Процедура : 2016/0193(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0292/2016

Внесени текстове :

A8-0292/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0394

ДОКЛАД     ***I
PDF 711kWORD 63k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Искра Михайлова

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0418),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0238/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 септември 2016 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

–  като взе предвид поетия с писмо от 21 септември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1, от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0292/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от ...

за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3) предвижда, че Комисията разглежда увеличението на междинните плащания от европейските структурни и инвестиционни фондове с размер, съответстващ на десет процентни пункта над определената ставка на съфинансиране за всеки приоритет или мярка за държавите членки, които изпълняват програма за корекции след 21 декември 2013 г. и са поискали да се възползват от това увеличение до 30 юни 2016 г., и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценката си и при необходимост законодателно предложение преди 30 юни 2016 г. Комисията е представила посочения доклад на Европейския парламент и на Съвета на 27 юни 2016 г.

(2)  Пет държави членки са отговаряли на условията за увеличени плащания съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, а именно Румъния, Ирландия, Португалия, Кипър и Гърция. Румъния, Ирландия, Португалия и Кипър приключиха съответните си програми за икономически корекции. Единствено Гърция все още изпълнява програма за корекции и се възползва от свързаната с това финансова помощ до третото тримесечие на 2018 г. Като се има предвид, че Гърция все още е изправена пред сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност, срокът на прилагане на увеличението на плащанията за държави членки, изпитващи временни бюджетни затруднения, следва да се удължи.

(3)  Въпреки това възможността за увеличено плащане следва да приключи на 30 юни в годината, следваща календарната година, през която дадена държава членка спира да получава финансова помощ по програма за корекции.

(4)  Член 120, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 изисква от Комисията да извърши преглед за оценка на обосновката за поддържане на максимална ставка на съфинансиране в размер на 85 % на равнището на всеки приоритет за всички оперативни програми в Кипър, подпомагани по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ), след 30 юни 2017 г., и при необходимост да направи законодателно предложение преди 30 юни 2016 г.

(5)  През март 2016 г Кипър приключи своята програма за корекции. Въпреки това икономическото положение на Кипър все още е нестабилно, както е видно от ниския темп на растеж, намаляващите инвестиции, високата безработица и затрудненията във финансовия сектор. За да се намали натискът върху националния бюджет и да се ускорят така необходимите инвестиции, следва да се удължи ставката на съфинансиране от 85 % за всички оперативни програми в Кипър, подпомагани по линия на ЕФРР и ЕСФ, до приключването на оперативната програма.

(6)  С цел да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня следпубликуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изменя, както следва:

1)  Член 24 се заменя със следното:

„Член 24

Увеличение на плащанията за държави членки, изпитващи временни бюджетни затруднения

1.  По искане на държава членка междинните плащания могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта над ставката на съфинансиране, приложима за всеки приоритет за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, или за всяка мярка за ЕЗФРСР и ЕФМДР.

Ако дадена държава членка изпълнява едно от следните условия след 21 декември 2013 г., увеличената ставка, която не може да надвишава 100 %, се прилага към заявленията за плащане на тази държава членка за периода до 30 юни 2016 г.:

а)  в случаите, когато съответната държава членка получава заем от Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета;

б)  в случаите, когато съответната държава членка получава средносрочна финансова помощ съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002, обвързана с изпълнението на програма за макроикономически корекции;

в)  в случаите, когато на съответната държава членка се предоставя финансова помощ, обвързана с изпълнението на програма за макроикономически корекции съгласно посоченото в Регламент (ЕС) № 472/2013.

Ако след 30 юни 2016 г. дадена държава членка изпълнява едно от условията, посочени във втората алинея, увеличената ставка се прилага към заявленията за плащане на тази държава за периода до 30 юни в годината, в която спира съответната финансова помощ.

Настоящият параграф не се прилага за програми по Регламента за ЕТС.

2.  Независимо от параграф 1, подкрепата на Съюза посредством междинните плащания и плащанията на окончателното салдо не може да надвишава:

а)  размера на публичните разходи; или

б)  максималния размер на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за всеки приоритет за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд или за всяка мярка за ЕЗФРСР и ЕФМДР, както е определено в решението на Комисията за одобряване на програмата,

което от двете е по-малко.“;

2)   Член 120, параграф 3, втора алинея се заменя със следното:

„За периода от 1 януари 2014 г. до приключването на оперативната програма ставката на съфинансиране на равнището на всяка приоритетна ос за всички оперативни програми в Кипър е не по-висока от 85%.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  Становище от 21 септември 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)

  Позиция на Европейския парламент от ... [(ОВ …)/(все още непубликувана в Официален вестник)] и решение на Съвета от ...

(3)

  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Финансовата и икономическата криза упражни натиск върху националните икономики и държавите членки взеха мерки за финансови ограничения, за да балансират своите бюджети. В тази ситуация е важно да се гарантира безпроблемното прилагане на основния инструмент за финансиране на ЕС – европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове). Тъй като националните бюджети са под натиск, може да бъде трудно за държави, които изпитват бюджетни затруднения, да намерят достатъчно средства за национално съфинансиране по проекти на регионалната политика.

Член 24 и член 120, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР)(1), са предназначени да помогнат на държавите членки, изпитващи временни бюджетни затруднения и получаващи финансова помощ, да се възползват максимално от възможностите за инвестиране, предоставени от ЕСИ фондовете през програмния период 2014 – 2020 г.

В законодателството е ясно посочено, че Комисията ще извърши преглед до 30 юни 2016 г. и че ако икономическата ситуация на въпросните държави го изисква, срокът за предоставяне на допълнителна подкрепа може да бъде удължен. На 27 юни 2016 г. Комисията отправи до Европейския парламент и до Съвета законодателното предложение за удължаване на този срок.

Член 24 от РОР

Член 24 от РОР позволява на Комисията да увеличи размера на плащанията по програмите на ЕСИ фондовете (така нареченото „допълнително финансиране“) за държави, които изпитват икономически затруднения. По искане на държава членка, междинните плащания могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта над ставката на съфинансиране, приложима за всеки приоритет за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд, или за всяка мярка за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Допълнителното финансиране не променя общия размер на средствата, осигурени от ЕСИ фондове за периода 2014 – 2020 г.

Гърция, Кипър, Ирландия, Румъния и Португалия отговаряха на условията за отпускане на допълнително финансиране в периода януари 2014 г. – 30 юни 2016 г. Програмите за финансова помощ за Кипър, Ирландия, Португалия и Румъния изтекоха през този период: Гърция е единствената държава, която все още се възползва от програма за финансова помощ.

Според член 24, параграф 3 Комисията разглежда прилагането на член 24, параграф 1 и параграф 2 и ако е необходимо, внася законодателно предложение преди 30 юни 2016 г. Тъй като икономическото състояние на Гърция е все още много нестабилно, Комисията предложи продължаване на допълнителното финансиране. Но продължаването на тези средства ще се отнася не само за Гърция, но и за всяка друга държава членка, която би могла да се нуждае и да отговаря на условията за получаване на финансова помощ по програми за икономически реформи.

Комисията предлага също така промяна на срока, по време на който държава, получаваща финансова помощ, отговаря на изискванията за предоставяне на допълнително финансиране. Допълнителното финансиране беше първоначално въведено през 2010 г., а през финансовия период 2007 –2013 г. възможността за получаване на допълнително финансиране приключваше в деня, когато въпросната държава спира да получава финансова помощ. За периода 2014 – 2020 г. правото на получаване на допълнително финансиране беше приведено в съответствие с приключването на въпросната счетоводна година, която понастоящем обхваща периода от 1 юли до 30 юни. Комисията предлага да се продължи правото на държава членка за получаване на допълнително финансиране до 30 юни от годината, следваща календарната година, през която държавата членка спира да получава финансова помощ по програма за икономически реформи.

Член 120, параграф 3 от РОР

Кипър има статут на по-развит регион в настоящата политика на сближаване и при нормални обстоятелства би получил 50% съфинансиране за програми по линия на ЕФРР и ЕСФ. Но тъй като от дълго време страда от икономически затруднения и намаляващи инвестиции, за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2017 г. за Кипър беше определен по-висок процент на съфинансиране – 85%, въз основа на разпоредбите на член 120, параграф 3 от РОР.

На Комисията беше възложено да извърши преглед, за да прецени дали запазването на по-високия процент на съфинансиране след юни 2017 г. би било разумно; както и да внесе законодателно предложение до 30 юни 2016 г., ако се сметне за необходимо продължаването на това финансиране.

Ясно е, че по-голямото съфинансиране би оказало положителен ефект върху икономиката на Кипър, тъй като би намалило сумите, изразходвани за национално съфинансиране, и по този начин би подкрепило фискалната консолидация и инвестиционните усилия.

Съответно Комисията реши да предложи продължаване на срока във връзка с правото на Кипър за получаване на съфинансиране в размер на 85% до приключване на програмите за периода 2014 – 2020 г. Това ще предостави на Кипър повече време да балансира своя бюджет и едновременно с това успешно да реализира проекти по ЕФРР и ЕСФ.

Следва да се отбележи, че според Комисията икономическата ситуация в страната се влошава и има вероятност Кипър да отговаря напълно на условията за получаване на средства от Кохезионния фонд при извършването на оценка от Комисията на данните за брутния национален доход на държавите членки през 2016 г. (член 90, параграф 5 от РОР), тъй като номиналният брутен национален доход на глава от населението в Кипър ще бъде по-малко от 90% от средния.

Отражение върху бюджета

Предложените промени в законодателството биха могли временно да увеличат бюджетните кредити за плащания, което ще бъде компенсирано с намаляване на плащанията при приключване на програмите за периода 2014 – 2020 г. Следва да няма никакви промени в годишните тавани за поети задължения и плащания по многогодишната финансова рамка, посочени в приложение I към Регламент № 1311/2013.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията като ясно и неутрално спрямо бюджета решение на временните проблеми с ликвидността, пред които са изправени две държави членки. Следователно препоръчва при разглеждането на пленарно заседание комисията и Парламентът да приемат предложението на Комисията без изменения.

(1)

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и ЕФМДР, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета,

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.


ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

Г-жа Искра Михайлова  

Председател на комитета по регионално развитие (REGI)

Европейски парламент

Уважаема г-жо Михайлова,

Бих искала да Ви представя становището на комисията по бюджети за Вашия доклад по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения.

Предложението на Комисията има за цел да допълни плащанията за дадена държава членка по линия на програма за реформи чрез добавяне на десет процентни пункта към ставката на съфинансиране, приложима за приоритетите (за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд) или мерките (за ЕЗФРСР и ЕФМДР) на програмите. То ще се прилага за сертифицирани разходи, подадени през периода до 30 юни в годината, следваща календарната година, през която държавата членка спира да получава финансова помощ, до достигане на тавана на плащанията. Съгласно предложението ще бъде удължена по-високата ставка на съфинансиране за Кипър.

Комисията по бюджети подкрепя това предложение като цяло.

Въпреки че отчита финансовите ограничения на държавите членки, нашата комисия е обезпокоена поради недостатъчното до настоящия момент усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете) от държавите членки през настоящия програмен период. Ние изразяваме загриженост относно евентуално натрупване на неизпълнени плащания в края на текущата МФР, което би могло да доведе до напрегнато положение във връзка с плащанията, което е възможно да засегне и други области на разходи на ЕС. Поради това комисията по бюджети приветства всеки опит за осигуряване на по-голямо и по-бързо възстановяване на разходите на държавите членки, особено на тези, които изпитват затруднения с ликвидността.

Комисията по бюджети отбелязва положителния ефект, който увеличеното съфинансиране би оказало върху икономиката на засегнатите държави членки, които ще могат да отделят повече средства за допълнителни инвестиции.

Комисията по бюджети отбелязва, че предложението няма да има отражение върху бюджетните кредити за поети задължения, тъй като максималните суми на финансирането по линия на ЕСИФ, предвидени в оперативните програми за текущия програмен период, остават непроменени. Изменението също така не предполага промени в годишните тавани за поети задължения и плащания по многогодишната финансова рамка, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1311/2013. Поради това бюджетното въздействие на разширяването на разпоредба за допълнителни плащания би означавало увеличение на бюджетните кредити за плащания за заинтересованите държави членки, което ще бъдат обезщетени чрез по-ниски плащания в края на жизнения цикъл за периода 2014—2020 г.

От решаващо значение е обаче държавите членки, обхванати от предложението, да разполагат с достатъчен административен капацитет за постигане на по-голямо усвояване на средствата, при стриктно спазване на съответните разпоредби на Финансовия регламент и на разпоредбите относно европейските структурни и инвестиционни фондове и гарантиране, че финансирането се използва ефикасно и целесъобразно.

Поради това комисията по бюджети подкрепя Вашето предложение за приемане на предложението на Комисията без изменение и в кратък срок.

Като се имат предвид последните събития във връзка с обявеното прекратяване на плащанията за Испания и Португалия въз основа на член 23 от РОР, нашата комисия би приветствала съвместно обмисляне на съгласуваността между член 23 и член 24 от РОР.

Искрено Ваш,

Жан Артюи


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

Позовавания

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.6.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

4.7.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

11.10.2016

Дата на внасяне

17.10.2016

Правна информация