Procedure : 2016/0193(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0292/2016

Indgivne tekster :

A8-0292/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0394

BETÆNKNING     ***I
PDF 390kWORD 54k
17.10.2016
PE 587.491v02-00 A8-0292/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

(COM(2016)0418 – C8–0238/2016 – 2016/0193(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Iskra Mihaylova

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
   BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 SKRIVELSE FRA BUDGETUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

(COM(2016)0418 – C8–0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0418),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0236/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 21. september 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til skrivelse fra Budgetudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. september 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0292/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


  BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/...

af ...

om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I artikel 24, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013(3) er det fastsat, at Kommissionen skal undersøge den forhøjelse af mellemliggende betalinger fra de europæiske struktur- og investeringsfonde med et beløb svarende til ti procentpoint over den eksisterende medfinansieringssats for hver prioritet eller foranstaltning for medlemsstater, der efter den 21. december 2013 har været omfattet af et tilpasningsprogram, og som indtil den 30. juni 2016 har anmodet om at gøre brug af denne forhøjelse, og at Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med sin vurdering og om nødvendigt et lovgivningsmæssigt forslag inden den 30. juni 2016. Kommissionen forelagde Europa-Parlamentet og Rådet denne rapport den 27. juni 2016.

(2)  Fem medlemsstater var berettigede til en forhøjet betaling, jf. artikel 24 i forordning (EU) nr. 1303/2013, nemlig Rumænien, Irland, Portugal, Cypern og Grækenland. Rumænien, Irland, Portugal og Cypern fuldførte deres respektive økonomiske tilpasningsprogrammer. Kun Grækenland er stadig omfattet af et tilpasningsprogram og modtager dertil knyttet finansiel bistand frem til tredje kvartal af 2018. Eftersom Grækenland stadig står over for alvorlige vanskeligheder med hensyn til finansiel stabilitet, bør anvendelsesperioden for forhøjelse af betalinger til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer forlænges.

(3)  Muligheden for at modtage forhøjede betalinger bør dog ophøre den 30. juni i året efter det kalenderår, hvor medlemsstaten ophører med at modtage finansiel støtte under et tilpasningsprogram.

(4)  Artikel 120, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013 kræver, at Kommissionen foretager en revision med henblik på at vurdere begrundelsen for at opretholde en maksimal medfinansieringssats på 85 % for hver prioritet for alle operationelle programmer støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF) i Cypern efter den 30. juni 2017 og om nødvendigt fremsætte lovgivningsmæssige forslag inden den 30. juni 2016.

(5)  Cypern udgik af sit tilpasningsprogram i marts 2016. Imidlertid er den økonomiske situation på Cypern stadig vanskelig, hvilket giver sig udslag i en lav vækstrate, faldende investeringer, høj arbejdsløshed og en belastet finanssektor. For at aflaste byrden på landets statsfinanser og fremskynde de hårdt tiltrængte investeringer bør medfinansieringssatsen på 85 % for alle operationelle programmer støttet af EFRU og ESF i Cypern derfor forlænges til det operationelle programs afslutning.

(6)  For at sikre øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1303/2013 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 24 affattes således:

  "Artikel 24

Forhøjelse af betalinger til en medlemsstat med midlertidige budgetproblemer

1.   Efter anmodning fra en medlemsstat kan mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo forhøjes med 10 procentpoint over den medfinansieringssats, der gælder for hver prioritet for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden eller for hver foranstaltning for ELFUL og EHFF.

Hvis en medlemsstat opfylder en af følgende betingelser efter den 21. december 2013, skal den forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 %, finde anvendelse på dens betalingsansøgninger for perioden indtil den 30. juni 2016:

a)   hvis den pågældende medlemsstat modtager et lån fra Unionen i henhold til forordning (EU) nr. 407/2010

b)   hvis den pågældende medlemsstat modtager mellemfristet finansiel støtte i henhold til forordning (EF) nr. 332/2002, betinget af gennemførelse af et makroøkonomisk tilpasningsprogram

c)   hvis medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed, betinget af gennemførelse af et makroøkonomisk tilpasningsprogram i henhold til forordning (EU) nr. 472/2013.

Hvis en medlemsstat efter den 30. juni 2016 opfylder én af de betingelser, der er fastsat i andet afsnit, skal den forhøjede sats finde anvendelse på medlemsstatens betalingsansøgninger for perioden frem til den 30. juni i året efter det kalenderår, hvor den dertil knyttede finansielle bistand ophører.

Dette stykke finder ikke anvendelse på programmer under ETS-forordningen.

2.   Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo dog ikke være højere end:

a)  de offentlige udgifter eller

b)  den maksimale støtte fra ESI-fondene for hver prioritet for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden eller for hver foranstaltning for ELFUL og EHFF som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af programmet,

afhængig af hvad der er lavest."

2)  Artikel 120, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

"For perioden fra den 1. januar 2014 frem til det operationelle programs afslutning må medfinansieringssatsen for hver prioritetsakse i alle operationelle programmer i Cypern ikke overstige 85 %."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  Udtalelse af 21.9.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)

  Europa-Parlamentets holdning af … [(EUT …)/(endnu ikke offentliggjort i EUT)] og Rådets afgørelse af … .

(3)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).


BEGRUNDELSE

Den finansielle og økonomiske krise har sat de nationale økonomier under pres, og medlemsstaterne har iværksat spareforanstaltninger for at få balance på deres budgetter. I denne situation er det vigtigt at sikre en gnidningsløs gennemførelse af EU's vigtigste finansieringsredskab, de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF). Eftersom de nationale budgetter er under pres, kan det være vanskeligt for lande med budgetproblemer at finde tilstrækkelige midler til national medfinansiering af projekter under regionalpolitikken.

Artikel 24 og artikel 120, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser(1)har til formål at hjælpe medlemsstater med midlertidige budgetproblemer, der modtager økonomisk bistand, til at få størst muligt udbytte af de investeringsmuligheder, som ESI-fondene tilbyder i programmeringsperioden 2014-2020.

Det fremgik af lovgivningen, at Kommissionen ville gennemføre en revision inden den 30. juni 2016, og at tidrammen for, hvor længe der kunne gives supplerende støtte, kunne udvides, hvis den økonomiske situation i de pågældende lande krævede det. Kommissionen fremsatte det lovgivningsmæssige forslag om udvidelse til Europa-Parlamentet og Rådet den 27. juni 2016.

Artikel 24 i forordningen om fælles bestemmelser

Artikel 24 i forordningen om fælles bestemmelser giver Kommissionen mulighed for at øge udbetalingerne under ESIF-programmerne - de såkaldte "supplerende betalinger" - til lande, der er i økonomiske vanskeligheder. Efter anmodning fra en medlemsstat kan de mellemliggende betalinger forhøjes med 10 procentpoint over den medfinansieringssats, der gælder for hver prioritet for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden eller for hver foranstaltning for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). De "supplerende betalinger" ændrer ikke de samlede ESIF-bevillinger i 2014-2020.

Grækenland, Cypern, Irland, Rumænien og Portugal var berettiget til supplerende betalinger mellem den 1. januar 2014 og den 30. juni 2016. De økonomiske støtteprogrammer for Cypern, Irland, Portugal og Rumænien udløb i den periode: Grækenland er det eneste land, der i øjeblikket er omfattet af et økonomisk støtteprogram.

Ifølge artikel 24, stk. 3, vil Kommissionen undersøge anvendelsen af stk. artikel 24, stk. 1 og 2 og om nødvendigt forelægge et lovgivningsmæssigt forslag inden den 30. juni 2016 Eftersom Grækenlands økonomiske tilstand stadig er meget skrøbelig, har Kommissionen foreslået at videreføre bestemmelserne om supplerende betalinger. Udvidelsen af disse bestemmelser vil imidlertid ikke kun gælde for Grækenland, men også for alle andre medlemsstater, der kunne have brug for og være berettiget til økonomisk bistand efter at være blevet genstand for et økonomisk tilpasningsprogram.

Kommissionen foreslår også en ændring af den tidsperiode, i hvilken et land, der modtager økonomisk støtte, er berettiget til supplerende betalinger. De supplerende betalinger blev først indført i 2010, og i finansieringsperioden 2007-2013 sluttede muligheden for supplerende betalinger på den dag, hvor det pågældende land ophørte med at modtage økonomisk bistand. For perioden 2014-2020 blev berettigelse til supplerende betalinger knyttet til afslutningen af regnskabsåret, der i øjeblikket løber fra 1. juli til 30. juni. Kommissionen foreslår, at en medlemsstats støtteberettigelse fortsat skal gælde indtil den 30. juni i året efter det kalenderår, hvor medlemsstaten ophører med at modtage finansiel støtte under et økonomisk tilpasningsprogram.

Artikel 120, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser

Cypern har status som en mere udviklet region i den nuværende samhørighedspolitik, og landet ville under normale omstændigheder modtage 50% medfinansiering til EFRU- og ESF-programmer. Da Cypern imidlertid har haft økonomiske svære tider og faldende investeringer i en lang periode, fik landet på grundlag af artikel 120, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser bevilliget en højere medfinansieringssats på 85% mellem den 1. januar 2014 og den 30. juni 2017.

Kommissionen fik til opgave at gennemføre en revision for at vurdere, om det ville være rimeligt at opretholde den højere medfinansieringssats efter juni 2017, samt at forelægge et lovgivningsmæssigt forslag inden den 30. juni 2016, hvis det blev fundet nødvendigt at forlænge anvendelsen af denne bestemmelse.

Det er klart, at en øget medfinansiering vil få positiv indvirkning på den cypriotiske økonomi, fordi det vil nedbringe de beløb, der skulle afsættes til national medfinansiering og dermed støtte den finanspolitiske konsolidering og investeringsbestræbelserne.

Kommissionen har derfor besluttet at foreslå, at den periode, hvor Cypern er berettiget til en medfinansieringssats på 85% skal udvides, indtil programmerne for 2014-2020 er afsluttet. Det vil give Cypern mere tid til at få balance på sit budget og samtidig afvikle sine EFRU- og ESF-projekter på en vellykket måde.

Det bør bemærkes, at den økonomiske situation i Cypern ifølge Kommissionen er blevet forværret, og at det er sandsynligt, at Cypern vil blive fuldt berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, når Kommissionen evaluerer medlemsstaternes BNI i 2016 (artikel 90, stk. 5, i forordningen om fælles bestemmelser), fordi det nominelle BNI pr. indbygger i Cypern vil være under 90 % af gennemsnittet.

Budgetmæssige konsekvenser

De foreslåede ændringer af lovgivningen vil kunne medføre en midlertidig forhøjelse af betalingsbevillingerne, som vil blive opvejet af lavere betalinger ved afslutningen af programmerne for 2014-2020. Der skulle ikke blive nogen ændring af de årlige lofter for forpligtelser og betalinger i den flerårige finansielle ramme, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1311/2013.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionen forslag som en fokuseret og budgetneutral løsning på de midlertidige likviditetsproblemer i to medlemsstater. Ordføreren anbefaler derfor, at udvalget og Parlamentet på plenarmødestadiet overtager Kommissionens forslag uden ændringer.

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.


SKRIVELSE FRA BUDGETUDVALGET

Iskra Mihaylova  

Formand for Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Kære fr. Mihaylova

Hermed fremsendes Budgetudvalgets holdning til Deres betænkning om visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet.

Kommissionens forslag går ud på at supplere betalingerne til en medlemsstat, der er omfattet af et tilpasningsprogram, ved at lægge ti procentpoint oveni de medfinansieringssatser, der gælder for programmernes prioriter (under EFRU, ESF og Samhørighedsfonden) eller foranstaltninger (under ELFUL og EHFF). Dette skal gælde for de attesterede udgifter i perioden frem til den 30. juni i året efter det kalenderår, hvor medlemsstaten ophører med at modtage finansiel støtte, indtil betalingsloftet er nået. Endvidere indebærer forslaget, at den højere medfinansieringssats for Cypern også forlænges.

Budgetudvalget støtter dette forslag som helhed.

Selv om udvalget er klar over de økonomiske begrænsninger, medlemsstaterne er underlagt, er det også foruroliget over den hidtil utilstrækkelige udnyttelse af ESI-fondene fra medlemsstaternes side i den nuværende programmeringsperiode. Vi er betænkelige ved risikoen for, at der ved udløbet af den nuværende flerårige finansielle ramme har ophobet sig en pukkel af ubetalte regninger, hvilket kan resultere i en anspændt betalingssituation, som muligvis kan påvirke andre af EU's udgiftsområder. Budgetudvalget hilser derfor ethvert forsøg på at sikre en større og hurtigere refusion til medlemsstaterne, navnlig dem, der er i likviditetsvanskeligheder, velkommen.

Budgetudvalget noterer sig den positive virkning, som en øget medfinansiering vil have på økonomien i de berørte medlemsstater, som vil blive i stand til at afsætte flere ressourcer til yderligere investeringer.

Budgetudvalget bemærker, at forslaget ikke har nogen virkninger for forpligtelsesbevillingerne, da de maksimumsbeløb for ESI-fondsfinansiering, som er fastsat i de operationelle programmer for programmeringsperioden, forbliver urørte. Den foreslåede ændring indebærer heller ingen ændring af de årlige lofter for forpligtelser og betalinger i den flerårige finansielle ramme, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 1311/2013. Den budgetmæssige virkning af forlængelsen af foranstaltningen med supplerende betalinger vil derfor være en stigning i betalingsbevillingerne til de berørte medlemsstater, som vil blive udlignet gennem lavere betalinger i slutningen af perioden 2014-2020.

Det er imidlertid afgørende, at de medlemsstater, der er omfattet af forslaget, har tilstrækkelig administrativ kapacitet til at sikre en større udnyttelse af fondene, samtidig med at de fuldt ud overholder de relevante bestemmelser i finansforordningen og bestemmelserne om ESI-fondene og sikrer, at fondsmidlerne anvendes effektivt og fornuftigt.

Budgetudvalget støtter derfor Deres forslag om at overtage Kommissionens forslag uden ændring ved en "fast track"-procedure.

I lyset af den seneste udvikling i sagen om den bebudede suspendering af betalingerne til Spanien og Portugal på grundlag af artikel 23 i forordningen om fælles bestemmelser ville vores udvalg dog sætte pris på, om vi i fællesskab kunne reflektere over sammenhængen mellem artikel 23 og 24 i den nævnte forordning.

Med venlig hilsen

Jean Arthuis


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

Referencer

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Dato for høring af EP

27.6.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

4.7.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Ordførere

Dato for valg

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

11.10.2016

Dato for indgivelse

17.10.2016

Juridisk meddelelse