Eljárás : 2016/0193(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0292/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0292/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2016 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0394

JELENTÉS     ***I
PDF 544kWORD 54k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

az 1303/2013/EU rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Iskra Mihaylova

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ
 INDOKOLÁS
 A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1303/2013/EU rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0418),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0238/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. szeptember 21-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2016. szeptember 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0292/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/… RENDELETE

(…)

az 1303/2013/EU rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) 24. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottságnak mérlegelnie kell az európai strukturális és beruházási alapokból történő időközi kifizetéseknek az egyes prioritási tengelyekre vagy intézkedésekre alkalmazandó társfinanszírozási arányhoz képest tíz százalékponttal való megemelését a 2013. december 21-ét követően kiigazítási program hatálya alatt álló olyan tagállamok esetében, amelyek kérést nyújtottak be az iránt, hogy az említett emelés 2016. június 30-ig vonatkozzon rájuk, valamint értékeléseiről jelentést, illetve szükség esetén jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 2016. június 30-ig. A Bizottság az említett jelentést 2016. június 27-én benyújtotta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(2)  Öt tagállam volt jogosult az 1303/2013/EU rendelet 24. cikke szerinti megemelt kifizetésre, nevezetesen Románia, Írország, Portugália, Ciprus és Görögország. Románia, Írország, Portugália és Ciprus gazdasági kiigazítási programja időközben lezárult. Egyedül Görögország áll továbbra is kiigazítási program hatálya alatt, és részesül 2018 harmadik negyedévéig az ehhez kapcsolódó pénzügyi támogatásban. Mivel azonban Görögországnak pénzügyi stabilitása tekintetében még mindig komoly nehézségekkel kell szembenéznie, az átmeneti költségvetési nehézségekkel küzdő tagállamok esetében a kifizetések megemelésének alkalmazását meg kell hosszabbítani.

(3)  Ugyanakkor a megemelt kifizetések lehetőségének véget kell érnie az azon naptári évet követő június 30-án, amely során egy kiigazítási program keretében az adott tagállamnak nyújtott pénzügyi támogatás megszűnik.

(4)  Az 1303/2013/EU rendelet 120. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak felülvizsgálatot kell végeznie az egyes prioritási tengelyek szintjén az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásában részesülő valamennyi ciprusi operatív programra alkalmazható maximum 85%-os társfinanszírozási arány 2017. június 30 után történő fenntartása igazolásának értékelése céljából, és szükség esetén 2016. június 30 előtt jogalkotási javaslatot kell készítenie.

(5)  Ciprus kiigazítási programja 2016 márciusában véget ért. Ugyanakkor Ciprus gazdasági helyzete továbbra is bizonytalan, amit lassú növekedési rátája, csökkenő beruházásai, magas munkanélküliségi rátája és pénzügyi szektorának ingatagsága is tükröz. A nemzeti költségvetésre nehezedő nyomás enyhítése és az igencsak kívánatos beruházások felgyorsítása érdekében az ERFA és az ESZA által támogatott ciprusi programok esetében a 85%-os társfinanszírozási arány alkalmazását az operatív program lezárásáig meg kell hosszabbítani.

(6)  Az e rendeletben foglalt intézkedések haladéktalan alkalmazásának lehetővé tétele érdekében e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 24. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„24. cikkKifizetések emelése az átmeneti költségvetési nehézségekkel küzdő tagállam esetében

(1)  A tagállam kérésére az időközi kifizetést meg lehet emelni az egyes ERFA-, ESZA- és Kohéziós Alap prioritásokra vagy az egyes EMVA- és ETHA-intézkedésekre alkalmazandó társfinanszírozási arányhoz képest tíz százalékponttal.

Amennyiben 2013. december 21-ét követően egy tagállam megfelel a következő feltételek egyikének, a megemelt arány – amely nem lépheti túl a 100 %-ot – az adott tagállam 2016. június 30-ig tartó időszakra benyújtott kifizetési kérelmeire vonatkozik:

a)   amennyiben az érintett tagállam kölcsönt kap az Uniótól a 407/2010/EU tanácsi rendelet értelmében;

b)   amennyiben az érintett tagállam azzal a feltétellel kap középtávú pénzügyi támogatást a 332/2002/EK rendelet értelmében, hogy végrehajtotta a makrogazdasági kiigazítási programot;

c)   amennyiben pénzügyi támogatás áll az adott tagállam rendelkezésére feltéve, hogy végrehajtotta a 472/2013/EU rendeletben meghatározott makrogazdasági kiigazítási programot.

Amennyiben egy tagállam 2016. június 30-át követően is eleget tesz a második albekezdésben előírt feltételek valamelyikének, a megemelt társfinanszírozási arány azon naptári évet követő június 30-ig alkalmazandó a kifizetési kérelmeire, amely során a kapcsolódó pénzügyi támogatás véget ér.

Ez a bekezdés nem vonatkozik az ETE-rendelet hatálya alá tartozó programokra.

(2)  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérve az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-kifizetések révén nyújtott uniós támogatás nem haladhatja meg:

a)  a közkiadások összegét; vagy

b)  az ESB-alapokból nyújtott támogatásnak az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap egyes prioritásai vagy az EMVA és ETHA egyes intézkedései szerinti azon maximális összegét, amelyet a Bizottságnak a programot jóváhagyó határozata meghatározott,

amelyek közül az alacsonyabb összeget kell figyelembe venni.”

2.  Az 120. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 2014. január 1-jétől az operatív program lezárásáig terjedő időszakban valamennyi ciprusi operatív program társfinanszírozási aránya az egyes prioritási tengelyek szintjén nem lehet magasabb 85 %-nál.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  2016. szeptember 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)

  Az Európai Parlament ...-i álláspontja [(HL ...)/(a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)] és a Tanács ...-i határozata.

(3)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).


INDOKOLÁS

A pénzügyi és gazdasági válság nyomást gyakorolt a nemzeti gazdaságokra és a tagállamok megszorító intézkedéseket vezettek be költségvetéseik egyensúlyban tartása érdekében. Ebben a helyzetben fontos biztosítani az EU legfőbb finanszírozási eszközének, az európai strukturális és beruházási alapoknak a (esb-alapok) zökkenőmentes végrehajtását. Amiatt, hogy a nemzeti költségvetések nyomásnak vannak kitéve, nehézséget okozhat a költségvetési problémákkal küzdő országok számára, hogy elegendő forrást teremtsenek elő a regionális szakpolitikai projektek nemzeti szintű társfinanszírozásához.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR)(1) 24. cikke és 120. cikkének (3) bekezdése azon tagállamok megsegítését célozza, amelyek ideiglenes költségvetési nehézségekkel küzdenek és pénzügyi segítséget kapnak ahhoz, hogy maximálisan kihasználhassák az esb-alapok keretében a 2014–2020 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló beruházási lehetőségeket.

A jogszabályból kiderül, hogy a Bizottság 2016. június 30-ig felülvizsgálatot fog végezni, és amennyiben az érintett országok gazdasági helyzete azt megkívánja, lehetőség nyílik a kiegészítő támogatás nyújtására biztosított időkeret meghosszabbítására. A Bizottság 2016. június 27-én nyújtotta be az Európai Parlament és a Tanács részére a meghosszabbításról szóló jogalkotási javaslatát.

A CPR 24. cikke

A CPR 24. cikke lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy az esb-alapok programjai keretében megemelje a kifizetéseket – ezek az ún. „kiegészítések” – a gazdasági nehézségekkel küzdő tagállamok esetében. A tagállam kérésére az időközi kifizetést meg lehet emelni az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap egyes prioritásaira vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) egyes intézkedéseire alkalmazandó társfinanszírozási arányhoz képest tíz százalékponttal. A „kiegészítések” nem módosítják az esb-alapok 2014–2020 közötti időszakra szóló átfogó előirányzatait.

2014. január 1. és 2016. június 30. között Görögország, Ciprus, Írország, Románia és Portugália volt jogosult e kiegészítő támogatásra. A Ciprust, Írországot, Portugáliát és Romániát segítő pénzügyi támogatási programok ezen időszak alatt lejártak, Görögország az egyetlen ország, amely jelenleg is e támogatási program kedvezményezettje.

A 24. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság megvizsgálja a 24. cikk (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazását, és amennyiben szükséges, jogalkotási javaslatot nyújt be 2016. június 30-ig. Tekintve, hogy Görögország gazdasági helyzete továbbra is igen sérülékeny, a Bizottság javasolta a kiegészítő támogatás folytatását. Ez a meghosszabbítás azonban nem csak Görögországra, hanem minden olyan tagállamra vonatkozik, amelynek gazdasági kiigazító programok következtében pénzügyi támogatásra van szüksége és erre jogosult is.

A Bizottság azon időszak tekintetében is módosítást javasol, amely alatt a pénzügyi támogatásban részesülő országok jogosultak lehetnek a kiegészítő juttatásra. A kiegészítést 2010-ben vezették be, és a 2007–2013-as finanszírozási időszakban ennek lehetősége azon a napon szűnt meg, amikor az adott ország pénzügyi támogatása lejárt. A 2014–2020-as időszakban a kiegészítésre való jogosultságot a számviteli év végéhez igazították, ami jelenleg július 1-től június 30-ig tart. A Bizottság azon naptári évet követő június 30-áig javasolja a tagállamok jogosultságának meghosszabbítását, amikor egy gazdasági kiigazítási program keretében a tagállamnak nyújtott pénzügyi támogatás megszűnik.

A CPR 120. cikkének (3) bekezdése

Ciprus a jelenlegi kohéziós politikában fejlettebb régiós besorolást kapott, és rendes körülmények között az ERFA- és az ESZA-programokhoz 50%-os társfinanszírozásban részesülne. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy Ciprus gazdasági nehézségekkel küzd és hosszú ideje csökken a beruházások mértéke, a CPR 120. cikkének (3) bekezdése alapján a 2014. január 1. és 2017. június 30. közötti időszakban magasabb, 85%-os társfinanszírozást kap.

A Bizottság feladata, hogy felülvizsgálatot végezzen annak értékelésére, hogy 2017 júniusa után is fenn kell-e tartani a magasabb társfinanszírozási arányt; valamint hogy 2016. június 30-a előtt jogalkotási javaslatot nyújtson be, amennyiben e rendelkezés meghosszabbítását szükségesnek ítéli.

Nyilvánvaló, hogy a megnövekedett társfinanszírozás pozitív hatást gyakorolna a ciprusi gazdaságra, mivel ez csökkentené a nemzeti társfinanszírozásra fordított összegeket, és ezáltal támogatná a költségvetési konszolidációt és a befektetési erőfeszítéseket.

A Bizottság ezért úgy határozott, hogy javasolja Ciprus 85%-os társfinanszírozásra való jogosultságának meghosszabbítását a 2014–2020-as időszak programjainak lezárultáig. Ez több időt biztosít Ciprusnak a költségvetés egyensúlyba hozásához, valamint egyúttal az ERFA- és az ESZA-projektek sikeres lebonyolításához.

Megjegyzendő, hogy a Bizottság szerint a ciprusi gazdasági helyzet tovább romlott, és valószínűsíthető, hogy Ciprus teljes egészében támogatható lesz a Kohéziós Alapból azután, hogy a Bizottság kiértékelte a tagállamok GNI-jére vonatkozó 2016-os adatokat (a CPR 90. cikkének (5) bekezdése), mivel Ciprus egy főre jutó nominális GNI-je kevesebb lesz, mint az EU átlagos GNI-jének 90 %-a.

Költségvetési vonzatok

A jogszabály javasolt módosítása ideiglenesen megemelheti a kifizetési előirányzatokat, amelyeket a 2014–2020-as időszakra szóló programok vége felé alacsonyabb kifizetésekkel lehetne ellensúlyozni. Az 1311/2013/EU rendelet I. mellékletében megállapított többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves felső határait nem szükséges módosítani.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amely célzott és költségvetési szempontból semleges megoldást jelent az ideiglenes likviditási problémákkal küszködő két tagállam számára. Ezért javasolja, hogy a bizottság és a plenáris szakaszban a Parlament módosítások nélkül fogadja el a Bizottság javaslatát.

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

HL L 347., 2013.12.20., 320. o.


A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Iskra Mihaylova  

A Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke

Európai Parlament

Tisztelt Mihaylova Asszony!

Szeretném önnel megismertetni a Költségvetési Bizottság véleményét az egyes, a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezésekről szóló jelentéséhez kapcsolódóan.

A Bizottság javaslatának célja, hogy a kiigazítási program hatálya alatt álló tagállamoknak megemelt kifizetéseket folyósítson, a programok prioritási tengelyeire (az ERFA, az ESZA és kohéziós alapok esetében), illetve intézkedéseire (az EMVA és az ETHA esetében) alkalmazandó társfinanszírozási rátát 10 százalékponttal megnövelve. A javaslat hatálya azon naptári évet követő június 30-áig tartó időszakban benyújtott igazolt kiadásokra terjedne ki, amely naptári évben a tagállam megszűnik pénzügyi támogatásban részesülni, amíg el nem érik a felső határértéket. A javaslat értelmében a Ciprusra vonatkozó magasabb társfinanszírozási rátát is meghosszabbítanák.

A Költségvetési Bizottság általánosságban véve támogatja ezt a javaslatot.

Bár bizottságunk tisztában van a tagállamok pénzügyi korlátaival, aggódik amiatt, hogy a tagállamok egyelőre nem vették kellő mértékben igénybe az esb-alapokat a jelenlegi programozási időszakban. Aggódunk a kifizetetlen számlák jelenlegi többéves pénzügyi keret végén való felhalmozódásának esetleges kockázata miatt, amelynek eredményeképpen az uniós kiadások más területeit is érintő, feszült kifizetési helyzet alakulhat ki. Ezért a Költségvetési Bizottság minden arra irányuló kísérletet üdvözöl, amely nagyobb mértékű és gyorsabb visszatérítést eredményezhet az érintett – különösen a gazdasági nehézségekkel küzdő – tagállamok számára.

A Költségvetési Bizottság megállapítja, hogy a megnövekedett társfinanszírozás pozitív hatást gyakorolna az érintett tagállamok gazdaságaira, amelyek több erőforrást fordíthatnának további beruházási erőfeszítésekre.

A Költségvetési Bizottság megjegyzi, hogy a javaslat nem érinti a kötelezettségvállalási előirányzatokat, mivel a jelenlegi programozási időszak tekintetében az operatív programokban rögzített és az esb-alapokból nyújtott finanszírozás maximális összegei változatlanok maradnak. A módosítás nem igényli az 1311/2013/EU rendelet I. mellékletében megállapított többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves felső határainak módosítását. A forráskiegészítési rendelkezés költségvetési hatása ezért az érintett tagállamok esetében a kifizetési előirányzatok növekedését jelentenék, amit azonban a 2014–2020 közötti időszak életciklusának végén esedékes alacsonyabb összegű kifizetések ellensúlyozhatnak.

Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a javaslat által érintett tagállamok elegendő adminisztratív kapacitással rendelkezzenek a források nagyobb igénybevétele érdekében a pénzügyi rendelet vonatkozó rendelkezései és az esb-alapokat irányító rendelkezések szigorú tiszteletben tartása mellett, biztosítva a finanszírozás hatékony és hasznos felhasználását.

A Költségvetési Bizottság ezért támogatja javaslatát, hogy a Parlament gyors jóváhagyási eljárás keretében módosítások nélkül fogadja el a Bizottság javaslatát.

Bizottságunk azonban – tekintettel Spanyolország és Portugália kifizetéseinek a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 23. cikke alapján bejelentett felfüggesztésének legfrissebb fejleményeire – értékelné, ha lehetőség nyílna a CPR 23. és 24. cikke közötti koherencia közös megvitatására.

Üdvözlettel:

Jean Arthuis


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 1303/2013/EU rendelet egyes, a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.6.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

4.7.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

11.10.2016

Benyújtás dátuma

17.10.2016

Jogi nyilatkozat