Förfarande : 2016/0193(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0292/2016

Ingivna texter :

A8-0292/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0394

BETÄNKANDE     ***I
PDF 392kWORD 59k
18.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet

(COM(2016)0418 – C80238/2016 – 2016/0193(COD))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Iskra Mihaylova

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 MOTIVERING
 SKRIVELSE FRÅN BUDGETUTSKOTTET
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0418),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0238/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 september 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén

–  med beaktande av skrivelsen från budgetutskottet,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 21 september 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0292/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

FÖRORDNING (EU) 2016/...

av den

om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  I artikel 24.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013(3) fastställs det att kommissionen ska granska ökningen av de mellanliggande betalningarna från de europeiska struktur- och investeringsfonderna med ett belopp som motsvarar tio procentenheter över den aktuella medfinansieringsgraden för varje prioritering eller åtgärd i fråga om medlemsstater som omfattades av ett anpassningsprogram efter den 21 december 2013 och som har begärt att få dra nytta av denna ökning till och med den 30 juni 2016 samt att kommissionen för Europaparlamentet och rådet ska lägga fram en rapport med sin utvärdering, och vid behov, ett lagstiftningsförslag före den 30 juni 2016. Kommissionen lade fram den rapporten till Europaparlamentet och rådet den 27 juni 2016.

(2)  Fem medlemsstater, nämligen Cypern, Grekland, Irland, Portugal och Rumänien, uppfyllde villkoren för en ökad utbetalning i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) nr 1303/2013. Cypern, Irland, Portugal och Rumänien har avslutat sina ekonomiska anpassningsprogram. Endast Grekland omfattas fortfarande av ett anpassningsprogram, och drar nytta av ekonomiskt stöd till och med det tredje kvartalet 2018. Eftersom Grekland fortfarande har stora svårigheter med sin finansiella stabilitet, bör de ökade utbetalningarna till medlemsstater med tillfälliga budgetproblem förlängas.

(3)  Möjligheten till ökade utbetalningar bör upphöra den 30 juni det år som följer på det kalenderår då medlemsstaten inte längre får ekonomiskt stöd enligt ett anpassningsprogram.

(4)  Enligt artikel 120.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska kommissionen genomföra en översyn för att bedöma om det är motiverat att behålla den högsta medfinansieringsgrad på 85 % för varje prioritering i de operativa program som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) i Cypern efter den 30 juni 2017, och, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag före den 30 juni 2016.

(5)  Cypern avslutade sitt anpassningsprogram i mars 2016. Den ekonomiska situationen i Cypern är emellertid fortfarande svag, något som framgår av den långsamma tillväxttakten i landet, minskade investeringar, hög arbetslöshet och en ytterst ansträngd finansiell sektor. För att lätta trycket på den nationella budgeten och öka de välbehövliga investeringarna föreslås det att medfinansieringsgraden på 85 % därför ska förlängas för alla operativa program som får stöd från Eruf och ESF i Cypern tills det operativa programmet avslutas.

(6)  I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 24 ska ersättas med följande:

”Artikel 24

Ökade utbetalningar för medlemsstater med tillfälliga budgetproblem

1.  På begäran av en medlemsstat kan mellanliggande betalningar och utbetalningar av slutsaldot ökas med tio procentenheter över den medfinansieringsgrad som gäller för varje prioritering inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden eller för varje åtgärd inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Om en medlemsstat uppfyller ett av följande villkor efter den 21 december 2013 ska den höjda medfinansieringsgraden, som inte får överstiga 100 %, tillämpas på den medlemsstatens betalningsansökningar för perioden till och med den 30 juni 2016:

a)  Den berörda medlemsstaten får ett lån från unionen i enlighet med rådets förordning (EU) nr 407/2010.

b)  Den berörda medlemsstaten får medelfristigt ekonomiskt stöd i enlighet med förordning (EG) nr 332/2002 som är villkorat till genomförandet av ett makroekonomiskt anpassningsprogram.

c)  Det ekonomiska stödet till medlemsstaten är villkorat till genomförandet av det makroekonomiska anpassningsprogram som fastställts i förordning (EU) nr 472/2013.

Om en medlemsstat uppfyller ett av villkoren i det andra stycket efter den 30 juni 2016 ska den höjda graden tillämpas på dess betalningsansökningar för perioden fram till den 30 juni det år som följer på det kalenderår då det ekonomiska stödet upphörde.

Denna punkt ska inte tillämpas på program inom ETS-förordningen.

2.  Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 får unionens stöd genom mellanliggande betalningar och utbetalningar av slutsaldo inte vara högre än

a)  de offentliga utgifterna, eller

b)  det maximala stödbeloppet från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för varje prioritering inom Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden eller för varje åtgärd inom Ejflu och EHFF, i enlighet med kommissionens beslut om godkännande av programmet,

beroende på vilket som är lägst.”

2.  Artikel 120.3 andra stycket ska ersättas med följande:

”För perioden från och med den 1 januari 2014 till dess att det operativa programmet har avslutats ska medfinansieringsgraden för varje prioriterat område inom alla operativa program i Cypern inte vara högre än 85 %.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

  Yttrande av den 21 september 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)

  Europaparlamentets ståndpunkt av den … [(EUT ...)/(ännu ej offentliggjord i EUT)] och rådets beslut av den … .

(3)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).


MOTIVERING

Den ekonomiska och finansiella krisen har inneburit påfrestningar för de nationella ekonomierna, och medlemsstaterna har vidtagit åtstramningsåtgärder för att balansera sina budgetar. I detta läge är det viktigt att garantera ett smidigt genomförande av EU:s främsta finansieringsverktyg, de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Eftersom de nationella budgetarna är ansträngda kan det vara svårt för länder som drabbats av budgetsvårigheter att finna tillräckliga medel för nationell medfinansiering av regionala politiska projekt.

Artiklarna 24 och 120.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser(1) utformades för att vara till hjälp för medlemsstater som genomgick tillfälliga budgetsvårigheter och tog emot finansiellt stöd med att få ut så mycket som möjligt av de investeringsmöjligheter som ESI‑fonderna erbjuder under programplaneringsperioden 2014–2020.

I lagstiftningen gjordes det tydligt att kommissionen skulle genomföra en översyn innan den 30 juni 2016 och att den tidsram under vilken ytterligare stöd kunde beviljas, i händelse av att det skulle krävas av hänsyn till den ekonomiska situationen i länderna i fråga, skulle kunna förlängas. Kommissionen lade fram lagförslaget om förlängning för Europaparlamentet och rådet den 27 juni 2016.

Artikel 24 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Enligt artikel 24 i förordningen om gemensamma bestämmelser får kommissionen öka utbetalningarna inom ramen för ESI-fondernas program – så kallade ökade utbetalningar – till länder som drabbats av ekonomiska svårigheter. På begäran av en medlemsstat kan mellanliggande betalningar och utbetalningar av slutsaldot ökas med tio procentenheter över den medfinansieringsgrad som gäller för varje prioritering inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden eller för varje åtgärd inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). De ökade utbetalningarna förändrar inte de totala anslagen från ESI-fonderna 2014–2020.

Grekland, Cypern, Irland, Rumänien och Portugal var berättigade till ökade utbetalningar mellan den 1 januari 2014 och den 30 juni 2016. De ekonomiska stödprogrammen för Cypern, Irland, Portugal och Rumänien löpte ut under denna period: Grekland är det enda land som omfattas av ett pågående ekonomiskt stödprogram.

I artikel 24.3 anges det att kommissionen kommer att granska tillämpningen av artikel 24.1–2 och, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag före den 30 juni 2016. Mot bakgrund av att Greklands ekonomiska läge fortfarande är mycket sårbart har kommissionen föreslagit att de ökade utbetalningarna ska fortsätta. Men förlängningen av dessa bestämmelser kommer inte bara att gälla för Grekland, utan för varje medlemsstat som skulle kunna behöva, och som skulle vara berättigad till, finansiellt stöd efter att ha blivit föremål för ekonomiska anpassningsprogram.

Kommissionen föreslår även en ändring av den tidsperiod under vilken ett land som erhåller finansiellt stöd är berättigat till den ökade utbetalningen. Den ökade utbetalningen infördes till att börja med 2010, och under finansieringsperioden 2007–2013 upphörde möjligheten till ökade utbetalningar från den dag från och med vilken landet i fråga inte längre erhöll finansiellt stöd. Vad gäller perioden 2014–2020 justerades berättigandet till ökade utbetalningar till slutet av räkenskapsåret, som för närvarande löper från den 1 juli till den 30 juni. Kommissionen föreslår att en medlemsstats stödberättigande ska bestå fram till den 30 juni året efter det kalenderår då medlemsstaten inte längre erhåller finansiellt stöd inom ramen för ett ekonomiskt anpassningsprogram.

Artikel 120.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Cypern har status som mer utvecklad region i den befintliga sammanhållningspolitiken och skulle under normala förhållanden erhålla 50 % medfinansiering för Eruf- och ESF-programmen. Men eftersom Cypern lidit av ekonomiska svårigheter och minskade investeringar under en lång period beviljades landet en högre medfinansieringsgrad på 85 % mellan den 1 januari 2014 och den 30 juni 2017, på grundval av artikel 120.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Kommissionen fick i uppgift att genomföra en översyn för att bedöma huruvida det vore rimligt att behålla den högre medfinansieringsgraden efter juni 2017 och att lägga fram sitt lagstiftningsförslag innan den 30 juni 2016 om en förlängning av denna åtgärd bedömdes vara nödvändig.

Det är tydligt att ökad medfinansiering skulle ha en positiv inverkan på Cyperns ekonomi, eftersom det skulle leda till en minskning av de belopp som avsätts för nationell medfinansiering och därigenom innebära ett stöd till budgetkonsolidering och investeringsinsatser.

Kommissionen beslutade sig följaktligen för att föreslå att Cyperns period som berättigat till en medfinansieringsgrad på 85 % ska fortsätta till utgången av programmen 2014–2020. Därigenom kommer Cypern att ges mer tid att balansera sin budget och att samtidigt genomföra Eruf- och ESF-projekt på ett framgångsrikt sätt.

Det bör noteras att den ekonomiska situationen i landet har försämrats, enligt kommissionen, och att det är sannolikt att Cypern kommer att bli fullt ut berättigat för Sammanhållningsfonden när kommissionen utvärderar medlemsstaternas BNI-siffror 2016 (artikel 90.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser), eftersom den nominella BNI per capita i Cypern kommer att understiga 90 % av genomsnittet.

Budgetkonsekvenser

De föreslagna ändringarna av lagstiftningen skulle kunna leda till en tillfällig ökning av betalningsbemyndigandena, som skulle komma att kompenseras av lägre utbetalningar i slutet av programperioden 2014–2020. Det borde inte bli fråga om några förändringar av de årliga taken för åtaganden och betalningar i den fleråriga budgetramen, enligt bilaga I till förordning (EU) nr 1311/2013.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som en fokuserad och budgetneutral lösning på de tillfälliga likviditetsproblem som två medlemsstater står inför. Hon rekommenderar därför att utskottet och parlamentet övertar kommissionens förslag utan ändringar i kammaren.

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.


SKRIVELSE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

Iskra Mihaylova  

Ordförande för REGI‑utskottet

Europaparlamentet

Budgetutskottets ståndpunkt

Jag skulle vilja delge dig budgetutskottets ståndpunkt för ditt betänkande om vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet.

Kommissionens förslag syftar till att öka utbetalningarna till en medlemsstat genom ett anpassningsprogram där man lägger till tio procentenheter till de medfinansieringsgrader som gäller för programmens prioriteringar (inom Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden) eller åtgärder (inom Ejflu och EHFF). Detta skulle gälla attesterade utgifter som har lagts fram under perioden fram till den 30 juni det år som följer på det kalenderår då medlemsstaten inte längre får ekonomiskt stöd, fram tills dess att taket för utbetalningar har uppnåtts. Enligt förslaget kommer den högre medfinansieringsgraden för Cypern även att förlängas.

Budgetutskottet stödjer detta förslag generellt sett.

Vi känner till de ekonomiska begränsningarna i medlemsstaterna, men vårt utskott är också mycket oroat över medlemsstaternas otillräckliga upptagning av medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna hittills under den innevarande programplaneringsperioden. Vi oroas över att det finns en risk för en hög obetalda räkningar vid slutet av den nuvarande budgetramen, vilket skulle kunna leda till en ansträngd betalningssituation som eventuellt även påverkar andra delar av EU:s utgifter. Budgetutskottet välkomnar därför alla försök att säkerställa en högre och snabbare ersättning till medlemsstaterna, i synnerhet de medlemsstater som har problem med likviditeten.

Budgetutskottet noterar den positiva effekt som en ökad samfinansiering skulle ha för ekonomin i de berörda medlemsstaterna, som skulle kunna avsätta mer resurser till kompletterande investeringar.

Budgetutskottet konstaterar att förslaget inte kommer att ha någon effekt på åtagandebemyndigandena eftersom det högsta stöd från ESI-fonderna som föreskrivs i de operativa programmen för innevarande budgetperiod förblir oberörda. Ändringen medför inte heller några förändringar av de årliga tak för åtaganden och betalningar i den fleråriga budgetramen som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 1311/2013. Budgeteffekten av att öka utbetalningarna skulle därför innebära en ökning av betalningsbemyndigandena för de berörda medlemsstaterna, vilket kommer att kompenseras med lägre utbetalningar i slutet av livscykeln 2014–2020.

Det är dock av avgörande betydelse att de medlemsstater som omfattas av förslaget har tillräckligt hög administrativ kapacitet för att kunna utnyttja medlen i större grad, samtidigt som man strikt respekterar de relevanta bestämmelserna i budgetförordningen och de bestämmelser som styr de europeiska struktur- och investeringsfonderna, samt säkerställer att medlen används på ett effektivt och användbart sätt.

Budgetutskottet stöder därför ditt förslag att överta kommissionens förslag genom ett påskyndat förfarande.

Med tanke på den senaste tidens utveckling där man har meddelat att betalningarna till Spanien och Portugal ställs in på grundval av artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser, efterlyser vi dock en gemensam diskussion om samstämmigheten mellan artikel 23 och artikel 24 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Med vänlig hälsning,

Jean Arthuis


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet

Referensnummer

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Framläggande för parlamentet

27.6.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

4.7.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

11.10.2016

Ingivande

17.10.2016

Rättsligt meddelande