Postupak : 2016/2121(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0295/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0295/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 7.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0401

IZVJEŠĆE     
PDF 493kWORD 50k
17.10.2016
PE 589.108v03-00 A8-0295/2016

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Sigurnost institucija

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelji: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Sigurnost institucija

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121 (BUD))

Europski parlament,

uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenoga 2015.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2016, koji je Komisija donijela 30. lipnja 2016. (COM(2016)0310),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2016 koje je Vijeće usvojilo 11. listopada 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu 11. listopada 2016. (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  uzimajući u obzir pismo predsjednika Parlamenta predsjedniku Komisije od 7. lipnja 2016., a posebno njegov stavak 3.,

–  uzimajući u obzir svoju izjavu o primjeni točke 27. Međuinstitucionalnog sporazuma koja je dio zajedničkih zaključaka donesenih 14. studenoga 2015. u okviru postupka mirenja za proračun za 2016.,

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0295/2016),

A.  budući da su zbog nedavnih terorističkih napada institucije Unije preispitale svoje sigurnosne potrebe i pritom utvrdile da su dodatni resursi potrebni već u 2016. godini;

B.  budući da je stoga nacrtom izmjene proračuna br. 3/2016 predloženo da se proračun za sigurnost u europskim školama, Europskom parlamentu, Europskoj komisiji, Sudu Europske unije, Europskom revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj službi za vanjsko djelovanje poveća za ukupni iznos od 15,8 milijuna EUR;

C.  budući da se, konkretno, nacrtom izmjene proračuna br. 3/2016 želi uspostaviti 35 dodatnih stalnih radnih mjesta u Europskom parlamentu za zapošljavanje dodatnog sigurnosnog osoblja; budući da ta radna mjesta treba zadržati u proračunu za 2017. te ih izuzeti iz cilja smanjenja osoblja za 5 % s obzirom na to da je riječ o novoj djelatnosti; budući da Parlament u potpunosti poštuje svoju izjavu o smanjenju osoblja za 5 % koja je priložena zajedničkim zaključcima o proračunu za 2016.;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 3/2016 koji je podnijela Komisija;

2.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2016;

3.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2016 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 48, 24.2.2016.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Valli

Pravna napomena