Procedūra : 2016/0193(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0292/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0292/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2016 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0394

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 689kWORD 54k
17.10.2016
PE 587.491v02-00 A8-0292/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Reģionālās attīstības komiteja

Referente: Iskra Mihaylova

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 BUDŽETA KOMITEJAS VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti

COM(2016)0418 – C6-0238/2016 – 2016/0193(COD).

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0418),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0238/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 21. septembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2016. gada 21. septembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0292/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/...

(... gada ...),

ar kuru Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 177. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013(3) 24. panta 3. punktā ir noteikts, ka Komisijai ir jāizvērtē tas, kā starpposma maksājumi no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem palielināti par summu, kura atbilst desmit procentpunktiem virs katras prioritātes vai pasākuma faktiskās līdzfinansējuma likmes, attiecībā uz dalībvalstīm, kurās pēc 2013. gada 21. decembra tika piemērotas korekciju programmas un kuras prasījušas atļauju izmantot minēto palielinājumu līdz 2016. gada 30. jūnijam, un līdz 2016. gada 30. jūnijam jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums ar savu izvērtējumu un vajadzības gadījumā tiesību akta priekšlikums. Komisija minēto ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza 2016. gada 27. jūnijā.

(2)  Piecas dalībvalstis, proti, Rumānija, Īrija, Portugāle, Kipra un Grieķija, bija tiesīgas saņemt palielināto maksājumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 24. pantu. Rumānija, Īrija, Portugāle un Kipra ir izpildījušas ekonomikas korekciju attiecīgās programmas. Vienīgi Grieķija joprojām piemēro korekciju programmu un saņem finansiālo palīdzību līdz 2018. gada trešajam ceturksnim. Ņemot vērā to, ka Grieķijā joprojām pastāv nopietnas problēmas saistībā ar finansiālo stabilitāti, būtu jāpagarina laikposms, kurā piemēro palielinātos maksājumus dalībvalstīm, kurām ir īslaicīgas budžeta grūtības.

(3)  Tomēr iespējai saņemt palielināto maksājumu būtu jābeidzas tā gada 30. jūnijā, kas seko pēc kalendārā gada, kurā konkrētā dalībvalsts beidz saņemt finansiālo palīdzību saskaņā ar korekciju programmu.

(4)  Regulas (ES) Nr. 1303/2013 120. panta 3. punktā ir noteikts, ka Komisijai ir jāveic pārskatīšana, lai izvērtētu to, cik pamatoti ir saglabāt maksimālo līdzfinansējuma likmi 85 % apmērā visu tādu darbības programmu katras prioritātes līmenī, ko Kiprā pēc 2017. gada 30. jūnija atbalstījuši Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF), un vajadzības gadījumā līdz 2016. gada 30. jūnijam jāiesniedz tiesību akta priekšlikums.

(5)  Kipras korekciju programmas termiņš beidzās 2016. gada martā. Tomēr Kipras ekonomiskā situācija joprojām ir nestabila, par ko liecina lēni pieauguma tempi, sarūkošas investīcijas, augsts bezdarba līmenis un spriedze finanšu sektorā. Tādēļ, lai mazinātu spiedienu uz valsts budžetu un paātrinātu tik ļoti vajadzīgās investīcijas, līdzfinansējuma likme 85 % apmērā attiecībā uz visām darbības programmām, ko Kiprā atbalstījuši ERAF un ESF, būtu jāpagarina līdz darbības programmas slēgšanai.

(6)  Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza šādi:

1.  regulas 24. pantu aizstāj ar šādu:

"24. pants

Maksājumu palielinājums dalībvalstij, kurai ir īslaicīgas budžeta grūtības

1.    Pēc dalībvalsts pieprasījuma starpposma maksājumus var palielināt par 10 procentpunktiem virs līdzfinansējuma likmes, kas piemērojama katrai prioritātei attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondu vai katram pasākumam attiecībā uz ELFLA un EJZF.

Ja dalībvalsts pēc 2013. gada 21. decembra atbilst vienam no turpmāk minētajiem nosacījumiem, palielināto likmi, kas nevar būt lielāka par 100 %, piemēro tās maksājuma pieteikumiem laikposmam līdz 2016. gada 30. jūnijam:

a)   ja attiecīgā dalībvalsts saņem aizdevumu no Savienības saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 407/2010;

b)   ja attiecīgā dalībvalsts saņem vidēja termiņa finansiālo palīdzību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 332/2002 ar nosacījumu, ka tiek īstenota makroekonomikas korekciju programma;

c)   ja attiecīgajai dalībvalstij finansiālā palīdzība ir piešķirta ar nosacījumu, ka tiek īstenota makroekonomikas korekciju programma, kā minēts Regulā (ES) Nr. 472/2013.

Ja dalībvalsts pēc 2016. gada 30. jūnija atbilst vienam no otrajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem, palielināto likmi piemēro tās maksājuma pieteikumiem laikposmā līdz tā gada 30. jūnijam, kas ir pēc kalendārā gada, kurā beigusies attiecīgās finansiālās palīdzības sniegšana.

Šo punktu nepiemēro programmām saskaņā ar ETS regulu.

2.    Neatkarīgi no 1. punkta Savienības atbalsts ar starpposma maksājumiem un slēguma bilances maksājumiem nepārsniedz:

a)  publiskos izdevumus; vai

b)  ESI fondu atbalsta maksimālo apjomu katrai prioritātei attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondu vai katram pasākumam attiecībā uz ELFLA un EJZF, kā noteikts Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina programmu,

atkarībā no tā, kura summa ir zemāka.";

2.  regulas 120. panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz darbības programmas slēgšanai līdzfinansējuma likme katra prioritārā virziena līmenī visām darbības programmām Kiprā nav lielāka par 85 %.".

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

... ,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  2016. gada 21. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)

  Eiropas Parlamenta ... nostāja [(OV ...)/(Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta)] un Padomes ... lēmums.

(3)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).


PASKAIDROJUMS

Finanšu un ekonomikas krīze ir radījusi spiedienu uz valstu ekonomiku, un dalībvalstis ir īstenojušas taupības pasākumus, lai līdzsvarotu savu budžetu. Šajā situācijā ir svarīgi nodrošināt galveno ES finansēšanas instrumentu, proti, Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) netraucētu izmantošanu. Tā kā valstu budžeti ir samazināti, valstīm, kurās ir budžeta grūtības, var būt grūti rast pietiekami daudz līdzekļu reģionālās politikas projektu valsts līdzfinansējumam.

Kopīgo noteikumu regulas (KNR)(1) 24. pants un 120. panta 3. punkts tika paredzēts, lai palīdzētu dalībvalstīm, kurām ir īslaicīgas budžeta grūtības un kuras saņem finansiālu palīdzību, optimāli izmantot ESI fondu piedāvātās investīciju iespējas 2014. –2020. gada plānošanas periodā.

Tiesību aktos ir norādīts, ka Komisija veic pārskatīšanu līdz 2016. gada 30. jūnijam un gadījumā, ja tas nepieciešams sakarā ar ekonomisko situāciju attiecīgajās valstīs, ir gatava pagarināt laikposmu papildu atbalsta sniegšanai. Komisija 2016. gada 27. jūnijā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza likumdošanas priekšlikumu par laikposma pagarināšanu.

KNR 24. pants

KNR 24. pants ļauj Komisijai veikt palielinātus maksājumus saskaņā ar ESI fondu programmām — tā sauktās “piemaksas” — valstīm, kuras saskaras ar ekonomiskām grūtībām. Pēc dalībvalsts pieprasījuma starpposma maksājumus var palielināt par 10 procentpunktiem virs līdzfinansējuma likmes, kas piemērojama katrai prioritātei attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu, vai katram pasākumam attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF). „Piemaksa” neietekmē kopējos ESI fondu piešķīrumus 2014. –2020. gadā.

Grieķijai, Kiprai, Īrijai, Rumānijai un Portugālei bija tiesības saņemt piemaksas no 2014. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. jūnijam. Finansiālās palīdzības programmas Kiprai, Īrijai, Portugālei un Rumānijai beidzās minētajā laikposmā un Grieķija ir vienīgā valsts, attiecībā uz kuru finansiālās palīdzības programma pašlaik turpina darboties.

Regulas 24. panta 3. punktā ir noteikts, ka Komisija izvērtēs 24. panta 1. un 2. punkta piemērošanu un, ja nepieciešams, iesniegs tiesību akta priekšlikumu līdz 2016. gada 30. jūnijam. Ņemot vērā to, ka Grieķijas ekonomiskā situācija joprojām ir ļoti nestabila, Komisija ir ierosinājusi turpināt piešķirt piemaksas. Tomēr šo noteikumu paplašināšanu piemēros ne tikai Grieķijai, bet arī jebkurai dalībvalstij, kurai tas varētu būt nepieciešams un kura varētu būt tiesīga uz finansiālu palīdzību saskaņā ar ekonomikas korekciju programmu.

Komisija arī ierosina veikt izmaiņas attiecībā uz laikposmu, kurā valsts, kas saņem finansiālu palīdzību, var saņemt piemaksu. Piemaksa pirmoreiz tika ieviesta 2010. gadā, un 2007. –2013. gada finansēšanas periodā piemaksas iespējas beidzās dienā, kad attiecīgā valsts vairs nesaņēma finanšu palīdzību. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam tiesības uz piemaksu tika saskaņotas ar pārskata gada beigām, kurš patlaban ilgst no 1. jūlija līdz 30. jūnijam. Komisija ierosina, lai dalībvalsts tiesības saņemt piemaksu tiktu pagarinātas un beigtos tā gada 30. jūnijā, kas seko pēc kalendārā gada, kurā dalībvalsts beidz saņemt finansiālo palīdzību saskaņā ar ekonomikas korekciju programmu.

KNR 120. panta 3. punkts

Kiprai ir attīstītāka reģiona statuss pašreizējā kohēzijas politikā, un tā normālos apstākļos saņemtu 50 % līdzfinansējuma no ERAF un ESF programmām. Tomēr tā kā Kipra ilgākā laika posmā ir piedzīvojusi ekonomiskas grūtības un investīciju samazināšanos, tai tika piešķirta augstāka līdzfinansējuma likme 85 % apmērā laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam, pamatojoties uz KNR 120. panta 3. punktu.

Komisijai tika uzdots veikt pārskatīšanu, lai novērtētu, vai ir pamatoti saglabāt augstāku līdzfinansējuma likmi pēc 2017. gada jūnija, un iesniegt likumdošanas priekšlikumu pirms 2016. gada 30. jūnija, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu pagarināt šā noteikuma piemērošanas laiku.

Ir skaidrs, ka palielinātai līdzfinansējuma likmei būtu pozitīva ietekme uz Kipras ekonomiku, jo tas samazinātu summas, kas atvēlētas valsts līdzfinansējumam, un tādējādi veicinātu fiskālo konsolidāciju un investīciju centienus.

Komisija attiecīgi ir nolēmusi ierosināt, lai atbilstības periods Kiprai līdzfinansējuma likmes 85 % apmērā piemērošanai tiktu turpināts līdz 2014. –2020. gada programmu slēgšanai. Tas dos vairāk laika panākt Kipras budžeta līdzsvaru un vienlaikus sekmīgi īstenot ERAF un ESF projektus.

Jānorāda uz Komisijas viedokli, ka ekonomikas stāvoklis valstī ir pasliktinājies un ir iespējams, ka Kipra kļūs pilnībā tiesīga pretendēt uz Kohēzijas fonda līdzekļiem tad, kad Komisija izvērtēs dalībvalstu NKI datus 2016. gadā (KNR 90. panta 5. punkts), jo Kipras nominālais NKI uz vienu iedzīvotāju izrādīsies mazāks nekā 90 % no vidējā rādītāja.

Ietekme uz budžetu

Papildu maksājumu apropriācijas šim tiesību akta grozījumu priekšlikumam var nozīmēt maksājumu apropriāciju pagaidu palielinājumu, kas tiktu kompensēts ar zemākiem maksājumiem 2014.–2020. gada programmu darbības cikla beigās. Nedrīkstētu būt nekādas izmaiņas daudzgadu finanšu shēmas gada maksimālajos apjomos, kas saistībām un maksājumiem noteikti Regulas (ES) Nr.  1311/2013 I pielikumā.

Referentes nostāja

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu kā koncentrētu un budžeta ziņā neitrālu atrisinājumu pagaidu likviditātes grūtībām, ar ko saskaras divas dalībvalstis. Tādēļ referente iesaka komitejai un Parlamentam plenārsēdes posmā pieņemt Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem.

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006,

OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.


BUDŽETA KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta  

REGI komitejas priekšsēdētājai

Iskra Mihaylova

Cienījamā priekšsēdētāja!

Vēlos Jūs iepazīstināt ar Budžeta komitejas viedokli attiecībā uz Jūsu ziņojumu par konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir dalībvalstij, kurā tiek piemērota korekciju programma, palielināt maksājumus, piemērojot papildinājumu desmit procentpunktu apmērā līdzfinansējuma likmēm, kas attiecas uz programmu prioritātēm (saskaņā ar ERAF, ESF un Kohēzijas fondu) vai pasākumiem (saskaņā ar ELFLA un EJZF). Tas attiektos uz apstiprinātajiem izdevumiem, kuri iesniegti laikposmā līdz tā gada 30. jūnijam, kas seko pēc kalendārā gada, kurā dalībvalsts beidz saņemt finansiālo palīdzību, līdz tiek sasniegti maksājumu griesti. Saskaņā ar priekšlikumu tiktu arī noteikta lielāka līdzfinansējuma likme Kiprai.

Budžeta komiteja kopumā atbalsta šo priekšlikumu.

Apzinoties dalībvalstu finanšu grūtības, mūsu komiteja ir arī satraukta par to, ka līdz šim dalībvalstis pašreizējā plānošanas periodā nav pietiekami apguvušas ESI fondus. Mēs raizējamies par iespējamu nesamaksāto rēķinu uzkrāšanos pašreizējās DFS beigās, kā rezultātā varētu veidoties ierobežotu maksājumu situācija, kas varētu skart arī citas ES izdevumu jomas. Tādēļ Budžeta komiteja atzinīgi vērtē visus centienus nodrošināt procentuāli augstāku un ātrāku atmaksas veikšanas līmeni dalībvalstīm, jo īpaši tām, kurām ir likviditātes grūtības.

Budžeta komiteja norāda uz labvēlīgo ietekmi, kāda būtu minētajam palielinātajam līdzfinansējumam uz attiecīgo dalībvalstu ekonomiku, kam būtu iespēja vairāk resursu veltīt centieniem veikt papildu ieguldījumus.

Budžeta komiteja norāda, ka priekšlikums neietekmē saistību apropriācijas, jo nav ierosināti grozījumi attiecībā uz ESIF finansējuma maksimālo summu, kas paredzēta darbības programmām pašreizējā plānošanas periodā. Grozījumi arī nekādi nemaina DFS gada maksimālos apjomus saistībām un maksājumiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1311/2013 I pielikumā. Tādēļ papildu finansējuma noteikuma pagarinājuma ietekme uz budžetu izpaustos kā maksājumu apropriāciju palielinājums attiecīgajām dalībvalstīm, kas tiktu kompensēts ar zemākiem maksājumiem 2014.–2020. gada programmu darbības cikla beigās.

Tomēr ir izšķiroši svarīgi, lai valstīm, uz kurām attiecas šis priekšlikums, būtu pietiekama administratīvā spēja panākt augstāku līdzekļu apguves līmeni, vienlaikus stingri ievērojot attiecīgos Finanšu regulas noteikumus un noteikumus, kas reglamentē ESI fondus, un nodrošinot, ka finansējums tiek izlietots efektīvi un lietderīgi.

Tādēļ Budžeta komiteja atbalsta Jūsu priekšlikumu pārņemt Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem, īstenojot operatīvu pieeju.

Ņemot vērā nesenās aktualitātes saistībā ar izziņoto maksājumu apturēšanu Spānijai un Portugālei, balstoties uz KNR 23. pantu, mūsu komiteja tomēr būtu pateicīga par iespēju kopīgi novērtēt KNR 23. un 24. panta saskanīgumu.

Ar cieņu

Jean Arthuis


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 grozīšana attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti

Atsauces

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

27.6.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

4.7.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

11.10.2016

Iesniegšanas datums

17.10.2016

Juridisks paziņojums