Postupak : 2016/0193(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0292/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0292/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0394

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 552kWORD 60k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba povezanih s financijskim upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 OBRAZLOŽENJE
 PISMO ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba povezanih s financijskim upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0418),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 177. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0238/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 21. rujna 2016.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za proračune,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 21. rujna 2016. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A8-0292/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kako je navedeno u nastavku;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

UREDBA (EU) 2016/...

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od ...

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba koje se odnose na financijsko upravljanje za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 177.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  U članku 24. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(3) predviđeno je da Komisija razmatra povećanje međuplaćanja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za iznos od deset postotnih bodova iznad stvarne stope sufinanciranja za svaki prioritet ili mjeru za države članice koje su sudjelovale u programu prilagodbe nakon 21. prosinca 2013. i zatražile korištenje tim povećanjem do 30. lipnja 2016. i da podnese Europskom parlamentu i Vijeću izvješće sa svojom ocjenom te, prema potrebi, zakonodavni prijedlog prije 30. lipnja 2016. Komisija je navedeno izvješće podnijela Europskom parlamentu i Vijeću 27. lipnja 2016.

(2)  Pet država članica ispunjivalo je uvjete za povećana plaćanja u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 1303/2013, i to Rumunjska, Irska, Portugal, Cipar i Grčka. Rumunjska, Irska, Portugal i Cipar završili su svoje programe gospodarske prilagodbe. Program prilagodbe provodi se još samo u Grčkoj i ona prima povezanu financijsku pomoć do trećeg tromjesečja 2018. Budući da se Grčka još uvijek suočava s ozbiljnim poteškoćama u odnosu na svoju financijsku stabilnost, trebalo bi produljiti trajanje isplata većih iznosa za države članice s privremenim proračunskim poteškoćama.

(3)  Međutim, mogućnost isplate većih iznosa trebala bi završiti 30. lipnja godine nakon kalendarske godine u kojoj predmetna država članica prestane primati financijsku pomoć u okviru progama prilagodbe.

(4)  Člankom 120. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 zahtijeva se od Komisije da izvrši pregled kako bi provjerila opravdanost održavanja najveće stope sufinanciranja od 85 % na razini svakog prioriteta za sve operativne programe koji primaju potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF) u Cipru nakon 30. lipnja 2017. i prema potrebi podnese zakonodavni prijedlog prije 30. lipnja 2016.

(5)  Cipar je zaključio svoj program prilagodbe u ožujku 2016. Međutim, gospodarsko stanje u Cipru još je nestabilno i obilježava ga spora stopa rasta, pad ulaganja, visoka stopa nezaposlenosti i opterećen financijski sektor. Kako bi se smanjio pritisak na nacionalni proračun i ubrzala potrebna ulaganja, trebalo bi produljiti stopu sufinanciranja od 85 % za sve operativne programe koji primaju potporu iz EFRR-a i ESF-a u Cipru do zatvaranja operativnog programa.

(6)  Kako bi se omogućila žurna primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1303/2013 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 24. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 24.

Isplate većih iznosa državi članici s privremenim proračunskim poteškoćama

1.  Na zahtjev države članice međuplaćanja se mogu povećati za 10 postotnih bodova iznad stope sufinanciranja koja se primjenjuje na svaki prioritet EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda ili na svaku mjeru EPFRR-a i EFPR-a.

Ako država članica ispunjava jedan od sljedećih uvjeta nakon 21. prosinca 2013., povećana stopa, koja ne smije premašiti 100 %, primjenjuje se na sve zahtjeve te države članice za plaćanje za razdoblje do 30. lipnja 2016.:

(a)  ako dotična država članica od Unije prima zajam u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 407/2010;

(b)  ako dotična država članica prima srednjoročnu financijsku pomoć u skladu s Uredbom (EZ) br. 332/2002 pod uvjetom provedbe programa makroekonomske prilagodbe;

(c)  ako je dotičnoj državi članici dostupna financijska pomoć pod uvjetom provedbe programa makroekonomske prilagodbe kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 472/2013.

Ako država članica ispunjuje jedan od uvjeta iz drugog podstavka nakon 30. lipnja 2016., povećana stopa primjenjuje se na njezine zahtjeve za plaćanje za razdoblje do 30. lipnja godine nakon kalendarske godine u kojoj je završila isplata povezane financijske pomoći.

Ovaj stavak ne primjenjuje se na programe u okviru Uredbe o ETS-u.

2.   Neovisno o stavku 1., potpora Unije u obliku međuplaćanja i konačne isplate ne smije biti viša od:

(a)  javnih rashoda; ili

(b)  maksimalnog iznosa potpore iz ESI fondova za svaki prioritet EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda ili za svaku mjeru EPFRR-a i EFPR-a, u skladu s odlukom Komisije kojom se odobrava program,

ovisno o tome što je niže.”;

2.  u članku 120. stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za razdoblje od 1. siječnja 2014. do zatvaranja operativnog programa stopa sufinanciranja na razini svake prioritetne osi za sve operativne programe u Cipru ne smije biti viša od 85 %.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  Mišljenje od 21. rujna 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)

  Stajalište Europskog parlamenta od ... [(SL ...)/(još nije objavljeno u Službenom listu)] i odluka Vijeća od … .

(3)

  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013, str. 320.)


OBRAZLOŽENJE

Financijska i gospodarska kriza opteretila je nacionalna gospodarstva te su države članice uvele mjere štednje kako bi uravnotežile svoje proračune. U tom je kontekstu važno zajamčiti nesmetanu primjenu glavnog alata EU-a za financiranje, europskih strukturnih i investicijskih fondova. Budući da su nacionalni proračuni opterećeni, državama koje imaju proračunske poteškoće možda je teško pronaći dovoljno sredstava za nacionalno sufinanciranje projekata u području regionalne politike.

Članak 24. i članak 120. stavak 3. Uredbe o zajedničkim odredbama(1), oblikovani su kako bi pomogli državama članicama koje se suočavaju s privremenim proračunskim poteškoćama i koje primaju financijsku pomoć da na najbolji način iskoriste prilike za ulaganja koje nude europski strukturni i investicijski fondovi u programskom razdoblju 2014. – 2020.

U zakonodavstvu je jasno navedeno da Komisija treba provesti reviziju do 30. lipnja 2016. te da je moguće, u slučaju da gospodarska situacija predmetnih država to zahtijeva, produžiti vremenski okvir u kojem one mogu primati dodatnu potporu. Komisija je 27. lipnja 2016. podnijela zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću o takvom produžetku.

Članak 24. Uredbe o zajedničkim odredbama

U članku 24. Uredbe o zajedničkim odredbama navodi se da Komisija može povećati plaćanja u okviru programa europskih strukturnih i investicijskih fondova, tzv. dodatno financiranje, za države koje se suočavaju s gospodarskim poteškoćama. Na zahtjev države članice privremena plaćanja mogu se povećati za 10 postotnih bodova iznad stope sufinanciranja koja se primjenjuje na svaki prioritet Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda ili na svaku mjeru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Dodatnim financiranjem ne izmjenjuju se ukupna dodijeljena sredstva iz ESIF-a za razdoblje 2014. – 2020.

Grčka, Cipar, Irska, Rumunjska i Portugal ispunili su uvjete za dodatno financiranje u razdoblju između 1. siječnja 2014. i 30. lipnja 2016. Programi financijske pomoći za Cipar, Irsku, Portugal i Rumunjsku istekli su tijekom tog razdoblja. Grčka je jedina država koja trenutačno ima aktivan program financijske pomoći.

U članku 24. stavku 3. navodi se da Komisija razmatra primjenu članka 24. stavaka 1. i 2. te, prema potrebi, podnosi zakonodavni prijedlog prije 30. lipnja 2016. Budući da je gospodarska situacija u Grčkoj i dalje vrlo osjetljiva, Komisija je predložila produživanje razdoblja za dodatno financiranje. Međutim, produživanje razdoblja za dodatno financiranje neće se odnositi samo na Grčku nego i na sve države članice kojima bi mogla zatrebati financijska pomoć, ako za nju zadovoljavaju uvjete, nakon njihova uključivanja u programe gospodarske prilagodbe.

Komisija također predlaže izmjenu vremenskog razdoblja u kojem država koja prima financijsku pomoć ima pravo na dodatno financiranje. Dodatno financiranje prvotno je uvedeno 2010., a tijekom razdoblja financiranja 2007. – 2013. mogućnost dodatnog financiranja završavala je na dan kada je predmetna država prestala primati financijsku pomoć. Za razdoblje 2014. – 2020., pravo na primanje dodatnog financiranja usklađeno je sa završetkom obračunske godine, koja trenutačno traje od 1. srpnja do 30. lipnja. Komisija predlaže da se pravo države članice na dodatno financiranje nastavi do 30. lipnja godine koja uslijedi nakon kalendarske godine u kojoj je predmetna država članica prestala primati financijsku pomoć u okviru programa gospodarske prilagodbe.

Članak 120. stavak 3. Uredbe o zajedničkim odredbama

U okviru aktualne kohezijske politike, Cipar ima status razvijenije regije te bi stopa sufinanciranja u normalnim okolnostima za njega iznosila 50 % za programe koji se financiraju iz EFRR-a i ESF-a. Međutim, s obzirom na dugotrajne gospodarske poteškoće i pad ulaganja s kojima se Cipar suočava, dozvoljena mu je viša stopa sufinanciranja od 85 % za razbolje između 1. siječnja 2014. i 30. lipnja 2017., u skladu s člankom 120. stavkom 3. Uredbe o zajedničkim odredbama.

Komisija je zadužena za provedbu revizije, kako bi se procijenilo bi li bilo razumno održati višu stopu sufinanciranja nakon lipnja 2017., te za predstavljanje zakonodavnog prijedloga prije 30. lipnja 2016. ako se utvrdi da je potrebno produžiti navedeno razdoblje.

Jasno je da bi povećana stopa sufinanciranja pozitivno utjecala na ciparsko gospodarstvo jer bi se time smanjili iznosi namijenjeni nacionalnom sufinanciranju i stoga podržala financijska konsolidacija i investicijski napori.

U skladu s time Komisija je odlučila predložiti da se razdoblje u kojem Cipar ima pravo na stopu sufinanciranja od 85 % produži do kraja programskog razdoblja 2014. – 2020. Cipar će tako imati više vremena za postizanje uravnoteženog proračuna, a istovremeno će moći uspješno provoditi projekte u okviru EFRR-a i ESF-a.

Potrebno je napomenuti da se prema podacima Komisije gospodarska situacija u državi pogoršava i da je vjerojatno da će Cipar zadovoljiti sve uvjete za uključivanje u Kohezijski fond nakon što Komisija procijeni BND država članica za 2016. (članak 90. stavak 5. Uredbe o zajedničkim odredbama), s obzirom na to da će nominalni BND po stanovniku u Cipru iznositi manje od 90 % prosjeka.

Utjecaj na proračun

Predložene izmjene zakonodavstva mogle bi privremeno povećati odobrena sredstva za plaćanje, što bi se nadoknadilo nižim plaćanjima pri kraju programskog razdoblja 2014. – 2020. Ne bi trebalo doći ni do kakvih izmjena godišnjih gornjih granica za preuzete obveze i plaćanja iz višegodišnjeg financijskog okvira koje su utvrđene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1311/2013.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije, koji smatra usmjerenim i proračunski neutralnim rješenjem za privremene probleme s likvidnošću s kojima se te dvije države članice suočavaju. Ona stoga predlaže da Odbor i Parlament na plenarnoj sjednici usvoje bez izmjena prijedlog Komisije.

(1)

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

SL L 347, 20.12.2013., str. 320.


PISMO ODBORA ZA PRORAČUNE

Iskra Mihaylova  

Predsjednica Odbora REGI

Europski parlament

Poštovana gđo Mihaylova,

želio bih Vam iznijeti gledište Odbora za proračune o Vašem izvješću o određenim odredbama povezanima s financijskim upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost.

Prijedlogom Komisije cilja se na dodatno financiranje u okviru programa prilagodbe namijenjeno državama članicama uz primjenu dodatnih deset postotnih bodova na stope sufinanciranja koje se primjenjuju na prioritete programa (u okviru Europskog fonda za ruralni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda). Ono bi se primjenjivalo na ovjerene izdatke podnesene tijekom razdoblja do 30. lipnja godine nakon kalendarske godine u kojoj je država članica prestala primati financijsku pomoć te dok se ne dosegne gornja granica plaćanja. U skladu s prijedlogom produljila bi se i viša stopa sufinanciranja za Cipar.

Odbor za proračune u potpunosti podržava ovaj prijedlog.

Iako je svjestan financijskih ograničenja država članica, naš je odbor također zabrinut zbog toga što države članice dosada u okviru ovog programskog razdoblja nisu u dovoljnoj mjeri iskoristile sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Zabrinuti smo zbog mogućeg dodatnog nagomilavanja nepodmirenih računa krajem ovog VFO-a, što bi moglo rezultirati teškom financijskom situacijom s također mogućim nepovoljnim učinkom na ostala područja rashoda EU-a. Odbor za proračune stoga pozdravlja svaki pokušaj jamčenja većih i bržih nadoknada državama članicama, posebno onima koje imaju problema s likvidnosti.

Odbor za proračune prepoznaje pozitivan učinak koji bi povećanje sufinanciranja imalo na gospodarstva predmetnih država članica, koje bi mogle izdvojiti više sredstava za dodatna ulaganja.

Odbor napominje da prijedlog neće utjecati na odobrena sredstva za preuzimanje obveza jer najveći iznosi sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova predviđeni u operativnim programima za trenutno programsko razdoblje ostaju nepromijenjeni. Izmjena također neće utjecati na promjene godišnjih gornjih granica za preuzete obveze i plaćanja iz višegodišnjeg financijskog okvira, kao što je utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1311/2013. Proračunski učinak produljenja dodatnog financiranja očitovao bi se dakle u povećanju odobrenih sredstava za plaćanje namijenjenih predmetnim državama članicama, a ono bi se kompenziralo nižim plaćanjima krajem razdoblja 2014. – 2020.

Međutim, od iznimne je važnosti da predmetne države članice obuhvaćene prijedlogom raspolažu dostatnim administrativnim kapacitetom kako bi ostvarile rezultate u skladu s povećanjem sredstava, istovremeno strogo poštujući relevantne odredbe Financijske uredbe i odredbe kojima je utvrđeno funkcioniranje europski strukturnih i investicijskih fondova i jamčeći da se sredstva koriste na učinkovit i svrhovit način.

Odbor za proračune stoga podupire Vaš prijedlog o preuzimanju prijedloga Komisije bez izmjena u okviru ubrzanog postupka.

Uzimajući u obzir nedavni razvoj događaja u vezi s najavljenom obustavom plaćanja Španjolskoj i Portugalu na temelju članka 23. Uredbe o zajedničkim odredbama, naš bi Odbor pozdravio zajedničko razmatranje u pogledu usklađenosti članaka 23. i 24. Uredbe o zajedničkim odredbama.

S poštovanjem,

Jean Arthuis


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba povezanih s financijskim upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

Referentni dokumenti

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

4.7.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

11.10.2016

Datum podnošenja

17.10.2016

Pravna napomena