κανονισμός περί κοινών διατάξεων –ΚΚΔ)(8), δεν είναι μόνο άδικες και δυσανάλογες, αλλά και πολιτικά αστήρικτες·

3.  τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2017 από το Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, και της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την «Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής»· 

4.  τονίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και πρέπει να τηρούνται από την Ένωση· θεωρεί ότι η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, που έχει αποδειχτεί καθοριστική για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Βόρεια Ιρλανδία, πρέπει να προστατευτεί· υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν ειδικά μέτρα για την εξασφάλιση της στήριξης των περιφερειών που θα πληγούν ιδιαίτερα σε περίπτωση διαπραγματευμένης αποχώρησης του Μεγάλου Βασιλείου μετά από την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας σύμφωνα με την εκφρασμένη βούληση των πολιτών του·

5.  υπογραμμίζει ότι η Ένωση αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ορισμένες σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και νέες προκλήσεις, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν την εποχή που καταρτίστηκε το ΠΔΠ 2014-2020· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να διατεθούν περισσότεροι χρηματοοικονομικοί πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές προκλήσεις και να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να δώσει λύσεις και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις κρίσεις αυτές, κατεπειγόντως και κατά προτεραιότητα· θεωρεί ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική δέσμευση για να εξασφαλιστούν νέες πιστώσεις το 2017 και έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού για τον σκοπό αυτό·

6.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2017 πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλονται από την πρόκληση της μετανάστευσης και την οικονομική επιβράδυνση σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης· επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ώθηση στη χρηματοδότηση για έργα έρευνας και υποδομής καθώς και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

7.  υπενθυμίζει ότι, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μεν αμέσως την πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων του ρεύματος προσφύγων και της μετανάστευσης, συνεχίζοντας παράλληλα να υποστηρίζει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά επέμενε πάντα ότι η συγκεκριμένη πρόκληση δεν πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι άλλων σημαντικών πολιτικών της Ένωσης, για παράδειγμα όσον αφορά τη δημιουργία αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης και την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επισημαίνει ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 είναι εντελώς ανεπαρκές για τη διάθεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την εσωτερική διάσταση των τρεχουσών προκλήσεων των προσφύγων και της μετανάστευσης, και εμμένει στην ανάγκη να υιοθετηθεί μια σφαιρική προσέγγιση, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, που να συνδέει τη μετανάστευση με την ανάπτυξη και να εγγυάται την ένταξη των μεταναστών εργαζομένων και των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, και να θεσπιστούν προγράμματα προτεραιότητας, για παράδειγμα στον πολιτιστικό τομέα· τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πρόσθετη χρηματοδότηση στον συγκεκριμένο τομέα, η Επιτροπή προτείνει στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2017 (ΣΠ), και το Συμβούλιο έχει αποδεχτεί, μια πρωτοφανή εκμετάλλευση των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους χρήσης του μέσου ευελιξίας και της σημαντικής κινητοποίησης του ύστατου μέσου του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες·

8.  επαναλαμβάνει τη θέση του, ότι τα αιτήματα για την πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτεί η αντιμετώπιση της τρέχουσας μεταναστευτικής και προσφυγικής πρόκλησης δεν θα πρέπει να ικανοποιούνται εις βάρος της υφιστάμενης εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής πολιτικής της· επαναλαμβάνει ότι η δημιουργία της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (FRT), τα καταπιστευματικά ταμεία, και οποιαδήποτε άλλα ειδικά μέσα δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται με περικοπές σε άλλα υφιστάμενα μέσα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η καθιέρωση ειδικών χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης θα μπορούσε να απειλήσει τον ενιαίο χαρακτήρα του προϋπολογισμού και να παρακάμψει την διαδικασία του προϋπολογισμού, στην οποία απαιτείται η συμμετοχή και ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· αμφισβητεί σοβαρά, κατά πόσο το ανώτατο όριο του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) είναι επαρκές για να επιτρέψει μια βιώσιμη και αποτελεσματική απόκριση στις σημερινές εξωτερικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της μεταναστευτικής και της προσφυγικής πρόκλησης·

9.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τρόπους χρηματοδότησης νέων πρωτοβουλιών που να μην είναι σε βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών, και ζητεί να προσδιοριστούν βιώσιμα μέσα για τη χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, η χρηματοδότηση της οποίας θα φθάσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ την προσεχή τριετία, θα συμπιεστεί στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού του ΠΔΠ· είναι πεπεισμένο ότι, με έναν ήδη υποχρηματοδοτούμενο ενωσιακό προϋπολογισμό, οι πρόσθετες προσπάθειες για επιχειρησιακή δράση, διοικητικές δαπάνες, προπαρασκευαστικές ενέργειες και δοκιμαστικά σχέδια σε σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας απαιτούν πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα από τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η τρέχουσα ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποσαφηνιστεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της κοινής έρευνας στον τομέα της άμυνας·

10.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση έχει κυρώσει τη συμφωνία COP 21 και πρέπει να διαθέτει μέρος των χρηματοοικονομικών πόρων της για την εκπλήρωση των διεθνών της δεσμεύσεων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2017, ο προϋπολογισμός αναμένεται να διαθέτει το 19,2% των δαπανών για τον σκοπό αυτό· παροτρύνει έντονα την Επιτροπή να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση ώστε να εφαρμοστεί ο στόχος του 20%, σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα στο τρέχον ΠΔΠ·

11.  αποκαθιστά όλες τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στο ΣΠ· αδυνατεί να κατανοήσει το σκεπτικό για τις προτεινόμενες περικοπές και αμφισβητεί τη δεδηλωμένη πρόθεση του Συμβουλίου να αναδημιουργήσει τεχνητά περιθώρια σε ορισμένους τομείς όπως ο υποτομέας 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) και ο τομέας 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), δεδομένου ιδίως ότι τα περιθώρια κέρδους θα ήταν ούτως ή άλλως υπερβολικά μικρά για να επιτρέπουν την απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή κρίσεις·

12.  επισημαίνει ότι τα τελευταία πέντε έτη η ανάγνωση του Συμβουλίου δεν πρόβλεψε την πραγματική εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και ότι, αν ληφθούν υπόψη όλοι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, απαιτήθηκαν πολύ περισσότερα κονδύλια σε καθέναν από τους τελικούς προϋπολογισμούς· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να αναπροσαρμόσει τη θέση του στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, προκειμένου να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για τον προϋπολογισμό του 2017 ήδη από την αρχή·

13.  ανακοινώνει ότι, για την επαρκή χρηματοδότηση των επιτακτικών αυτών αναγκών και δεδομένων των πολύ στενών περιθωρίων του ΠΔΠ το 2017, το Κοινοβούλιο θα χρηματοδοτήσει τις αυξήσεις σε σχέση με το ΣΠ εξαντλώντας όλα τα διαθέσιμα περιθώρια και αξιοποιώντας περισσότερο το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες·

14.  αντισταθμίζει πλήρως όλες τις πιστώσεις που είχαν περικοπεί σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», συνολικού ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το 2017, με νέες πιστώσεις που θα εξασφαλιστούν κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· εμμένει στην ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την Ένωση· για τούτο, αυξάνει τις πιστώσεις της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων κατά 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχισή της· θεωρεί ότι το κατάλληλο ύψος της πρόσθετης χρηματοδότησης για αυτά τα σημαντικά προγράμματα της Ένωσης θα πρέπει να αποφασιστεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ·

15.  αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί αυτή την προσέγγιση και ότι θα επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συνδιαλλαγής, ώστε να μπορέσει η Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις·

16.  καθορίζει το συνολικό ποσό των πιστώσεων για το 2017 σε 161,8 δισεκατομμύρια EUR για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 136,8 δισεκατομμύρια EUR για τις πιστώσεις πληρωμών·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

17.  επισημαίνει ότι ο υποτομέας 1α πλήττεται και πάλι σοβαρά από την ανάγνωση του Συμβουλίου, δεδομένου ότι το 52% των συνολικών περικοπών που επέφερε το Συμβούλιο στις αναλήψεις υποχρεώσεων αφορά τον συγκεκριμένο τομέα· διερωτάται, επομένως, με ποιον τρόπο εκφράζεται στη συγκεκριμένη ανάγνωση η πολιτική προτεραιότητα του Συμβουλίου για απασχόληση και ανάπτυξη·

18.  διαφωνεί έντονα με τις περικοπές αυτές σε έναν τομέα που συμβολίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και παρέχει μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας για τους πολίτες· αποφασίζει, συνεπώς, να επαναφέρει όλα τα ποσά που περιέκοψε το Συμβούλιο·

19.  τηρώντας τη δέσμευσή που ανέλαβε τον Ιούνιο του 2015, να περιορίσει στο ελάχιστο τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την ίδρυση του ΕΤΣΕ στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στον CEF στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, αποφασίζει να επαναφέρει πλήρως στην προ ΕΤΣΕ κατάστασή τους τις γραμμές για τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και CEF, στις οποίες έγιναν περικοπές προκειμένου να τροφοδοτηθεί το ταμείο εγγυήσεων του ΕΤΣΕ· τονίζει τη σημασία του μεγαλύτερου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης, του «Ορίζοντας 2020», το οποίο μετατρέπει εξαιρετικές ιδέες σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, τονώνοντας έτσι την ανάπτυξη και την απασχόληση· ζητεί αντίστοιχες συμπληρωματικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων EUR επιπλέον του ΣΠ· αναμένει ότι θα επιτευχθεί συνολική συμφωνία σε αυτό το πιεστικό θέμα, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να είναι πλήρως αποτελεσματικό και λυσιτελές, με την εξασφάλιση της τήρησης της αρχής της προσθετικότητας, με τη βελτίωση των γεωγραφικών και τομεακών ισορροπιών, και με την αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

20.  αποφασίζει, σύμφωνα με τις διαρκείς προτεραιότητές του για την απασχόληση και την ανάπτυξη, και μετά από προσεκτική αξιολόγηση της μέχρι στιγμής ικανότητας απορρόφησής τους, να προτείνει ορισμένες επιλεκτικές αυξήσεις πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για τα προγράμματα COSME, Progress, Marie Curie, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, EURES και Erasmus+· επισημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το διαθέσιμο περιθώριο του συγκεκριμένου υποτομέα·

21.  αυξάνει επομένως το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 1α κατά 69,367 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το ΣΠ (εξαιρουμένων του ΕΤΣΕ, των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών)·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

22.  υπογραμμίζει ότι το ένα τρίτο περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ διοχετεύεται στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι η βασική επενδυτική πολιτική της Ένωσης και αποτελεί μέσο μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ όλων των περιφερειών της ΕΕ, διαδραματίζει δε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· 

23.  αποδοκιμάζει τις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο, ύψους 3 εκατομμυρίων EUR στις αναλήψεις υποχρεώσεων και, το σημαντικότερο, 199 εκατομμυρίων EUR στις πιστώσεις πληρωμών του υποτομέα 1β, περιλαμβανομένων των γραμμών στήριξης· καλεί το Συμβούλιο να εξηγήσει, με ποιον τρόπο οι περικοπές αυτές είναι συμβατές με τον στόχο του να διαθέσει τις αναγκαίες πιστώσεις «που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το τέταρτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020»· υπενθυμίζει ότι το επίπεδο των πληρωμών που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος τομέα είναι ήδη κατά 23,5% χαμηλότερο από εκείνο του προϋπολογισμού του 2016· τονίζει, εν προκειμένω, ότι πρόσθετες περικοπές πληρωμών δεν μπορεί να δικαιολογηθούν ούτε να γίνουν αποδεκτές·

24.  ζητεί τη διεξαγωγή αξιολόγησης αντικτύπου των πολιτικών της Ένωσης με βάση εκθέσεις αξιολόγησης αντικτύπου, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό μπόρεσαν, μεταξύ άλλων, να μειώσουν τις οικονομικές ανισότητες, να αναπτύξουν ανταγωνιστικές και διαφοροποιημένες περιφερειακές οικονομίες, και να δώσουν ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, η οποία ενδέχεται όχι μόνο να έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την έγκαιρη επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη αλλά και να οδηγήσει στην ανασύσταση μιας νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος ΠΔΠ· καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να ορίσουν χωρίς καθυστέρηση τις υπόλοιπες διαχειριστικές αρχές, αρχές πληρωμών και αρχές πιστοποίησης, και να αντιμετωπίσουν όλες τις άλλες αιτίες καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων· επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την περαιτέρω απλούστευση στον συγκεκριμένο τομέα και θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί επειγόντως κάθε προσπάθεια εκ μέρους των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα θα προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους· ζητεί, συνεπώς, την ένταση των συνεργιών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των πολιτικών για τις δημόσιες επενδύσεις στα πλαίσια των προϋπολογισμών των κρατών μελών και του προϋπολογισμού της Ένωσης, αφενός, και εκείνων που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης, που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης·

26.  επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με χρηματοδότηση ύψους 142 800 000 EUR, και υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να διατεθεί για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

27.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων το 2017, λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησής της τα έτη 2014-2015· επαναλαμβάνει την ισχυρή υποστήριξή στη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· αποφασίζει, ως πρώτο βήμα και σύμφωνα με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(9), ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα τέτοιας συνέχισης, να αυξήσει τις πιστώσεις της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων κατά 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 500 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική απόκριση στην ανεργία των νέων, αντλώντας διδάγματα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διεξήγαγε η Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να επιτευχθεί συνολική συμφωνία σχετικά με την κατάλληλη πρόσθετη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων για το υπόλοιπο διάστημα της περιόδου προγραμματισμού, στο πλαίσιο της επικείμενης ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχυνθεί η πρακτική εφαρμογή της Πρωτοβουλίας, προς άμεσο όφελος των νέων Ευρωπαίων·

28.  αποφασίζει να επαναφέρει το ΣΠ, τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις πληρωμές, στις γραμμές όπου επέφερε περικοπές το Συμβούλιο· αυξάνει, σε σχέση με το ΣΠ, τις πιστώσεις του υποτομέα 1β κατά 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 500 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, και κατά τέσσερα εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και δύο εκατομμύρια EUR σε πληρωμές για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, υπερβαίνοντας έτσι τα τρέχοντα ανώτατα όρια των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 1 486 798 635 EUR·

29.  υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των τρεχουσών εκκρεμών υποχρεώσεων (RAL) εντοπίζεται στον υποτομέα 1β, με 151,119 δισεκατομμύρια EUR στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2016, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων·

30.  υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά της πολιτικής συνοχής όσον αφορά την ουσιαστική συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μέτρα για τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων ώστε να επιτευχθεί ισότητα των φύλων, όπως δομές παροχής κινήτρων μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για την ενθάρρυνση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού σε εθνικό επίπεδο.

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

31.  επισημαίνει ότι το Συμβούλιο μείωσε τις πιστώσεις του τομέα 2 κατά 179,5 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 198 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές, στις γραμμές διοικητικής υποστήριξης, στις γραμμές επιχειρησιακής τεχνικής βοήθειας (όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το πρόγραμμα LIFE), στις επιχειρησιακές γραμμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών, καθώς και στους αποκεντρωμένους οργανισμούς· επισημαίνει ότι οι μεγαλύτερες περικοπές στις πληρωμές αφορούν την αγροτική ανάπτυξη· θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή θα πρέπει να παραμείνει η βάση για οιαδήποτε αξιόπιστη αναθεώρηση των πιστώσεων του ΕΓΤΕ· επαναφέρει αντίστοιχα τα επίπεδα του ΣΠ·

32.  αναμένει την υποβολή της διορθωτικής επιστολής για τη δέσμη μέτρων στήριξης έκτακτης ανάγκης, ιδίως για τον γαλακτοκομικό τομέα και αποφασίσει να εκφράσει τη σθεναρή υποστήριξή του στον γεωργικό τομέα στην Ένωσης· αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις κατά 600 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το ΣΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης του γαλακτοκομικού τομέα και οι επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο στον γαλακτοκομικό τομέα·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κονδύλια για έρευνα και καινοτομία στη γεωργία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού με ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και άλλα προϊόντα βιολογικής προέλευσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που αφορούν τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα·

34.  τονίζει ότι η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ συνεπάγεται αλλαγή αντίληψης στη διαχείριση της αλιείας τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους αλιείς, και υπενθυμίζει εν προκειμένω τις δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη όταν μειώθηκαν οι πιστώσεις·

35.  στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, και ενώ επικροτεί την αύξηση κατά 30,9 εκατομμύρια EUR στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017, εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, και φέτος, το πρόγραμμα LIFE, συνολικού προϋπολογισμού 493,7 εκατομμυρίων EUR, αντιπροσωπεύει ποσοστό μόλις 0,3% του συνολικού ΣΠ·

36.  τονίζει τα προηγούμενα προβλήματα που υπήρξαν λόγω της έλλειψης πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα LIFE, τα οποία παρεμπόδισαν και καθυστέρησαν την κατάλληλη εφαρμογή του·

37.  σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020 και με τις διεθνείς δεσμεύσεις του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αποφασίζει να προτείνει αύξηση πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για το πρόγραμμα LIFE +·

38.  αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 619,8 εκατομμύρια EUR και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 611,3 εκατομμύρια EUR (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών), αφήνοντας περιθώριο 19,4 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 2·

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

39.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να θέτει την τρέχουσα πρόκληση της μετανάστευσης στην κορυφή της ημερήσιας διάταξής του· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί πρόσθετο ποσό 1,8 δισεκατομμυρίων EUR για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πρόκλησης στην Ένωση, πάνω από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2017· επισημαίνει ότι η μεγάλη απόκλιση από τον αρχικό προγραμματισμό συνηγορεί στην ανάγκη για αύξηση των ανώτατων ορίων του τομέα 3· τονίζει ότι η Επιτροπή προτείνει τη χρηματοδότηση των αυξήσεων αυτών με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (για 530 εκατομμύρια EUR, εξαντλώντας έτσι τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για το έτος αυτό) και τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (1,16 δισεκατομμύρια EUR)· δεδομένων του πρωτοφανούς επιπέδου χρηματοδότησης για σχετικές με τη μετανάστευση δαπάνες (συνολικού ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων EUR το 2017 στους τομείς 3 και 4 και στην κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης) και των συζητούμενων προτάσεων για την επίδειξη ευελιξίας, δεν ζητεί περαιτέρω αυξήσεις για τις πολιτικές σχετικά με τη μετανάστευση· παράλληλα, θα αποκρούσει κάθε προσπάθεια να μειωθεί η χρηματοδότηση της δράσης της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα·

40.  επαναλαμβάνει ότι η δημοσιονομική ευελιξία έχει τα όριά της και μπορεί να είναι μόνο βραχυπρόθεσμη λύση· πιστεύει ακράδαντα ότι μια μακρόπνοη και θαρραλέα απάντηση για την αντιμετώπιση των εν λόγω μακροπρόθεσμων προκλήσεων σε σχέση με τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση, που αφορούν ολόκληρη την ήπειρο και δεν παρουσιάζουν σημεία υποχώρησης είναι η προσαρμογή προς τα πάνω του ανώτατου ορίου του τομέα 3· θεωρεί ότι όλες οι πρόσφατες δημοσιονομικές αποφάσεις για την εξασφάλιση νέων πιστώσεων στον συγκεκριμένο τομέα έχουν καταδείξει την ανάγκη για αναθεώρηση του εν λόγω ανώτατου ορίου·

41.  στο πλαίσιο των σημερινών προκλήσεων στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση της χρηματοδότησης του AMIF (1,6 δισεκατομμύρια EUR) και του ISF (0,7 δισεκατομμύρια EUR)· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή του AMIF αυξάνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν η δίκαιη και διαφανής κατανομή της ετήσιας χρηματοδότησης μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και στόχων του ταμείου και η αύξηση της αναγνωσιμότητας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί πόροι·

42.  επισημαίνει ότι στις 15 Μαρτίου 2016 εγκρίθηκε ένα νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 700 εκατομμυρίων EUR για διάστημα τριών ετών (2016-2018), το οποίο έχει ήδη αποφέρει άμεσα πρακτικά αποτελέσματα υπό μορφή έκτακτων μέτρων στήριξης ως απόκρισης στις ανθρωπιστικές ανάγκες του μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στα κράτη μέλη· ωστόσο επαναλαμβάνει τη θέση του ότι πρέπει να προβλεφθεί ένα πιο βιώσιμο νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κινητοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ένωση· επιμένει στη διεξαγωγή τακτικού διαλόγου με την Επιτροπή σχετικά με τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση, τώρα και στο μέλλον, του μέσου αυτού, στη βάση πλήρους διαφάνειας των πληροφοριών και εκθέσεων αξιολόγησης αντικτύπου·

43.  ενόψει της αύξησης των επιπέδων κινδύνου σε πολλά κράτη μέλη, των παράλληλων προκλήσεων της διαχείρισης της μετανάστευσης, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, και της ανάγκης για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση, ζητά χρηματοδότηση για την αύξηση του προσωπικού της Ευρωπόλ, με στόχο τη δημιουργία αντιτρομοκρατικής μονάδας που θα λειτουργεί σε καθημερινή και εικοσιτετράωρη βάση και θα αποκρίνεται στα αιτήματα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για πληροφορίες· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή παρέχεται επίσης για τη βελτίωση της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων (με ιδιαίτερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους), για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος (νέο προσωπικό στην EC 3) και για την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στα ιταλικά και τα ελληνικά κέντρα πρώτης υποδοχής· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπόλ έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή της μόνο τρεις υπαλλήλους για να αποστέλλει σε οκτώ μόνιμα και σε συμπληρωματικά προσωρινά κέντρα πρώτης υποδοχής, μόνον στην Ιταλία· θεωρεί ότι ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικά χαμηλός και δεν επιτρέπει στην Ευρωπόλ να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της όσον αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού, από την οποία θα διατίθεται χρηματοδότηση για τα θύματα της τρομοκρατίας· τάσσεται υπέρ της διάθεσης πόρων για την αντιμετώπιση των ευρύτερων αναγκών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ιατρικής αγωγής, των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και της οικονομικής στήριξης· πιστεύει ότι υπερβολικά συχνά οι ανάγκες των αθώων θυμάτων της τρομοκρατίας είτε παραβλέπονται είτε αντιμετωπίζονται ως δευτερεύουσας σημασίας στις προτάσεις μέτρων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής·

45.  καταδικάζει τις περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο σε πολυάριθμα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της ιθαγένειας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοσίας υγείας, κατά συνολικό ποσό 24,3 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων· θεωρεί αρνητικό μήνυμα εκ μέρους του Συμβουλίου την περικοπή πολιτιστικών προγραμμάτων με σκοπό να αποδεσμευτούν κεφάλαια για τις τρέχουσες προκλήσεις των προσφύγων και της μετανάστευσης· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις περικοπές φαίνεται να εφαρμόζονται κατά τρόπο αυθαίρετο, ακόμα και σε κονδύλια με άριστα ποσοστά εκτέλεσης· θεωρεί ότι ακόμη και μικρές περικοπές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και την ομαλή υλοποίηση των ενεργειών της Ένωσης· επαναφέρει, για τούτο, όλα τα περικοπέντα κονδύλια στο επίπεδο του ΣΠ·

46.  εμμένει στην ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδότηση ορισμένων ενεργειών των προγραμμάτων «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες», που εδώ και καιρό υποχρηματοδοτούνται· πιστεύει ακράδαντα ότι τα προγράμματα αυτά έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, τόσο όσον αφορά την ενίσχυση της συμβολής των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη, όσο και για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης· αδυνατεί να κατανοήσει, πώς μπορεί το Συμβούλιο να δικαιολογήσει τη μείωση της χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, όταν ο μηχανισμός εγγυήσεων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, η χρηματοδότηση του οποίου είχε ήδη δεσμευτεί, τέθηκε σε λειτουργία μόλις τον Ιούνιο του 2016 και αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα καινοτόμου λύσης για μια σημαντική ανεπάρκεια της αγοράς, με την ανάπτυξη ικανότητας και την παροχή προστασίας έναντι πιστωτικών κινδύνων σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν δανειοδότηση στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

47.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, της νεολαίας και της ιθαγένειας προφέρουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, προσθετικότητα και συνέργεια με τις πολιτικές ένταξης για μετανάστες και πρόσφυγες· καλεί, συνεπώς, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να αποκριθούν αυξάνοντας κατάλληλα τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων άμεσης διαχείρισης, όπως το «Δημιουργική Ευρώπη», και των ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

48.  επισημαίνει ότι πρέπει να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό οι απαιτούμενες εγγυήσεις για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες σε σχέση με τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018·

49.  υπενθυμίζει ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής αλληλεγγύης· υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών στους τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε σχέση με καταστροφές· επισημαίνει την ελαφρά αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων για το πρόγραμμα αυτό·

50.  επικροτεί τη δημιουργία κονδυλίου του προϋπολογισμού για ενωσιακό ταμείο έρευνας και διάσωσης, το οποίο θα καλύπτει δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης που θα αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και θα συντονίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου· πιστεύει ότι η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η δημιουργία ειδικού ταμείου, και όχι η διαρκής αύξηση του προϋπολογισμού του Frontex ή της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

51.  χαιρετίζει τη δημιουργία κονδυλίου του προϋπολογισμού για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ΕΠΠ), η οποία αποτελεί νεοσύστατο μέσο που αποσκοπεί στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας· θεωρεί υπερβολικά χαμηλό το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που προτείνεται στο ΣΠ· αποφασίζει να αυξήσει τη συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού·

52.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή προτείνει ποσό 840 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στην ιδιαίτερη γραμμή του προϋπολογισμού για την ΠΕΠ, που δημιουργήθηκε πέρυσι, και τονίζει την ανάγκη να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την προώθηση της χρήσης του συγκεκριμένου μέσου, δεδομένου ότι αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας·

53.  χαιρετίζει την αύξηση της χρηματοδότησης για τις ενέργειες επικοινωνιακής προβολής των αντιπροσωπειών της Επιτροπής, τους διαλόγους με τους πολίτες και τις ενέργειες «Συμπράξεων», οι πιστώσεις των οποίων για το 2017 ανέρχονται σε 17,036 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 14,6 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, διότι αφορούν πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενισχύσουν την κατανόησή τους όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα και τις πολιτικές σε επίπεδο Ένωσης·

54.  τονίζει την ανάγκη να διατεθούν στην κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας επαρκή διοικητικά και οικονομικά μέσα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, μετά την έγκριση της νέας διοργανικής συμφωνίας για το Μητρώο Διαφάνειας·

55.  επισημαίνει ότι η ανάγνωσή του (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών) υπερβαίνει το ανώτατο όριο του τομέα 3 κατά 71,28 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, με ταυτόχρονη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 1 857 700 000 EUR· δεδομένης της έλλειψης περιθωρίων ήδη στο επίπεδο του ΣΠ, προτείνει να χρηματοδοτηθούν οι ενισχύσεις αυτές χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου, και παράλληλα να κινητοποιηθεί το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για ορισμένα βασικά στοιχεία δαπανών σχετικά με τη μετανάστευση·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

56.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, η εξωτερική δράση της Ένωσης αντιμετωπίζει διαρκώς αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες που υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό το σημερινό μέγεθος του τομέα 4· αμφισβητεί, συνεπώς, έντονα την επάρκεια των ανώτατων ορίων του τομέα 4 για την παροχή κατάλληλης χρηματοδότησης σε σχέση με την εξωτερική διάσταση των προκλήσεων της μετανάστευσης και των προσφύγων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν νέες πρωτοβουλίες όπως το FRT, η Επιτροπή επέλεξε στο ΣΠ να επιφέρει περικοπές σε άλλα προγράμματα όπως ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) και ο μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των πολιτικών σε άλλους τομείς· αποφασίζει, επομένως, να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη μετατόπιση σημαντικών οικονομικών πόρων από δύο μέσα που, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια των μεταναστευτικών ροών· υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης πρέπει να παραμείνει η μείωση της φτώχειας· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις για ανθρωπιστική βοήθεια και για τη μεσογειακή πτυχή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ENI) είναι μικρότερες από εκείνες που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2016, παρά την πρόδηλη λυσιτέλειά τους για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού εξωτερικών προκλήσεων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις αδικαιολόγητες περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο·

57.  αποφασίζει, συνεπώς, να ακυρώσει όλες τις περικοπές του Συμβουλίου στον τομέα 4· αποφασίζει επίσης να επαναφέρει στα επίπεδα του 2016 τα κονδύλια του ΕΜΓ για τη Μεσόγειο και για την ανθρωπιστική βοήθεια· αποφασίσει ακόμα να μειώσει τις περικοπές που επέφερε η Επιτροπή στις πιστώσεις του ΜΑΣ και του IcSP· θεωρεί ουσιαστικό να διατηρηθούν ο καίριος ρόλος και το επίπεδο της χρηματοδότησης της Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστινιακή Αρχή και στο UNRWA, καθώς επίσης στις γραμμές του προϋπολογισμού για την ανατολική εταιρική σχέση στο πλαίσιο του ΕΝΙ· υπογραμμίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

58.  αποφασίζει να αυξήσει τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή που είχε μειωθεί αισθητά σε σύγκριση με το 2016· θεωρεί ότι θα απαιτηθεί επίπεδο χρηματοδότησης υψηλότερο από εκείνο που έχει προταθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ικανοποιηθούν όλα τα μελλοντικά αιτήματα για δάνεια·

59.  υποστηρίζει πλήρως τη ΔΠΤ και προτείνει την εμπροσθοβαρή εκτέλεση του μέρους του προϋπολογισμού της Ένωσης του 2016 το οποίο προορίζεται για τη συνεισφορά που έχει προγραμματιστεί για το 2017, λόγω του καλού ιστορικού εκτέλεσής της και των μεγάλων περιθωρίων που απομένουν στον προϋπολογισμό του 2016· ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση του ΜΠΒ ΙΙ κατά 400 εκατομμύρια EUR, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2016, και την αντίστοιχη κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες· θέτει το ίδιο ποσό στο αποθεματικό του προϋπολογισμού του 2017, εν αναμονή συνολικής συμφωνίας σχετικά με εναλλακτική χρηματοδότηση για τη ΔΠΤ, ώστε να ελαττωθεί η πρωτοφανής πίεση που ασκείται στα άλλα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης·

60.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά την εξειδίκευση και το σημαντικό μέγεθός τους, τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και η ΔΠΤ είναι σχεδόν αόρατα στον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί να ενσωματωθούν κατά τρόπο περισσότερο διαφανή και περισσότερο συμβατό με την ενότητα του προϋπολογισμού της Ένωσης και τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, και δημιουργεί νέες γραμμές του προϋπολογισμού για τον σκοπό αυτό· καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρήση χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο των καταπιστευματικών ταμείων δεν οδηγεί σε εκτροπή πιστώσεων από τους στόχους που προβλέπονται στις αρχικές νομικές βάσεις τους· επισημαίνει ότι ο στόχος της μόχλευσης εθνικών συνεισφορών επιπλέον του προϋπολογισμού της Ένωσης μέχρι στιγμής έχει αποτύχει παταγωδώς· τονίζει εν προκειμένω ότι, στα μελλοντικά αιτήματα για συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα καταπιστευματικά ταμεία, το Κοινοβούλιο θα συναινεί μόνο με την προϋπόθεση της συνεισφοράς ανάλογου ποσού από τα κράτη μέλη· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους το συντομότερο δυνατόν·

61.  επισημαίνει ότι το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις, το οποίο καλύπτει περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων σε σχέση με δάνεια και εγγυήσεις δανείων που χορηγήθηκαν σε τρίτες χώρες ή έργα σε τρίτες χώρες, χρειάζεται, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις εγγυήσεις που καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό (COM(2016) 576 τελικό), μεγαλύτερη χρηματοδότηση προκειμένου να φθάσει το ποσό στόχο, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί για τούτο η εγγραφή ποσού 228,04 εκατομμυρίων EUR στο ΣΠ· εκφράζει την ανησυχία ότι οι απαιτήσεις αυτές θα ασκήσουν πρόσθετη πίεση στα ήδη πολύ στενά ανώτατα όρια του τομέα 4·

62.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για τις δημοσιονομικές προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τη χρηματοδότηση του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση και του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για τη δημιουργία νέων «δορυφόρων» εκτός ενωσιακού προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθεί ο πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος επί του προϋπολογισμού της Ένωσης· επιμένει σθεναρά στην τήρηση της αρχής της ενότητας του προϋπολογισμού· είναι πεπεισμένο ότι η νέα προτεραιότητα δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται εις βάρος υφιστάμενων ενωσιακών έργων· πιστεύει ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί η πρόσθετη ευελιξία προκειμένου να διαμορφωθεί ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την προώθηση των επενδύσεων στην Αφρική και στην γειτονία της ΕΕ, με επαρκείς, νέες πιστώσεις·

63.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να μεταφερθεί, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, η γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι διπλωματικές δραστηριότητες της Ένωσης·

64.  αυξάνει επομένως το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 4 πάνω από το ΣΠ κατά 497,9 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 495,1 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ)·

65.  κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (κατά τρία εκατομμύρια EUR), ως αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση του έργου της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο, και για να υποστηριχτεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά (TCCH), ώστε να προαχθούν η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

Τομέας 5 – Διοίκηση· Άλλοι τομείς – Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

66.  θεωρεί τις περικοπές του Συμβουλίου αδικαιολόγητες και επιζήμιες και επαναφέρει το ΣΠ για όλες τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης στους τομείς 1 έως 4·

67.  αποφασίζει, υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων και προκειμένου η Ένωση να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της, να εγγράψει σε αποθεματικό το 20% των πιστώσεων των προσωρινών αποζημιώσεων για τους πρώην βουλευτές, μέχρις ότου η Επιτροπή θέσει σε εφαρμογή αυστηρότερο κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων, για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα·

68.  θεωρεί ότι η διοργανική διοικητική συνεργασία αποτελεί πηγή βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι τεχνογνωσία, ικανότητες και πόροι που αναπτύσσονται για ένα όργανο μπορούν να τίθενται στη διάθεση των άλλων οργάνων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να καθιερωθεί ένα σύστημα που να περιορίζει τον διοικητικό φόρτο στο ελάχιστο αναγκαίο, να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών, να παρέχει στο κύριο αρμόδιο όργανο τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα, και να παρέχει κίνητρα για τη συνεργασία των άλλων θεσμικών οργάνων, περιορίζοντας το μερίδιό τους στο οριακό κόστος της συνεργασίας, έτσι ώστε οι αποφάσεις περί χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε επίπεδο οργάνων να ευθυγραμμίζονται με την όλη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού·

Οργανισμοί

69.  προσυπογράφει, κατά γενικό κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη μειώσει σημαντικά τα αρχικά αιτήματα των περισσότερων οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί·

70.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για την αύξηση του προϋπολογισμού των αποτελεσματικών οργανισμών ΔΕΥ, ιδίως δε εκείνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας· τονίζει ότι οι πρέπει να διατίθενται στους οργανισμούς αυτούς επαρκείς πόροι (συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες) και προσωπικό όταν αυξάνονται τα καθήκοντά τους·

71.  στο πλαίσιο των υφιστάμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση, θεωρεί ορισμένες από τις αυξήσεις αυτές ανεπαρκείς και αποφασίζει να ενισχύσει τις πιστώσεις για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας (EU-LISA), και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

72.  τονίζει ότι, ενώ οι δημοσιονομικοί πόροι και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή φαίνεται να επαρκούν προς το παρόν, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού όσον αφορά τους επιχειρησιακούς πόρους και το προσωπικό, προκειμένου ο οργανισμός να μην υστερεί σε σχέση με την πραγματικότητα·

73.  ειδικότερα, τονίζει την ανάγκη να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι και υλικοί πόροι στην Ευρωπόλ για το ευρωπαϊκό κέντρο καταπολέμησης της τρομοκρατίας, για την EC3 και για την IRU, που συστάθηκαν πρόσφατα στους κόλπους της, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εκτίμηση των απειλών προκειμένου να ενισχυθεί μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος και του εγκλήματος σε σχέση με το Διαδίκτυο, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων· ζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση για τις κοινές ομάδες ερευνών·

74.  υπενθυμίζει τη σχεδιαζόμενη βελτίωση και διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών ΔΕΥ που είχε εξαγγείλει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Το μελλοντικό πλαίσιο για ισχυρότερα και ευφυέστερα συστήματα πληροφοριών για τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια», της 6ης Απριλίου 2016· ζητεί να προβλεφθεί η ανάγκη για επαρκείς πόρους, ώστε οι εν λόγω τεχνικές λύσεις να εφαρμοστούν σύντομα και αποτελεσματικά·

75.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2017 επαρκών πόρων για την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου μετασχηματισμού του Frontex σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τη μετατροπή της EASO σε πλήρως ολοκληρωμένο οργανισμό για το άσυλο· τονίζει ότι, ενώ οι πόροι για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή φαίνεται να επαρκούν προς το παρόν, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού όσον αφορά τους επιχειρησιακούς πόρους και το προσωπικό, προκειμένου ο οργανισμός να μην υστερεί σε σχέση με την πραγματικότητα·

76.  δεδομένου ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη νότια γειτονία της Ευρώπης επιδεινώνεται και ο αριθμός των αιτούντων άσυλο αυξάνεται, και, κυρίως, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την εντολή του σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει επίσης να αυξήσει σε σχέση με το 2016 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο·

77.  επαναλαμβάνει τη διαφωνία του όσον αφορά την προσέγγιση της Επιτροπής και του Συμβουλίου στη στελέχωση των οργανισμών, και τροποποιεί, στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό αριθμό οργανογραμμάτων· υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι κάθε οργανισμός θα πρέπει μεν να περικόψει το 5% του προσωπικού του σε ορίζοντα πενταετίας, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία, αλλά οι νέες θέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων τα οποία απορρέουν από τις νέες πολιτικές εξελίξεις και τη νέα νομοθεσία από το 2013 και μετά πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετους πόρους και να υπολογίζονται εκτός του στόχου για μείωση του προσωπικού στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας· τονίζει, επομένως, εκ νέου την αντίθεσή του στην ιδέα της ομάδας ανακατανομής προσωπικού μεταξύ οργανισμών, αλλά επιβεβαιώνει τη βούλησή του να ελευθερώσει θέσεις επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους οργανισμούς μέσω της αύξησης της διοικητικής συνεργασίας ή ακόμη και με συγχωνεύσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και μέσω του συμμερισμού ορισμένων καθηκόντων με την Επιτροπή ή με άλλο οργανισμό·

78.  υπογραμμίζει ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν ουσιαστικές εξοικονομήσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο και όσον αφορά το προσωπικό, αν οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τόπους (ENISA, eu-LISA, ERA) περιορίζονταν σε μία μόνο έδρα· θεωρεί ότι οι τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες των εν λόγω οργανισμών καθιστούν εφικτή μια τέτοια αλλαγή· υπογραμμίζει ότι η μεταφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από το Λονδίνο και η συγχώνευσή της με τουλάχιστον μία από τις δύο άλλες εποπτικές αρχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους των δύο οργανισμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

79.  αποφασίζει, μετά από προσεκτική εξέταση των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν υποβληθεί, όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εξαιρουμένων των πρωτοβουλιών που ήδη καλύπτονται από υπάρχουσες νομικές βάσεις, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων, να εγκρίνει συμβιβαστική δέσμη με περιορισμένο αριθμό ΔΣ-ΠΕ, δεδομένου ότι και τα περιθώρια που υπάρχουν είναι περιορισμένα, όπως περιορισμένα είναι και τα ανώτατα όρια για ΔΣ-ΠΕ·

Ειδικοί μηχανισμοί

80.  υπενθυμίζει τη σημασία του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας (EAR) για την ταχεία αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών βοήθειας σε τρίτες χώρες μετά από απρόβλεπτα γεγονότα, και το προηγούμενο αίτημά του για ουσιαστική αύξηση των σχετικών πιστώσεων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ· επισημαίνει ότι η πολύ γρήγορη απορρόφηση το 2016, που ενδέχεται να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες μεταφοράς πιστώσεων, δείχνει ότι το εν λόγω ειδικό μέσο θα αποδειχτεί ανεπαρκές για την αντιμετώπιση όλων των πρόσθετων αναγκών το 2017· αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις του ώστε να φτάσουν σε ετήσιο ποσό ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR, εν αναμονή της απόφασης για τα ετήσια κονδύλια του EAR, που θα ληφθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ·

81.  αποκαθιστά στο ύψος του ΣΠ τα αποθεματικά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση των εν λόγω ειδικών μέσων·

Πληρωμές

82.  εκφράζει ανησυχία για τη σημαντική μείωση των πιστώσεων πληρωμών στο ΣΠ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016· επισημαίνει ότι αυτό είναι ένδειξη καθυστερήσεων στην εκτέλεση, οι οποίες δεν είναι απλώς ανησυχητικές για την άσκηση των πολιτικών της Ένωσης, αλλά εμπεριέχουν επίσης τον κίνδυνο επανασυσσώρευσης απλήρωτων λογαριασμών στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού· θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ· εκφράζει, επιπλέον, τη δυσαρέσκειά του για τις περικοπές πληρωμών στις οποίες προέβη το Συμβούλιο παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σημαντικά περιθώρια έως τα ανώτατα όρια·

83.  τονίζει ότι, μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου, συμφωνήθηκε σχέδιο πληρωμών με σκοπό να μειωθούν οι συσσωρευμένες εκκρεμείς αιτήσεις πληρωμών που σχετίζονται με την πολιτική για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 στο «φυσιολογικό» επίπεδο των δύο δισεκατομμυρίων EUR έως το τέλος του 2016· επισημαίνει ότι στο τέλος του 2015 είχαν διαπιστωθεί ανεξόφλητοι λογαριασμοί ύψους τουλάχιστον 8,2 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2007-2013 στον τομέα της πολιτικής συνοχής, ποσό που αναμένεται να πέσει κάτω από τα δύο δισεκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2016· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ένα δεσμευτικό κοινό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020· επιμένει ότι το νέο αυτό σχέδιο πληρωμών θα πρέπει να βασίζεται στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προβλέπει σαφή στρατηγική για την κάλυψη όλων των αναγκών πληρωμών σε όλους τους τομείς μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, και να αποφεύγει την «κρυφή συσσώρευση απλήρωτων λογαριασμών» λόγω τεχνητής επιβράδυνσης στην υλοποίηση ορισμένων πολυετών προγραμμάτων και άλλων μέτρων μετριασμού, όπως η μείωση των ποσοστών προχρηματοδότησης·

84.  αποφασίζει να επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ για της πληρωμές σε όλες τις γραμμές που περιέκοψε το Συμβούλιο, και να αυξήσει τις πιστώσεις πληρωμών σε όλες τις γραμμές που τροποποιούνται ως προς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων·

Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων

85.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου(10) το Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι δεν έχει νόημα η μέτρηση των επιδόσεων αν ο προϋπολογισμός δεν έχει καταρτιστεί με βάση δείκτες επιδόσεων(11), και ζητεί τη δημιουργία ενός προτύπου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση τις επιδόσεις, στο πλαίσιο του οποίου κάθε γραμμή του προϋπολογισμού θα συνοδεύεται από στόχους και αποτελέσματα αξιολογούμενα βάσει δεικτών επιδόσεων·

86.  επιδοκιμάζει τις προγραμματικές δηλώσεις επιχειρησιακών δαπανών που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού του 2017, δεδομένου ότι ανταποκρίνονται εν μέρει στο αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με τους στόχους, τα αποτελέσματα και τους δείκτες· επισημαίνει ότι οι δηλώσεις αυτές συμπληρώνουν τη συνήθη μέθοδο κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων με ορισμένα στοιχεία επιδόσεων·

87.  εμμένει στην άποψη ότι, για την απλούστευση των εργαλείων εσωτερικής διαχείρισης της Επιτροπής, οι γενικοί διευθυντές θα πρέπει, όταν εγκρίνουν τα σχέδια διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, να δεσμεύονται πλήρως από τους πολιτικούς στόχους και τους δείκτες που περιλαμβάνονται στις προγραμματικές δηλώσεις επιχειρησιακών δαπανών, και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει τη δυνάμει του άρθρου 318 ΣΛΕΕ έκθεση αξιολόγησης σε αυτή τη βάση·

Άλλα τμήματα

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

88.  διατηρεί αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2017, όπως εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 14 Απριλίου 2016, σε 1 900 873 000 EUR· ενσωματώνει τις δημοσιονομικά ουδέτερες τεχνικές προσαρμογές ώστε να αντανακλώνται στον προϋπολογισμό οι πρόσφατες αποφάσεις του, και αποδεσμεύει το αποθεματικό της γραμμής του προϋπολογισμού για τη μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών·

89.  εγκρίνει τις τροποποιήσεις του οργανογράμματος και τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού, ώστε να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες των πολιτικών ομάδων· αντισταθμίζει πλήρως τις αυξήσεις αυτές μειώνοντας τις πιστώσεις του αποθεματικού για απρόβλεπτα και της γραμμής για τη διαρρύθμιση των χώρων·

90.  υπενθυμίζει την πολιτική απόφασή του να εξαιρέσει τις πολιτικές ομάδες από τον στόχο για μείωση του προσωπικού κατά 5%, όπως υπογραμμίζεται στα ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό του 2014(12), του 2015(13) και του 2016(14)·

91.  μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του(15) για το 2017 κατά 60 θέσεις (στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1%), σύμφωνα με τη συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016· υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος του μέτρου αυτού έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην κατάσταση προβλέψεων·

92.  μειώνει περαιτέρω το οργανόγραμμά του κατά 20 θέσεις, για να αντικατοπτρίζει τη λήξη της μεταφοράς θέσεων που προβλεπόταν στη συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών· τονίζει ότι οι θέσεις αυτές δεν είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και επομένως δεν χρειάζεται μείωση πιστώσεων από την πλευρά του Κοινοβουλίου·

93.  παροτρύνει τους Γενικούς Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να επεξεργαστούν από κοινού πιθανές περαιτέρω ρυθμίσεις για την κοινοχρησία των λειτουργιών και υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· ζητεί από τους Γενικούς Γραμματείς να εκπονήσουν επίσης μελέτη σχετικά με το αν μπορούν επίσης να επιτευχθούν συνέργειες όσον αφορά τις λειτουργίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου·

94.  διατηρεί στο οργανόγραμμά του για το 2017 τις 35 νέες θέσεις, όπως ζητείται με το ΣΔΠ 3/2016, για την ενίσχυση της ασφάλειας των θεσμικών οργάνων· εξαιρεί τις θέσεις αυτές από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι αντιστοιχούν σε νέες δραστηριότητες για το Κοινοβούλιο·

95.  επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή του στόχου μείωσης του προσωπικού δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Οργάνου και την άσκηση από το Κοινοβούλιο των βασικών εξουσιών του, ούτε να αλλοιώσει τη νομοθετική αριστεία του ή την ποιότητα των συνθηκών εργασίας για τους βουλευτές και το προσωπικό·

96.  υπό το φως των πολλαπλών προβλημάτων που ανέκυψαν στη φετινή εσωτερική διαδικασία του προϋπολογισμού, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αναμόρφωση του κεφαλαίου 9 και σχετικών τμημάτων άλλων κεφαλαίων του Κανονισμού του είναι αναπόφευκτη προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017, δηλαδή ότι «σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋπολογισμού, θα πρέπει να παρέχεται στα μέλη του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών κάθε σχετική πληροφορία, εγκαίρως, με κατανοητό τρόπο και στο κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας και ανάλυσης, ώστε το Προεδρείο, η Επιτροπή Προϋπολογισμών και οι πολιτικές ομάδες να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις απαραίτητες διαβουλεύσεις και να βασίζουν τις αποφάσεις τους στη συνολική εικόνα όσον αφορά την κατάσταση και τις ανάγκες του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου»·

97.  σύμφωνα με την παράγραφο 15 του ψηφίσματός του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 ζητεί, η μέθοδος της κατάρτισης του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και όχι βάσει ενός συστήματος συντελεστών να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018·

98.  υπενθυμίζει ότι η διοίκηση δεσμεύτηκε να υποβάλει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς διάκρισης μεταξύ των επενδύσεων και δαπανών λειτουργίας του Οργάνου, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευτικών εκ του νόμου υποχρεώσεων· αναμένει, συνεπώς, ότι το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του 2018 θα υποβληθεί στην ίδια μορφή·

99.  υπενθυμίζει την έκθεση Fox-Häfner(16), του 2013, που εκτίμησε το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου μεταξύ 156 εκατομμυρίων EUR και 204 εκατομμυρίων EUR, ισοδύναμο με το 10% του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· επισημαίνει τη διαπίστωση ότι το 78% του συνόλου των μετακινήσεων του οργανικού προσωπικού του Κοινοβουλίου σε αποστολές οφείλονται άμεσα στη γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι η έκθεση εκτιμά επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς σε 11 000 έως 19 000 τόνους εκπομπών CO2· επαναλαμβάνει ότι η διασπορά αυτή δημιουργεί αρνητική εικόνα στην κοινή γνώμη και ζητεί συνεπώς έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα και μείωση των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού·

100.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια του Κοινοβουλίου δεν είναι διαθέσιμη ώστε να γίνει τεκμηριωμένη συζήτηση στην επιτροπή·

Τμήμα IV – Δικαστήριο

101.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο αυξάνει το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης από 2,5% σε 3,8%, που ισοδυναμεί με μείωση κατά 3,4 εκατομμύρια EUR και έρχεται σε αντίφαση με το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό κάλυψης των θέσεων του Δικαστηρίου (98% στο τέλος του 2015)· αναπροσαρμόζει επομένως το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης στο επίπεδο του ΣΠ, ώστε να μπορέσει το Δικαστήριο να ανταποκριθεί στην αποστολή του σε ένα πλαίσιο συνεχούς αύξησης των δικαστικών υποθέσεων·

102.  αποφασίζει ακόμα να επαναφέρει το ΣΠ για άλλες έξι θέσεις του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο στους τίτλους Ι και ΙΙ του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου, διότι οι περικοπές αυτές θα επηρέαζαν σοβαρά τις προτεραιότητες του Δικαστηρίου στον γλωσσικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας·

103.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μονομερή δήλωση του Συμβουλίου και το σχετικό προσάρτημα σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% στη θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 2017, σύμφωνα με τα οποία το Δικαστήριο χρειάζεται να μειώσει περαιτέρω το οργανόγραμμά του κατά 19 θέσεις· υπογραμμίζει ότι αυτές οι 19 θέσεις αντιστοιχούν στις 12 και τις 7 θέσεις που είχαν εγκριθεί κανονικά από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τις διαδικασίες του προϋπολογισμού του 2015 και του 2016, αντίστοιχα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρόσθετες ανάγκες, και επιμένει, συνεπώς, ότι οι 19 αυτές θέσεις δεν θα πρέπει να δοθούν πίσω, διότι το Δικαστήριο έχει ήδη ανταποκριθεί πλήρως στην υποχρέωση μείωσης του προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2013-2017 κατήργησε 98 θέσεις· 

Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

104.  αποκαθιστά το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο του 2,6%, προκειμένου να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να καλύψει τις ανάγκες του αναφορικά με το οργανόγραμμα·

105.  αποκαθιστά τις πιστώσεις σε άλλες πέντε γραμμές που είχε περικόψει το Συμβούλιο, προκειμένου να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του και να υποβάλει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου·

106.  επαναφέρει εν μέρει το ΣΠ όσον αφορά τρεις θέσεις του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις προτάσεις για εξοικονομήσεις που είχε εντοπίσει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο·

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

107.  αποκαθιστά το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο του 4,5%, προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να καλύψει τις ανάγκες της και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη μείωση προσωπικού στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, του Φεβρουαρίου του 2014·

108.  επαναφέρει τις 12 θέσεις και τις σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας, ώστε να αντανακλάται ο πραγματικός αριθμός θέσεων που μεταφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στο Κοινοβούλιο·

109.  αποφασίζει, περαιτέρω, να αναπροσαρμόσει το κονδύλιο για πρόσθετες υπηρεσίες μετάφρασης στο επίπεδο που είχε εκτιμήσει το ίδιο το Όργανο και, για τούτο, αντισταθμίζει εν μέρει τη μεταφορά 36 θέσεων από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας·

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

110.  επαναφέρει τις οκτώ θέσεις και τις σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας, ώστε να αντανακλάται ο πραγματικός αριθμός θέσεων που μεταφέρθηκαν από την Επιτροπή των Περιφερειών στο Κοινοβούλιο·

111.  επιπλέον επαναφέρει τις πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ σε σχέση με τα έξοδα γραφείου και τις αποζημιώσεις πληροφορικής των μελών της επιτροπής στο επίπεδο που είχε εκτιμήσει η επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τα έξοδα γραφείου και τις αποζημιώσεις πληροφορικής των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών·

112.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις περικοπές που επέφερε η Επιτροπή στη θέση του προϋπολογισμού «Διαρρύθμιση των χώρων» στο ΣΠ, και αποφασίζει να αποκαταστήσει τις σχετικές πιστώσεις στο επίπεδο που εκτιμά η επιτροπή ότι απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της για ασφάλεια, για τη διατήρηση των κτιρίων σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

113.  τέλος, αποκαθιστά τις πιστώσεις που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων, τις οποίες αναθεώρησε προς τα κάτω η Επιτροπή στο ΣΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τις επικοινωνιακές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων της επιτροπής·

Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

114.  επισημαίνει ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το ΣΠ του Διαμεσολαβητή κατά 195 000 EUR· υπογραμμίζει ότι η μείωση αυτή συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό του Διαμεσολαβητή και θα έχει μείζονα αντίκτυπο στην ικανότητα του θεσμικού οργάνου να υπηρετεί ουσιαστικά τους ευρωπαίους πολίτες· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην Διαμεσολαβήτρια να ανταποκριθεί στην εντολή και τις δεσμεύσεις της·

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

115.  διαπιστώνει με δυσαρέσκεια ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το ΣΠ του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά 395 000 EUR· επισημαίνει ότι αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με το πρόσθετο καθήκον που έχει ανατεθεί στο Όργανο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα του Οργάνου να υπηρετεί ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του·

Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

116.  αποκαθιστά όλες τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο·

117.  αποφασίζει, επιπλέον, να δημιουργήσει θέση του προϋπολογισμού για «Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας», σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2015, και να διαθέσει στην ΕΥΕΔ επαρκές προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της παραπληροφόρησης από τρίτα κράτη και μη κρατικούς παράγοντες·

118.  χαιρετίζει τις γραπτές δεσμεύσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, ότι θα αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες ανισορροπίες σε σχέση με τη σύνθεση του προσωπικού της ΕΥΕΔ όσον αφορά την αναλογία διπλωματών κρατών μελών και υπαλλήλων της ΕΕ σε ορισμένες θέσεις, και ότι θα υποβάλει επισκόπηση της πολιτικής της ΕΥΕΔ για τους ανθρώπινους πόρους μέσα στο 2017· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις αναληφθείσες ενέργειες μέχρι την άνοιξη του 2017 το αργότερο, πριν από την έναρξη της προσεχούς διαδικασίας του προϋπολογισμού·

o

o o

119.  είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των επιπτώσεων αλλά και των βαθύτερων αιτίων των κρίσεων που βιώνει σήμερα η Ένωση· θεωρεί, ωστόσο, ότι απρόβλεπτα γεγονότα με πανενωσιακή διάσταση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κοινές προσπάθειες και με την κινητοποίηση πρόσθετων μέσων σε επίπεδο Ένωσης, αντί με αμφισβήτηση δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί στο παρελθόν ή με αναδίπλωση στην αυταπάτη των καθαρά εθνικών λύσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι διατάξεις ευελιξίας υπάρχουν για να είναι δυνατή μια τέτοια κοινή και ταχεία αντίδραση και θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως για την αντιστάθμιση των πολύ στενών περιθωρίων που επιβάλλουν τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

120.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

EE L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

(2)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(4)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0080.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0132.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.

(8)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(9)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).

(10)

ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 100.

(11)

Τοποθέτηση της Kersti KALJULAID κατά την ακρόαση για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που διοργάνωσε η επιτροπή CONT στις 22 Απριλίου 2013.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0036.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0376.

(15)

Δεδομένου ότι έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για την εξαίρεση των πολιτικών ομάδων από αυτόν τον υπολογισμό, η συγκεκριμένη μείωση εφαρμόζεται στο μέρος του οργανογράμματος που αφορά τη Γενική Γραμματεία.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0498.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (8.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Neena Gill

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 4, ωστόσο θεωρεί ότι είναι κάθε άλλο παρά επαρκής υπό το πρίσμα της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης και κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή μας και πέρα από αυτήν· ζητεί αύξηση πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 4 που έχει οριστεί στο ΠΔΠ, με χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών ευελιξίας, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν με βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο οι πολλαπλές προκλήσεις εξωτερικής προέλευσης που αντιμετωπίζει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στη διάσκεψη του Λονδίνου σχετικά με τη στήριξη της Συρίας και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και εκφράζει ανησυχία σχετικά με την επίδραση των δεσμεύσεων αυτών στους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης και στον προϋπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια· τονίζει, στηρίζοντας παράλληλα τις δεσμεύσεις αυτές, ότι η εκπλήρωσή τους δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος άλλων τομέων προτεραιότητας και μακροπρόθεσμων πολιτικών· ζητεί ιδίως να αυξηθεί η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ), ο οποίος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη της σταθερότητας στις χώρες της ανατολικής και νότιας ευρωπαϊκής γειτονίας· επισύρει την προσοχή ιδίως στην Τυνησία, η οποία αποτελεί το παράδειγμα της περιοχής όσον αφορά τη μετάβαση στη δημοκρατία, ωστόσο παραμένει δυνητικά ασταθής· υπενθυμίζει ότι ο πρώτος στόχος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση, ιδίως για τους νέους πτυχιούχους και ζητεί να αυξηθεί η υποστήριξη του ΕΜΓ για την απασχόληση των νέων στην περιοχή της γειτονίας· θεωρεί σημαντικό να διατηρηθεί ο καίριος ρόλος που διαδραματίζει η ΕΕ για τη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, της Παλαιστινιακής Αρχής και του UNRWA·

3.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί περαιτέρω στήριξη για τις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες για ένταξη χώρες σε σχέση με τη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων· υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας διεύρυνσης· σημειώνει ότι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση που βασίζεται στην απόδοση·

4.  τονίζει ότι, υπό το πρίσμα των δυναμικών εξελίξεων στον τομέα της παγκόσμιας ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης, οι μηχανισμοί αντιμετώπισης κρίσεων της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν· τάσσεται σθεναρά κατά των προτεινόμενων περικοπών στον Μηχανισμό συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη και τονίζει ότι η αποδυνάμωση του μοναδικού μηχανισμού που διαθέτει η ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων, την ετοιμότητα σε περιπτώσεις κρίσεων και την πρόληψη των συγκρούσεων θα ισοδυναμούσε με στρατηγικό σφάλμα· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται επαρκείς πόροι για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), που χρηματοδοτούν αποστολές μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων οι οποίες συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας παγκοσμίως·

5.  σημειώνει την πρόταση για μια προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας με βάση το δοκιμαστικό σχέδιο που δρομολόγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης που παρέχει για την παρακολούθηση εκλογών, και τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για τη σταθερότητα και την ευημερία παγκοσμίως· επιδοκιμάζει την αύξηση της χρηματοδότησης του μέσου, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο·

7.  ζητεί να αυξηθεί η επένδυση στην ορατότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα·

8.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να μεταφερθεί, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, η γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι διπλωματικές δραστηριότητες της ΕΕ·

9.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα ανταλλαγής νέων αποτελούν ένα από τα πιο επιτυχή μέτρα για τη βελτίωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και την προώθηση της κατανόησης και της συνδεσιμότητας μεταξύ των ανθρώπων και των χωρών· εφιστά, συνεπώς, ιδιαίτερη προσοχή στις πιστώσεις που μεταφέρονται ετησίως στο πρόγραμμα Erasmus+ από την ΕΠΓ, το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA2) και τον Μηχανισμό Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

6

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, James Carver, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Igor Šoltes, Dubravka Šuica, Ernest Urtasun, Janusz Zemke, Ελένη Θεοχάρους, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (6.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nirj Deva

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι η φιλόδοξη Ατζέντα του 2030 και οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως ο στόχος 3 για την υγεία, ο στόχος 4 για την εκπαίδευση και ο στόχος 5 για την ισότητα των φύλων, που προσυπέγραψαν η Ένωση και τα κράτη μέλη τον Σεπτέμβριο του 2015 απαιτούν να διατηρείται η αναπτυξιακή βοήθεια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται στο ΠΔΠ, και να παραμένει επικεντρωμένη στις μακροπρόθεσμες προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ·

2.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και οι γραμμές του προϋπολογισμού αντανακλούν όλες τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις της Ατζέντας του 2030· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναλάβουν, χωρίς καθυστέρηση, τη δέσμευσή τους στον στόχο του 0,7% του ΑΕΕ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και να υποβάλουν χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή αύξηση της ΕΑΒ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 0,7% έως το 2030·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να αντικατοπτρίζεται στις προτάσεις της για τον προϋπολογισμό η δέσμευση της Ένωσης για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, εφόσον χρειάζεται· επισημαίνει, συνεπώς, το δυναμικό της ενεργοποίησης νέων πόρων για την ανάπτυξη μέσω κοινωνικά υπεύθυνων εταιρικών σχέσεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, του συνδυασμού μέσων και άλλων καινοτόμων μεθόδων, με βάση την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δίκαια αποτελέσματα με γνώμονα τα επιτεύγματα· αναμένει τις λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με την κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου για την Αφρική, το οποίο πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό και να επικεντρώνεται στη δημιουργία ικανοτήτων και την τεχνική βοήθεια, την εκβιομηχάνιση, τις ευκαιρίες εμπορίου και επενδύσεων, την πρόσβαση στην ενέργεια και τις απαιτήσεις που αφορούν τις υποδομές· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη και την παρακολούθηση αυτού του επενδυτικού σχεδίου·

4.  ζητεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε έργα τα οποία στηρίζουν την προσαρμοσμένη κατάρτιση των επαγγελματιών όσον αφορά ζητήματα έμφυλης βίας και επιβλαβών πρακτικών, καθώς και σε έργα τα οποία προωθούν τη συμμετοχή στην κοινότητα, δεδομένου ότι το 2017 θα είναι το ευρωπαϊκό έτος κατά της βίας σε βάρος των γυναικών·

5.  επιμένει ότι οι προτεραιότητες και η χρηματοδότηση πρέπει να αντανακλούν τον διηπειρωτικό χαρακτήρα της έμφυλης βίας και των θεμάτων ανάπτυξης· συνεπώς, η χρηματοδότηση των έργων πρέπει να ενισχύει τη συνεπή δέσμευση της ΕΕ για την υπέρβαση των ηπειρωτικών ορίων, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις που ορίζει το έγγραφο εργασίας σχετικά με την ισότητα των φύλων·

6.  τονίζει ότι η σοβαρότητα των ανθρωπιστικών αναγκών που προκάλεσαν η κρίση στη Συρία και άλλες πρωτοφανείς συγκρούσεις καθιστά απαραίτητη τη μέγιστη δυνατή χρήση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ) και του μέσου ευελιξίας, με ταυτόχρονη χρήση του περιθωρίου του τομέα IV για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το γεγονός ότι οι νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι επηρεάζουν τα ταμεία ανάπτυξης, έχουν ασαφή στόχο και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ελλιπή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι αντιτίθεται κατηγορηματικά στη χρήση των ταμείων ανάπτυξης για την επίτευξη μη αναπτυξιακών στόχων· καλεί την Ένωση να ενισχύσει την ικανότητά της να συνδέει την ασφάλεια και την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης· εμμένει, επιπροσθέτως, στην ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλης χρηματοδότησης για τις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια·

7.  θεωρεί ότι η δημιουργία ειδικών ταμείων πρέπει να ανταποκρίνεται με ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να επιφέρει αληθινή προστιθέμενη αξία στις υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης και, για τον σκοπό αυτόν, να τροφοδοτείται από νέες χρηματοδοτικές συνεισφορές· παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές των ανακοινωθέντων ποσών·

8.  τονίζει την ανάγκη να τεθεί επί τάπητος η σχέση ασφάλειας/ανάπτυξης και να επιτευχθεί ο στόχος 16 της Ατζέντας Ανάπτυξης για το 2030· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση που δεν υπάγεται στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας πρέπει να προκύπτει από μηχανισμούς άλλους από τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης·

9.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις περικοπές στη γραμμή ανθρώπινης ανάπτυξης του ΜΑΣ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ· θεωρεί ότι τούτο αντιτίθεται στις βασικές αρχές αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και ζητεί, ως εκ τούτου, την επαναφορά στα επίπεδα του προϋπολογισμού του 2016·

10.  θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις και να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και τη συνεργασία με πολλούς φορείς, προκειμένου να δοθεί ώθηση ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα που χαρακτηρίζει την παγκόσμια χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής δράσης· θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες συνέργειες μεταξύ των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, με παράλληλη αποφυγή των αρνητικών αλληλεπιδράσεων, με γνώμονα την επίτευξη ετοιμότητας, πρόληψης και ανθεκτικότητας·

11.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί η στήριξη που παρέχεται στην ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα στις χώρες εταίρους και ζητεί να εισαχθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις προϋπολογισμού όσο το δυνατό πιο σύντομα στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, αλλά όχι εις βάρος της στήριξης άλλων παραγόντων ανάπτυξης, όπως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί ένα κλίμα στο οποίο μπορούν να ευδοκιμήσουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω της δημιουργίας νομοθετικών ικανοτήτων και ενός ισχυρού κράτους δικαίου, εύρωστων τραπεζικών συστημάτων και κανονισμών, λειτουργικών φορολογικών συστημάτων, αυξημένης διαφάνειας και λογοδοσίας·

12.  επιμένει ότι ο προϋπολογισμός του 2017 για την ανάπτυξη πρέπει να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη συνέπεια την εστίαση των προσπαθειών της Ένωσης στα ευάλωτα κράτη, τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, την ανεργία των νέων, και τις γυναίκες και τα κορίτσια οι οποίες εκτίθενται σε έμφυλη βία, σε επιβλαβείς πρακτικές και σε καταστάσεις συγκρούσεων· θεωρεί ανάρμοστη τη μείωση στα κονδύλια του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας που προορίζονται για την ανθρώπινη ανάπτυξη λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και της δέσμευσης της ΕΕ να διαθέσει τουλάχιστον 20% της ΕΑΒ της σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ήτοι την εκπαίδευση και την υγεία·

13.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με το ανεπαρκές επίπεδο πιστώσεων για τα κονδύλια του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας για την Ασία και τη Μέση Ανατολή, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις και την αστάθεια που αντιμετωπίζουν χώρες όπως το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, το Ιράκ, η Υεμένη, η Αιθιοπία και η Σομαλία·

14.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στη δημιουργία εύρωστων, ανθεκτικών και υψηλής ποιότητας δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα στις φτωχότερες χώρες· επαναλαμβάνει την ανάγκη επένδυσης σε παραμελημένες ασθένειες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην παρακολούθηση της νόσου του ιού Έμπολα·

15.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η χρηματοδότηση της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και άλλων δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, να προστίθεται στη χρηματοδότηση δράσεων μέσω μηχανισμών αναπτυξιακής συνεργασίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση για το κλίμα υπολογίζεται για την εκπλήρωση των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα αυτό, αλλά έχει συμπληρωματικό ρόλο στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και δεν συνυπολογίζεται σε αυτήν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.8.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Ελένη Θεοχάρους, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Joachim Zeller

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liliana Rodrigues


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (1.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Reimer Böge

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι η Ένωση, όπως αναφέρεται στην στρατηγική «Εμπόριο για όλους» ακολουθεί μια όλο και πιο φιλόδοξη ατζέντα στον εμπορικό τομέα, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ένα διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας για την ΓΔ Εμπόριο· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η εκ των προτέρων, η ενδιάμεση και η εκ των υστέρων παρακολούθηση (και από την κοινωνία πολιτών) της εφαρμογής και του αντικτύπου των εμπορικών συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ένωση, καθώς και την ανάγκη μιας κατάλληλης ενημέρωσης του κοινού και διάδοσης των σχετικών πληροφοριών, με στόχο να διασφαλιστεί η εφαρμογή και επιβολή των υποχρεώσεων της Ένωσης και των εμπορικών της εταίρων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου· επισημαίνει τις αρνητικές συνέπειες των σχεδιαζόμενων εμπορικών συμφωνιών CETA και TTIP στο επίπεδο των ίδιων πόρων· τονίζει, ωστόσο, ότι τα κονδύλια που διατίθενται για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της ενίσχυσης του εμπορίου πρέπει να αυξηθούν και να διατεθούν στη ΓΔ Εμπορίου επαρκείς πόροι προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή είναι επαρκώς στελεχωμένη για να φέρει εις πέρας τον αυξανόμενο αριθμό ταυτόχρονων διαπραγματεύσεων και δραστηριοτήτων παρακολούθησης·

2.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη για ουσιαστική αναδιοργάνωση του προϋπολογισμού της ΕΕ και της δομής του στο πλαίσιο της επανεξέτασης του ΠΔΠ και αναφορικά με το εμπορικό πρόγραμμα δράσης, και ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία στο θέμα αυτό έναντι του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

3.  σημειώνει ότι οι πολίτες της Ένωσης ολοένα και περισσότερο ζητούν αυξημένη συμμετοχή και συμβολή στην εμπορική πολιτική της Ένωσης και ότι η Επιτροπή έχει θέσει το θέμα αυτό, που ενδιαφέρει τους πολίτες, ως προτεραιότητα· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατίθενται επαρκείς πόροι ώστε να συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες της Ένωσης στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής, μέσω της ενεργού εμπλοκής τους , συνεδριάσεων με ενδιαφερόμενα μέρη, ενημερωτικών πρωτοβουλιών εντός και εκτός Διαδικτύου, και μετάφρασης ενημερωτικών δελτίων, κειμένων διαπραγμάτευσης και εγγράφων θέσης· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου να εξηγήσουν την προσθετική αξία της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, καθόσον αυτά διατυπώνουν τις διαπραγματευτικές εντολές, και να διαθέσουν επαρκείς πόρους στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους·

4.  τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης το οποίο, εφόσον στηρίζεται με επαρκή χρηματοδότηση και εφόσον η εφαρμογή του βασίζεται σε συνεκτικές πολιτικές, οικονομικές, εμπορικές και αναπτυξιακές στρατηγικές, μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην Ένωση να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης·

5.  υπογραμμίζει ότι η τεχνική στήριξη και βοήθεια που σχετίζονται με το εμπόριο, τις οποίες παρέχει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) στους στενούς εταίρους μας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, αλλά και στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, αποτελούν σημαντική συμβολή στη σταθερότητα της περιοχής· εκφράζει, συνεπώς, ανησυχία σχετικά με τις προτεινόμενες περικοπές στη χρηματοδότηση του μεσογειακού άξονα, καθώς και στη βοήθεια προς την Παλαιστίνη και το UNWRA· επαναλαμβάνει ότι για τις χώρες εταίρους που πλήττονται από οικονομική κρίση ο στόχος πρέπει να είναι, πρωτίστως, η απτή και βιώσιμη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των απλών ανθρώπων·

6.  εκφράζει τη λύπη του για τις προτεινόμενες σημαντικές περικοπές στη μακροοικονομική βοήθεια σε σύγκριση με το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο του 2016, δεδομένου ότι πολλές χώρες εταίροι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες· φρονεί ότι είναι απαραίτητο ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό που έχει προταθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ικανοποιηθούν όλα τα μελλοντικά αιτήματα για δάνεια· τονίζει ότι τα δάνεια στο πλαίσιο της ΜΧΣ και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις επιστροφής δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε νέες εξαρτήσεις για τις αποδέκτριες χώρες·

7.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την όλο και συχνότερη προσφυγή σε εγγυήσεις και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που δεν υπάγονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για την αντιμετώπιση πολλαπλών κρίσεων, τακτική η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μέσω περικοπών σε προγράμματα του τομέα IV· επισημαίνει ότι η συνεισφορά των κρατών μελών στα δύο καταπιστευματικά ταμεία δεν είναι ισοδύναμη με την συνεισφορά της Ένωσης, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να περιορίζεται η πιθανή αποτελεσματικότητα των ταμείων· επιμένει ότι τέτοιοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να σέβονται τα καθορισμένα κριτήρια για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, όπως είναι η ίδια ευθύνη και η ευθυγράμμιση, και να χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση, δεδομένου ότι δεν εγκρίνονται εκ των προτέρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεπώς στερούνται δημοκρατικής νομιμοποίησης· επισημαίνει ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν τελικά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να μπορούν να υποβληθούν στον δέοντα δημοκρατικό έλεγχο·

8.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι το φθινόπωρο του 2016 θα υποβάλει πρόταση για εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο, το οποίο θα αποτελεί μέρος του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση· φρονεί ότι το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο θα προσφέρει νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες και θα συμβάλει στη βιώσιμη πολιτική και οικονομική σταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Γειτονίας· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι επερχόμενες προτάσεις δεν αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού για το 2017· τονίζει ότι η δημιουργία του νέου ταμείου δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των ήδη υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον τομέα IV, αλλά θα χρησιμοποιηθούν τόσο οι πόροι όσο και η εμπειρογνωμοσύνη και οι διαχειριστικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

9.  σημειώνει την προτεινόμενη αύξηση στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τη σημαντική ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών για το Μέσο Εταιρικής Σχέσης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα μεμονωμένα σχέδια εμπορικής προώθησης στο πλαίσιο του μέσου αυτού δεν είναι συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα τοπικά και περιφερειακά προγράμματα, αλλά συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό προς αυτά· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς που έχουν ως σκοπό να προωθήσουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ κατά το σκέλος της συνοχής τους με άλλα ευρωπαϊκά μέσα στήριξης των ΜΜΕ, όπως το COSME, καθώς και κατά το σκέλος της επικουρικότητας, της αποφυγής επικαλύψεων και της συμπληρωματικότητας με τα προγράμματα των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έγκαιρα προτάσεις για την ενδιάμεση επανεξέταση των προγραμμάτων αυτών με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.8.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

8

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa, Στέλιος Κούλογλου


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (28.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Martina Dlabajová

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κατάσταση όπου οι πόροι σπανίζουν θα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη σημασία στην ανάγκη για τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και για αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος στόχος του σχεδίου προϋπολογισμού 2017 θα είναι να εξασφαλίζει ότι στον προϋπολογισμό της Ένωσης παρέχονται τα μέσα που χρειάζεται για να υλοποιήσει στο ακέραιο την ενισχυμένη συνεισφορά του στη δημιουργία οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, θέσεων εργασίας, στην αύξηση της οικονομίας, τις επενδύσεις και την αλληλεγγύη, καθώς και για να ανταποκριθεί στις συνεχιζόμενες προκλήσεις και τις νέες εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους όσον αφορά την καθυστέρηση της οικονομικής ανάκαμψης και την αύξηση των ανισοτήτων, καθώς και τον αντίκτυπό τους στη μετανάστευση, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ασφάλεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει εκ βάθρων αναθεώρηση της φορολογίας σε επίπεδο Ένωσης και ότι θα πρέπει να θεσπιστούν περισσότεροι νέοι ίδιοι πόροι με την πραγματική έννοια, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν προτεραιότητες της Ένωσης (επενδυτικά έργα, «Ορίζων 2020», κ.λπ.)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος Κοινοβουλίου και Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ θα πρέπει να προωθήσει μία νοοτροπία προσανατολισμένη στις επιδόσεις εντός της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της διαφάνειας και της ενίσχυσης της λογοδοσίας·

Δήλωση επιχειρησιακών δαπανών που συνοδεύει τον προϋπολογισμό 2017

1.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου(1) το Κοινοβούλιο δήλωνε ότι συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την οποία δεν έχει νόημα η απόπειρα υπολογισμού των επιδόσεων εάν ο προϋπολογισμός δεν έχει καταρτιστεί βάσει δεικτών επιδόσεων(2), και ζητούσε τη δημιουργία ενός προτύπου κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, στο πλαίσιο του οποίου κάθε γραμμή του προϋπολογισμού θα συνοδεύεται από στόχους και αποτελέσματα που θα αξιολογούνται βάσει δεικτών επιδόσεων·

2.  επιδοκιμάζει τις προγραμματικές δηλώσεις επιχειρησιακών δαπανών που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού 2017, δεδομένου ότι αυτές ανταποκρίνονται εν μέρει στο αίτημα του Κοινοβουλίου που αφορά στόχους, αποτελέσματα και δείκτες· σημειώνει ότι οι δηλώσεις αυτές συμπληρώνουν τη συνήθη μέθοδο κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων με μερικά στοιχεία επιδόσεων·

3.  εμμένει στην άποψη ότι, ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να διατυπώνει απόψεις για τους προαναφερθέντες στόχους και δείκτες και τη συμμόρφωσή τους με τις προτεραιότητες της ΕΕ, όπως ορίζονται στις Συνθήκες, και για στρατηγικά έγγραφα όπως η Ευρώπη 2020, καθώς και ότι, πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγχει λεπτομερώς την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού·

4.  εμμένει στην άποψη ότι, με σκοπό την απλοποίηση των εργαλείων εσωτερικής διαχείρισης της Επιτροπής, οι γενικοί διευθυντές θα πρέπει να προσηλωθούν στους πολιτικούς στόχους και τους δείκτες που περιέχονται στις προγραμματικές δηλώσεις επιχειρησιακών δαπανών, όταν εγκρίνουν τα σχέδια διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει τη δυνάμει του άρθρου 318 ΣΛΕΕ έκθεση αξιολόγησης σε αυτή τη βάση·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των πληρωμών, δεδομένου ότι τα επίπεδα των υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) παραμένουν εξαιρετικά υψηλά και έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα των Συνθηκών, το οποίο επιβάλλει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβάλουν αυστηρότητα στην επιλογή των προτεραιοτήτων για χρηματοδότηση και να εγκαταλείψουν τα σχέδια που δεν έχουν καμία προφανή προστιθέμενη αξία·

Ενδιάμεση επανεξέταση

6.  είναι της γνώμης ότι η ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, στην οποία πρέπει να προβεί η Επιτροπή έως το τέλος του 2016, είναι η πρώτη και καλύτερη ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά ορισμένες σοβαρές κρίσεις και το υψηλό επίπεδο των RAL, για να ληφθούν υπόψη νέες πολιτικές πρωτοβουλίες που δεν είχαν προβλεφθεί την εποχή που εγκρινόταν το ΠΔΠ, για να αξιολογηθούν και επανεξεταστούν η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, και να αντιμετωπιστεί το υψηλό επίπεδο των RAL· ζητεί από την Επιτροπή να βρει κατάλληλες λύσεις όσον αφορά: i) την επικαιροποίηση των τομεακών πολιτικών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ii) την ουσιαστική πρόοδο στην απλοποίηση τόσο του περιεχομένου όσο και της διαδικασίας όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της Ένωσης, iii) την εξασφάλιση ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι σωστά στοχοθετημένα για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση του ΠΔΠ προκειμένου να διευθετηθούν όλες οι απορρέουσες δημοσιονομικές συνέπειες, μεταξύ άλλων τα RAL·

7.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο, εγκαίρως για την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, η οποία θα περιέχει προτάσεις που θα εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο θα συμβιβάζονται στο μέλλον οι μακροπρόθεσμοι πολιτικοί στόχοι, όπως η Ευρώπη 2020, με το μετά το 2020 ΠΔΠ·

Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

8.  σημειώνει ότι το σύνολο των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων που επιβεβαίωσε και επέβαλε η Επιτροπή στα κράτη μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν χρηστά συστήματα ανήλθαν σε 3 499 000 EUR το 2015, το οποίο συνιστά μείωση σε σύγκριση προς το 2014 (τότε ήταν 4 728 000 EUR)· ζητεί από την Επιτροπή να υποδείξει σαφώς ποια ποσά που ανακτήθηκαν το 2015 έχουν εγγραφεί ως έσοδα στους λογαριασμούς της Ένωσης ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμψηφισμού, μαζί με τη γραμμή του προϋπολογισμού από την οποία προέρχονται, και τον βαθμό στον οποίο δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις που αποφασίσθηκαν το 2016 μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις απαιτήσεις πληρωμών για τον προϋπολογισμό του έτους 2017·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις ανακτήσεις, ιδίως όσον αφορά το έτος πραγματοποίησης της πληρωμής, το έτος εντοπισμού του σχετικού σφάλματος, και το έτος κατά το οποίο οι ανακτήσεις ή οι δημοσιονομικές διορθώσεις καταχωρήθηκαν στις παρατηρήσεις των λογαριασμών·

Tομεακές πολιτικές

10.  είναι της γνώμης ότι η προσαρμογή των τομεακών πολιτικών κατά την ενδιάμεση επανεξέταση πρέπει να θεωρηθεί προκαταρκτικό βήμα για την πραγματική αναμόρφωση του ΠΔΠ μετά το 2020 βάσει νέων κανόνων και αρχών που θα αποτυπώνουν τις αναμενόμενες ανάγκες και προτεραιότητες της Ένωσης για την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα· ζητεί από την Επιτροπή να προσαρμόσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης από την άποψη της μεγαλύτερης εστίασης στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί, περιλαμβανομένης της εξεύρεσης συνεργειών μεταξύ τους·

11.  υπενθυμίζει ότι η «κοινωνική πρόκληση αριθ. 6» του προγράμματος «Ορίζων 2020» (η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες), και ιδιαίτερα η συμβολή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στην υλοποίηση της πρόκλησης αυτής, ήταν προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο, το οποίο την εισήγαγε κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του προγράμματος «Ορίζων 2020»· επισημαίνει τη σπουδαιότητα της συνιστώσας αυτής στους τομείς στους οποίους η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας, της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, η υποστήριξη των μεταναστών, η οικονομική και νομισματική διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της ανισότητας· εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία του διότι, στη φάση υλοποίησης του προγράμματος, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες υποβαθμίστηκαν λόγω της απώλειας του ρόλου πρωτοκαθεδρίας του τομέα και της μείωσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 40%, σε μια περίοδο κατά την οποία το συνολικό κονδύλιο για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 έχει αυξηθεί·

12.  υπογραμμίζει ότι το ποσοστό επιτυχίας μετά τις πρώτες 100 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» φτάνει το 14% (σε σύγκριση με το 20% του συνολικού ΠΠ7)· υπενθυμίζει ότι διατέθηκε μόνον το 20% του προϋπολογισμού με αποδέκτες ΜΜΕ (συνεισφορά 5% από το μέσο για τις ΜΜΕ), ότι 38% των επιτυχόντων ήταν υποψήφιοι για πρώτη φορά και ότι πολύ λίγοι πέρασαν από την 1η στη 2η φάση· αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δεύτερη και η τρίτη φάση, στο πλαίσιο των οποίων προωθείται μελέτη σκοπιμότητας για να χαρακτηριστεί το έργο καινοτομία και να προχωρήσει η εμπορική αξιοποίησή του, χάνουν μέρος του δυναμικού τους· επιπλέον, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των ΜΜΕ·

13.  επιπλέον, οι χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης υστερούν πολύ σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης ως προς το ποσοστό επιτυχίας και το μερίδιο χρηματοδότησης· ζητεί χορήγηση περισσότερης τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται και ανταλλαγή ορθών πρακτικών· συνιστάται επίσης απλοποιημένη και κατανοητή συνέργεια μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 2020» και ESIF / EFSI·

14.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να χρησιμεύσει ως σημαντικό έναυσμα για την επιτάχυνση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επενδυτικών δραστηριοτήτων, αλλά και για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ανισοτήτων και εντελώς νέων κοινωνικών προβλημάτων· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα μπορούσε να στηρίξει πιο σθεναρά τις επενδύσεις σε τομείς που βοηθούν την Ένωση να καταστεί πιο συνεκτική και λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, όπως τα βασικά έργα στην ενέργεια, την κινητικότητα, τις ΤΠ καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη, οι οποίες έχουν επίσης κοινωνικές πτυχές και συνέπειες που πρέπει να τονιστούν αποτελεσματικά·

15.  καλεί την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή να επισημάνει τις προσπάθειες της Ένωσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να παράσχει επαρκή τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη και να τονώσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, όπως προληπτικά μέτρα κατά των παρατυπιών και των σφαλμάτων στη χρήση κονδυλίων της ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει προτείνει ανακατανομή πόρων από την εν λόγω τεχνική βοήθεια για δραστηριότητες εντελώς διαφορετικής φύσης·

Απλοποίηση και διαφάνεια

16.  τονίζει ότι οι τρέχουσες πρακτικές αλλά και οι πρακτικές του πρόσφατου παρελθόντος δείχνουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί η απλοποίηση της διαδικασίας βάσει της οποίας χρησιμοποιούνται οι πόροι της Ένωσης και έχουν σε αυτούς πρόσβαση οι χρήστες· είναι της γνώμης ότι όσο πιο απλοί είναι οι κανόνες, τόσο πιο ομοιόμορφοι είναι και τόσο λιγότερες πιθανότητες για ακούσια σφάλματα και παραλείψεις υπάρχουν, και όσο πιο σαφείς και αυστηροί είναι οι κανόνες αυτοί, τόσο λιγότερα είναι τα περιθώρια για παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες γύρω από την προαναφερθείσα διαδικασία· σημειώνει ότι όσο πιο απλή και διαφανής είναι η διαδικασία, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν για εσφαλμένη κατανομή και ανακατανομή των πόρων της Ένωσης·

17.  η απλοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την Ένωση και η αύξηση της διαφάνειάς της θα έχουν ως αποτέλεσμα την αποδοχή της διαδικασίας με ορατές και θετικές επιπτώσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ·

18.  σημειώνει ότι η υπερβολική ρύθμιση και ο κανονιστικός υπερθεματισμός αποτελούν βασικά εμπόδια για τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) και για τα σχετικά ελεγκτικά όργανα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση και την πίεση για τους δικαιούχους, π.χ. μέσω ενιαίας στρατηγικής ελέγχου· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αργούν να υιοθετήσουν τις απλοποιήσεις αυτές και καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις εθνικές αρχές στο θέμα αυτό·

19.  επισημαίνει ότι η πλήρης διαφάνεια εξασφαλίζει ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται απολύτως σύμφωνα με τους κανόνες· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη διαφάνεια όσον αφορά τα κυριότερα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα σχετικά με τους υπεργολάβους· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει συστήματα που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια και θα επεκτείνονται και στα ταμεία που διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν και χώρες εκτός της Ένωσης·

Προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ

20.  τονίζει ότι έχει μεγάλη σημασία η αντίληψη περί προσανατολισμού σε μετρήσιμα αποτελέσματα να τεθεί στο επίκεντρο των δαπανών της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων θα πρέπει να καταστεί, κατά περίπτωση, βασική αρχή· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής «Εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα» ως το πρώτο βήμα προς την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την πιο αποτελεσματική χρήση των σπανιζόντων οικονομικών πόρων, π.χ. μεταθέτοντας την έμφαση, κατά την υλοποίηση ενός έργου, από ποσοτικά κριτήρια όπως τα RAL και οι επιτροπές αξιολόγησης κινδύνων (RAC) σε ποιοτικά κριτήρια, όπως αποτελέσματα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και προστιθέμενη αξία·

Χρηματοοικονομικά μέσα

21.  σημειώνει ότι τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (FEI) αν εφαρμοστούν με στοχοθετημένο τρόπο, για την κατάλληλη τυπολογία έργων και για εύλογο σκοπό, ενδέχεται να αποτελέσουν εργαλεία για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων της Ένωσης με δυνατότητα στο μέλλον να αποτελέσουν μέρος των βασικών βέλτιστων πρακτικών στην κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια στη χρήση των FEI, να υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με τη μόχλευση, τις απώλειες και τους κινδύνους και να παρουσιάσει ανάλυση κόστους-ωφελείας των FEI σε σύγκριση με πιο άμεσες μορφές χρηματοδότησης έργων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης για την ανάλυση της ζήτησης για χρηματοοικονομικά μέσα στα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερκεφαλαιοποίηση, η οποία δεσμεύει πόρους χωρίς αυτό να συμβάλει στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, όπως προσδιορίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ειδική Έκθεσή του 5/2015·

22.  σημειώνει με ανησυχία ότι τα στοιχεία εκτέλεσης του ΕTΣΕ δείχνουν ότι η πλειονότητα των επενδύσεων επικεντρώνονται στην πρώτη πεντάδα των οικονομιών της Ένωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  ΕΕ C 75, 26.2.2016, σ. 100.

(2)

  Συμβολή της Kersti KALJULAID κατά την ακρόαση για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που διοργάνωσε η επιτροπή CONT στις 22 Απριλίου 2013.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (6.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Markus Ferber

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί, ο προϋπολογισμός του 2017 να αντανακλά και να υποστηρίζει τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και ειδικότερα την επανεκκίνηση των επενδύσεων, ιδίως για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την προώθηση βιώσιμων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών, την άσκηση υπεύθυνων φορολογικών πολιτικών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ·

2.  εν προκειμένω, σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία τα συνεχιζόμενα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων, παρά το γεγονός ότι η Ένωση έχει επανέλθει σε συγκρατημένη οικονομική ανάπτυξη·

3.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για την κινητοποίηση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα και νέων πηγών χρηματοδότησης για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης· τονίζει την ανάγκη για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), ειδικότερα τα κριτήρια της προσθετικότητας, της βιωσιμότητας και της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής·

4.  θεωρεί ότι η ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και για τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη·

Ανάπτυξη ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

5.  επισημαίνει ότι, μετά από πέντε έτη, οι οντότητες που επωφελούνται από τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παραμένουν εξαρτημένες από τη χρηματοδότηση της ΕΕ, και οι επιδοτήσεις της ΕΕ αντιπροσωπεύουν σταθερά πάνω από το 50% του προϋπολογισμού τους· τονίζει ότι οι οντότητες αυτές πρέπει να συνεχίσουν να αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία τους, με την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού αυτοχρηματοδότησης· επισημαίνει ότι υπάρχει ποσοστό συγχρηματοδότησης μεγαλύτερο του 50% για τη χρηματοδότηση αρκετών εκπροσώπων εκτός του βιομηχανικού κλάδου επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής που διατηρεί τις υφιστάμενες ρυθμίσεις χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να εγκριθεί έως το τέλος του έτους για να καταστεί δυνατή η συνεχής χρηματοδότηση·

6.  ζητεί να συνεχιστούν οι επενδύσεις στα διαρθρωτικά ταμεία σε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών μετάβασης, προκειμένου να μην ανασταλούν τα αποτελέσματα των πόρων και των προσπαθειών που έχουν ήδη καταβληθεί·

ΕΕΑ και εποπτεία

7.  επισημαίνει τον τρέχοντα και τον μελλοντικό ρόλο των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) σε σχέση με την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα σε επίπεδο Ένωσης, την ένωση των κεφαλαιαγορών, την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης, τη δημιουργία του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και την αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την τραπεζική ένωση· τονίζει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του 2017 πρέπει να προβλέπει για τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές επαρκείς πόρους για την άσκηση της εντολής τους· υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ πρέπει να χρηματοδοτούνται και να στελεχώνονται επαρκώς προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται· επισημαίνει ότι πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι στο πεδίο της προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών·

8.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι, στην περίπτωση της ΕΑΤ, θα πρέπει να προβλεφθούν στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2017 και σε οποιοδήποτε μελλοντικό σχέδιο επαρκείς πόροι για την προετοιμασία της πιθανής μετεγκατάστασης από το Λονδίνο, η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση περατώσουν τις διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

9.  τονίζει ότι οι ΕΕΑ πρέπει να περιορίζονται αυστηρά και μόνο στην άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης και να μην επιδιώκουν την εκ των πραγμάτων επέκταση της εντολής τους πέρα από τα εν λόγω καθήκοντα·

10.  τονίζει ότι χρειάζεται επειγόντως να αναπτυχθεί τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ψηφιοποίησης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ταχείας αντίδρασης σε πιθανές προκλήσεις· συνεπώς, υποστηρίζει ρητά τη χρηματοδότηση μιας οριζόντιας ειδικής ομάδας για την DLT·

Φορολογικά ζητήματα και Fiscalis 2020

11.  επισημαίνει ότι, υπό το φως των νομοθετικών αναθεωρήσεων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών, η νομική βάση για το πρόγραμμα Fiscalis 2020 ενδέχεται να πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να αντανακλά ορθά αυτές τις αλλαγές και να καταπολεμηθούν η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός·

12.  υποστηρίζει τη συνέχιση του δοκιμαστικού σχεδίου για την ανάπτυξη ικανοτήτων, προγραμμάτων και επικοινωνίας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, το οποίο ξεκίνησε το 2016.

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Eurostat δεν παρέχει επικαιροποιημένα στοιχεία για τους δείκτες του προγράμματος «Ευρώπη 2020» παρά τις πολλαπλές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· επικρίνει το γεγονός ότι ο ιστότοπος της Eurostat εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντική βελτίωση όσον αφορά τη φιλικότητα προς τον χρήστη· καλεί την Eurostat να βελτιωθεί στα ζητήματα αυτά και να εξασφαλίσει ότι όντως υλοποιούνται όλοι οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος.

EFRAG

14.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), ιδίως όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό επίσης την επιρροή της Ένωσης στον καθορισμό διεθνών λογιστικών προτύπων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

7

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Mady Delvaux, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Ева Паунова

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ernest Maragall

(1)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (2.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας στην Ένωση αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία και ότι η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών και οι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην προστασία από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές έχουν τεράστια αξία για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και, ως εκ τούτου, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2.  παρατηρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίζουν τις φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα πολιτικές και τα αντίστοιχα μέτρα και έργα ως ευκαιρία για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης·

3.  σημειώνει την καθοριστική σημασία των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία σε διάφορους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 να αντανακλά επαρκώς το γεγονός ότι οι εν λόγω επενδύσεις αποτελούν προτεραιότητα· επισημαίνει ότι η ικανότητα βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ένωση αποτελεί ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ένωση σε παγκοσμιοποιημένες αγορές·

4.  αναγνωρίζει ότι σημαντικό τμήμα του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017 (ειδικότερα του τομέα 3) πρέπει να αφιερωθεί στις προκλήσεις που η Ένωση αντιμετωπίζει επί του παρόντος, κυρίως όσον αφορά την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και της κρίσης στον τομέα της ασφάλειας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2017, οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές πρέπει να έχουν κατά νου τη σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και ζητεί επιτακτικά από το Συμβούλιο να μην προβεί σε οποιεσδήποτε περικοπές σε πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της επιτροπής αυτής και που έχουν σαφώς αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία για την Ένωση·

5.  επικροτεί τη συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2015 και τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να υποστηρίζει την εκπλήρωση των στόχων της εν λόγω συμφωνίας και των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για το κλίμα· υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία του Παρισιού απαιτεί τη συμμόρφωση των χρηματοδοτικών ροών με τον τρόπο επίτευξης των χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κλιματικά ανθεκτικής ανάπτυξης· τονίζει τη δέσμευση των ανεπτυγμένων χωρών να προβούν σε κινητοποίηση χρηματοδότησης για το κλίμα από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές προς αναπτυσσόμενες χώρες και υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η προβλεπόμενη, νέα και πρόσθετη χρηματοδότηση για το κλίμα όπως προβλέπεται στην εν λόγω συμφωνία· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την εκπόνηση πλήρους αξιολόγησης των επιπτώσεων τη στρατηγική της για την εκτέλεση και την πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων της συμφωνίας του Παρισιού για τον προϋπολογισμό της Ένωσης εγκαίρως, ούτως ώστε να μπορέσει να εξεταστεί ενόψει αναθεώρησης, και να αναπτύξει έναν ειδικά σχεδιασμένο αυτόματο χρηματοδοτικό μηχανισμό της Ένωσης, ο οποίος να παρέχει πρόσθετη και κατάλληλη στήριξη στο δίκαιο μερίδιο της Ένωσης για την τήρηση του διεθνούς στόχου χρηματοδότησης του κλίματος ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

6.  υπογραμμίζει ότι η επανεξέταση του ΠΔΠ προσφέρει εξαιρετική ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται ο στόχος του 20% των δαπανών για ενέργειες που σχετίζονται με το κλίμα· σημειώνει ότι η μεθοδολογία της Επιτροπής για την ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα καταδεικνύει ότι το 19,2 % των συνολικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προτείνονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 συνδέονται με τη δράση για το κλίμα, σε σύγκριση με το 20,8 % το 2016· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός ενσωμάτωσης της κλιματικής δράσης θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και ότι θα βελτιωθεί η υφιστάμενη μέθοδος παρακολούθησης των εν λόγω δαπανών·

7.  υπενθυμίζει ακόμη ότι η Ένωση έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσει το στρατηγικό σχέδιο για τη βιολογική ποικιλομορφία της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διαθέσει επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στο θέμα αυτό· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 8,2 % των συνολικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προτείνονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 συνδέονται με την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας, σε σύγκριση με το 9 % το 2016· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τη σαφή μείωση των δαπανών που αφορούν τόσο το κλίμα όσο και τη βιοποικιλότητα ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού·

8.  υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και ζητεί, κατά συνέπεια, να διατεθούν επαρκείς πόροι στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 για την εξασφάλιση μιας μακροπρόθεσμα σταθερής προστασίας της βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει, συνεπώς, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ την υποχρέωσή τους, βάσει του άρθρου 8 της οδηγίας για τους οικοτόπους, να εξασφαλίζουν επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τα μέτρα διατήρησης τα οποία είναι αναγκαία για την επαναφορά των ειδών και των οικοτόπων στις περιοχές Natura 2000 σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της προστασίας της βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη, την εκτέλεση και την χρηματοδότηση όλων των πολιτικών της Ένωσης και θεωρεί ότι η διαφάνεια στις δαπάνες των κρατών μελών για την προστασία της φύσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι εξίσου σημαντική για τη συνέπεια και τη συνοχή των δαπανών της Ένωσης·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης δεν περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις που είναι επιζήμιες για το κλίμα, που εδραιώνουν υποδομές ορυκτών καυσίμων όπως είναι οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων, που υποστηρίζουν δραστηριότητες που βλάπτουν τη βιοποικιλότητα ή που βλάπτουν τα οικοσυστήματα· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει μια αποτελεσματική μέθοδο για την παρακολούθηση των δαπανών υπέρ της βιοποικιλότητας στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Πρόγραμμα LIFE

11.  υπενθυμίζει ότι το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης για τη στήριξη έργων που αφορούν το περιβάλλον, τη διατήρηση της φύσης και τη δράση για το κλίμα σε ολόκληρη την Ένωση·

12.  υπενθυμίζει ειδικότερα ότι η δράση για το κλίμα συνιστά βασική διατομεακή προτεραιότητα, όπως αναφέρεται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και στο πρόγραμμα της Επιτροπής «Απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή» και τονίζει ότι το ειδικό υποπρόγραμμα για τη δράση υπέρ του κλίματος στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE υποστηρίζει το ρόλο και τη βασική νομοθεσία της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ), και προλειαίνει το έδαφος για τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού της Ένωσης πρέπει να σχετίζεται με το κλίμα, με συνεισφορές από διάφορες πολιτικές·

13.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του, δεδομένης της σημερινής κατάστασης και ενώ επικροτεί την αύξηση κατά 30,9 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017, για το γεγονός ότι, ως προς τον προϋπολογισμό του προγράμματος LIFE, φέτος και πάλι το πρόγραμμα LIFE, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 493,7 εκατομμυρίων, δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 0,3 % του συνολικού σχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017·

14.  τονίζει τα προηγούμενα προβλήματα που υπήρξαν λόγω της έλλειψης πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα LIFE, τα οποία παρεμπόδισαν και καθυστέρησαν την κατάλληλη εφαρμογή του·

15.  επικροτεί το σύστημα παρακολούθησης σε επίπεδο σχεδίων που η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή για το πρόγραμμα LIFE· λαμβάνει υπό σημείωση ότι στοιχεία για επιδόσεις σε επίπεδο σχεδίων, τα οποία συλλέγονται από το 2015, θα χρησιμοποιηθούν για την ενδιάμεση αξιολόγηση και θα συγκεντρωθούν σε επίπεδο προγράμματος· διαπιστώνει ότι αναμένεται ότι το σύστημα παρακολούθησης θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία για το δεύτερο πολυετές πρόγραμμα εργασιών του προγράμματος LIFE 2017-2020·

Δημόσια υγεία, ασφάλεια των τροφίμων και πολιτική προστασία

16.  λαμβάνει υπό σημείωση τα προταθέντα 64,5 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (+ 3,8 % σε σύγκριση με το 2016) και τα 57,7 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών (- 17,8 % σε σύγκριση με το 2016) για την υγεία, σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017· εκφράζει τη λύπη του ότι τα ως άνω ποσά δεν αντιπροσωπεύουν, όπως και τα προηγούμενα έτη, παρά μόνο 0,04 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2017 και ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% μόνο του τομέα 3 (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) και δεν αντανακλούν πλήρως τη σημασία της υγείας ως καθαυτής αξίας και ως προϋπόθεσης για την προώθηση της ανάπτυξης·

17.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2016 θα ξεκινήσει κοινή δράση για την αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας, η οποία θα συμβάλει άμεσα στην επίτευξη του στόχου της Επιτροπής για την υλοποίηση μιας «βαθύτερης και δικαιότερης εσωτερικής αγοράς με ενισχυμένη βιομηχανική βάση»· διαπιστώνει ότι ,από άποψη χρηματοδότησης, η δράση αυτή είναι η μεγαλύτερη ποτέ που έχει συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα υγείας με 12 εκατομμύρια EUR συγχρηματοδότησης·

18.  τονίζει ότι η Ένωση έχει τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων στον κόσμο· λαμβάνει υπό σημείωση τα 256,2 εκατομμύρια ευρώ που προτάθηκαν σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (+1,3 % σε σύγκριση με το 2016) και τα 234,5 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών (- 3,1 % σε σύγκριση με το 2016) για τρόφιμα και ζωοτροφές, σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017· εκφράζει τη λύπη του ότι τα ως άνω ποσά δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο 0,16% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2017 και ένα ποσοστό της τάξης του 6% μόνο του τομέα 3, και δεν αντανακλούν πλήρως τη σημασία της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Ένωση· υπογραμμίζει ότι οι δράσεις που αφορούν αποτελεσματικούς, επαρκείς και αξιόπιστους ελέγχους, καθώς και τη χρηματοδότηση μέτρων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την υγεία των ζώων και των φυτών έχουν υποστεί μειώσεις στις πιστώσεις πληρωμών της τάξεως του 10,4 % και του 11,1 % αντιστοίχως σε σχέση με τα στοιχεία του 2016· θεωρεί ότι αυτές οι μειώσεις μπορούν να υπονομεύσουν την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων των ζωικών και φυτικών ασθενειών και την εφαρμογή αποτελεσματικών επισήμων ελέγχων στον τομέα αυτό·

19.  υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης αντιπροσωπεύει ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής αλληλεγγύης· υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαδραματίζει ρόλο «καταλύτη» στην υποστήριξη, το συντονισμό ή τη συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών στο πεδίο της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης στις καταστροφές· λαμβάνει υπό σημείωση την ελαφρά αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων για το εν λόγω πρόγραμμα·

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

20.  υπενθυμίζει τον προεξάρχοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί στην άσκηση των τεχνικών, επιστημονικών και διοικητικών καθηκόντων που βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές· υπενθυμίζει περαιτέρω τα πολύ σημαντικά καθήκοντα των οργανισμών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (EEA, ECHA, ECDC, EFSA και EMA) και τη θεμελιώδη σημασία της αυξημένης τους συνεργασίας για την επιτέλεση των καθηκόντων τους, τόσο για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσο και για τους πολίτες· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι είναι μέγιστης σημασίας οι εν λόγω οργανισμοί να λαμβάνουν κατάλληλους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη μια κατά περίπτωση αξιολόγηση των αναγκών των επιμέρους οργανισμών· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι οι μειώσεις προσωπικού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (-3 θέσεις), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (-5 θέσεις), στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (- 4 θέσεις), στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (-7 θέσεις) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (-6 θέσεις), θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη συμβολή τους στην υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης· επισημαίνει επίσης ότι για τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη, θα πρέπει να εξετάζονται χωριστά οι θέσεις του πίνακα προσωπικού που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη, αναγνωρίζοντας ότι λειτουργούν με γνώμονα τη ζήτηση και δεν δημιουργούν πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

21.  λαμβάνει υπό σημείωση, όσον αφορά τους οργανισμούς που εισπράττουν τέλη, ότι η εισφορά της Ένωσης παραμένει σταθερή ή μειώνεται· υπενθυμίζει ότι τα προερχόμενα από τέλη έσοδα από τη βιομηχανία ενδέχεται να επηρεάζονται από διακυμάνσεις της αγοράς και ότι η εξάρτηση από άλλες πηγές εσόδων εισάγει, ως εκ τούτου, έναν απρόβλεπτου χαρακτήρα παράγοντα για την χρηματοδοτική δομή των οργανισμών· υπογραμμίζει τόσο τη δυσκολία να προβλεφθεί επακριβώς το ποσό των τελών που θα εισπραχθούν - με ενδεχόμενο αποτέλεσμα ένα έλλειμμα σε σχέση με τα προβλεπόμενα έσοδα από τα τέλη - όσο και την ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων κονδυλίων για τους οργανισμούς αυτούς· ζητεί να εξεταστεί κατά πόσο ενδείκνυται να προβλεφθεί περιθώριο σύνεσης της τάξης του 5 % για τις εκτιμήσεις των τελών του ECHA·

22.  υπενθυμίζει ότι, ενόψει της δημοσίευσης στις 15 Ιουνίου 2016, δύο σχεδίων νομικών πράξεων τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια προσδιορισμού των ενδοκρινικών διαταρακτών, η Επιτροπή έχει ζητήσει από τους αρμόδιους οργανισμούς να αρχίσουν αμέσως προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία όταν τα κριτήρια θα έχουν τεθεί σε ισχύ· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων·

23.  αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι απρόβλεπτα έξοδα για τον EMA μπορούν να ανακύψουν το 2017 ή αργότερα, συνεπεία της αρνητικής απάντησης που έδωσε ο βρετανικός λαός στο δημοψήφισμα που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2016 για να κριθεί εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να είναι μέλος της Ένωσης (το λεγόμενο Brexit) και, κατά συνέπεια, θα ήταν συνετό να επιτραπεί στον EMA να χρησιμοποιήσει κατά τα προσεχή έτη οποιοδήποτε ενδεχόμενο θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2016· λαμβάνει επίσης υπό σημείωση ότι ο EMA θα αναγκαστεί ενδεχομένως, κατά τη διάρκεια του 2017, να ζητήσει την υποστήριξη των αρμοδίων για τον προϋπολογισμό αρχών προκειμένου να ελευθερωθούν συμπληρωματικά δημοσιονομικά κονδύλια για την αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών δαπανών·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

24.  τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και πολιτικών· επαναλαμβάνει ότι διάφορες ιδέες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων έχουν τεθεί επιτυχώς σε εφαρμογή στο παρελθόν υπό τη μορφή δοκιμαστικών σχεδίων /προπαρασκευαστικών ενεργειών· τονίζει ότι το πεδίο για νέα πιλοτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες έχει μειωθεί ως αποτέλεσμα της έλλειψης διαθέσιμων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, και της έλλειψης περιθωρίου στον τομέα 3· θεωρεί ότι, ως εκ τούτου, είναι πιθανό η επιτροπή να πρέπει να κάνει προσεκτική χρήση των μηχανισμών αυτών κατά το 2017.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

9

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Caterina Chinnici, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Bart Staes, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Martina Werner


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (6.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Liisa Jaakonsaari

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) καλύπτει, στη διαδικασία του προϋπολογισμού, κονδύλια στους τίτλους 2 (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ), 14 (Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση) και 33 (Δικαιοσύνη και Προστασία του Καταναλωτή)·

2.  επισημαίνει ότι μια ισχυροποιημένη και εύρυθμη ενιαία αγορά έχει θεμελιώδη σημασία για την ικανότητα της Ένωσης να απορροφά κραδασμούς· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να στηρίζει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και σε μια ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή ενιαία αγορά·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές η οποία θα ενισχύει την ασφάλεια και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και θα προσαρμόζει τα δικαιώματα των καταναλωτών με βάση τις κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, όπως τα μαζικά δεδομένα και το διαδίκτυο των πραγμάτων, η κυκλική οικονομία, η λεγόμενη συνεργατική οικονομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών καθώς και της ασφάλειας των προϊόντων και της εποπτείας της αγοράς στην ενιαία αγορά, όπου περιλαμβάνεται και η ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει ότι οι νέες προκλήσεις στην πολιτική για τους καταναλωτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της διάθεσης επαρκούς προϋπολογισμού·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2017, το μεγαλύτερο μέρος των βασικών προτεραιοτήτων της επιτροπής IMCO στους τομείς της εσωτερικής αγοράς, της τελωνειακής ένωσης και της προστασίας των καταναλωτών έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη με τη διάθεση πιστώσεων σε επαρκή επίπεδα·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πιστώσεις για το πρόγραμμα COSME, που αποτελεί βασικό εργαλείο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση, ως προτεραιότητα·

6.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τη μείωση του κονδυλίου του COSME 02 02 02 «Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων», δεδομένου ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης· πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό δημοσιονομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διαθεσιμότητας κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και την πλήρη εφαρμογή της αρχής "Προτεραιότητα για τις ΜΜΕ" («Think Small First»), θα προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία, την υιοθέτηση των κυκλικών οικονομικών επιχειρηματικών μοντέλων, θα κλιμακώσει τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για το δίκτυο Enterprise Europe Network το 2017 με σκοπό να ενισχυθεί η μεγέθυνση των ΜΜΕ και να τους δοθεί βοήθεια για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που συνδέονται με την πρόσβαση στην ενιαία αγορά καθώς και στην παγκόσμια αγορά·

8.  υπενθυμίζει την ανάγκη χρηματοδότησης του πολυγλωσσικού εργαλείου για την τηλεματική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (ODR)· τονίζει ότι η ύπαρξη εύρυθμων ηλεκτρονικών συστημάτων επίλυσης διαφορών μπορεί να τονώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να ενισχύσει το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο·

9.  χαιρετίζει τη διάθεση κονδυλίων για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, η οποία στηρίζει την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων, κάτι που θα οδηγήσει στη δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων για την καταπολέμηση της απάτης και την εξασφάλιση τόσο της προστασίας των καταναλωτών όσο και του θεμιτού ανταγωνισμού· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή στη γραμμή του προϋπολογισμού 14 02 01 «Στήριξη της λειτουργίας και εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης», που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την κατάλληλη χρηματοδότηση για κρίσιμα εργαλεία εκσυγχρονισμού για την τελωνειακή ένωση·

10.  τάσσεται υπέρ της συνέχισης της χρηματοδότησης του φόρουμ για την ενιαία αγορά, το οποίο έχει ζωτική σημασία για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών στην αγορά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και προτίθεται να παρακολουθεί την κατάσταση προκειμένου να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη χρηματοδότησή του από το κονδύλιο του προϋπολογισμού 02 02 01·

11.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τυποποίηση για την ενιαία αγορά, η οποία διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα προϊόντων και υπηρεσιών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να οριστούν πρότυπα με γνώμονα την αγορά, με ανοικτό και συνολικό τρόπο, με τη συμμετοχή των καταναλωτών και των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να είναι εύκολα εφαρμόσιμα από τις ΜΜΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της δημοσιονομικής στήριξης για το 2017 που εγγυάται την οικονομική βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)·

12.  λαμβάνει υπό σημείωση την κατανομή της χρηματοδότησης για τα εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του SOLVIT· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν και να εξορθολογιστούν υφιστάμενα εργαλεία για τις ΜΜΕ, προκειμένου να καταστεί απλούστερη η διασυνοριακή τους επέκταση· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση των σημείων επαφής για τα προϊόντα και των υπηρεσιών μίας στάσης· πιστεύει ότι απαιτούνται επίσης περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλισθεί η άρτια λειτουργία των εν λόγω εργαλείων μεταξύ τους, ώστε να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία των διατιθέμενων πόρων· υποστηρίζει την πρωτοβουλία για την ενιαία ψηφιακή πύλη·

13.  ζητεί να χρηματοδοτηθούν νέα δοκιμαστικά σχέδια, όπως το σχέδιο «Δυναμική ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω αποδοτικών λύσεων αποστολής δεμάτων» με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της αποστολής δεμάτων, το σχέδιο «Πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης στο θέμα των αλγορίθμων» με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας σε σχέση με τους αλγόριθμους, την αύξηση της ευαισθητοποίησης προς όφελος των πολιτών και των δημοκρατιών μας και τη συμβολή στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και το σχέδιο «Εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας στον παγκόσμιο ιστό στα εργαλεία web-authoring και εξ ορισμού πλατφόρμες (Web Access By Default)» με στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη της υιοθέτησης των απαιτήσεων προσβασιμότητας του ευρωπαϊκού προτύπου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo, Ева Паунова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Judith Sargentini, Michaela Šojdrová


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (1.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Isabella De Monte

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι οι μεταφορικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών, είναι θεμελιώδους σημασίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην οποία η ενιαία αγορά βασίζεται και ότι αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένας ισχυρός καταλυτικός παράγων τόσο για την ολοκλήρωση της Ένωσης, όσο και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουριστικού τομέα, είναι δε και βασική συνιστώσα της αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και του εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το κλίμα, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής· εκτιμά πως οι μεταφορικές υποδομές πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας, για μια αυξημένη ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών·

2.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ/ΤΕΝ-Τ), αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες και επιτυχημένες πολιτικές της· επισημαίνει ότι το δίκτυο ΔΕΔ-Μ διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ένωσης αλλά και με τις γειτονικές χώρες, συμβάλλοντας στην ευημερία των πολιτών της· υπενθυμίζει επομένως τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης για να συμπληρωθούν οι συνδέσεις που λείπουν αλλά και οι διασυνοριακές συνδέσεις, ιδίως οι περιφερειακές σιδηροδρομικές συνδέσεις που έχουν εγκαταλειφθεί ή καταργηθεί, και για να εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ· τονίζει τη σημασία του να διασυνδεθούν τα μεταφορικά δίκτυα όλων των περιφερειών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απόμακρων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, και να λυθούν προβλήματα όπως η έλλειψη κατάλληλων υποδομών, η προσβασιμότητα, και η χαμηλή διαλειτουργικότητα μεταξύ των κεντρικών και ανατολικών και των δυτικών τμημάτων της ΕΕ·

3.  θεωρεί λυπηρή τη μεγάλη του προϋπολογισμού για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και την αποκατάσταση συνδέσεων που λείπουν, τα βιώσιμα και αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών, και την ενοποίηση και διασύνδεση των τρόπων μεταφοράς, και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη ζωτική σημασία της πλήρους αποκατάστασης του εν λόγω προϋπολογισμού·

4.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν οι ελλείπουσες σιδηροδρομικές συνδέσεις στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2016· καλεί την Επιτροπή να παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη στους διαχειριστές έργων και στις αρμόδιες αρχές, ώστε να υποβάλουν προτάσεις υψηλής ποιότητας· εκτιμά πως οι ελλείπουσες διασυνοριακές συνδέσεις που αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην απασχόληση, τον τουρισμό και την βιωσιμότητα, και συνδέουν περιοχές που ιστορικά επικοινωνούν σιδηροδρομικώς, πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω της διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) και άλλες ad hoc πηγές χρηματοδότησης·

5.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI/ΕΤΣΕ) δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών· τονίζει κατά συνέπεια, ως βασική προτεραιότητα του προϋπολογισμού του 2017, την ανάγκη αποκατάστασης των πιστώσεων της διευκόλυνσης CEF που είχαν αναδιαταχθεί για να δημιουργήσουν το ΕΤΣΕ/EFSI· Ταμείο Εγγυήσεων· τονίζει τη σημασία του να διασφαλιστούν το ταχύτερο επαρκείς πόροι του προϋπολογισμού για την άμεση δρομολόγηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, δεδομένου ότι τα έργα CEF είναι μακροπρόθεσμα έργα των οποίων η εκτέλεση καλύπτει πολλά έτη·

6.  χαιρετίζει τη συνολική επιτυχία της CEF και ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει, κατά προτεραιότητα, μια τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό της διευκόλυνσης CEF, για τον περαιτέρω προγραμματισμό των υπόλοιπων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων·

7.  επισημαίνει την μαζική υπερπροσφορά έργων και τον μεγάλο αριθμό έργων υψηλής ποιότητας που απορρίφθηκαν το 2014-2015 λόγω του ανεπαρκούς προϋπολογισμού της Ένωσης, και σημειώνει ότι θα μπορούσαν να απορροφηθούν πρόσθετοι πόροι επί πλέον εκείνων που προκύπτουν από την ανάκτηση μέσω αναδιάταξης·

8.  υπενθυμίζει ότι το σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (Διοργανική Συμφωνία), προβλέπει στις ετήσιες δημοσιονομικές διαδικασίες δυνατότητα απόκλισης μέχρι και κατά 10% για την αύξηση του προϋπολογισμού της CEF· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, σε συμφωνία με τη διοργανική συμφωνία, το συνολικό κονδύλιο της CEF, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του κονδυλίου CEF που αφορά τη συνοχή·

9.  επισημαίνει ότι υπάρχουν δύο βασικοί τομείς μεταφορικής πολιτικής που συνδέονται στενά με την ανάπτυξη υποδομών, δηλαδή η καθιέρωση του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS) και η προαγωγή των «Θαλάσσιων αρτηριών» και των εσωτερικών πλωτών οδών, που αποσκοπούν στην αποσυμφόρηση των χερσαίων μεταφορικών διαδρόμων και μπορούν να αποτελέσουν το «πλωτό σκέλος» τους· τονίζει ότι έχει καθοριστική σημασία για τη βιωσιμότητα των μεταφορών στην Ένωση η μετατόπιση της κυκλοφορίας επιβατών και εμπορευμάτων από τα οδικά στα σιδηροδρομικά, τα θαλάσσια και τα εσωτερικά πλωτά μέσα μεταφοράς· τονίζει κατά συνέπεια τη ζωτική σημασία που έχει η επαρκής χρηματοδότηση του ERTMS και των «θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών αρτηριών»·

10.  θεωρεί ότι η βελτιστοποίηση της ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και διασύνδεσης και των διατροπικών συνδέσεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των εμπορευματικών διαδρόμων, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τη μεταστροφή των εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές και για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του σιδηροδρομικού τομέα·

11.  επικροτεί την έγκριση της τεχνικής πτυχής της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους· υπογραμμίζει τον μεγαλύτερο ρόλο που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων μπορεί να διαδραματίσει στην πιστοποίηση και στην ανάπτυξη υποδομών, και τονίζει ότι πρέπει να του διατεθούν οι δέοντες δημοσιονομικοί πόροι για το σκοπό αυτό· τονίζει πρέπει επίσης να καταβληθεί διαρκής προσπάθεια στην έρευνα και την καινοτομία στον σιδηροδρομικό τομέα και ζητεί επαρκή χρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, την αποκατάσταση των περιφερειακών διασυνοριακών συνδέσεων και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής·

12.  χαιρετίζει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την κοινή πρωτοβουλία Shift2Rail· καλεί τη διοίκηση, και την Επιτροπή ειδικότερα, να επισπεύσουν την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας, ώστε να αναπληρώσουν το χρόνο που χάθηκε κατά το σχεδιασμό της πρωτοβουλίας και, επιπλέον, να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση σημαντικών ζητημάτων διαλειτουργικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου·

13.  υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) προβλέπει διεύρυνση του πεδίου των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)· τονίζει τη σημασία της διάθεσης επαρκούς χρηματοδότησης για τον EASA ώστε να αναλάβει με επιτυχία αυτές τις νέες αρμοδιότητες·

14.  υπογραμμίζει ακόμη ότι ο EASA έχει ήδη προβεί σε μείωση θέσεων κατά 5% σε διάστημα πέντε ετών, όπως προέβλεπε η διοργανική συμφωνία· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή προτείνει το Συμβούλιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του EASA και δεν θα του επέτρεπε να επιτελέσει τα καθήκοντα που του έχουν ήδη ανατεθεί και θα του ανατεθούν μελλοντικά από τη νομοθετική αρχή· υπογραμμίζει ακόμη ότι οι νέες θέσεις που απαιτούνται στον EASA για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων λόγω των νέων εξελίξεων της πολιτικής και της νέας νομοθεσίας θα πρέπει να υπολογισθούν έξω από κάθε στόχο περικοπών·

15.  υπογραμμίζει ότι οι θέσεις του EASA (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συντάξεων) που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον κλάδο και επομένως δεν έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο οιασδήποτε μείωσης προσωπικού στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας·

16.  τονίζει ότι θα πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια του EASA η αύξηση του αριθμού των θέσεων που χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κλάδο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με τον κυμαινόμενο φόρτο εργασίας, δηλαδή τις απαιτήσεις του κλάδου· υπογραμμίζει ότι, για το σκοπό αυτό, η αρχή του προϋπολογισμού θα πρέπει, εκτός από τον αριθμό των θέσεων που χρηματοδοτούνται από τέλη και τα δικαιώματα που έχουν ήδη εγκριθεί με την έγκριση του προϋπολογισμού του EASA, να αναφέρει το επιπλέον ποσοστό (με ανώτατο όριο το 10%) των θέσεων που θα μπορούσε να επιτραπεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν προτάσεως του Οργανισμού, για να ανταποκριθεί σε μια απρόβλεπτη εξέλιξη της ζήτησης στην αγορά· υπογραμμίζει επίσης ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση των απρόβλεπτων συγκυριών στον φόρτο εργασίας και των κριτηρίων αποδοτικότητας·

17.  τονίζει ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επιμέρους στοιχείων του ερευνητικού σχεδίου ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), ώστε να αναπτυχθούν οι λειτουργίες διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM) που θεωρούνται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος ATM της Ένωσης·

18.  υπενθυμίζει την πολιτική σημασία που έχει η αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος και τη συμβολή που μπορεί να προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ως προς την επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών· σημειώνει ότι η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) έχει διευρυνθεί για να ενισχύσει τη συνεργασία του με τις εθνικές αρχές και τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής· τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση των τεχνολογιών αιχμής, η ανταλλαγή πληροφοριών, σε συμφωνία με τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και η κατάρτιση του προσωπικού·

19.  τονίζει τη σπουδαιότητα των στόχων που έχει θέσει η COP 21 όσον αφορά τις μεταφορές, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν χρηματοδοτικά μέσα για να επιτευχθεί η στροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές και προς την εσωτερική ναυσιπλοΐα, και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και ολοκληρωμένες δημόσιες μεταφορές· συνιστά, επίσης, να δοθεί προσοχή στη μείωση του θορύβου στις μεταφορές, ώστε να προσφερθεί στους πολίτες ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας· τονίζει ακόμη την ανάγκη μείωσης του εξωτερικού κόστους που προκαλείται από τις μεταφορές, ώστε να μειωθεί έτσι η επιβάρυνση των μελλοντικών δημοσίων προϋπολογισμών·

20.  υπογραμμίζει ότι η αποδοτική πράσινη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής σε όλους τους τρόπους μεταφοράς στην Ένωση μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στη μείωση των εκπομπών CO2· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την ψηφιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής, όπως είναι οι πρωτοβουλίες συνένωσης φορτίων (cargo-pooling)· επισημαίνει ότι οι «θαλάσσιες αρτηρίες» είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της υλικοτεχνικής υποδομής και ότι οι λιμένες και οι διασυνδέσεις στην ενδοχώρα είναι βασικοί κόμβοι για τα συστήματα πολυτροπικών μεταφορών·

21.  υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη ασφαλών, αποτελεσματικών και βιώσιμων μεταφορών και στην διαχείριση της κινητικότητας· προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης σε όλους τους τομείς των μεταφορών, όπως και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων όπως είναι η από κοινού κινητικότητα στις πόλεις και την ύπαιθρο χάρη στα δημόσια μέσα μεταφοράς, επ’ ωφελεία όλων των πολιτών της Ένωσης, τουριστών και επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία του να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για το Galileo και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) το 2017, προκειμένου να διασφαλιστούν οι δεσμεύσεις της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στον τομέα των αερομεταφορών, των οδικών, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών· επαναλαμβάνει τη σημασία της ταχείας και αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών παγκοσμίων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS) για έξυπνους δρόμους και συνδεδεμένα οχήματα, και ευφυή διαχείριση στόλου και φορτίου όπως τα συστήματα ΑΤΜ, ERTMS, eCall·

23.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης μέτρων για την προσβασιμότητα των υπηρεσιών μεταφοράς, των οχημάτων, της υποδομής και των διατροπικών κόμβων σύνδεσης, και άλλων μέτρων για βελτιωμένη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία·

24.  προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ έως το 2020 και στη σημαντική μείωση των σοβαρών τραυματισμών·

25.  θεωρεί ότι η ασφάλεια των μέσων μεταφοράς και των υποδομών είναι υψηλής προτεραιότητας και ότι πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό·

26.  ζητεί να δημιουργηθεί χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τον τουρισμό στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2017,όπως υπήρχε παλαιότερα, δεδομένης της σημασίας αυτής της οικονομικής δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και τις πράσινες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, καθώς και της ανάγκης να βελτιωθεί περαιτέρω η ελκυστικότητα και η ανταγωνιστικότητά της σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει να υπάρχει σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, το εγχειρίδιο για τη χρηματοδότηση του τομέα του τουρισμού από την ΕΕ την περίοδο 2014-2020· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάζει μια ετήσια επισκόπηση των τουριστικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία·

27.  ζητεί να καταρτισθεί μια συνολική στρατηγική για την τουριστική βιομηχανία που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού τουριστικού τομέα, όπως: τη χρηματοδότηση του τομέα, την επαγγελματική ανάπτυξη, την προσβασιμότητα, τις υποδομές, ένα καθεστώς θεωρήσεων, την ψηφιοποίηση και την προβολή·

28.  υπογραμμίζει τη σημασία των αγροτικών, των ορεινών, των νησιωτικών, παράκτιων και των απομακρυσμένων περιοχών για την περαιτέρω ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη· πιστεύει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν μέσα για την προώθηση της τοπικής κουλτούρας και της βιοποικιλότητας στις εν λόγω περιφέρειες, καθώς και για τις τουριστικές περιοχές οι οποίες δεν προσελκύουν μαζικό τουρισμό· πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα για την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή άλλες αναπηρίες στις τουριστικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Στέλιος Κούλογλου, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Urszula Krupa

(1)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ.1.

(2)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (8.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Derek Vaughan

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανάπτυξη της στρατηγικής «Προϋπολογισμός της ΕΕ επικεντρωμένος στην επίτευξη αποτελεσμάτων»· ζητεί από την Επιτροπή να απλουστεύσει περαιτέρω τη χρηματοδότηση από την ΕΕ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και την ανάγκη επίτευξης επαρκούς ισορροπίας μεταξύ απλούστευσης και ελέγχου, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή και τη διαχείριση των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· εν προκειμένω, τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει εξορθολογισμένη προσέγγιση για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στις έγκαιρες πληρωμές και στην εξασφάλιση μετρήσιμων αποτελεσμάτων και επικαιροποιημένων δεικτών·

2.  ζητεί, ο προϋπολογισμός του 2017 να αποτυπώνει και να υποστηρίζει τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό εξάμηνο ιδίως δε την επανεκκίνηση των επενδύσεων για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την προαγωγή της σύγκλισης, την προώθηση βιώσιμων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών με την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, και την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών που θα διασφαλίζουν επενδύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη·

3.  υπογραμμίζει ότι το ένα τρίτο περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ στοχεύει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί την βασική επενδυτική πολιτική της Ένωσης και εργαλείο για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ όλων των περιφερειών της ΕΕ και ότι αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

4.  σημειώνει με ανησυχία ότι στον τομέα 1β (οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή), του σχεδίου προϋπολογισμού του 2017 προβλέπεται τεράστια μείωση των πιστώσεων πληρωμών (κατά 37.3 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 23,5 % σε σύγκριση με το 2016)· επισημαίνει ταυτόχρονα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε 53,6 δισεκατομμύρια EUR (αύξηση κατά 5,4 % σε σύγκριση με το 2016)· είναι της γνώμης ότι τα ποσά που προτείνονται δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το επίπεδο πληρωμών που είναι αναγκαίο στον συγκεκριμένο τομέα· φρονεί ότι το γεγονός αυτό θέτει κατά συνέπεια σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή των προγραμμάτων, υποσκάπτοντας ενδεχομένως την εμπιστοσύνη των πολιτών στις πολιτικές της Ένωσης·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση το δελτίο τύπου της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017, το οποίο εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2016 και στο οποίο αναφέρεται ότι, με βάση τον σχετικά αργό ρυθμό υλοποίησης ορισμένων προγραμμάτων δαπανών, ιδίως στον τομέα της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή αναμένει να λάβει λιγότερα τιμολόγια το 2017 σε σχέση με το 2016· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα και να εξετάσει τον κίνδυνο να προκαλέσει αυτή η μείωση των πληρωμών για άλλη μια φορά σημαντική καθυστέρηση των πληρωμών από το 2017 και μετά·

6.  εφιστά την προσοχή στο αυξανόμενο χάσμα στον τομέα 1β του σχεδίου προϋπολογισμού 2017 μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών: από 2 δισεκατομμύρια EUR το 2016 σε 16,3 δισεκατομμύρια EUR το 2017· υπογραμμίζει ότι, επειδή το ποσοστό εκτέλεσης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων αναμένεται να αυξηθεί το 2017, χρειάζονται επαρκείς πόροι του προϋπολογισμού για να αντιμετωπισθεί η εν λόγω αύξηση· προειδοποιεί ότι ο μη έγκαιρος ορισμός αρχών για τα επιχειρησιακά προγράμματα θα προκαλέσει καθυστέρηση στις πληρωμές το 2017· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή θα επιτείνει τις καθυστερήσεις πληρωμών, κυρίως λόγω της πιθανής συσσώρευσης απλήρωτων τιμολογίων κατά το δεύτερο ήμισυ του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

7.  είναι πεπεισμένο ότι οι πιστώσεις που αποδεσμεύονται σε όλους τους τομείς και ιδίως στον τομέα 1β, λόγω δικαιολογημένης ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης, θα πρέπει να εντάσσονται εκ νέου στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές προτάσεις που να αφορούν ήδη τον προϋπολογισμό 2017·

8.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει και να προσαρμόσει το σχέδιο πληρωμών της, το οποίο καταρτίσθηκε με σκοπό τη μείωση και την πρόληψη της επανάληψης του φαινομένου της καθυστέρησης πληρωμών, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για πληρωμές που απορρέουν από την τεχνική προσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020, και να το υποβάλει στο Κοινοβούλιο·

9.  επισημαίνει ότι τα κονδύλια του τομέα 1β αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που τίθενται στη διάθεση των τοπικών αρχών για να αντεπεξέλθουν στη διαχείριση μη αναμενόμενων προκλήσεων όπως η μεταναστευτική κρίση· καλεί στη συνάρτηση αυτή την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη κατά τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στο πλαίσιο των αιτήσεών τους για τροποποιήσεις στα προγράμματα προκειμένου να επιτευχθεί ένα επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών και να διασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τις ασύμμετρες επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· φρονεί ότι οι πρόσθετοι πόροι που προέκυψαν από την τεχνική προσαρμογή θα πρέπει να διατεθούν σε τομείς με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως η απασχόληση των νέων και οι βιώσιμες επενδύσεις, με στόχο να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να περιοριστούν οι ανισότητες εντός της Ένωσης·

10.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργούν συνεχείς αξιολογήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της εφαρμογής και ζητεί σε περίπτωση αναποτελεσματικότητας και τροποποίηση των εν λόγω προγραμμάτων ούτως ώστε αυτά να προσανατολιστούν σε μια αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των ΕΔΕΤ με σκοπό την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων·

11.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, η Επιτροπή εξέτασε, το 2016, μαζί με την ετήσια τεχνική προσαρμογή για το έτος 2017, τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου της πολιτικής συνοχής για τα έτη 2017 έως 2020 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα της προσαρμογής είναι η αύξηση κατά 4,6 δισεκατομμυρίων EUR των ανώτατων ορίων της περιόδου 2017-2020 για τις αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 1β· υπογραμμίζει τις επιπτώσεις αυτής της προσαρμογής για τον προϋπολογισμό του 2017·

12.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για την κινητοποίηση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα και νέων πηγών χρηματοδότησης για επενδύσεις οι οποίες έχουν ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης· επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η βελτίωση της συνεκτικότητας, της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ΕΔΕΤ, του ΕΤΣΕ και των λοιπών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση αφενός και των εθνικών προγραμμάτων αφετέρου ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να τονωθούν οι επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η προβολή των σχεδίων ΕΔΕΤ και των επενδύσεων από το ΕΤΣΕ καθώς και άλλων χρηματοδοτούμενων από ην Ένωση προγραμμάτων·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με χρηματοδότηση ύψους 142 800 000 EUR και υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να διατεθεί για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

14.  υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην αποτελεσματική συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μέτρα με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων ώστε να επιτευχθεί ισότητα των φύλων, όπως δομές παροχής κινήτρων μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για την ενθάρρυνση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού σε εθνικό επίπεδο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Μαρία Σπυράκη, Искра Михайлова, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (1.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Peter Jahr

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα ποσά των 58,9 δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων –θεωρώντας λυπηρή αυτή την κατά 5,7% μείωση σε σύγκριση με το 2016 (με εξουδετερωμένο τον αντίκτυπο του αναπρογραμματισμού)– και των 55,2 δισ. EUR σε πληρωμές (+0,2%) για τον τομέα 2 στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2017·

2.  θεωρεί λυπηρό το, λόγω του ανωτάτου ορίου που το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 επέβαλε στον τομέα 2, πιθανόν το 2017 να γίνουν περικοπές σε σημαντικές κατηγορίες δαπανών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), συμπεριλαμβανομένων της αγροτικής ανάπτυξης, των άμεσων ενισχύσεων και των μέτρων για την αγορά·

3.  θεωρεί ειδικότερα λυπηρές τις προτεινόμενες περικοπές σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη· αποδοκιμάζει τις μειώσεις κατά 23,1 % στις αναλήψεις υποχρεώσεων και κατά 4,6 % στις πληρωμές· επισημαίνει ότι τα υψηλότερα ποσά οφείλονται στην αντιστάθμιση των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2014 στα οικονομικά έτη 2015 και 2016· τονίζει ότι η χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία για τις οικονομίες και τις δημόσιες υπηρεσίες των αγροτικών περιοχών σε ολόκληρη την Ένωση, και πραγματικές δυνατότητες για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων·

4.  επικροτεί το πακέτο στήριξης για τους αγρότες που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2016 και θεωρεί ότι αποτελεί ένα βήμα προς τη βελτίωση της διαχείρισης της παραγωγής· θεωρεί ωστόσο λυπηρό το ότι το μερίδιο που διατέθηκε για μέτρα σε επίπεδο Ένωσης είναι πολύ μικρό, σε σύγκριση με το ποσό που διατέθηκε για εθνικά κονδύλια, τη στιγμή που η διαχείριση της παραγωγής πρέπει να γίνεται σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της επανεθνικοποίησης και να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· εκτιμά ότι θα πρέπει να προβλεφθούν διαρθρωτικά μέτρα, που να ενσωματωθούν στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς·

5.  τονίζει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της γεωργίας στην Ένωση ως στόχους , και ζητεί να δοθούν πόροι για την επίτευξή τους· υπενθυμίζει τις μεγάλες δυνατότητες της γεωργικής πολιτικής ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις τεχνικές και κοινωνικές καινοτομίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις περιοχές της υπαίθρου όπου τα ανωτέρω προάγουν την περιφερειακή ανάπτυξη·

6.  καταδικάζει την μείωση, χρόνο με το χρόνο, των αναλήψεων υποχρεώσεων και των δαπανών για την αγροτική ανάπτυξη·

7.  επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του 2017 αφήνει ένα συντριπτικά μειωμένο αδιάθετο περιθώριο ύψους 0,64 δισ. στον τομέα 2· τονίζει ότι, με την επιφύλαξη τυχόν επειγουσών αναγκών σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού, το διατεθέν περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, ύψους 0,65 δισ., πρέπει να παραμείνει στον τομέα 2 για να αντιμετωπιστούν η συνεχιζόμενη κρίση στις γεωργικές αγορές και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μελλοντικές κρίσεις και συχνά φαινόμενα αστάθειας των τιμών· υπογραμμίζει ότι μια απόφαση εξωτερικής πολιτικής οδήγησε στο ρωσικό εμπάργκο, το οποίο στη συνέχεια είχε ως αποτέλεσμα να επωμιστούν οι αγρότες το βάρος αυτής της απόφασης και να προκληθεί κρίση· επιμένει, επομένως, να παραμείνει ολόκληρο το περιθώριο στον τομέα 2·

8.  διαπιστώνει ότι η γεωργία της Ένωσης τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο εκτεθειμένη σε κρίσεις· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επανεξετάσει το σύστημα της χρηματοδότησης λόγω κρίσεων και να δημιουργήσει ένα νέο μέσο το οποίο θα καθιστά δυνατή την ταχεία πολιτική παρέμβαση σε περίπτωση κρίσης, χωρίς να επηρεάζονται οι ετήσιες άμεσες πληρωμές·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν έγκαιρα την αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων, ειδικά των γαλακτοκομικών, διότι επηρεάζει αρνητικά τα εισοδήματα των γεωργών, και να αντιδρούν άμεσα και αποτελεσματικά, εάν χρειαστεί, δίνοντας απευθείας στους γεωργούς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτή την αστάθεια των τιμών·

10.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό, οι πόροι που προορίζονται για την έρευνα στον αγροδιατροφικό τομέα, και ιδίως οι πόροι από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», να παραμείνουν εξ ολοκλήρου διαθέσιμοι για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον γεωργικό τομέα·

11.  θεωρεί λυπηρό το ότι τα προταθέντα μέτρα δεν έχουν επιτύχει πλήρως τους στόχους τους· απορρίπτει τις προτεινόμενες περικοπές στην παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε σύγκριση με το 2016· διαπιστώνει την ανάγκη συνεχούς οικονομικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης· καλεί την Επιτροπή να παρατείνει τα έκτακτα μέτρα που σχετίζονται τόσο με δυσκολίες στη διάθεση των προϊόντων όσο και με τις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο· εκφράζει την ανησυχία ότι θα χρειαστεί περαιτέρω παρέμβαση στις αγορές· εκτιμά πως όλα τα μέτρα και οι παρεμβάσεις θα πρέπει να συνυπολογίζουν περισσότερο τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των διαφόρων κρατών μελών·

12.  επιμένει να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση ένα πρόγραμμα στήριξης, με στόχο τη μείωση της παραγωγής γάλακτος· εκτιμά πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίσουν τις δράσεις τους για να μειωθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών γάλακτος από διαφορετικά κράτη μέλη· θεωρεί ότι το καλύτερο επίπεδο για την αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγής είναι το ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού·

13.  επισημαίνει τις συνέπειες της κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος και συντάσσεται με την άποψη ότι είναι απαραίτητη η λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν ανισορροπίες στην αγορά μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης τον Σεπτέμβριο του 2017·

14.  επικροτεί στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 τη συνεχιζόμενη στήριξη του προγράμματος διανομής γάλακτος στα σχολεία, ύψους 75 εκατομμυρίων EUR· απορρίπτει τις περικοπές ύψους 20 εκατομμυρίων EUR στο πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία· επαναλαμβάνει ότι αμφότερα τα προγράμματα είναι ζωτικής σημασίας για τους αγρότες και τα κράτη μέλη και υπογραμμίζει τη σημασία τους στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης και των επιπέδων κακής διατροφής των παιδιών στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να μειώσει τη γραφειοκρατία σε αμφότερα τα προγράμματα·

15.  επιμένει ότι κάθε έσοδο στον προϋπολογισμό της Ένωσης, από έσοδα για ειδικό προορισμό ή από επιστροφές λόγω παρατυπιών στον τομέα της γεωργίας κατά την περίοδο 2015/2016, πρέπει να παραμείνει στον τομέα 2·

16.  επικροτεί την αύξηση πόρων στα επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών· αντιτίθεται στις συντριπτικές περικοπές των ενισχύσεων σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση· επικροτεί την παράταση των έκτακτων μέτρων στον τομέα των φρούτων και λαχανικών, ιδίως στο πλαίσιο της κρίσης και του ρωσικού εμπάργκο που έπληξαν σοβαρά τους παραγωγούς· ζητεί να παραμείνουν σε ισχύ τα εν λόγω μέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του ρωσικού εμπάργκο και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής τους, ώστε να καλύπτει όλους τους τομείς καλλιεργειών και κτηνοτροφίας που επηρεάζονται· επισημαίνει ότι ο γαλακτοκομικός τομέας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι το ρωσικό εμπάργκο επιτείνει την αβεβαιότητα των παραγωγών επιδεινώνοντας την πτώση των τιμών που παρατηρείται από τότε που καταργήθηκαν οι ποσοστώσεις·

17.  επικροτεί τα κονδύλια για την έρευνα και καινοτομία στη γεωργία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού με ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και άλλα προϊόντα βιολογικής προέλευσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που αφορούν τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα·

18.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι πόροι του αποθεματικού κρίσεων στον γεωργικό τομέα που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2017 και που ακολούθως δεν θα δαπανηθούν, να παραμείνουν εξ ολοκλήρου στον τομέα 2 το επόμενο οικονομικό έτος, για άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013· υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής οικονομικής και τεχνικής στήριξης για μετατροπή των δραστηριοτήτων των αγροτών που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση·

19.  τονίζει την ανάγκη χορήγησης πόρων προς αντιστάθμιση της οικονομικής βλάβης που έχουν υποστεί οι αγρότες λόγω των κρίσεων στις αγορές ή άλλων παραγόντων· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό τα διαθέσιμα περιθώρια του τομέα 2·

20. τονίζει την ανάγκη αύξησης των πιστώσεων για την καταπολέμηση ζωονόσων και οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά, πιστώσεων που σήμερα ανέρχονται στα 20 εκατομμύρια ευρώ, διότι δεν επαρκούν για να αντιμετωπισθεί η επανεμφάνιση ασθενειών όπως η Xylella fastidiosa και η γρίπη των πτηνών, καθώς και η μολυσματική οζώδης δερματίτιδα, μια νέα μεταδοτική ασθένεια που προσβάλλει τα βοοειδή και έχει ήδη εμφανιστεί στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία ενώ απειλεί αρκετές ακόμη χώρες· ζητεί κατά συνέπεια να προβλεφθούν περισσότεροι πόροι προς αντιστάθμιση της οικονομικής βλάβης των αγροτών κρίσεις στην αγορά, και από υγειονομικές ή φυτοΰγειονομικές κρίσεις, π.χ. από το βακτήριο Xylella fastidiosa, ειδικά στην ελαιοκαλλιέργεια και την ελαιοπαραγωγή, προς ενίσχυση των μέτρων πρόληψης στην Ένωση, προς αντιμετώπιση της εξάπλωσης αυτού του καταστροφικού βακτηρίου καθώς και προς αναδιάρθρωση του τομέα και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας για το παθογόνο αυτό και τον φορέα του· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό τα διαθέσιμα περιθώρια του τομέα 2· τονίζει ότι η αντιστάθμιση για τις εκριζώσεις θα πρέπει επίσης να καλύπτει την αποκατάσταση των αγροοικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους, καθώς και την δημιουργία ανθεκτικής βιοποικιλότητας και, ιδίως, την εξασφάλιση της γενετικής ποικιλότητας του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, που θεωρητικά περιλαμβάνει και αντοχή ή ανοχή απέναντι σε νόσους ή επιβλαβείς οργανισμούς· εκτιμά πως κάθε ενίσχυση θα πρέπει να αποβλέπει στη διασφάλιση ισορροπημένων αγροοικοσυστημάτων και εκτάσεων με βιολογική ποικιλότητα, λιγότερο ευάλωτων σε μελλοντικές προσβολές· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την επιδείνωση αυτών των αγορών·

21.  διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής να αυξήσει τα κονδύλια για προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, καθώς αυτή δημιουργεί στρεβλώσεις της αγοράς μεταξύ κρατών μελών σε ορισμένες γεωργικές αγορές· διαφωνεί επίσης με τη μείωση της στήριξης για νέους αγρότες·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να συγκροτήσει παρατηρητήρια για το κρέας και άλλα προϊόντα που επηρεάζονται από την αστάθεια των τιμών, ώστε να γίνονται προγνώσεις και να αποφεύγεται η υπερπαραγωγή·

23.  επικροτεί την ελαφρά αύξηση των πόρων που διατίθενται για την στήριξη της μελισσοκομίας και επιδιώκει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, καθώς το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει πάντοτε τη μελισσοκομία ως προτεραιότητα για το μέλλον της γεωργίας και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας·

24.  εκφράζει την απαίτηση να παρακολουθεί η Επιτροπή τη σημαντική αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών, και να δρα άμεσα και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται·

25.  ζητεί να τηρηθούν οι στόχοι της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, και ζητεί να δοθούν πόροι για την επίτευξή τους·

26.  διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής να καθυστερήσει πάνω από μήνα την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού του 2017 λόγω του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι αυτό διαταράσσει σοβαρά τη διαδικασία του προϋπολογισμού·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας (1.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nils Torvalds

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της ΚΑλΠ μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν υπάρχει επαρκής προϋπολογισμός· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός αυτός συγκεντρώνεται στο τμήμα ΙΙΙ και τίτλο 11, "Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία"· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλιεία (ΕΤΘΑ) που έχει περιορισμένους πόρους στη διάθεσή του σε σύγκριση με άλλα ενωσιακά ταμεία και υποχρεωτικές εισφορές στους περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας και τις συμφωνίες για τη βιώσιμη αλιεία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού και ότι η μείωση των συνεχών περικοπών στις πιστώσεις που έχουν επέλθει στο τελευταίο κονδύλιο του προϋπολογισμού είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσδοκίες σχετικά με τη διεύρυνση του δικτύου συμφωνιών με τρίτες χώρες θα εκπληρωθούν·

2.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να αποτυπώνει τους διακηρυγμένους στόχους πολιτικής για την απασχόληση, τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα· τονίζει ότι οι τομείς της αλιείας και των θαλάσσιων υποθέσεων αποτελούν επίσης πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης και ότι συμβάλλουν ενεργά στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαχείριση των φυσικών πόρων·

3.  τονίζει πως είναι σημαντική η κοινωνική και οικονομική διάσταση της αλιείας για τις τοπικές κοινότητες και ορισμένες θαλάσσιες, παράκτιες καιι νησιωτικές περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία· αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρηθούν αρκετές δημοσιονομικές προβλέψεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης στους παράκτιους, παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας στόλους

4.  υπογραμμίζει ότι η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αλιείας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων είναι σημαντική και ότι ο ρόλος που αυτές διαδραματίζουν στη γαλάζια οικονομία είναι ζωτικός·

5.  τονίζει ότι η ΚΑλΠ συμβάλλει επίσης στην κοινωνική συνοχή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τα νησιά ανοικτού πελάγους· υπογραμμίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αλιευτικές επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές επιβαρύνονται με πρόσθετες δαπάνες και για το λόγο αυτό θα πρέπει ειδικά να αναγνωριστούν και να στηριχθούν σύμφωνα με το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.  τονίζει ότι η εφαρμογή της νέας ΚαλΠ συνεπάγεται αλλαγή αντίληψης στη διαχείριση της αλιείας τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους αλιείς και υπενθυμίζει επ' αυτού τις δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη όταν μειώθηκαν οι πιστώσεις·

7.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης χωρίς περικοπές για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και των επενδύσεων επί των πλοίων και στους λιμένες προκειμένου να διασφαλισθεί ευκολότερη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης·

8.  τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής για τον έλεγχο της αλιείας μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με τον εκσυγχρονισμό των μέσων που αυτή διαθέτει, πράγμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού της·

9.  τονίζει πως είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση και διατήρηση τουλάχιστον του επιπέδου των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο τρέχον οικονομικό έτος για τη συλλογή δεδομένων, η οποία είναι ουσιαστικό στοιχείο για τη λήψη ορθολογικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων σε ζητήματα αλιευτικής πολιτικής·

10.  τονίζει με έμφαση ότι σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής πρέπει να γίνουν επενδύσεις στους τομείς της ανάλυσης και διάδοσης γνώσης και κατανόησης των οικονομικών πτυχών της αγοράς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και για το λόγο αυτό το κονδύλιο του προϋπολογισμού που προορίζεται για την ενημέρωση σχετικά με την αγορά πρέπει να ενισχυθεί με τις απαραίτητες πιστώσεις υποχρεώσεων προκειμένου να καλυφθούν οι προβλεπόμενες πιστώσεις πληρωμών·

11.  τονίζει πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που εστιάζουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας (ειδικά μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων), σε καινοτόμα σχέδια και τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, προκειμένου να αυξηθεί η προσθετική αξία των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με την προώθηση για παράδειγμα, της σήμανσης των προϊόντων ή του αλιευτικού τουρισμού, καθώς και στην προστασία και την αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

12.  αποδίδει πολιτική προτεραιότητα στο ζήτημα της απασχόλησης των νέων στον εν λόγω τομέα· τονίζει ότι είναι καθήκον των κρατών μελών να κάνουν τα πάντα για να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στα διάφορα επαγγέλματα της αλιείας, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων και των Διαρθρωτικών Ταμείων·

13.  επισημαίνει ότι, καθώς η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017 θα συμπέσει με την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, το οικονομικό έτος 2017 είναι η κατάλληλη περίοδος για να διασφαλιστεί ότι η Ένωση διαθέτει επαρκείς πόρους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων και προβλέπει τις αναγκαίες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών χρηματοδότησης της ΚΑλΠ·

14.  τονίζει ότι πολλοί μεικτοί τύποι αλιείας θα πληγούν από την υποχρέωση εκφόρτωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από 1ης Ιανουαρίου 2017 και ζητεί στη συνάρτηση αυτή τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής στον προϋπολογισμό για τη στήριξη της υποχρέωσης αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί και να προωθηθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα της επιλεκτικότητας του αλιευτικούς εξοπλισμού·

15.  επισημαίνει ότι όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της αλιείας εγκρίθηκαν πρόσφατα από τα κράτη μέλη, και έτσι κατά το οικονομικό έτος 2017 η Επιτροπή και οι εθνικές διοικήσεις θα πρέπει να επιταχύνουν τις δράσεις για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση των σχετικών σχεδίων· πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να προβλέπει ένα κατάλληλο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων για την πρόληψη προβλημάτων πληρωμής και χρηματοδοτικών περικοπών για δράσεις στον τομέα της αλιείας·

16.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να διαβιβάζει σε ετήσια βάση στο Κοινοβούλιο μια έκθεση προόδου για όλες τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών, κατανεμημένων ανά κράτος μέλος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ανωτάτων ορίων που προβλέπει το ΕΤΘΑ·

17.  καλεί τη ΓΔ MARE, στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη αλιεία, να παρακολουθεί προσεκτικά την τομεακή στήριξη, χρησιμοποιώντας λεπτομερή διαγράμματα βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους φακέλους των προγραμμάτων·

18.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) μπορεί να ασκήσει το ρόλο της εφόσον της διατίθενται επαρκείς τεχνικοί, οικονομικοί και χρηματοδοτικοί πόροι· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τις πιστώσεις που προορίζονται για το ΕΤΘΑ προκειμένου να το βοηθήσει να εκπληρώσει τα νέα του καθήκοντα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης κοινής αλιευτικής πολιτικής και της δέσμης προτάσεων για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής· υπενθυμίζει πως όλες οι θέσεις των υπηρεσιών που ασχολούνται με τη μεταναστευτική κρίση πρέπει να εξαιρεθούν από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %·

19.  συστήνει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ΕΥΕΑ προκειμένου αυτή να μπορεί να ασκεί τα νέα της καθήκοντα στο πλαίσιο του προγράμματος για μια ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.8.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Ian Duncan, Czesław Hoc, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (6.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι η καθυστέρηση στην υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017 από την Επιτροπή προκαλεί σοβαρή αναστάτωση στο έργο του Κοινοβουλίου· εκτιμά ότι τέτοιου είδους καθυστερήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται στο μέλλον·

2.   επισημαίνει τις αυξήσεις που προτείνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 στα προγράμματα Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες»· τονίζει ότι η επένδυση σε αυτούς τους τομείς πολιτικής συμβάλει στον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στον στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία που αφορά την ενεργό συμμετοχή και ένταξη των νέων στην κοινωνία, και παράλληλα συνιστά στρατηγική επένδυση στους ανθρώπους, ως παράγοντα κρίσιμης σημασίας για τη μεγέθυνση και την ευημερία, εάν υπάρξει κατάλληλη στόχευση·

3.  επιδοκιμάζει την υπογραφή της συμφωνίας για την έναρξη του Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Εγγύησης της Δημιουργικής Ευρώπης, ενός από τα βασικά μέσα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των δανείων για τις MMΕ και τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, και ενός από τα βασικά μέσα για την εξασφάλιση της απαραίτητης δίκαιης αμοιβής των δημιουργών· επικροτεί την πρωτοβουλία του ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης που προτείνει ο Μηχανισμός Εγγύησης στις τράπεζες και στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· συνιστά σθεναρά να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα εντός του 2016, έτσι ώστε ο Μηχανισμός Εγγύησης να λειτουργήσει με κανονικούς ρυθμούς το συντομότερο δυνατόν·

4.   υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα της Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά λειτουργούν συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις πολιτικές ένταξης για μετανάστες και πρόσφυγες· καλεί λοιπόν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να προβούν στη δέουσα αύξηση της χρηματοδότησης προγραμμάτων άμεσης διαχείρισης - όπως του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» - και των ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

5.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι το κεφάλαιο του Erasmus+ για τη νεολαία αποτελεί ένα εμβληματικό πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας, το οποίο προσφέρει στους νέους τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις· τονίζει ότι αυτό το κεφάλαιο πρέπει να λάβει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, όπως ορίζεται στη βασική πράξη·

6.   επισημαίνει, στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, την ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων με την υποστήριξη καινοτόμων σχεδίων μεγάλης κλίμακας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, τα οποία θα υλοποιούνται από τα ευρωπαϊκά δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών·

7.   εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 δεν περιλαμβάνει συμπληρωματικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν τη συνέχιση του προγράμματος το 2017·

8.   υπογραμμίζει ότι το 2017 το πρόγραμμα Erasmus συμπληρώνει 30 έτη· ζητεί, επομένως, να διατεθούν επαρκείς πόροι ώστε με αφορμή την επέτειο να υπάρξει περαιτέρω προώθηση των οφελών του προγράμματος για την Ευρώπη και τους πολίτες της· ζητεί, επιπλέον, μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ άλλων των οργανώσεων της νεολαίας και άλλων παρόχων εκπαίδευσης, ώστε να προσεγγιστεί ένα ευρύ ευρωπαϊκό κοινό·

9.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει κανένα περιθώριο για περαιτέρω ενισχύσεις στο πλαίσιο των οποίων θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες στον τομέα 3· σημειώνει ότι υπάρχει περιθώριο στον τομέα 1α· υπογραμμίζει τις δυνατότητες των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών ως εργαλείων για τη δοκιμή δράσεων στους τομείς πολιτικής της Ένωσης και την εφαρμογή νέων, καινοτόμων πρωτοβουλιών που ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες της Ένωσης·

10.  τονίζει ότι μια αποτελεσματική ενωσιακή πολιτική επικοινωνίας πρέπει να ενισχύει την πολυφωνία και την αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης και να προάγει τον γνήσιο διάλογο με τους πολίτες, ο οποίος πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλες προβλέψεις στο σχέδιο προϋπολογισμού· υπενθυμίζει, με βάση το στοιχείο αυτό, τον θετικό ρόλο των πανευρωπαϊκών δικτύων που απαρτίζονται από τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Euranet Plus, και ζητεί δημοσιονομική εγγύηση που θα διασφαλίζει τις τρέχουσες δραστηριότητές του και σταθερή χρηματοδότηση·

11.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και των τρομοκρατικών απειλών, τον ρόλο της πολιτιστικής διπλωματίας· χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση ώστε να καταστεί ο πολιτισμός αποτελεσματικό εργαλείο στην υπηρεσία της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και να αναδειχθεί η Ένωση σε ισχυρότερο παράγοντα στο παγκόσμιο στερέωμα·

12.  σημειώνει ότι πρέπει να προβλεφθούν οι απαιτούμενες δημοσιονομικές εγγυήσεις για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς το 2018·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία της στατιστικής έρευνας και της πρόσβασης σε πηγές συγκρίσιμων δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση και ανάλυση των πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των πολιτικών στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την ανάγκη διάθεσης επαρκών πόρων για τον σκοπό αυτό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Martina Michels, Hannu Takkula

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Raymond Finch


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (2.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει την αύξηση κατά 5,4 % των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και κατά 25,1 % των πιστώσεων πληρωμών του Τομέα 3 του προϋπολογισμού της Ένωσης σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016· επικροτεί την έμφαση που δίδεται στον προϋπολογισμό του 2017 σχετικά με τη διάθεση επαρκών πόρων για την αποτελεσματική ανταπόκριση στη μεταναστευτική κρίση· στηρίζει την δέσμευση της Επιτροπής να παράσχει τους αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, την ενίσχυση της ασφάλειας εντός και εκτός της Ένωσης, την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για την υποδοχή ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των μεταναστευτικών ροών στις χώρες καταγωγής και διέλευσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το ποσό των 5, 2 δισεκατομμυρίων EUR που έχει προγραμματισθεί για το 2017 για τους τομείς III και IV για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση καθώς και η σοβαρή απειλή σε βάρος της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών από τα σύνθετα και διασυνοριακού χαρακτήρα φαινόμενα, όπως το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία και η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 3,5 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης, ποσοστό μηδαμινό αν αναλογιστεί κανείς τα υπαρξιακά διακυβεύματα που ενέχει η κρίση για την Ένωση· θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη· θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί επαρκής χρηματοδότηση για την προστασία των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

2.  ζητεί την αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων του τομέα ΙΙΙ και IV στην ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ από την Επιτροπή, προκειμένου να δοθεί μια πιο σταθερή, ευέλικτη και βιώσιμη απάντηση στην τρέχουσα ανθρωπιστική και μεταναστευτική πρόκληση από το 2017 και μετά· ζητεί την απλοποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού και των διαδικασιών, τη δίκαιη, διαφανή και υπεύθυνη κατανομή της χρηματοδότησης, καθώς και τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κεφάλαια·

3.  υπογραμμίζει ότι οι υφιστάμενες προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση του θέματος των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να προσαρμόζεται με επάρκεια στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις ευάλωτες καταστάσεις που αντιμετωπίζει ένας αυξανόμενος αριθμός εκτοπισμένων γυναικών και κοριτσιών· ζητεί να διατεθούν κονδύλια ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί μια πολυτομεακή προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης εφαρμογής των ελάχιστων προδιαγραφών για τις ζωτικής σημασίας υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, της πρόληψης και της αντιμετώπισης της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας (SGBV) και της κατάρτισης των κοινωνικών λειτουργών και του ιατρικού προσωπικού σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οδό προσφυγικών ροών σε αμφότερους τους τομείς III και IV·

4.  αναμένει τη συνέχιση των μεταναστευτικών ροών, λόγω της πολιτικής αστάθειας και των συγκρούσεων σε πολλές περιοχές· επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των προτάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης με πλήρη σεβασμό των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση·

5.  υπενθυμίζει ότι η δίκαιη και διαφανής κατανομή κεφαλαίων μεταξύ των διαφόρων στόχων του ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης απετέλεσε προτεραιότητα του Κοινοβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην έγκριση αυτού του ταμείου· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει ανάλογα τον αριθμό των κονδυλίων του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, ώστε να γίνει σαφέστερος και διαφανέστερος ο τρόπος με τον οποίον θα δαπανηθούν οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται στους διάφορους στόχους και, ως εκ τούτου, σε αυτά τα κονδύλια του προϋπολογισμού ζητεί, ιδίως, από την Επιτροπή, να διαχωρίσει τις δαπάνες για την ενίσχυση δίκαιων στρατηγικών επαναπατρισμού από τις δαπάνες για τη νόμιμη μετανάστευση και την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, σε όλα τα μελλοντικά σχέδια προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό 2015 (1)·

6.  χαιρετίζει τη χρήση του μέσου ευελιξίας και του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες στο πλαίσιο του τομέα 3 για ποσό ύψους 1.7 δισεκατομμυρίων EUR , αλλά σημειώνει με ανησυχία ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί περαιτέρω ευελιξία το 2017· σημειώνει ότι οι ενέργειες στο πλαίσιο του τομέα 4 χρηματοδοτούνται μόνο εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και την Επιτροπή να στηρίξει την εφαρμογή των συμφωνιών όσο το δυνατόν περισσότερο·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ενός φορέα υπεύθυνου για τον συντονισμό της βοήθειας προς τα θύματα της τρομοκρατίας (2 εκατ. EUR), ο οποίος θα πρέπει να υπερνικήσει εμπόδια, όπως η ανεπαρκής γνώση και ελλιπής ανάπτυξη δεξιοτήτων φέρνοντας σε επαφή βασικούς επιχειρησιακούς εμπειρογνώμονες, υποστηρικτές και οργανώσεις προστασίας θυμάτων από όλη την Ευρώπη, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών προτεραιοτήτων και θεμάτων που απασχολούν τα θύματα της τρομοκρατίας και τη συντονισμένη στήριξη των θυμάτων τρομοκρατίας σε διασυνοριακό επίπεδο, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια σωστή, προσανατολισμένη προς τα θύματα, προσέγγιση σε υποδομές αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η καθιέρωση χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης θα μπορούσε να απειλήσει τον ενιαίο χαρακτήρα του και να παρακάμψει την διαδικασία για τον προϋπολογισμό για την οποία απαιτείται η συμμετοχή και ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρηματοδότηση του Ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (ΤΑΜΕ) (1.6 εκατ. EUR) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) (0.7 δισ. EUR)· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή συνεισφέρει ώστε να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και διαφανής κατανομή ετήσιων πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και στόχων των ταμείων· υποστηρίζει τη συνολική χρηματοδότηση (3 δισεκατομμύρια EUR) για τη σύσταση του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου και του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, καθώς και για τη δημιουργία του μηχανισμού ταχείας και αποτελεσματικής ανθρωπιστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό της Ένωσης·

10.  Ο Frontex πρέπει να παρέχει στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων επαρκείς πόρους και προσωπικό για τη δημιουργία του μηχανισμού καταγγελιών και για την περαιτέρω διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού για να παρακολουθεί και να διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

11.  τονίζει ότι, ενώ οι δημοσιονομικοί πόροι και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή φαίνεται ότι επαρκούν προς το παρόν, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού όσον αφορά τους επιχειρησιακούς πόρους και το προσωπικό ούτως ώστε να μην υστερεί ο οργανισμός σε σχέση με την πραγματικότητα· προτείνει να αυξηθούν οι βαθμοί των θέσεων έκτακτων υπαλλήλων ώστε να καλύπτεται ο σύνθετος χαρακτήρας των νέων καθηκόντων που ανατίθενται στον οργανισμό από τον αναθεωρημένο κανονισμό·

12.  αναγνωρίζει ότι ο προϋπολογισμός και το προσωπικό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας υποστήριξης για το άσυλο που προτείνει η Επιτροπή καλύπτουν τις ανάγκες του οργανισμού. τονίζει ότι είναι σημαντικό να μην μειώνονται οι εν λόγω πόροι και το προσωπικό και ότι οι πόροι αυτοί και τα επίπεδα προσωπικού θα πρέπει να αναθεωρηθούν εάν προκύψει εκ νέου μια κατάσταση αυξημένης ροής μεταναστών·

13.  υποστηρίζει την αύξηση του προϋπολογισμού των αποτελεσματικών οργανισμών ΔΕΥ, ιδίως εκείνων που ασχολούνται με τη μετανάστευση και την ασφάλεια και ζητεί την εξαίρεσή τους από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % της Ένωσης· τονίζει ότι οι σχετικοί οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και προσωπικό όταν αυξηθούν τα καθήκοντά τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ (EC3) για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο και επισημαίνει την ανάγκη να αυξηθούν οι ανθρώπινοι πόροι στον τομέα αυτό· υπογραμμίζει την ανάγκη για κατάλληλες προσαρμογές της χρηματοδότησης προκειμένου να υποστηριχθεί η Eurojust που αντιμετωπίζει ταχύτατα αυξανόμενο φόρτο εργασίας σε τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της παράνομης διακίνησης μεταναστών και άλλων σοβαρών μορφών διασυνοριακού εγκλήματος· ζητεί περαιτέρω λεπτομερείς εξηγήσεις για την αύξηση κατά 92 %, δηλαδή κατά 73 εκατ. EUR, στον προϋπολογισμό του EU-LISA για το σύστημα εισόδου/εξόδου, τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και την αναθεώρηση της νομοθεσίας του Δουβλίνου καθώς και να εξηγηθεί η κατανομή των πιστώσεων μεταξύ του προϋπολογισμού τού EU-LISA και του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας (ΤΕΑ)·

14.  τονίζει ότι μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και άλλων σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή διάσταση είναι σημαντικότερη από ποτέ· πιστεύει ότι θα πρέπει να διατεθούν επιπλέον πόροι για την επιμόρφωση σε επίπεδο Ένωσης στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, ιδίως σε ό, τι αφορά τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού οργανισμού συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, και τονίζει ότι η Eurojust και η Ευρωπόλ πρέπει να λάβουν κατάλληλους επιχειρησιακούς πόρους, μεταξύ άλλων για την επένδυση σε νέες τεχνολογίες· υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη για επαρκείς ανθρώπινους και λειτουργικούς πόρους της Ευρωπόλ· θεωρεί ότι χρειάζονται νέες θέσεις για τη βελτίωση μεταξύ άλλων του εντοπισμού των θυμάτων, για την καταστροφή των οργανωμένων δικτύων δραστών σεξουαλικής κακοποίησης και για να επιταχυνθεί η ανίχνευση, η ανάλυση και η καταγγελία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης εντός και εκτός διαδικτύου·

15.  στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ευάλωτη θέση των ασυνόδευτων ανηλίκων, διότι χρειάζονται ειδική μέριμνα, καθώς και των νέων γυναικών κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης· υπογραμμίζει τη δύσκολη κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στα στρατόπεδα προσφύγων, οι οποίοι εκτίθενται σε πιθανή κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων, και ζητεί τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων, χρησιμοποιώντας τα κονδύλια έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να βελτιωθεί γρήγορα η τρέχουσα κατάσταση· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της γραμμής βοήθειας για παιδιά με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των αγνοούμενων παιδιών·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους συμπληρωματικούς πόρους που προορίζονται για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τα νέα ναρκωτικά του ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού θα διατίθενται επαρκείς πόροι στο ΕΚΠΝΤ οι οποίοι απαιτούνται για την εφαρμογή της προβλεπόμενης νομοθετικής τροποποίησης του ιδρυτικού κανονισμού του ΕΚΠΝΤ σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και την αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν από νέες ψυχοδραστικές ουσίες·

17.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα διατεθούν επαρκείς πόροι στον ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσει τα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατίθενται από τη νομοθεσία της ΕΕ, και ιδιαίτερα από την οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS) καθώς και τα καθήκοντα σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο·

18.  σημειώνει την αύξηση των πιστώσεων που διατίθεται στην γραμμή του προϋπολογισμού «Διασφάλιση της προστασίας δικαιωμάτων και ενίσχυση του ρόλου των πολιτών» και «Προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας», ως μέρος του «Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια» και αναμένει από την Επιτροπή να δημοσιεύσει νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, ιδίως για να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στο ψηφιακό περιβάλλον, και για να στηριχθούν τοπικοί φορείς που εργάζονται για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Ένωσης, με τη δημιουργία, για παράδειγμα, ενός Ταμείου για τις οργανώσεις που προωθούν τη δημοκρατία·

19.  πιστεύει ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της τρομοκρατίας στην Ευρώπη· ζητεί νέα χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων στο εσωτερικό της ΕΕ· πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση της ένταξης και την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· ζητεί να διατεθούν ειδικά κονδύλια για την καταπολέμηση της αυξανόμενης ομοφοβίας-τρανσφοβίας σε κράτη μέλη· ζητεί την υποστήριξη σχεδίων που αποσκοπούν στην χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών στις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο·

20.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διατεθούν ειδικά κονδύλια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της αφρικανοφοβίας και της αρνητικής στάσης απέναντι στους Ρομά, που εντείνονται σε κράτη μέλη· καλεί, ιδίως, την Ένωση να υποστηρίξει σχέδια με στόχο τη χειραφέτηση των γυναικών και κοριτσιών από τις ενδιαφερόμενες κοινότητες, όπως προτείνεται στη γνωμοδότηση της επιτροπής LIBE για τον προϋπολογισμό του 2016 (2)·

21.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για τις πολιτικές ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο· ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που διατίθενται για το ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων·

22.  ζητεί την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας στο πλαίσιο της προβλεπόμενης έγκρισης του κανονισμού για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες και την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στο Κέντρο·

23.  τονίζει τη σημασία του προγράμματος «Δικαιοσύνη» για την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης και την βελτίωση της εφαρμογής της αμοιβαίας αναγνώρισης· καλεί την Ένωση να στηρίξει τις δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους Ευρωπαίους, καθώς και στην προώθηση και στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων, ιδίως των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και της βίας που συνδέεται με το φύλο·

24.  ζητεί η χρησιμοποίηση των ταμείων της Ένωσης και της ανθρωπιστικής βοήθειας να μην συνδέεται με την ικανότητα και/ή την προθυμία των χωρών εταίρων να συνεργαστούν για τον έλεγχο της μετανάστευσης, π.χ. μέσω ρητρών επανεισδοχής·

25.  τονίζει ότι τα έργα που αντιβαίνουν προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών και που προσδίδουν νομιμότητα σε δικτατορικά καθεστώτα δεν θα πρέπει να υποστηρίζονται·

26.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι πόροι στο πλαίσιο των δύο ταμείων εσωτερικών υποθέσεων να κατανέμονται στους διάφορους τομείς πολιτικής κατά τρόπο που να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών για την προστασία και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Έργα που αντιβαίνουν στα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών δεν θα πρέπει να υποστηριχθούν. Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση της Ένωσης πρέπει να χρησιμοποιείται για την ενεργητική στήριξη μιας προσέγγισης της μετανάστευσης που βασίζεται στα δικαιώματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.8.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Daniele Viotti, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Fabio Massimo Castaldo, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Elisabetta Gardini, Danuta Jazłowiecka, Georg Mayer, Maria Noichl, Keith Taylor, Marco Valli

(1)

παράγραφος 12 της γνωμοδότησης του ΕΚ για τον προϋπολογισμό του 2015

(2)

§ 12 της γνωμοδότησης του ΕΚ για τον προϋπολογισμό 2016


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (6.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: György Schöpflin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθούν τα κονδύλια για τον Τομέα 3 κατά 5,4% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 25,1% σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016· επικροτεί το γεγονός ότι αυτή η αύξηση είναι κατά 1,8 δισ. EUR ανώτερη του ποσού που αρχικά προγραμματίστηκε για το έτος προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης· παρατηρεί ότι η Επιτροπή δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Τομέα 3 και προτείνει την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 530 εκατ. EUR και του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για αναλήψεις υποχρεώσεων για ποσό ύψους 1 164,4 εκατ. EUR προκειμένου να ανταποκριθεί στην τρέχουσα κρίση ασύλου και μετανάστευσης·

2.  χαιρετίζει συγκεκριμένα την προτεινόμενη αύξηση κατά 4,3% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 10,7% σε πιστώσεις πληρωμών για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016, δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ, στη συμμετοχή των νέων καθώς και των ηλικιωμένων ατόμων στην ΕΕ και βελτιώνει την κατανόηση των πολιτών όσον αφορά την ΕΕ, τις πολιτικές, την ιστορία και την πολυμορφία της·

3.  σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει ένα ποσό 840 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ), που δημιουργήθηκε πέρυσι, και τονίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την προώθηση της χρήσης αυτού του μέσου, καθώς αυτό είναι ένα πολύτιμο εργαλείο της συμμετοχικής δημοκρατίας·

4.   υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης εργαλείων για τη βελτίωση της ηλεκτρονικής διοίκησης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και της ηλεκτρονικής συμμετοχής και την προώθηση της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης μέσω της ανάπτυξης διαδικτυακών δραστηριοτήτων «ιθαγένειας», κάτι που ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ικανότητα ανταπόκρισης, τη δέσμευση, τη διαβούλευση, την άρση των αποκλεισμών, την προσβασιμότητα, τη συμμετοχή, την επικουρικότητα και την κοινωνική συνοχή·

5.  χαιρετίζει την αύξηση της χρηματοδότησης για την επικοινωνιακή προβολή των αντιπροσωπειών της Επιτροπής, των διαλόγων με τους πολίτες και των ενεργειών «Σύμπραξης» με τις πιστώσεις για το 2017 να ανέρχονται σε 17,036 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 14,6 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών, διότι αυτές οι πιστώσεις αφορούν πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να προσεγγίσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενισχύσουν την κατανόηση των πολιτικών και πολιτικών της Ένωσης·

6.  τονίζει πως χρειάζεται να διατεθούν επειγόντως επαρκή διοικητικά και οικονομικά μέσα στην Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας, για να μπορέσει αυτή να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, μετά την έγκριση της νέας διοργανικής συμφωνίας για το Μητρώο Διαφάνειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux, Viviane Reding, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudiu Ciprian Tănăsescu


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (6.9.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2016/2047(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Viorica Dăncilă

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, του Νοεμβρίου του 2013, οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία που ανταποκρίνονται στη διάσταση του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα από τα όργανα της ΕΕ δεν συνεκτιμά σε σταθερή βάση την ισότητα των φύλων κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Δάφνη» έπαιξε θεμελιώδη ρόλο στην καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών στην ΕΕ, χρηματοδοτώντας εκστρατείες και έργα ευαισθητοποίησης που αγγίζουν αυτούς που κινδυνεύουν περισσότερο, το δε Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως να διασφαλιστεί ότι θα δίνεται η μέγιστη δυνατή σημασία στην ορατότητα του προγράμματος «Δάφνη»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει στο παρελθόν να αυξηθεί η στελέχωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τα νέα επιπρόσθετα καθήκοντά του ως ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τη βία που βασίζεται στο φύλο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την οικονομική ύφεση του 2008 αυξήθηκαν τα μέτρα λιτότητας στα κράτη μέλη σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθεί η οικονομία·

1.  χαιρετίζει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων ως εγκάρσιου στόχου πολιτικής του ενωσιακού προϋπολογισμού στα ταμεία και τα προγράμματα της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις περί δαπανών και εσόδων επιδρούν διαφορετικά στις γυναίκες και τους άνδρες· υπογραμμίζει επομένως ότι η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό είναι βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ισότητας των φύλων· ζητεί ωστόσο μετ’ επιτάσεως να υιοθετηθεί η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, τόσο στις ενωσιακές όσο και στις εθνικές στρατηγικές για μια πιο αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένων μετρήσιμων διαθέσεων κονδυλίων, εκτιμήσεων αντικτύπου ανάλογα με το φύλο ως προς τις διαφορετικές συνέπειες που έχουν οι αποφάσεις περί δαπανών σε γυναίκες και άνδρες και δεικτών απόδοσης, για να αποκαθίστανται οι ισορροπίες μεταξύ ανδρών και γυναικών· ζητεί επίσης να χρησιμοποιείται ο υψηλότερος βαθμός διαφάνειας για κονδύλια που διατίθενται στην ισότητα των φύλων·

2.  ζητεί το θεματολόγιο της πρωτοβουλίας «Προϋπολογισμός που φέρνει αποτελέσματα» να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία, ώστε οι δημοσιονομικές δαπάνες να αποφέρουν ολοκληρωμένα οφέλη στο ζήτημα της ισότητας των φύλων με κάθε ευρώ που δαπανάται·

3.  επισημαίνει ότι η απασχόληση, η μεγέθυνση και οι επενδύσεις παραμένουν η κυρίαρχη προτεραιότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017· τονίζει τους στόχους ως προς τη διάσταση του φύλου που περιλαμβάνονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», δηλαδή την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών από το μόλις 63,5% τώρα στο 75% και την επίτευξη της ίσης αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών, ίσης κατανομής των βουλευτικών εδρών μεταξύ των φύλων στα εθνικά κοινοβούλια και ίσου αριθμού γυναικών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων, στόχοι από την επίτευξη των οποίων απέχουμε πολύ·

4.  τονίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για μέτρα προώθησης και υποστήριξης μιας καλής ποιότητας εκπαίδευσης, των δυνατοτήτων απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων· επισημαίνει ότι πρέπει να διατίθενται περισσότερα κονδύλια σε γυναίκες και κορίτσια που θα ήθελαν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση και στην αντίστοιχη επιχειρηματικότητα·

5.  ζητεί να διατεθούν πόροι από τα ταμεία της Ένωσης για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων μέσω της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών υγείας, και ιδίως των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων, της ενδυνάμωσης της θέσης των κοριτσιών και της πολιτικής εκπροσώπησης των γυναικών·

6.  ζητεί όπως, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2017, χρησιμοποιηθούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για τη χρηματοδότηση ποιοτικών, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών εγκαταστάσεων παροχής φροντίδας σε τομείς όπου σημειώνονται ελλείψεις ως προς την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης, παράλληλα με τη συμβολή στην συμφιλίωση της εργασίας με την προσωπική ζωή·

7.  επισημαίνει ότι ο διαχωρισμός των φύλων επιτείνει σημαντικά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων εντός της ΕΕ (16,1 % το 2014) και κατά συνέπεια το χάσμα μεταξύ του μέσου όρου των συντάξεων στην ΕΕ (40,2 % το 2014)· ζητεί επομένως τη χορήγηση περισσότερων πόρων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε τομείς όπου υποεκπροσωπούνται σήμερα όπως η επιστήμη, τεχνολογία, η μηχανική, τα μαθηματικά και οι ΤΠΕ, ως εργαλείο για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος, την αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών και την αναβάθμισή τους στην αγορά εργασίας·

8.  επισημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει σε περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και στις κοινωνικές παροχές στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι αυτές οι περικοπές πλήττουν σοβαρότερα τις γυναίκες· υπογραμμίζει την αυξημένη οικονομική ανασφάλεια, η οποία οφείλεται στις άτυπες μορφές απασχόλησης και στις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης, παρατηρώντας ότι περισσότερες ηλικιωμένες γυναίκες και οι μόνες μητέρες ζουν σε κατάσταση φτώχειας, ζητεί ως εκ τούτου να κινητοποιήσει ο προϋπολογισμός του 2017 το ΕΚΤ στο σύνολο των κρατών μελών με επενδύσεις για τη συμφιλίωση της εργασίας με την προσωπική ζωή, ώστε να ευνοηθεί η ένταξη περισσότερων γυναικών στην εργασία και να βελτιωθεί η κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση· ζητεί μια συνεκτική εφαρμογή της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό·

9.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2017 έχει σκοπό να δώσει μία αποτελεσματική ευρωπαϊκή απάντηση στη μεταναστευτική πρόκληση· τονίζει την ανάγκη να διατεθούν κονδύλια για την παροχή βοήθειας και την προώθηση της ενσωμάτωσης μέσω της εξασφάλισης ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλή διακοπή κυήσεως για γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποστεί βιασμό σε ένοπλες συγκρούσεις και την παρακολούθηση της κατάστασης των γυναικών προσφύγων και εκείνων που ζητούν άσυλο στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε δεξιότητες, της ευέλικτης γλωσσικής διδασκαλίας, της εκπαίδευσης και της εγκατάστασης δομών υγειονομικής περίθαλψης και παιδικής μέριμνας για να μπορέσουν οι γυναίκες πρόσφυγες να ενσωματωθούν στις χώρες υποδοχής· πιστεύει ότι πρέπει, συγκεκριμένα, να εγκατασταθούν δομές ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να δημιουργούνται κατάλληλοι χώροι για μητέρες και παιδιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε γυναίκες και κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βίας, συμπεριλαμβανομένης της κλειτοριδεκτομής·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Δάφνη» δεν θεωρείται πλέον αφ’ εαυτού τομέας δαπανών· χαιρετίζει τη μικρή αύξηση στη σχεδιαζόμενη διάθεση κονδυλίων για τον ειδικό στόχο «Δάφνη» στο πλαίσιο του προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια· υπενθυμίζει ότι η σχεδιαζόμενη διάθεση κονδυλίων δεν φθάνει στο ύψος της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού· διατρανώνει την έκκλησή του για επαρκή χρηματοδοτική στήριξη και προβολή του προγράμματος «Δάφνη» και για πλήρη και αποδοτική χρήση των διατεθειμένων κονδυλίων· τονίζει τη σημασία που έχει να φθάνουν τα κονδύλια του προγράμματος «Δάφνη», υπό όρους διαφάνειας, σε οργανώσεις βάσης σε κράτη μέλη με πείρα στην παροχή βοήθειας σε θύματα και σε όσους κινδυνεύουν, αφετέρου δε να χρησιμοποιούνται για την οργάνωση προορατικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης·

11.  ζητεί ενίσχυση των μέτρων που θα απευθύνονται άμεσα στις μειονεκτούσες ομάδες γυναικών, με επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και, συγκεκριμένα, με την εξασφάλιση της επαρκούς παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, και ζητεί πραγματική δημοσιονομική διαφάνεια όσον αφορά τα κονδύλια (ΕΚΤ, PROGRESS, Δάφνη) που διατίθενται για τις πολιτικές υπέρ της ισότητας των φύλων·

12.  ζητεί να χαραχθούν στρατηγικές για αποτελεσματικότερη προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· τονίζει ότι απαιτείται να διατεθούν αυξημένα κονδύλια στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας και διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών·

13.  εκφράζει τη λύπη του για την προτεινόμενη περικοπή προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διατεθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι και προσωπικό στο EIGE, προκειμένου να εκπληρώσει τον ρόλο του ως ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τη βία λόγω φύλου, όπως το έχει ήδη συστήσει·.

14.  εκφράζει τη λύπη του για τις προτεινόμενες περικοπές στην ανθρωπιστική βοήθεια (HUMA) και την αναπτυξιακή συνεργασία (DCI/ΜΑΣ), καθώς έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες και την ισότητα των φύλων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Moody, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emilian Pavel


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Afzal Khan, Claudia Țapardel, Derek Vaughan

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lynn Boylan, Edouard Ferrand

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου