Procedura : 2016/0193(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0292/2016

Teksty złożone :

A8-0292/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2016 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0394

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 704kWORD 60k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ
 UZASADNIENIE
 PISMO KOMISJI BUDŻETOWEJ
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0418),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0238/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 września 2016 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając pismo Komisji Budżetowej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 21 września 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0292/2016),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/...

z dnia ...

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Art. 24 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013(3) stanowi, że Komisja ma badać zwiększenie płatności okresowych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych o kwotę odpowiadającą dziesięciu punktom procentowym powyżej rzeczywistej stopy dofinansowania dla każdego priorytetu lub środka dla państw członkowskich, które zostały objęte programem dostosowawczym po dniu 21 grudnia 2013 r. i które zwróciły się z wnioskiem o skorzystanie z tego zwiększenia, do dnia 30 czerwca 2016 r., oraz przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające ocenę oraz, w razie potrzeby, wniosek ustawodawczy przed dniem 30 czerwca 2016 r. Komisja przedłożyła to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w dniu 27 czerwca 2016 r.

(2)  Pięć państw członkowskich kwalifikowało się do zwiększonej płatności na podstawie art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013:Rumunia, Irlandia, Portugalia, Cypr i Grecja. Rumunia, Irlandia, Portugalia i Cypr zakończyły swoje programy dostosowań gospodarczych. Jedynie Grecja jest nadal objęta programem dostosowawczym i korzysta z powiązanej pomocy finansowej do trzeciego kwartału 2018 r. Mając na uwadze, że Grecja nadal boryka się z poważnymi trudnościami związanymi z jej stabilnością finansową, okres dokonywania zwiększonych płatności dla państw członkowskich doświadczających tymczasowych trudności budżetowych należy przedłużyć.

(3)  Możliwość stosowania zwiększonej płatności powinna jednak zakończyć się z dniem 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym dane państwo członkowskie przestaje otrzymywać pomoc finansową w ramach programu dostosowawczego.

(4)  Art. 120 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 przewiduje obowiązek przeprowadzenia przez Komisję przeglądu, aby ocenić zasadność utrzymania maksymalnej stopy dofinansowania wynoszącej 85 % na poziomie każdej osi priorytetowej dla wszystkich programów operacyjnych wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na Cyprze po dniu 30 czerwca 2017 r. oraz, w razie potrzeby, przedłożenia niezbędnego wniosku ustawodawczego przed dniem 30 czerwca 2016 r.

(5)  Program dostosowawczy na Cyprze zakończył się w marcu 2016 r. Sytuacja gospodarcza na Cyprze nadal jednak jest niestabilna, o czym świadczy powolne tempo wzrostu w tym kraju, spadek inwestycji, wysokie bezrobocie i borykający się z problemami sektor finansowy. Aby zmniejszyć presję na budżet krajowy i przyspieszyć bardzo potrzebne inwestycje, należy zatem przedłużyć okres stosowania stopy dofinansowania w wysokości 85 % do wszystkich programów operacyjnych wspieranych z EFRR i EFS na Cyprze aż do zamknięcia programu operacyjnego.

(6)  W celu umożliwienia szybkiego stosowania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)  art. 24 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 24

Zwiększenie płatności dla państwa członkowskiego mającego tymczasowe trudności budżetowe

1.  Na wniosek państwa członkowskiego płatności okresowe mogą zostać zwiększone o 10 punktów procentowych powyżej stopy dofinansowania dla każdego priorytetu w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności lub dla każdego środka w ramach EFRROW i EFMR.

Jeżeli państwo członkowskie spełnia jeden z następujących warunków po dniu 21 grudnia 2013 r., zwiększona stopa, która nie może przekraczać 100 %, stosuje się do wniosków tego państwa o płatności za okres do dnia 30 czerwca 2016 r.:

a)  jeżeli dane państwo członkowskie otrzymuje pożyczkę od Unii na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 407/2010;

b)  jeżeli dane państwo członkowskie otrzymuje średnioterminową pomoc finansową zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 332/2002 uwarunkowaną wdrożeniem programu dostosowań makroekonomicznych;

c)  jeżeli pomoc finansowa jest udostępniana danemu państwu członkowskiemu pod warunkiem wdrożenia programu dostosowań makroekonomicznych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 472/2013.

Jeżeli państwo członkowskie spełnia jeden z warunków określonych w akapicie drugim po dniu 30 czerwca 2016 r., zwiększoną stopę dofinansowania stosuje się do wniosków o płatność w okresie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym zakończono świadczenie pomocy finansowej.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do programów, których dotyczy rozporządzenie w sprawie EWT.

2.  Niezależnie od ust. 1 wsparcie Unii realizowane poprzez płatności okresowe i płatności salda końcowego nie jest wyższe niż:

a)   wydatki publiczne; lub

b)  maksymalna kwota wsparcia z EFSI dla każdego priorytetu w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności lub dla każdego środka w ramach EFRROW i EFMR, określone w decyzji Komisji o przyjęciu programu,

w zależności od tego, która wartość jest niższa.”;

2)  w art. 120 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do zamknięcia programu operacyjnego stopa dofinansowania na poziomie każdej osi priorytetowej dla wszystkich programów operacyjnych na Cyprze nie może być wyższa niż 85 %.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Opinia z dnia 21 września 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

(2)

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia ...

(3)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).


UZASADNIENIE

Kryzys finansowy i gospodarczy spowodował presję na gospodarki krajowe, a państwa członkowskie podjęły środki oszczędnościowe w celu zrównoważenia swoich budżetów. W tej sytuacji ważne jest zapewnienie sprawnego wdrożenia głównego narzędzia finansowego UE, a mianowicie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Ponieważ budżety krajowe są obciążone, państwom członkowskim doświadczającym trudności budżetowych może być niełatwo znaleźć wystarczające środki na pokrycie krajowego wkładu we współfinansowanie projektów w dziedzinie polityki regionalnej.

Artykuł 24 i art. 120 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów(1) miały na celu wsparcie państw członkowskich doświadczających tymczasowych trudności budżetowych i otrzymujących pomoc finansową w pełnym wykorzystaniu możliwości inwestycyjnych, jakie powstały dzięki europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym w okresie programowania 2014–2020.

W tym akcie ustawodawczym zaznaczono wyraźnie, że do dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja przeprowadzi przegląd oraz że okres udzielania dodatkowego wsparcia może zostać przedłużony, jeżeli będzie tego wymagać sytuacja gospodarcza zainteresowanych państw. W dniu 27 czerwca 2016 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy w sprawie przedłużenia.

Artykuł 24 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

Artykuł 24 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów pozwala Komisji zwiększyć płatności w ramach programów związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi na rzecz państw doświadczających trudności gospodarczych. Na wniosek państwa członkowskiego płatności okresowe mogą zostać zwiększone o 10 punktów procentowych powyżej stopy dofinansowania dla każdego priorytetu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności lub dla każdego środka w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Te dodatkowe płatności nie zmieniają ogólnego przydziału środków w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020.

Grecja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Portugalia spełniały warunki zastosowania przepisu o zwiększeniu płatności w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. Programy pomocy finansowej dla Cypru, Irlandii, Portugalii i Rumunii wygasły w trakcie tego okresu: Grecja jest jedynym krajem, w którym realizowany jest obecnie program pomocy.

Artykuł 24 ust. 3 stanowi, że Komisja bada stosowanie art. 24 ust. 1 i 2 oraz przedkłada, w razie potrzeby, wniosek ustawodawczy do dnia 30 czerwca 2016 r. Z uwagi na nadal niepewny stan greckiej gospodarki Komisja zaproponowała dalsze stosowanie przepisów o zwiększeniu płatności. Przedłużenie obowiązywania tych przepisów będzie mieć zastosowanie nie tylko do Grecji, ale i do każdego państwa członkowskiego, które mogłoby potrzebować pomocy finansowej i spełniałoby kryteria kwalifikowalności po objęciu programami dostosowań gospodarczych.

Komisja proponuje też zmianę okresu, przez jaki państwu otrzymującemu pomoc finansową przysługują zwiększone płatności. Płatności te wprowadzono po raz pierwszy w 2010 r., a w okresie finansowania 2007–2013 możliwość otrzymywania zwiększonych płatności wygasała z dniem, w którym zainteresowane państwo przestawało otrzymywać pomoc finansową. W latach 2014–2020 okres, w którym państwo może otrzymywać zwiększone płatności, połączono z końcem roku budżetowego, który obecnie trwa od 1 lipca do 30 czerwca. Komisja proponuje, aby dane państwo członkowskie nadal kwalifikowało się do zwiększonej płatności do dnia 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym państwo to przestaje otrzymywać pomoc finansową w ramach programu dostosowań gospodarczych.

Artykuł 120 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

W obecnej polityce spójności Cypr ma status regionu lepiej rozwiniętego i w zwykłych okolicznościach przyznano by mu stopę dofinansowania programów w ramach EFRR i EFS na poziomie 50 %. Jednak z uwagi na fakt, że od długiego czasu Cypr doświadcza trudności gospodarczych i odnotowuje spadek inwestycji, zgodnie z art. 120 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów przyznano mu stopę dofinansowania na poziomie 85 % w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2017 r.

Komisji powierzono zadanie przeprowadzenia przeglądu w celu ustalenia, czy wskazane byłoby utrzymanie wyższej stopy dofinansowania po czerwcu 2017 r., oraz przedstawienia wniosku ustawodawczego do dnia 30 czerwca 2016 r. w przypadku uznania za konieczne przedłużenia obowiązywania tego postanowienia.

Oczywiste jest, że wyższa stopa dofinansowania miałaby korzystny wpływ na cypryjską gospodarkę, ponieważ pozwoliłaby zmniejszyć kwoty współfinansowania krajowego, a tym samym sprzyjałaby konsolidacji budżetowej i inwestycjom.

W związku z tym Komisja postanowiła zaproponować, aby Cypr kwalifikował się do stopy dofinansowania na poziomie 85 % do czasu zamknięcia programów na lata 2014–2020. Da to Cyprowi więcej czasu na zrównoważenie budżetu i jednocześnie na skuteczną realizację projektów w ramach EFRR i EFS.

Należy zauważyć, że według Komisji sytuacja gospodarcza na Cyprze pogarsza się i prawdopodobnie państwo to będzie w pełni kwalifikować się do wsparcia z Funduszu Spójności, kiedy Komisja dokona oceny wskaźników DNB państw członkowskich w 2016 r. (art. 90 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów), ponieważ nominalny DNB na mieszkańca na Cyprze wyniesie mniej niż 90 % średniego DNB.

Wpływ na budżet

Proponowane zmiany w ustawodawstwie mogą spowodować tymczasowy wzrost środków na płatności, który zostałby zrównoważony przez mniejsze płatności pod koniec realizacji programów na lata 2014–2020. Nie powinno to pociągnąć za sobą zmian w rocznych pułapach wieloletnich ram finansowych w odniesieniu do zobowiązań i płatności, które określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1311/2013.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, który stanowi w jej opinii ukierunkowane i neutralne dla budżetu rozwiązanie tymczasowych problemów z płynnością, jakich doświadczają oba państwa członkowskie. W związku z tym zaleca, aby komisja i Parlament na posiedzeniu plenarnym przyjęły wniosek Komisji Europejskiej bez zmian.

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.


PISMO KOMISJI BUDŻETOWEJ

Iskra Mihaylova  

Przewodnicząca Komisji REGI

Parlament Europejski

Szanowna Pani!

Chciałbym przedstawić poglądy Komisji Budżetowej na temat Pani sprawozdania w sprawie niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych.

Wniosek Komisji ma na celu zwiększenie płatności na rzecz państwa członkowskiego w ramach programu dostosowawczego poprzez dodanie dziesięciu punktów procentowych do stóp dofinansowania stosowanych do priorytetów (w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności) lub do środków (w ramach EFFROW i EFMR) programów. Miałoby to zastosowanie do poświadczonych wydatków przedstawionych w okresie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym państwo członkowskie przestaje otrzymywać pomoc finansową, i do osiągnięcia pułapu płatności. Na mocy wniosku wyższa stopa dofinansowania zostałaby przedłużona również w przypadku Cypru.

Komisja Budżetowa ogólnie popiera niniejszy wniosek.

Mając świadomość ograniczeń finansowych państw członkowskich, nasza komisja jest też zaniepokojona niedostatecznym jak dotąd wykorzystaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przez państwa członkowskie w bieżącym okresie programowania. Niepokoi nas możliwość nagromadzenia się nieuregulowanych rachunków na koniec obecnych WRF, co mogłoby doprowadzić do trudnej sytuacji pod względem płatności i mieć wpływ na wydatki UE w innych obszarach. Dlatego Komisja Budżetowa z zadowoleniem przyjmuje każdą próbę zapewnienia wyższego poziomu zwrotu wydatków na rzecz państw członkowskich, zwłaszcza tych, które doświadczają trudności związanych z płynnością, oraz skrócenia czasu zwrotu.

Komisja Budżetowa dostrzega korzystny wpływ, jaki zwiększona stopa dofinansowania miałaby na gospodarkę danych państw członkowskich, gdyż mogłyby one przeznaczać większe środki na dodatkowe działania inwestycyjne.

Komisja Budżetowa zauważa, że wniosek nie wpłynie na środki na zobowiązania, ponieważ maksymalne kwoty finansowania w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, przewidziane w programach operacyjnych w obecnym okresie programowania, pozostają niezmienione. Modyfikacja ta nie pociągnie też za sobą żadnych zmian w rocznych pułapach WRF w odniesieniu do zobowiązań i płatności, które określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1311/2013. Skutek budżetowy rozszerzenia przepisu o zwiększeniu płatności polegałby zatem na wzroście środków na płatności dla zainteresowanych państw członkowskich, który zostałby zbilansowany przez niższe płatności na koniec okresu realizacji programów na lata 2014–2020.

Istotne jest jednak, aby państwa członkowskie objęte wnioskiem dysponowały wystarczającym potencjałem administracyjnym do wykorzystania środków w większym stopniu przy jednoczesnym rygorystycznym przestrzeganiu odnośnych postanowień rozporządzenia finansowego i przepisów dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz zapewnieniu wykorzystania funduszy w sposób wydajny i na przydatne cele.

Komisja Budżetowa popiera zatem Pani wniosek o przyjęcie wniosku Komisji bez zmian w trybie przyspieszonym.

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia związane z zapowiedziami zawieszenia płatności dla Hiszpanii i Portugalii w oparciu o art. 23 i 24 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, nasza komisja byłaby jednak wdzięczna, gdybyśmy mogli wspólnie zastanowić się nad kwestią spójności między art. 23 i art. 24 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Z poważaniem,

Jean Arthuis


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

Odsyłacze

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Data przedstawienia w PE

27.6.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

4.7.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

11.10.2016

Data złożenia

17.10.2016

Informacja prawna