Eljárás : 2013/0141(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0293/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0293/2016

Viták :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Szavazatok :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0415

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 429kWORD 52k
17.10.2016
PE 589.127v02-00 A8-0293/2016

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet elfogadása céljából kialakított első olvasatbeli tanácsi álláspontról

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Anthea McIntyre

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet elfogadása céljából kialakított első olvasatbeli tanácsi álláspontról

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

–  tekintettel az osztrák Szövetségi Tanács által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. december 10-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően.

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0161) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0293/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül sor;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 170., 2014.6.5., 104. o.

(2)

Elfogadott szövegek, 2014. április 15., P7_TA(2014)0382.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A károsítókkal szembeni védelmi intézkedések

Hivatkozások

08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

15.4.2014                     T7-0382/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0267 - C7-0122/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

15.9.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

15.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Anthea McIntyre

1.9.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

1

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Stanisław Ożóg

Benyújtás dátuma

17.10.2016

Jogi nyilatkozat