Διαδικασία : 2016/0193(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0292/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0292/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0394

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 700kWORD 63k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0418),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0238/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0292/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/...

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) προβλέπει ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την αύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, κατά ποσό που αντιστοιχεί σε δέκα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το πραγματικό ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε προτεραιότητα ή μέτρο για τα κράτη μέλη που έχουν υπαχθεί σε προγράμματα προσαρμογής μετά την 21η Δεκεμβρίου 2013 και έχουν ζητήσει να επωφεληθούν από την αύξηση αυτή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016 και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αξιολόγησή της και, εφόσον απαιτείται, νομοθετική πρόταση πριν την 30ή Ιουνίου 2016. Η Επιτροπή υπέβαλε την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου 2016.

(2)  Πέντε κράτη μέλη είναι επιλέξιμα για αύξηση της ενίσχυσης στο πλαίσιο του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συγκεκριμένα η Ρουμανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ελλάδα. Η Ρουμανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος ολοκλήρωσαν τα αντίστοιχα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής Μόνο η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλαίσιο προγράμματος προσαρμογής και επωφελείται από την παροχή σχετικής χρηματοδοτικής βοήθειας μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2018. Δεδομένου ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα, η διάρκεια της εφαρμογής αύξησης στις πληρωμές για κράτη μέλη με προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες θα πρέπει να παραταθεί.

(3)  Ωστόσο, η δυνατότητα αυξημένων πληρωμών θα πρέπει να λήγει στις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ένα κράτος μέλος παύει να λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος προσαρμογής.

(4)  Το άρθρο 120 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 απαιτεί από την Επιτροπή να προβεί σε επανεξέταση για να αξιολογήσει κατά πόσο δικαιολογείται η διατήρηση ενός ανώτατου ποσοστού συγχρηματοδότησης ύψους 85 % για κάθε προτεραιότητα αναφορικά με όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στην Κύπρο, μετά τις 30 Ιουνίου 2017, και να προβεί, εφόσον απαιτείται, σε νομοθετική πρόταση πριν από τις 30 Ιουνίου 2016.

(5)  Η Κύπρος πέτυχε την έξοδο από το πρόγραμμα προσαρμογής τον Μάρτιο 2016. Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση της Κύπρου είναι ακόμη εύθραυστη, όπως προκύπτει από το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, την μείωση των επενδύσεων, την υψηλή ανεργία και τον υπό πίεση χρηματοπιστωτικό τομέα. Για να μειωθεί η πίεση που ασκείται στους εθνικούς προϋπολογισμούς και να επιταχυνθούν οι ιδιαίτερα αναγκαίες επενδύσεις, το ποσοστό συγχρηματοδότησης 85 % για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στην Κύπρο θα πρέπει επομένως να παραταθεί μέχρι το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος.

(6)  Για να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 24

Αύξηση στις πληρωμές για κράτος μέλος με προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες

1.  Κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους, τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε κάθε προτεραιότητα για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ.

Εάν ένα κράτος μέλος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις μετά την 21η Δεκεμβρίου 2013, το αυξημένο ποσοστό, που δεν δύναται να υπερβαίνει το 100 %, εφαρμόζεται στις αιτήσεις πληρωμών του εν λόγω κράτους μέλους που έχουν υποβληθεί για την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2016:

α)  εάν το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει δάνειο από την Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου·

β)  εάν το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει μεσοπρόθεσμη οικονομική υποστήριξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής·

γ)  εάν διατίθεται οικονομική ενίσχυση στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013.

Εάν ένα κράτος μέλος πληροί έναν από τους όρους που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο μετά τις 30 Ιουνίου 2016, το αυξημένο ποσοστό εφαρμόζεται στις αιτήσεις πληρωμών για την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο η σχετική χρηματοδοτική βοήθεια περατώνεται.

Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στα προγράμματα βάσει του κανονισμού της ΕΕΣ.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η υποστήριξη της Ένωσης μέσω ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι μεγαλύτερη από:

α)  τη δημόσια δαπάνη· ή

β)  το ανώτατο ποσό της υποστήριξης από τα ΕΔΕΤ για κάθε άξονα προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος,

    αναλόγως του ποιό ποσό είναι μικρότερο.».

2)  Στο άρθρο 120 παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος, το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων στην Κύπρο δεν υπερβαίνει το 85 %.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  Γνώμη της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)

  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ... (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ... .

(3)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση ασκεί πιέσεις στις εθνικές οικονομίες και τα κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα λιτότητας προκειμένου να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους. Σημαντικό είναι, στην κατάσταση αυτή, να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του κύριου χρηματοδοτικού μηχανισμού της ΕΕ, δηλαδή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Καθώς οι εθνικοί προϋπολογισμοί δέχονται πιέσεις, είναι ενδεχομένως δύσκολο για τις χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες να διαθέσουν επαρκή κονδύλια για να συγχρηματοδοτήσουν έργα περιφερειακής πολιτικής.

Τα άρθρα 24 και 120 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)(1), έχουν ως στόχο την παροχή αρωγής σε κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες και λαμβάνουν οικονομική βοήθεια, προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα ΕΔΕΤ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Η νομοθεσία καθιστά σαφές ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει αξιολόγηση έως την 30ή Ιουνίου 2016 και ότι θα μπορεί να παραταθεί η προθεσμία για την παροχή επιπλέον στήριξης, σε περίπτωση που το απαιτεί η οικονομική κατάσταση των εν λόγω χωρών. Η Επιτροπή κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη νομοθετική πρόταση σχετικά με την παράταση στις 27 Ιουνίου 2016.

Άρθρο 24 του ΚΚΔ

Το άρθρο 24 του ΚΚΔ επιτρέπει στην Επιτροπή να καταβάλλει αυξημένες – τις λεγόμενες «συμπληρωματικές» – πληρωμές στο πλαίσιο των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, οι ενδιάμεσες πληρωμές μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε κάθε προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Οι συμπληρωματικές πληρωμές δεν μεταβάλλουν τα συνολικά κονδύλια των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020.

Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Ρουμανία και η Πορτογαλία ήταν επιλέξιμες για την εφαρμογή της διάταξης περί συμπληρωματικών πληρωμών από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 30ή Ιουνίου 2016. Τα προγράμματα οικονομικής βοήθειας για την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία έληξαν κατά την περίοδο εκείνη: μόνο για την Ελλάδα συνεχίζει να υφίσταται πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3, η Επιτροπή θα εξετάσει την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 και θα υποβάλει, εφόσον απαιτείται, νομοθετική πρόταση πριν από τις 30 Ιουνίου 2016. Δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είναι ακόμη εξαιρετικά ευάλωτη, η Επιτροπή πρότεινε να συνεχιστούν οι συμπληρωματικές πληρωμές. Ωστόσο, η παράταση ισχύος των εν λόγω διατάξεων δεν θα ισχύει μόνο για την Ελλάδα, αλλά για κάθε κράτος μέλος το οποίο θα χρειαστεί ενδεχομένως – και θα είναι επιλέξιμο για – οικονομική βοήθεια αφού επωφεληθεί από προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής.

H Επιτροπή προτείνει επίσης να τροποποιηθεί η χρονική περίοδος κατά την οποία μία χώρα που λαμβάνει οικονομική βοήθεια θα είναι επιλέξιμη για τις συμπληρωματικές πληρωμές. Οι συμπληρωματικές πληρωμές καθιερώθηκαν για πρώτη φορά το 2010 και, κατά τη χρηματοδοτική περίοδο 2007-2013, η καταβολή συμπληρωματικών πληρωμών έπαυε να είναι δυνατή την ημέρα που η εν λόγω χώρα σταματούσε να λαμβάνει οικονομική βοήθεια. Για την περίοδο 2014-2020, η επιλεξιμότητα για τις συμπληρωματικές πληρωμές ευθυγραμμίστηκε με το τέλος του λογιστικού έτους, το οποίο επί του παρόντος εκτείνεται από την 1η Ιουλίου έως την 30ή Ιουνίου. Η Επιτροπή προτείνει να συνεχίζει ένα κράτος μέλος να είναι επιλέξιμο μέχρι την 30ή Ιουνίου του έτους μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο το κράτος μέλος σταματά να λαμβάνει οικονομική βοήθεια μέσω προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Άρθρο 120 παράγραφος 3 του ΚΚΔ

Στο πλαίσιο της ισχύουσας πολιτικής για τη συνοχή, η Κύπρος θεωρείται περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια και υπό κανονικές συνθήκες θα λάμβανε το 50% της συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Ωστόσο, καθώς η Κύπρος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και μείωση των επενδύσεων εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, της παρέχεται υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης της τάξης του 85% από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 30ή Ιουνίου 2017, βάσει του άρθρου 120 παράγραφος 3 του ΚΚΔ.

Η Επιτροπή έλαβε εντολή να προβεί σε αξιολόγηση προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον είναι εύλογο να διατηρηθεί το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης μετά τον Ιούνιο του 2017 και να καταθέσει νομοθετική πρόταση πριν από την 30ή Ιουνίου 2016, εάν κριθεί απαραίτητη η παράταση της ισχύος της εν λόγω διάταξης.

Είναι σαφές ότι η αυξημένη συγχρηματοδότηση θα επηρεάσει θετικά την κυπριακή οικονομία, καθώς έτσι θα μειωθούν τα ποσά που διατίθενται για την εθνική συγχρηματοδότηση και, συνεπώς, θα υποστηριχθούν οι προσπάθειες για δημοσιονομική εξυγίανση και επενδύσεις.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει να παραταθεί η περίοδος επιλεξιμότητας της Κύπρου για το ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% μέχρι το πέρας των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Τούτο θα δώσει στην Κύπρο περισσότερο χρόνο ώστε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της και παράλληλα να εκτελέσει επιτυχώς έργα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώνεται και είναι πιθανό η Κύπρος να έχει καταστεί πλήρως επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής όταν η Επιτροπή αξιολογήσει τα στοιχεία για το ΑΕΕ των κρατών μελών το 2016 (άρθρο 90 παράγραφος 5 του ΚΚΔ), καθώς το κατά κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΕ στην Κύπρο θα είναι κάτω του 90% του μέσου όρου.

Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της νομοθεσίας ενδέχεται να αυξήσουν προσωρινά τις πιστώσεις πληρωμών, αύξηση που θα μπορούσε να αντισταθμιστεί με μικρότερες πληρωμές το διάστημα γύρω από τη λήξη των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Δεν θα πρέπει να γίνει καμία αλλαγή στα ετήσια ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού 1311/2013.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής ως στοχευμένη και ουδέτερη για τον προϋπολογισμό λύση για τα προσωρινά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν δύο κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, προτείνει να εγκριθεί από την επιτροπή μας και από το Κοινοβούλιο στο στάδιο της Ολομέλειας η πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποίηση.

(1)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Κυρία Iskra Mihaylova  

Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κυρία Mihaylova,

Θα ήθελα να σας εκθέσω τις απόψεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την έκθεσή σας όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

H πρόταση της Επιτροπής αφορά τις συμπληρωματικές πληρωμές προς κράτος μέλος που βρίσκεται σε πρόγραμμα προσαρμογής, με την εφαρμογή επιπλέον ποσοστού δέκα εκατοστιαίων μονάδων στα ποσοστά συγχρηματοδότησης που εφαρμόζονται για τις προτεραιότητες (στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής) ή τα μέτρα (στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) των προγραμμάτων. Θα εφαρμόζεται στις πιστοποιημένες δαπάνες που θα υποβληθούν στο διάστημα έως την 30ή Ιουνίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο το κράτος μέλος θα σταματά να λαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια. Με βάση την πρόταση, θα παραταθεί επίσης η ισχύς του υψηλότερου ποσοστού συγχρηματοδότησης για την Κύπρο.

H Επιτροπή Προϋπολογισμών υποστηρίζει την πρόταση στο σύνολό της.

Μολονότι έχει επίγνωση των οικονομικών δυσχερειών των κρατών μελών, η επιτροπή μας δεν παύει να είναι θορυβημένη από τη μέχρι σήμερα ανεπαρκή αξιοποίηση των ΕΔΕΤ από τα κράτη μέλη κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο σώρευσης καθυστερημένων απλήρωτων λογαριασμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δυσχερή κατάσταση πληρωμών η οποία είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο και σε άλλους τομείς δαπανών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Προϋπολογισμών χαιρετίζει κάθε προσπάθεια να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη και ταχύτερη επιστροφή δαπανών προς τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών σημειώνει τον θετικό αντίκτυπο που θα έχει η αυξημένη συγχρηματοδότηση στις οικονομίες των συγκεκριμένων κρατών μελών, τα οποία θα μπορούν να διαθέτουν περισσότερους πόρους σε συμπληρωματικές επενδυτικές προσπάθειες.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών σημειώνει ότι η πρόταση δεν θα έχει επιπτώσεις στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, δεδομένου ότι τα μέγιστα ποσά χρηματοδότησης των ΕΔΕΤ που προβλέπονται στα επιχειρησιακά προγράμματα για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού παραμένουν αμετάβλητα. Η τροποποίηση δεν συνεπάγεται επίσης αλλαγές στα ετήσια ανώτατα όρια του ΠΔΠ όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1311/2013. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της παράτασης για τις συμπληρωματικές πληρωμές θα ήταν η αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για τα συγκεκριμένα κράτη μέλη, η οποία θα αντισταθμισθεί με χαμηλότερες πληρωμές στο τέλος του κύκλου ζωής του 2014-2020.

Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη που καλύπτονται από την πρόταση να έχουν επαρκή διοικητική ικανότητα ώστε να επιτύχουν υψηλότερη απορρόφηση των κονδυλίων, σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και τις διατάξεις που διέπουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, και με τη διασφάλιση ότι γίνεται αποτελεσματική και εποικοδομητική χρήση της χρηματοδότησης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Προϋπολογισμών υποστηρίζει την πρότασή σας να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποίηση στο πλαίσιο μιας προσέγγισης για ταχύρρυθμη διαδικασία.

Δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων σε σχέση με τις εξαγγελθείσες αναστολές πληρωμών προς την Ισπανία και την Πορτογαλία βάσει του άρθρου 23 του ΚΚΔ, η επιτροπή μας θα επιθυμούσε, ωστόσο, να δρομολογηθεί κοινός προβληματισμός όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ των άρθρων 23 και 24 του ΚΚΔ.

Με τιμή,

Jean Arthuis


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.6.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

4.7.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

11.10.2016

Ημερομηνία κατάθεσης

17.10.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου