Postup : 2013/0141(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0293/2016

Predkladané texty :

A8-0293/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0415

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 513kWORD 49k
17.10.2016
PE 589.127v02-00 A8-0293/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajkyňa: Anthea McIntyre

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Rakúskou spolkovou radou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0267),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0293/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 140.

(2)

Prijaté texty z 15.4.2014, P8_TA(2014)0382.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín

Referenčné čísla

08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

15.4.2014                     T7-0382/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0267 - C7-0122/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

15.9.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

15.9.2016

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Anthea McIntyre

1.9.2014

 

 

 

Dátum prijatia

13.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

1

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Stanisław Ożóg

Dátum predloženia

17.10.2016

Právne oznámenie