Postup : 2016/0193(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0292/2016

Predkladané texty :

A8-0292/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2016 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0394

SPRÁVA     ***I
PDF 631kWORD 54k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 LIST VÝBORU PRE ROZPOČET
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0418),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0238/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. septembra 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na list Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na záväzok, ktorý poskytol zástupca Rady listom z 21. septembra 2016, o schválení pozície Parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0292/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/...

z ...,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 177,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  V článku 24 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013(3) sa stanovuje, že Komisia má preskúmať zvýšenie priebežných platieb z európskych štrukturálnych a investičných fondov o sumu zodpovedajúcu desiatim percentuálnym bodom nad súčasnú mieru spolufinancovania na každú prioritu alebo každé opatrenie pre členské štáty, na ktoré sa vzťahuje program úprav po 21. decembri 2013 a ktoré požiadali o možnosť využívať uvedené zvýšenie do 30. júna 2016 a predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu s hodnotením a v prípade potreby legislatívny návrh do 30. júna 2016. Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade uvedenú správu 27. júna 2016.

(2)  Na zvýšenie platieb podľa článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 bolo oprávnených päť členských štátov, a to Rumunsko, Írsko, Portugalsko, Cyprus a Grécko. Rumunsko, Írsko, Portugalsko a Cyprus dokončili svoj program ekonomických úprav. Iba Grécko stále podlieha programu úprav a využíva súvisiacu finančnú pomoc do tretieho štvrťroka 2018. Vzhľadom na to, že Grécko stále čelí závažným ťažkostiam v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, malo by sa trvanie uplatňovania zvýšenia platieb pre členské štáty s dočasnými rozpočtovými problémami predĺžiť.

(3)  Možnosť zvýšenia platieb by sa však mala skončiť 30. júna roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom daný členský štát prestane dostávať finančnú pomoc v rámci programu úprav.

(4)  V článku 120 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa od Komisie vyžaduje, aby vykonala preskúmanie s cieľom posúdiť, či je na Cypre odôvodnené zachovať po 30. júni 2017 maximálnu mieru spolufinancovania vo výške 85 % na úrovni každej priority pre všetky operačné programy podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a aby v prípade potreby predložila legislatívny návrh do 30. júna 2016.

(5)  Cyprus dokončil svoj program úprav v marci 2016. Hospodárska situácia Cypru je však stále nestabilná, čo sa prejavuje nízkou mierou rastu, poklesom investícií, vysokou nezamestnanosťou a finančným sektorom pod stresom. Na zmiernenie tlaku na vnútroštátny rozpočet a urýchlenie veľmi potrebných investícií by sa preto uplatňovanie miery spolufinancovania vo výške 85 % pre všetky operačné programy podporované z EFRR a ESF na Cypre malo predĺžiť do skončenia operačného programu.

(6)  S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 sa mení takto:

1.  Článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

Zvýšenie platieb pre členské štáty s dočasnými rozpočtovými problémami

1.  Na požiadanie členského štátu možno priebežné platby zvýšiť o 10 percentuálnych bodov nad mieru spolufinancovania uplatniteľnú na každú prioritu pre EFRR, ESF a Kohézny fond alebo na každé opatrenie pre EPFRV a ENRF.

Ak členský štát po 21. decembri 2013 spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok, zvýšená miera, ktorá nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na jeho žiadosti o platby na obdobie do 30. júna 2016:

a)  ak príslušný členský štát dostáva úver od Únie podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010;

b)  ak príslušný členský štát dostáva strednodobú finančnú pomoc v súlade s nariadením (ES) č. 332/2002 pod podmienkou vykonania programu makroekonomických úprav;

c)  ak sa sprístupnila finančná pomoc príslušnému členskému štátu pod podmienkou vykonania programu makroekonomických úprav, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 472/2013.

Ak členský štát po 30. júni 2016 spĺňa jednu z podmienok stanovených v druhom pododseku, zvýšená miera sa uplatňuje na jeho žiadosti o platby na obdobie do 30. júna roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom sa skončí príslušná finančná pomoc.

Tento odsek sa neuplatňuje na programy v rámci nariadenia o EÚS.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 nie je podpora Únie prostredníctvom priebežných platieb a záverečných platieb vyššia než:

a)  verejné výdavky; alebo

b)  maximálna výška podpory z EŠIF na každú prioritu pre EFRR, ESF a Kohézny fond alebo na každé opatrenie pre EPFRV a ENRF, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie o schválení programu,

podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.“

2.  V článku 120 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Miera spolufinancovania na úrovni každej prioritnej osi pre všetky operačné programy na Cypre na obdobie od 1. januára 2014 do skončenia operačného programu neprekročí 85 %.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Stanovisko z 21. septembra 2016 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)

  Pozícia Európskeho parlamentu z … [(Ú. v. …)/(zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku)] a rozhodnutie Rady z ….

(3)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Finančná a hospodárska kríza zvyšuje tlak na národné hospodárstva a členské štáty prijali úsporné opatrenia na vyrovnanie svojich rozpočtov. V tejto situácii je dôležité zabezpečiť bezproblémové využívanie hlavného finančného nástroja EÚ, ktorým sú európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Keďže vnútroštátne rozpočty sú pod tlakom, pre krajiny, ktoré majú rozpočtové problémy, môže byť zložité nájsť dostatok finančných prostriedkov na vnútroštátne spolufinancovanie projektov regionálnej politiky.

Článok 24 a článok 120 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU)(1) boli vypracované s cieľom pomôcť členským štátom, ktoré mali dočasné rozpočtové problémy a dostávali finančnú pomoc, v maximálnej miere využiť investičné príležitosti, ktoré ponúkajú EŠIF v programovom období 2014 – 2020.

Právne predpisy objasnili, že by Komisia mala pristúpiť k preskúmaniu pred 30. júnom 2016 a že časový rámec pre poskytnutie dodatočnej podpory je možné predĺžiť v prípade, že by si to ekonomická situácia v príslušných krajinách vyžadovala. Komisia predložila legislatívny návrh o predĺžení Európskemu parlamentu a Rade 27. júna 2016.

Článok 24 NSU

Článok 24 NSU umožňuje Komisii uskutočniť zvýšené platby v rámci programov EŠIF – tzv. top-ups – pre krajiny, ktoré čelia hospodárskym ťažkostiam. Na požiadanie členského štátu možno priebežné platby zvýšiť o 10 percentuálnych bodov nad mieru spolufinancovania uplatniteľnú na každú prioritu pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond, alebo na každé opatrenie pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). Tzv. top-up nemení celkové prostriedky EŠIF v rokoch 2014 – 2020.

Grécko, Cyprus, Írsko, Rumunsko a Portugalsko môžu využívať ustanovenie o dodatočnom zvýšení v období medzi 1. januárom 2014 a 30. júnom 2016. Programy finančnej pomoci pre Cyprus, Írsko, Portugalsko a Rumunsko boli ukončené počas tohto obdobia: Grécko je jedinou krajinou, ktorá má v súčasnosti zavedené programy finančnej pomoci.

V článku 24 ods. 3 sa uvádza, že Komisia preskúma uplatňovanie článku 24 ods. 1 a 2 a v prípade potreby predloží do 30. júna 2016 legislatívny návrh. Vzhľadom na to, že hospodárska situácia Grécka je stále veľmi nestabilná, Komisia navrhla pokračovať s ustanoveniami o dodatočnom zvýšení. Ale rozšírenie týchto ustanovení sa bude vzťahovať nielen na Grécko, ale aj na všetky členské štáty, ktoré by mohli potrebovať a sú oprávnené na finančnú pomoc spadajúcu pod programy makroekonomických úprav.

Komisia takisto navrhuje úpravu časového obdobia, počas ktorého krajiny prijímajúce finančnú pomoc sú oprávnené na dodatočné zvýšenie. Dodatočné zvýšenie bolo po prvýkrát zavedené v roku 2010 a počas programového obdobia 2007 – 2013 sa možnosť zvýšenia skončila dňom, keď daný štát prestal dostávať finančnú pomoc. V období 2014 – 2020 sa oprávnenosť na dodatočné zvýšenie zosúladila s ukončením účtovného roku, ktorý v súčasnosti trvá od 1. júla do 30. júna. Komisia navrhuje, aby členský štát bol oprávnený na dodatočné zvýšenie až do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, keď členský štát prestane dostávať finančnú pomoc v rámci programu makroekonomických úprav.

Článok 120 ods. 3 NSU

Cyprus má v rámci súčasnej politiky súdržnosti štatút rozvinutejšieho regiónu a za normálnych okolností by získal 50 % spolufinancovanie operačných programov EFRR a ESF. Keďže však Cyprus zaznamenával hospodárske ťažkosti a pokles investícií počas dlhého obdobia, bola mu na základe článku 120 ods. 3 NSU poskytnutá vyššia miera spolufinancovania vo výške 85 % v období od 1. januára 2014 do 30. júna 2017.

Komisia mala za úlohu preskúmať a posúdiť, či by zachovanie vyššej miery spolufinancovania aj po júni 2017 bolo primerané, a predložiť legislatívny návrh pred 30. júnom 2016, ak zvážila, že predĺženie tohto ustanovenia je potrebné.

Je jasné, že zvýšená miera spolufinancovania by mala pozitívny vplyv na cyperské hospodárstvo, pretože by sa tým znížili sumy určené na vnútroštátne spolufinancovanie, a tým by sa podporila fiškálna konsolidácia a investičné úsilie.

Komisia sa preto rozhodla navrhnúť, aby obdobie oprávnenosti na mieru spolufinancovania vo výške 85 % pre Cyprus pokračovalo až do ukončenia programov na obdobie 2014 – 2020. Cyprus tak bude mať viac času na vyrovnanie svojho rozpočtu a súčasne na úspešnú realizáciu projektov v rámci EFRR a ESF.

Treba poznamenať, že podľa Komisie sa hospodárska situácia v krajine zhoršuje a je pravdepodobné, že Cyprus sa stane v plnej miere oprávnený na financovanie z Kohézneho fondu, keď Komisia vyhodnotí údaje o HND členských štátov v roku 2016 (článok 90 ods. 5 NSU), keďže nominálny HND na obyvateľa na Cypre bude nižší ako 90 % priemeru.

Vplyv na rozpočet

Navrhované zmeny právnych predpisov by mohli dočasne zvýšiť platobné rozpočtové prostriedky, čo by sa malo kompenzovať nižšími platbami ku koncu programov na roky 2014 – 2020. Nemali by sa uskutočniť žiadne zmeny ročných stropov viacročného finančného rámca pre záväzky a platby, ktoré sú uvedené v prílohe I k nariadeniu 1311/2013.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh Komisie, pretože predstavuje cielené a rozpočtovo neutrálne riešenie dočasných problémov s likviditou, ktorým čelia dva členské štáty Spravodajkyňa preto odporúča, aby výbor a Európsky parlament v pléne prijal návrh Komisie bez pozmeňujúcich návrhov.

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.


LIST VÝBORU PRE ROZPOČET

Iskra Michailovova  

predsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj

Európsky parlament

Vážená pani Michailovova,

chcel by som Vás oboznámiť so stanoviskom Výboru pre rozpočet k Vašej správe o určitých ustanoveniach týkajúcich sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou.

Cieľom návrhu Komisie je zvýšiť platby členským štátom zapojeným do programu makroekonomických úprav, pričom sa dodatočne zvýšia miery spolufinancovania o 10 percentuálnych bodov uplatniteľných na priority (v prípade EFRR, ESF a Kohézneho fondu) alebo na opatrenia (v prípade EPFRV a ENRF) programov. Týkalo by sa to certifikovaných výdavkov predložených do 30. júna roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom členský štát prestane dostávať finančnú pomoc, až kým sa nedosiahne strop pre platby. Podľa návrhu by sa tiež predĺžila vyššia miera spolufinancovania pre Grécko.

Výbor pre rozpočet celkovo podporuje tento návrh.

Náš výbor berie na vedomie finančné obmedzenia členských štátov, no zároveň vyjadruje znepokojenie nad tým, že členské štáty v prebiehajúcom programovom období dosiaľ nedostatočne čerpajú európske štrukturálne a investičné fondy. Obávame sa, že koncom súčasného VFR by mohli pribúdať neuhradené účty, čoho dôsledkom by mohla byť vypätá platobná situácia, ktorá by zrejme ovplyvnila aj iné oblasti výdavkov EÚ. Výbor pre rozpočet preto víta každú snahu o vyššiu a rýchlejšiu úhradu členským štátom, a to najmä tým členským štátom, ktoré majú problémy s likviditou.

Výbor pre rozpočet berie na vedomie, že vyššia miera spolufinancovania by mala priaznivý vplyv na hospodárstva dotknutých členských štátov, ktoré by mohli vyčleniť viac prostriedkov na dodatočné investičné úsilie.

Výbor pre rozpočet konštatuje, že návrh nebude mať dosah na viazané rozpočtové prostriedky, keďže maximálna suma finančných prostriedkov z EŠIF stanovených v operačných programoch na súčasné programové obdobie sa nezmení. Úprava nebude mať za následok ani žiadne zmeny ročných stropov záväzkov a platieb vo viacročnom finančnom rámci, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1311/2013. Vplyv predĺženia ustanovenia o dodatočnom zvýšení na rozpočet by sa preto mohol prejaviť zvýšením platobných rozpočtových prostriedkov pre dotknuté členské štáty, ktoré by sa vykompenzovali nižšími platbami na konci životného cyklu programov na roky 2014 – 2020.

Je však nevyhnutné, aby členské štáty, ktorých sa návrh týka, mali dostatočnú administratívnu kapacitu na zvládnutie vyššieho čerpania finančných prostriedkov a zároveň dôsledne dodržiavali príslušné ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách a ustanovenia, ktoré upravujú európske štrukturálne a investičné fondy, a zabezpečili efektívne a užitočné využitie finančných prostriedkov.

Výbor pre rozpočet preto podporuje Váš návrh urýchlene prijať návrh Komisie bez zmien.

Vzhľadom na nedávny vývoj v súvislosti s ohláseným pozastavením platieb Španielsku a Portugalsku podľa článku 23 NSU, náš výbor by ocenil spoločnú úvahu, pokiaľ ide o spojitosť článkov 23 a 24 NSU.

S úctou

Jean Arthuis


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

Referenčné čísla

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Dátum predloženia v EP

27.6.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

4.7.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

11.10.2016

Dátum predloženia

17.10.2016

Právne oznámenie