Menettely : 2016/0193(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0292/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0292/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0394

MIETINTÖ     ***I
PDF 376kWORD 52k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Iskra Mihaylova

(Yksinkertaistettu menettely - työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0418),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0238/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 21. syyskuuta 2016 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 21. syyskuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0292/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS,

annettu ... päivänä …kuuta …,

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013(3) 24 artiklan 3 kohdan mukaan komissio tarkastelee Euroopan rakenne- ja investointirahastoista maksettavien välimaksujen korottamista määrään, joka on 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin kullekin prioriteetille tai toimenpiteelle vahvistettu tosiasiallinen osarahoitusosuus, sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat kuuluneet sopeutusohjelman piiriin 21 päivän joulukuuta 2013 jälkeen ja ovat pyytäneet kyseistä korotusta 30 päivään kesäkuuta 2016 saakka, sekä toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016 kertomuksen, joka sisältää sen tekemän arvioinnin sekä tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen. Komissio toimitti mainitun kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 27 päivänä kesäkuuta 2016.

(2)  Viisi jäsenvaltiota eli Irlanti, Kreikka, Kypros, Portugali ja Romania olivat oikeutettuja korotettuun maksuun asetuksen (EU) N:o 1303/2013 24 artiklan perusteella. Irlanti, Kypros, Portugali ja Romania ovat saaneet päätökseen omat talouden sopeutusohjelmansa. Ainoastaan Kreikka kuuluu edelleen sopeutusohjelman piiriin ja saa siihen liittyvää rahoitustukea vuoden 2018 kolmanteen vuosineljännekseen saakka. Koska Kreikalla on edelleen vakavia vaikeuksia rahoitusvakauden suhteen, tilapäisistä talousarviovaikeuksista kärsiville jäsenvaltioille suoritettavien korotettujen maksujen soveltamisaikaa olisi pidennettävä.

(3)  Korotettujen maksujen saantimahdollisuuden olisi kuitenkin päätyttävä sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden 30 päivänä kesäkuuta, jonka aikana tietyn jäsenvaltion sopeutusohjelmasta saama rahoitustuki lakkaa.

(4)  Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 120 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että komissio tekee selvityksen arvioidakseen perusteita kaikissa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea saavissa Kyproksen toimenpideohjelmissa kunkin prioriteetin tasolla sovellettavan osarahoitusosuuden 85 prosentin enimmäismäärän säilyttämiselle 30 päivän kesäkuuta 2017 jälkeen ja tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen ennen 30 päivää kesäkuuta 2016.

(5)  Kypros päätti sopeutusohjelmansa maaliskuussa 2016. Sen taloudellinen tilanne on kuitenkin edelleen epävakaa, mikä näkyy hitaana kasvuna, investointien vähenemisenä, korkeana työttömyytenä ja rahoitussektorin kuormituksena. Sen vuoksi kaikkiin EAKR:n ja ESR:n tukea saaviin Kyproksen toimenpideohjelmiin olisi kansalliseen talousarvioon kohdistuvan paineen vähentämiseksi ja tarpeellisten investointien nopeuttamiseksi sovellettava 85 prosentin osarahoitusosuutta toimenpideohjelman päättämiseen saakka.

(6)  Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1303/2013 seuraavasti:

1)  Korvataan 24 artikla seuraavasti:

”24 artikla

Tilapäisistä talousarviovaikeuksista kärsivän jäsenvaltion maksujen korottaminen

1.  Välimaksuja voidaan jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin kullekin EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston prioriteetille tai kullekin maaseuturahaston sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimenpiteelle vahvistettu osarahoitusosuus.

Jos jäsenvaltio täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä 21 päivän joulukuuta 2013 jälkeen, korotettua osuutta, joka ei voi olla suurempi kuin 100 prosenttia, sovelletaan tämän jäsenvaltion maksatushakemuksiin, jotka koskevat ajanjaksoa 30 päivään kesäkuuta 2016 saakka:

a)  jäsenvaltio saa unionilta lainan neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaisesti;

b)  jäsenvaltio saa asetuksen (EY) N:o 332/2002 mukaista keskipitkän ajan rahoitustukea, jonka ehtona on makrotalouden sopeutusohjelman toteuttaminen;

c)  jäsenvaltion saataville on asetettu rahoitustukea, jonka ehtona on asetuksessa (EU) N:o 472/2013 tarkoitetun makrotalouden sopeutusohjelman toteuttaminen.

Jos jäsenvaltio täyttää jonkin toisessa alakohdassa säädetyistä edellytyksistä 30 päivän kesäkuuta 2016 jälkeen, korotettua osuutta sovelletaan sen maksatushakemuksiin ajanjaksona, joka kestää sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden 30 päivään kesäkuuta, jonka aikana asianomainen rahoitustuki lakkaa.

Tätä kohtaa ei sovelleta Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen mukaisiin ohjelmiin.

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, välimaksuina ja loppumaksuina maksettu unionin tuki ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin:

a)  julkiset menot; tai

b)  EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston osalta kullekin prioriteetille tai maaseuturahaston sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta kullekin toimenpiteelle ERI-rahastoista myönnetyn tuen enimmäismäärä, joka vahvistetaan komission antamassa ohjelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä,

sen mukaan kumpi määrä on pienempi.”

2)  Korvataan 120 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kyproksen kaikissa toimenpideohjelmissa osarahoitusosuus saa 1 päivästä tammikuuta 2014 toimintaohjelman päättämiseen saakka olla kunkin toimintalinjan tasolla enintään 85 prosenttia.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  Lausunto annettu 21. syyskuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)

  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... [(EUVL ...)] [(ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)], ja neuvoston päätös, tehty ....

(3)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).


PERUSTELUT

Rahoitus- ja talouskriisi on tuonut mukanaan kansantalouksiin kohdistuvia paineita, ja jäsenvaltiot ovat toteuttaneet säästötoimia tasapainottaakseen talousarvioitaan. Tässä tilanteessa on tärkeää varmistaa EU:n pääasiallisen rahoitusvälineen, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot), sujuva täytäntöönpano. Koska kansallisiin talousarvioihin kohdistuu paineita, niiden maiden, joilla on vaikeuksia talousarvioidensa kanssa, voi olla vaikeaa löytää riittävästi varoja aluepoliittisten hankkeiden kansalliseen osarahoitukseen.

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen(1) 24 artikla ja 120 artiklan 3 kohta laadittiin auttamaan tilapäisistä talousarviovaikeuksista kärsiviä ja rahoitustukea saavia jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisimman hyvin ERI-rahastojen tarjoamia investointimahdollisuuksia ohjelmakaudella 2014–2020.

Lainsäädännössä säädettiin selvästi, että komissio tarkastelee asiaa 30. kesäkuuta 2016 mennessä ja jos kyseisten maiden taloudellinen tilanne sitä edellyttää, olisi mahdollista jatkaa ajanjaksoa, jonka ajan lisätukea on mahdollista antaa. Komissio esitti jatkamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 27. kesäkuuta 2016.

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 24 artikla

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 24 artiklan mukaan komissio voi maksaa ERI-rahastojen ohjelmien yhteydessä korotettuja maksuja maille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin kullekin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston prioriteetille tai kullekin maaseuturahaston sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimenpiteelle vahvistettu osarahoitusosuus. Korotus ei muuta ERI-rahastoista kaudella 2014–2020 myönnettävää kokonaismäärää.

Irlanti, Kreikka, Kypros, Portugali ja Romania olivat oikeutettuja korotukseen ajanjaksolla 1. tammikuuta 2014–30. kesäkuuta 2016. Irlantia, Kyprosta, Portugalia ja Romaniaa koskevat rahoitustukiohjelmat päättyivät kyseisen ajanjakson aikana. Kreikka on ainoa maa, jolla on tällä hetkellä voimassa oleva rahoitustukiohjelma.

Asetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaan komissio tarkastelee 24 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamista ja toimittaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen viimeistään 30. kesäkuuta 2016. Koska Kreikan taloudellinen tilanne on edelleen hyvin epävakaa, komissio on ehdottanut korotusta koskevien säännösten soveltamisen jatkamista. Säännösten soveltamisen jatkaminen ei koskisi kuitenkaan vain Kreikkaa vaan mitä tahansa jäsenvaltiota, joka voisi tarvita rahoitustukea ja olisi oikeutettu siihen kuuluttuaan sopeutusohjelman piiriin.

Komissio ehdottaa myös muutosta siihen, kuinka pitkään rahoitustukea saava maa on oikeutettu korotukseen. Korotus otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2010, ja rahoituskaudella 2007–2013 korotusmahdollisuus päättyi päivänä, jona kyseinen maa lakkasi saamasta rahoitustukea. Kaudella 2014–2020 oikeus korotukseen ulotettiin tilivuoden loppuun. Tilivuosi alkaa nykyisin 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta. Komissio ehdottaa, että jäsenvaltion oikeus korotukseen jatkuisi sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden 30. päivään kesäkuuta, jonka aikana jäsenvaltion sopeutusohjelmasta saama rahoitustuki lakkaa.

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 120 artiklan 3 kohta

Kyproksella on nykyisen koheesiopolitiikan yhteydessä kehittyneemmän alueen asema, ja se saisi tavanomaisessa tilanteessa 50 prosentin osarahoitusosuuden EAKR- ja ESR-ohjelmiin. Kyproksen taloudellinen tilanne on kuitenkin ollut vaikea ja investoinnit ovat vähentyneet pitkän aikaa. Näin ollen sille myönnettiin yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 120 artiklan 3 kohdan perusteella suurempi 85 prosentin osarahoitusosuus ajanjaksolle 1. tammikuuta 2014–30. kesäkuuta 2017.

Komissiolle annettiin tehtäväksi selvityksen tekeminen sen arvioimiseksi, olisiko korotetun osarahoitusosuuden säilyttäminen kesäkuun 2017 jälkeen aiheellista, sekä lainsäädäntöehdotuksen tekeminen viimeistään 30. kesäkuuta 2016, jos säännöksen soveltamisen jatkaminen katsottaisiin tarpeelliseksi.

On selvää, että osarahoitusosuuden korottaminen vaikuttaisi myönteisesti Kyproksen talouteen, koska se vähentäisi kansalliseen osarahoitukseen osoitettavia määriä ja tukisi siten julkisen talouden vakauttamista ja investointitoimintaa.

Komissio on siten päättänyt ehdottaa, että Kypros olisi oikeutettu 85 prosentin osarahoitusosuuteen kauden 2014–2020 ohjelmien päättämiseen saakka. Näin Kypros saa enemmän aikaa talousarvionsa tasapainottamiseen ja pystyy samalla toteuttamaan EAKR- ja ESR-ohjelmat menestyksekkäästi.

Merkille pantavaa on, että komission mukaan maan taloudellinen tilanne on heikentynyt ja on todennäköistä, että Kyproksesta tulee täysin oikeutettu koheesiorahastorahoitukseen, kun komissio arvioi jäsenvaltioiden BKTL-lukuja vuonna 2016 (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 90 artiklan 5 kohta), sillä Kyproksen nimellinen BKTL asukasta kohden tulee olemaan alle 90 prosenttia keskiarvosta.

Talousarviovaikutukset

Lainsäädäntöön ehdotetut muutokset saattavat johtaa maksumäärärahojen tilapäiseen kasvuun, mikä kuitenkin kompensoituu pienempinä maksuina kauden 2014–2020 ohjelmien elinkaaren lopussa. Odotettavissa ei ole muutoksia monivuotisen rahoituskehyksen maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen vuotuisiin enimmäismääriin, jotka on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1311/2013 liitteessä I.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, sillä se on kohdennettu ratkaisu kahden jäsenvaltion tilapäisiin likviditeettiongelmiin, eikä sillä ole talousarviovaikutuksia. Esittelijä suosittelee sen vuoksi, että valiokunta ja täysistuntovaiheessa parlamentti hyväksyvät komission ehdotuksen tarkistuksitta.

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).


BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE

Iskra Mihaylova

Aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja

Euroopan parlamentti

Arvoisa puheenjohtaja Mihaylova

Haluan esitellä Teille budjettivaliokunnan näkemykset mietinnöstänne eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevista tietyistä säännöksistä.

Komission ehdotuksella on tarkoitus lisätä sopeutusohjelmaa noudattavalle jäsenvaltiolle myönnettävää rahoitusta lisäämällä 10 prosenttiyksikköä ohjelmien prioriteeteille (EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston tapauksessa) tai toimenpiteille (maaseuturahaston sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tapauksessa) vahvistettuihin osarahoitusosuuksiin. Järjestelyä sovellettaisiin sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden 30. päivään kesäkuuta, jonka aikana rahoitustuki jäsenvaltiolle lakkaa kyseisenä aikana ilmoitettuihin todennettuihin menoihin, kunnes määrärahojen enimmäismäärä täyttyy. Ehdotuksen mukaan Kyprosta koskevan korotetun osarahoitusosuuden soveltamista olisi jatkettava.

Budjettivaliokunta tukee pääsääntöisesti ehdotusta.

Valiokunta on tietoinen jäsenvaltioiden rahoitusongelmista, mutta pitää kuitenkin hälyttävänä sitä, että toistaiseksi jäsenvaltiot eivät ole nykyisellä ohjelmakaudella hyödyntäneet ERI-rahastojen mahdollisuuksia riittävästi. Valiokunta on huolestunut siitä, että maksamattomista laskuista voi muodostua suma nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen lopulla, mikä saattaa johtaa vaikeaan maksutilanteeseen, joka vaikuttaa myös EU:n muihin menoihin. Budjettivaliokunta pitää siksi myönteisinä kaikkia pyrkimyksiä maksaa korvaukset korotettuina ja nopeammin jäsenvaltioille, erityisesti likviditeettiongelmista kärsiville jäsenvaltioille.

Budjettivaliokunta panee merkille, että osarahoitusosuuden korottaminen vaikuttaisi myönteisesti asianomaisten jäsenvaltioiden talouteen ja että ne voisivat sen ansiosta kohdentaa lisää resursseja uusiin investointitoimiin.

Budjettivaliokunta panee merkille myös, että ehdotuksella ei ole vaikutuksia maksusitoumusmäärärahoihin, koska ERI-rahastoista toimenpideohjelmille nykyisellä ohjelmakaudella myönnettävän rahoituksen enimmäismääriin ei ehdoteta muutoksia. Ehdotus ei myöskään edellytä muutoksia monivuotisen rahoituskehyksen maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen vuotuisiin enimmäismääriin, jotka on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1311/2013 liitteessä I. Korotuksen soveltamisen jatkamisen talousarviovaikutus olisi näin ollen se, että asianomaisille jäsenvaltioille osoitetut maksumäärärahat kasvavat, mikä kuitenkin kompensoituu pienempinä maksuina kauden 2014–2020 ohjelmien elinkaaren lopussa.

On kuitenkin keskeisen tärkeää, että ehdotuksen piiriin kuuluvilla jäsenvaltioilla on riittävät hallinnolliset valmiudet varojen aiempaa runsaammasta käyttöönotosta selviämiseksi ja että noudatetaan samalla tiukasti varainhoitoasetuksen asiaan liittyviä säännöksiä ja ERI-rahastoja koskevia säännöksiä ja varmistetaan, että rahoitus käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Budjettivaliokunta tukee näin ollen ehdotustanne hyväksyä komission ehdotus tarkistuksitta nopeutettua menettelyä soveltaen.

Ottaen kuitenkin huomioon viimeaikaiset tapahtumat, jotka liittyvät ilmoitukseen keskeyttää Espanjalle ja Portugalille suoritettavat maksut yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan perusteella, valiokuntamme pitäisi tervetulleena mahdollisuutta pohtia yhdessä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 ja 24 artiklan keskinäistä johdonmukaisuutta.

Kunnioittavasti

Jean Arthuis


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttaminen eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

4.7.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

11.10.2016

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.10.2016

Oikeudellinen huomautus