Procedure : 2013/0141(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0293/2016

Indgivne tekster :

A8-0293/2016

Forhandlinger :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Afstemninger :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0415

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 358kWORD 52k
17.10.2016
PE 589.127v01-00 A8-0293/2016

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Anthea McIntyre

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det østrigske Nationalråd, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 10. december 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0267),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0000/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 170 af 5.6.2014, s. 104.

(2)

Vedtagne tekster af 15.4.2014, P8_TA(2014)0382.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere

Referencer

08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

15.4.2014                     T7-0382/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0267 - C7-0122/2013

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

15.9.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

15.9.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Anthea McIntyre

1.9.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stanisław Ożóg

Dato for indgivelse

17.10.2016

Juridisk meddelelse