Postup : 2016/0193(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0292/2016

Předložené texty :

A8-0292/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2016 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0394

ZPRÁVA     ***I
PDF 624kWORD 54k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodajka: Iskra Mihaylova

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0418),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0238/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. září 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na dopis Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 21. září 2016 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0292/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/...

ze dne …,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Podle čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013(3) má Komise přezkoumat zvýšení průběžných plateb z evropských strukturálních a investičních fondů o částku odpovídající deseti procentním bodům nad míru spolufinancování platnou pro jednotlivé priority nebo opatření pro členské státy, které prováděly po 21. prosinci 2013 ozdravný program a požádaly, aby se na ně uvedené navýšení vztahovalo do 30. června 2016, a předložit Evropskému parlamentu a Radě do 30. června 2016 zprávu obsahující hodnocení a v případě potřeby legislativní návrh. Komise předložila tuto zprávu Evropskému parlamentu a Radě dne 27. června 2016.

(2)  Pro zvýšené platby podle článku 24 nařízení (EU) č. 1303/2013 bylo způsobilých pět členských států, totiž Rumunsko, Irsko, Portugalsko, Kypr a Řecko. Rumunsko, Irsko, Portugalsko a Kypr své ekonomické ozdravné programy dokončily. Pouze Řecko dosud ozdravný program provádí a využívá související finanční pomoc až do konce třetího čtvrtletí roku 2018. Jelikož je finanční stabilita Řecka stále ohrožena závažnými obtížemi, měla by být prodloužena doba, po kterou jsou členským státům s dočasnými rozpočtovými problémy poskytovány zvýšené platby.

(3)  Možnost využívat zvýšených plateb by nicméně měla skončit 30. června roku následujícího po kalendářním roce, v němž daný členský stát přestane být příjemcem finanční pomoci v rámci ozdravného programu.

(4)  Podle čl. 120 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 má Komise provést přezkum k posouzení toho, zda je odůvodněné zachovat maximální míru spolufinancování ve výši 85 % na úrovni každé prioritní osy pro všechny operační programy podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního fondu (ESF) na Kypru po 30. červnu 2017, a případně předložit do 30. června 2016 legislativní návrh.

(5)  Kypr ukončil svůj ozdravný program v březnu 2016. Hospodářská situace na Kypru je však stále obtížná, což je patrno z jeho pomalého hospodářského růstu, poklesu investic, vysoké nezaměstnanosti a problémů ve finančním sektoru. V zájmu snížení tlaku na státní rozpočet a urychlení tolik potřebných investic by se tudíž uplatňování míry spolufinancování ve výši 85 % na všechny operační programy na Kypru podporované z EFRR a ESF mělo prodloužit až do uzavření operačního programu.

(6)  S cílem umožnit co nejrychlejší použití opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

1)  článek 24 se nahrazuje tímto:

  „Článek 24

Zvýšení plateb pro členský stát s dočasnými rozpočtovými problémy

1.  Na žádost členského státu lze průběžné platby navýšit o 10 procentních bodů nad míru spolufinancování platnou pro jednotlivé priority v rámci EFRR, ESF a Fondu soudržnosti nebo pro jednotlivá opatření v rámci EZFRV a ENRF.

Pokud členský stát po 21. prosinci 2013 splňuje některou z následujících podmínek, uplatní se v případě žádostí o platbu tohoto členského státu podaných na období do 30. června 2016 vyšší míra, která nesmí přesáhnout 100 %:

a)  dotyčný členský stát obdržel půjčku od Unie na základě nařízení Rady (EU) č. 407/2010;

b)  dotyčný členský stát obdržel střednědobou finanční pomoc v souladu s nařízením Rady (ES) č. 332/2002 pod podmínkou provádění makroekonomického ozdravného programu;

c)  dotyčný členský stát má přístup k finanční pomoci pod podmínkou provádění makroekonomického ozdravného programu, jak je uvedeno v nařízení (EU) č. 472/2013.

Jestliže členský stát splňuje některou z podmínek uvedených v druhém pododstavci po 30. červnu 2016, uplatní se vyšší míra na jeho žádosti o platby podané na období do 30. června roku následujícího po kalendářním roce, v němž je související finanční pomoc ukončena.

Tento odstavec se nevztahuje na programy podle nařízení o EÚS.

2.  Bez ohledu na odstavec 1 nesmí být podpora Unie poskytovaná prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku vyšší než:

a)  veřejné výdaje nebo

b)  maximální výše podpory z fondů ESI pro jednotlivé priority v rámci EFRR, ESF a Fondu soudržnosti, nebo pro jednotlivá opatření v rámci EZFRV a ENRF, která je stanovena v rozhodnutí Komise o schválení programu,

podle toho, co je nižší.“;

2)  v čl. 120 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro období od 1. ledna 2014 do uzavření operačního programu nesmí být míra spolufinancování na úrovni každé prioritní osy pro všechny operační programy na Kypru vyšší než 85 %.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda nebo předsedkyně

(1)

  Stanovisko ze dne 21. září 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)

  Postoj Evropského parlamentu ze dne ... [(Úř. věst. ...)/(dosud nezveřejněný v Úředním věstníku)] a rozhodnutí Rady ze dne ...

(3)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Finanční a hospodářská krize dostala pod tlak národní ekonomiky a členské státy přikročily k úsporným opatřením, aby vyrovnaly své rozpočty. Za této situace je důležité zajistit hladké provádění hlavního nástroje financování EU, evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů). Jelikož jsou rozpočty členských států pod tlakem, může být pro země zažívající rozpočtové problémy obtížné nalézt dostatečné finanční prostředky pro vnitrostátní spolufinancování projektů v oblasti regionální politiky.

Článek 24 a čl. 120 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních(1) mají pomoci členským státům, které zakoušejí dočasné rozpočtové problémy a přijímají finanční pomoc, aby maximálně využily investiční příležitosti nabízené ESI fondy v programovém období 2014–2020.

Z právních předpisů jasně vyplývá, že Komise provede před 30. červnem 2016 přezkum, a pokud si to bude žádat hospodářská situace dotčených zemí, může být prodloužen časový rámec pro poskytování dodatečné pomoci. Dne 27. června 2016 předložila Komise legislativní návrh takového prodloužení Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 24 nařízení o společných ustanoveních

Článek 24 nařízení o společných ustanoveních umožňuje Komisi poskytovat v rámci programů financovaných z ESI fondů zvýšené platby zemím, které zažívají hospodářské problémy. Na žádost členského státu lze průběžné platby zvýšit o 10 procentních bodů nad míru spolufinancování platnou pro jednotlivé priority v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti nebo pro jednotlivá opatření v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Navýšení nemění celkovou výši prostředků přidělených z ESI fondů v období 2014–2020.

V období od 1. ledna 2014 do 30. června 2016 byly pro toto navýšení způsobilé Řecko, Kypr, Irsko, Rumunsko a Portugalsko. Programy finanční pomoci pro Kypr, Irsko, Portugalsko a Rumunsko v tomto období skončily. Jedinou zemí, v níž program finanční pomoci stále probíhá, je Řecko.

Čl. 24 odst. 3 stanoví, že Komise prozkoumá uplatňování čl. 24 odst. 1 a 2 a v případě potřeby předloží před 30. červnem 2016 legislativní návrh. Vzhledem k tomu, že hospodářská situace Řecka zůstává velmi křehká, navrhla Komise pokračování poskytování zvýšených plateb. Toto prodloužení se nebude týkat pouze Řecka, ale i jakéhokoli členského státu, který by mohl potřebovat finanční pomoc a být pro ni způsobilý poté, co by v něm začaly probíhat ekonomické ozdravné programy.

Komise dále navrhuje změnu časového období, během nějž je země přijímající finanční pomoc pro poskytování zvýšených plateb způsobilá. Navýšení bylo poprvé zavedeno v roce 2010 a v období financování 2007–2013 končila možnost navýšení dnem, kdy dotčená země přestala pobírat finanční pomoc. V období 2014–2020 byla způsobilost pro navýšení sladěna s koncem účetního období, jež v současné době trvá od 1. července do 30. června. Komise navrhuje, aby byl členský stát způsobilý do 30. června roku následujícího po kalendářním roku, v němž tento členský stát přestane být příjemcem finanční pomoci v rámci ekonomického ozdravného programu.

Čl. 120 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních

Kypr má v rámci současné politiky soudržnosti status rozvinutějšího regionu a za normálních okolností by na programy financované z EFRR a ESI fondů získával 50% spolufinancování. Avšak s ohledem na to, že Kypr již dlouhou dobu zažívá obtížnou hospodářskou situaci a klesající investice, byla mu na období od 1. ledna 2014 do 30. června 2017 na základě čl. 120 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních poskytnuta zvýšená míra spolufinancování ve výši 85 %.

Komise dostala za úkol přezkoumat, zda by bylo vhodné zachovat tuto zvýšenou míru spolufinancování i po červnu 2017, a v případě, že by bylo nezbytné poskytování navýšení prodloužit, předložit před 30. červnem 2016 legislativní návrh.

Je zřejmé, že zvýšené spolufinancování by mělo kladné dopady na kyperské hospodářství, neboť by omezilo výši prostředků vnitrostátního spolufinancování, čímž by podpořilo fiskální konsolidaci a investiční úsilí.

Komise se tudíž rozhodla navrhnout, aby bylo období, kdy je Kypr způsobilý k míře spolufinancování ve výši 85 %, prodlouženo až do uzavření programů období 2014–2020. To poskytne Kypru více času k vyrovnání svého rozpočtu a současně povede k úspěšné realizaci projektů financovaných z EFRR a ESI fondů.

Je třeba poznamenat, že podle Komise se hospodářská situace v zemi zhoršuje a je pravděpodobné, že až Komise vyhodnotí údaje o HND členských států v roce 2016 (čl. 90 odst. 5 nařízení o společných ustanoveních), Kypr se stane plně způsobilým k čerpání z Fondu soudržnosti, neboť nominální HND na obyvatele Kypru bude pod 90 % průměru.

Rozpočtové důsledky

Navrhované legislativní změny mohou dočasně zvýšit prostředky na platby, což by bylo vyrovnáno nižšími platbami na konci programů období 2014–2020. Roční stropy prostředků na závazky a platby víceletého finančního rámce, které jsou stanoveny v příloze I nařízení (EU) č. 1311/2013, by se neměly nijak měnit.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka návrh Komise vítá, neboť se jedná o dobře zacílené a rozpočtově neutrální řešení dočasných problémů s likviditou, jimž čelí dva členské státy. Doporučuje proto, aby výbor i Parlament na plenárním zasedání přijaly návrh Komise beze změny.

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.


DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

paní Iskra Mihaylova

předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj

Evropský parlament

Vážená paní předsedkyně,

chtěl bych Vám tímto sdělit stanoviska Rozpočtového výboru k Vaší zprávě o některých ustanoveních týkajících se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi.

Cílem návrhu Komise je navýšení plateb členskému státu v rámci ozdravného programu, při němž se uplatní navýšení o deset procentních bodů u sazby spolufinancování platné pro priority (v rámci EFRR, ESF a Fondu soudržnosti) nebo opatření (v rámci EZFRV a ENRF) těchto programů. Uplatnilo by se na ověřené výdaje předložené v období do 30. června roku následujícího po kalendářním roku, v němž daný členský stát přestane být příjemcem finanční pomoci, dokud nebude dosažen strop pro platby. Podle návrhu by také byla rozšířena vyšší sazba spolufinancování pro Kypr.

Rozpočtový výbor tento návrh celkově podporuje.

Ačkoli si je náš výbor vědom finančních omezení členských států, je také znepokojen doposud nedostatečným využíváním evropských strukturálních a investičních fondů členskými státy v současném programovém období. Obáváme se možného nahromadění nezaplacených účtů na konci současného VFR, které by mohlo vést k napjaté platební situaci, jež by mohla ovlivnit i další oblasti výdajů EU. Proto Rozpočtový výbor vítá jakoukoli snahu, která by zajistila vyšší a rychlejší vyplácení prostředků členským státům, zejména těm, které čelí problémům s likviditou.

Rozpočtový výbor poukazuje na pozitivní dopad, který by zvýšené spolufinancování mohlo mít na hospodářství dotčených členských států, které by mohly věnovat více prostředků na doplňující investiční úsilí.

Rozpočtový výbor konstatuje, že návrh nebude mít vliv na prostředky na závazky, protože maximální částky prostředků z ESI fondů, které byly poskytnuty na operační programy v současném programovém období, zůstávají nedotčeny. Z úpravy také nevyplývají žádné změny v ročních stropech prostředků na závazky a platby VFR, které jsou stanoveny v příloze I nařízení (EU) č. 1311/2013. Rozpočtový dopad rozšíření ustanovení o navýšení prostředků by tedy spočíval v navýšení prostředků na platby v případě dotčených členských států, což by bylo vykompenzováno nižšími platbami na konci období 2014–2020.

Je ovšem zásadně důležité, aby členské státy, jichž se návrh týká, měly dostatečné administrativní kapacity, aby mohly fondy více využívat a zároveň přesně dodržovat příslušná ustanovení finančního nařízení a ustanovení, která upravují využívání ESI fondů, a zajistit, že finanční prostředky jsou využívány efektivně a prospěšně.

Rozpočtový výbor proto podporuje Váš návrh, aby byl návrh Komise převzat beze změn zrychleným přístupem.

Vzhledem k nedávnému vývoji ohledně oznámení o přerušení plateb Španělsku a Portugalsku, ke kterému došlo na základě článku 23 nařízení o společných ujednáních, by ale náš výbor uvítal společnou reflexi o soudržnosti mezi článkem 23 a článkem 24 nařízení o společných ujednáních.

S pozdravem

Jean Arthuis


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

Referenční údaje

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Datum předložení EP

27.6.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

4.7.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

11.10.2016

Datum předložení

17.10.2016

Právní upozornění