Procedūra : 2016/0193(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0292/2016

Pateikti tekstai :

A8-0292/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2016 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0394

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 691kWORD 59k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

(COM(2016) 0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėja: Iskra Mihaylova

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

(COM(2016) 0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0418),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0238/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 21 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0292/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

REGLAMENTAS (ES) 2016/...

... m. ... ... d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su finansų valdymo nuostatomis, taikytinomis tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013(3) 24 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Komisija turi patikrinti tarpinių mokėjimų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESIF) padidinimą, kuris yra dešimt procentinių punktų didesnis nei kiekvieno prioriteto arba priemonės esama bendro finansavimo norma ir kuris skirtas valstybėms narėms, kuriose po 2013 m. gruodžio 21 d. vykdytos koregavimo programos ir kurios iki 2016 m. birželio 30 d. pateikė prašymą pasinaudoti tuo padidinimu, taip pat anksčiau nei 2016 m. birželio 30 d. pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo ataskaitą ir, prireikus, atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Komisija tą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė 2016 m. birželio 27 d.;

(2)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 24 straipsnį reikalavimus gauti didesnius mokėjimus atitiko penkios valstybės narės: t. y. Rumunija, Airija, Portugalija, Kipras ir Graikija. Rumunija, Airija, Portugalija ir Kipras savo atitinkamas ekonominio koregavimo programas užbaigė. Koregavimo programa tebevykdoma tik Graikijoje, ir susijusi finansinė parama jai skirta iki 2018 m. trečio ketvirčio. Kadangi Graikija tebeturi didelių su finansiniu stabilumu susijusių sunkumų, didesnių mokėjimų su laikinais biudžeto sunkumais susiduriančioms valstybėms narėms mokėjimo laikotarpis turėtų būti pratęstas;

(3)  vis dėlto galimybė gauti didesnius mokėjimus turėtų nustoti galioti birželio 30 d. tų metų, kurie eina po kalendorinių metų, kuriais konkreti valstybė narė nustoja gauti finansinę paramą pagal koregavimo programą;

(4)  Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 120 straipsnio 3 dalimi Komisija įpareigota atlikti peržiūrą ir įvertinti priežastis, ar reikia po 2017 m. birželio 30 d. toliau taikyti kiekvieno prioriteto 85 proc. dydžio didžiausią bendro finansavimo normą visoms Kipre vykdomoms veiksmų programoms, remiamoms iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) ir Europos socialinio fondo (toliau – ESF), ir prireikus anksčiau nei 2016 m. birželio 30 d. pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

(5)  Kipras savo koregavimo programą užbaigė 2016 m. kovo mėn. Tačiau Kipro ekonominė padėtis vis dar nestabili: tai matyti iš lėto ekonomikos augimo, mažėjančių investicijų, didelio nedarbo ir sudėtingų sąlygų finansų sektoriuje. Todėl kad sumažėtų spaudimas nacionaliniam biudžetui ir būtų paspartintos labai reikalingos investicijos, reikėtų 85 proc. bendro finansavimo normos taikymą visoms Kipre vykdomoms veiksmų programoms, remiamoms iš ERPF ir ESF, pratęsti iki atitinkamos veiksmų programos užbaigimo;

(6)  siekiant, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų taikomos nedelsiant, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  24 straipsnis pakeičiamas taip:

„24 straipsnis

Mokėjimų su laikinais biudžeto sunkumais susiduriančioms valstybėms narėms didinimas

1.  Valstybės narės prašymu tarpiniai mokėjimai gali būti padidinti, prie kiekvienam prioritetui pagal ERPF, ESF ir Sanglaudos fondą arba kiekvienai priemonei pagal EŽŪFKP ir EJRŽF taikomos bendro finansavimo normos pridėjus 10 procentinių punktų.

Jei po 2013 m. gruodžio 21 d. valstybė narė tenkina vieną iš toliau nurodytų sąlygų, padidinta norma, kuri negali būti didesnė kaip 100 proc., taikoma tos valstybės narės mokėjimų paraiškoms, pateiktoms laikotarpiu iki 2016 m. birželio 30 d.:

a)   kai atitinkama valstybė narė gauna paskolą iš Sąjungos pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 407/2010;

b)   kai atitinkama valstybė narė gauna vidutinio laikotarpio finansinę paramą pagal Reglamentą (EB) Nr. 332/2002, susietą su makroekonominio koregavimo programos įgyvendinimo sąlyga;

c)   kai atitinkamai valstybei narei teikiama finansinė parama susieta su makroekonominio koregavimo programos, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 472/2013, įgyvendinimo sąlyga.

Jei vieną iš antroje pastraipoje nurodytų sąlygų valstybė narė tenkina po 2016 m. birželio 30 d., padidinta norma taikoma jos mokėjimų paraiškoms, pateiktoms laikotarpiu iki birželio 30 d. tų metų, kurie eina po kalendorinių metų, kuriais nustojama teikti finansinę paramą.

Ši dalis netaikoma programoms, įgyvendinamoms pagal ETB reglamentą.

2.  Nepaisant 1 dalies, Sąjungos parama, mokama kaip tarpiniai ir galutinio likučio mokėjimai, neviršija:

a)   viešųjų išlaidų sumos, arba

b)   programą patvirtinančiame Komisijos sprendime nustatytos didžiausios ESI fondų paramos sumos pagal kiekvieną prioritetą ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo atveju arba kiekvieną priemonę EŽŪFKP ir EJRŽF atveju,

priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė.“;

2)  120 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki veiksmų programos užbaigimo kiekvieno prioriteto bendro finansavimo norma visoms Kipre vykdomoms veiksmų programoms yra ne didesnė kaip 85 proc.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  2016 m. rugsėjo 21 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)

  ... Europos Parlamento ir Tarybos pozicija [OL ...)/(dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)] ir ... Tarybos sprendimas.

(3)

  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).


AIŠKINAMOJI DALIS

Finansų ir ekonomikos krizė – našta nacionalinėms ekonomikoms, taigi valstybės narės ėmėsi griežto taupymo priemonių, kad subalansuotų savo biudžetus. Šiomis aplinkybėmis svarbu užtikrinti sklandų pagrindinės ES finansavimo priemonės, o būtent Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF), įgyvendinimą. Kadangi nacionaliniams biudžetams tenka didelė našta, valstybėms, patiriančioms biudžeto sunkumų, gali būti sudėtinga rasti pakankamai lėšų regioninės politikos projektų nacionaliniam bendram finansavimui.

Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 24 straipsnio ir 120 straipsnio 3 dalies(1) tikslas – padėti valstybėms narėms, patiriančioms laikinų biudžeto sunkumų ir gaunančioms finansinę paramą, kuo geriau pasinaudoti investavimo galimybėmis, numatytomis pagal Europos struktūrinius ir investicijų fondus 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Pagal šį teisės aktą išaiškinta, kad Komisija atliks peržiūrą iki 2016 m. birželio 30 d. ir kad, jei reikėtų atsižvelgiant į ekonominę padėtį atitinkamose valstybėse, laikotarpis, per kurį gali būti teikiama papildoma parama, galėtų būti pratęstas. 2016 m. birželio 27 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai teisėkūros pasiūlymą dėl minėto pratęsimo.

Bendrųjų nuostatų reglamento 24 straipsnis

Pagal Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 24 straipsnį Komisijai sudaromos sąlygos valstybėms, patiriančioms ekonominių sunkumų, mokėti didesnius mokėjimus (vadinamuosius papildomus mokėjimus). Valstybės narės prašymu tarpiniai mokėjimai gali būti padidinti, prie kiekvienam prioritetui pagal Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), Europos socialinį fondą (ESF) ir Sanglaudos fondą arba kiekvienai priemonei pagal Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF) taikomos bendro finansavimo normos pridėjus 10 procentinių punktų. Dėl papildomų mokėjimų bendri 2014–2020 m. ESIF asignavimai nekeičiami.

Graikija, Kipras, Airija, Rumunija ir Portugalija atitiko reikalavimus papildomiems mokėjimams gauti nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. Per šį laikotarpį Kipro, Airijos, Portugalijos ir Rumunijos finansinės paramos programos baigė galioti. Graikija yra vienintelė valstybė, kurioje šiuo metu galioja finansinės paramos programa.

24 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad Komisija išnagrinės 24 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymą ir, jei reikia, pateiks teisėkūros pasiūlymą iki 2016 m. birželio 30 d. Atsižvelgdama į tai, kad Graikijos ekonominė padėtis vis dar labai nestabili, Komisija pasiūlė ir toliau mokėti papildomus mokėjimus. Tačiau šių mokėjimų pratęsimas bus taikomas ne tik Graikijai, jis bus taikomas bet kuriai valstybei narei, kuriai gali reikėti finansinės paramos po to, kai atitinkamai valstybei nustatytos ekonominio koregavimo programos, ir jei ta valstybė atitinka reikalavimus minėtai paramai gauti.

Be to, Komisija siūlo koreguoti laikotarpį, per kurį valstybė, gaunanti finansinę paramą, atitinka reikalavimus papildomiems mokėjimams gauti. Papildomi mokėjimai pirmą kartą pradėti taikyti 2010 m. ir 2007–2013 m. laikotarpiu papildomų mokėjimų galimybė baigė galioti tą dieną, kai atitinkama valstybė nustojo gauti finansinę paramą. 2014–2020 m. laikotarpiu atitiktis reikalavimams papildomiems mokėjimams gauti buvo suderinta su finansinių metų pabaiga, šiuo metu finansinių metų pradžia yra liepos 1 d., o pabaiga – birželio 30 d. Komisija siūlo, kad valstybė narė atitiktų reikalavimus didesniems mokėjimams iki birželio 30 d. tų metų, kurie eina po kalendorinių metų, kuriais konkreti valstybė narė nustoja gauti finansinę paramą pagal ekonominio koregavimo programą.

Bendrųjų nuostatų reglamento 120 straipsnio 3 dalis

Pagal dabartinę sanglaudos politiką Kiprui suteiktas labiau išsivysčiusio regiono statusas ir įprastomis aplinkybėmis jis gautų 50 proc. bendro finansavimo Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio fondo (ESF) programoms. Tačiau, kadangi ilgą laiką Kipras patiria ekonominių sunkumų ir investicijų mažėjimą, remiantis BNR 120 straipsnio 3 dalimi laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. jam taikomas didesnis bendro finansavimo lygis, siekiantis 85 proc.

Komisijai pavesta užduotis atlikti peržiūrą ir įvertinti, ar būtų tinkama išlaikyti didesnį bendro finansavimo lygį po 2017 m. birželio, taip pat iki 2016 m. birželio 30 d. pristatyti teisėkūros pasiūlymą, jei paaiškės, kad būtinas šios nuostatos taikymo pratęsimas.

Aišku, kad didesnis bendras finansavimas turėtų teigiamą poveikį Kipro ekonomikai, nes reikėtų skirti mažesnes sumas nacionalinei bendro finansavimo daliai ir taip būtų remiamas fiskalinis konsolidavimas ir investicijų veikla.

Todėl Komisija nusprendė pasiūlyti, kad Kipro atitikties 85 proc. bendram finansavimui laikotarpis būtų tęsiamas iki 2014–2020 m. programų užbaigimo. Taip Kiprui bus suteikta daugiau laiko biudžetui subalansuoti ir tuo pat metu sėkmingai vykdyti ERPF ir ESF projektus.

Pažymėtina, kad, anot Komisijos, ekonominė padėtis šalyje blogėja ir tikėtina, kad Kipras visiškai atitiks reikalavimus lėšoms iš Sanglaudos fondo gauti, kai Komisija įvertins valstybių narių 2016 m. BNP rodiklius (BNR 90 straipsnio 5 dalis), nes nominali BNP vienam gyventojui suma Kipre bus mažesnė nei 90 proc. vidurkio.

Poveikis biudžetui

Dėl siūlomų dalinių teisės aktų pakeitimų laikinai galėtų būti padidinti mokėjimų asignavimai, kurie būtų kompensuoti mažesniais mokėjimais artėjant prie 2014–2020 m. programų pabaigos. Daugiametės finansinės programos metinių įsipareigojimų ir mokėjimų viršutinės ribos, kurios nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1311/2013 I priede, neturėtų būti keičiamos.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, nes pagal jį didžiausias dėmesys skiriamas dviejų valstybių narių patiriamų laikinų likvidumo problemų sprendimui, kuris nedaro poveikio biudžetui. Todėl ji rekomenduoja, kad per plenarinį posėdį Komitetas ir Parlamentas pritartų Komisijos pasiūlymui be pakeitimų.

(1)

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006.

OL C 347, 2013 12 20, p. 320.


BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS

Iskrai Mihaylovai  

Europos Parlamento

Regioninės plėtros komiteto pirmininkei

Gerb. ponia Mihaylova,

norėčiau pateikti Biudžeto komiteto nuomonę dėl Jūsų pranešimo dėl tam tikrų nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia.

Komisijos pasiūlymu siekiama taikant koregavimo programą skirti valstybėms narėms papildomus mokėjimus, t. y. programų prioritetams (pagal ERPF, ESF ir Sanglaudos fondą) ar priemonėms (pagal EŽŪFKP ir EJRŽF) taikomas bendro finansavimo normas padidinti dešimčia procentinių punktų. Tai būtų taikoma patvirtintoms išlaidoms, deklaruotoms per laikotarpį iki birželio 30 d. tų metų, kurie eina po kalendorinių metų, kuriais valstybė narė nustoja gauti finansinę paramą, kol bus pasiekta mokėjimų viršutinė riba. Remiantis šiuo pasiūlymu, padidintos bendro finansavimo normos taikymas Kiprui taip pat būtų pratęstas.

Biudžeto komitetas iš esmės pritaria šiam pasiūlymui.

Žinant, kad valstybės narės susiduria su finansiniais apribojimais, mūsų komitetui taip pat nerimą kelia tai, kad per šį programavimo laikotarpį valstybės narės kol kas nepakankamai įsisavina ESI fondų lėšas. Esame susirūpinę dėl to, kad baigiant galioti dabartinei DFP gali atsirasti neapmokėtų sąskaitų sankaupa, dėl galėtų susidaryti įtempta padėtis, kiek tai susiję su mokėjimais, ir galbūt daromas neigiamas poveikis taip pat ir kitoms ES išlaidų sritims. Todėl Biudžeto komitetas palankiai vertina bet kokias pastangas užtikrinti didesnes kompensavimo normas ir spartesnį kompensavimą valstybėms narės, ypač toms, kurios susiduria su likvidumo problemomis.

Biudžeto komitetas atkreipia dėmesį į teigiamą poveikį, kurio toks didesnis bendras finansavimas turėtų atitinkamų valstybių narių ekonomikai, nes tokiu atveju tos valstybės narės galėtų skirti daugiau išteklių papildomoms investavimo pastangoms.

Biudžeto komitetas pažymi, kad pasiūlymas neturės poveikio įsipareigojimų asignavimams, nes jame nenumatyta jokių pakeitimų, susijusių su didžiausiomis ESI fondų finansavimo sumomis, numatytomis dabartinio programavimo laikotarpio veiksmų programose. Dėl šio pakeitimo taip pat nebus keičiamos DFP metinių įsipareigojimų ir mokėjimų viršutinės ribos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1311/2013 I priede. Taigi nuostatos, kuria pratęsiamas papildomų mokėjimų skyrimas, poveikis biudžetui būtų toks, kad padidėtų atitinkamoms valstybėms narėms skirti mokėjimų asignavimai, kurie būtų kompensuoti mažesniais mokėjimais 2014–2020 m. programų gyvavimo ciklo pabaigoje.

Vis dėlto svarbu, kad valstybės narės, kurios patenka į šio pasiūlymo taikymo sritį, turėtų pakankamai administracinių pajėgumų ir galėtų garantuoti aukštą lėšų įsisavinimo lygį, kartu griežtai laikydamosi atitinkamų Finansinio reglamento nuostatų ir ESI fondų veiklą reglamentuojančių nuostatų bei užtikrindamos veiksmingą ir naudingą lėšų panaudojimą.

Atsižvelgdamas į tai, Biudžeto komitetas remia Jūsų pasiūlymą perimti Komisijos pasiūlymą be pakeitimų taikant greitąjį metodą.

Atsižvelgdamas į pastarojo meto įvykius (kalbant apie numatytą mokėjimų Ispanijai ir Portugalijai sustabdymą remiantis BNR 23 straipsniu), mūsų komitetas vis dėlto norėtų kartu apsvarstyti BNR 23 ir 24 straipsnių suderinamumo klausimą.

Pagarbiai

Jean Arthuis


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

Nuorodos

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.6.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

4.7.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

11.10.2016

Pateikimo data

17.10.2016

Teisinis pranešimas