Postup : 2013/0141(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0293/2016

Předložené texty :

A8-0293/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Hlasování :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0415

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 581kWORD 52k
17.10.2016
PE 589.127v02-00 A8-0293/2016

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajka: Anthea McIntyre

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014

a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené rakouskou Spolkovou radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2013(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0267),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro druhé čtení (A8-0293/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby v souladu s čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie akt společně s předsedou Rady podepsal;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 104.

(2)

Přijaté texty ze dne 15.4.2014, P8_TA(2014)0382.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Ochranná opatření proti škůdcům rostlin

Referenční údaje

08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

15.4.2014                     T7-0382/2014

Návrh Komise

COM(2013)0267 - C7-0122/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

15.9.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

15.9.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Anthea McIntyre

1.9.2014

 

 

 

Datum přijetí

13.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

1

6

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Stanisław Ożóg

Datum předložení

17.10.2016

Právní upozornění