Процедура : 2013/0226(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0298/2016

Внесени текстове :

A8-0298/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0399

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 687kWORD 49k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Бас Ейкхаут

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

-  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (09878/1/2016 – C8-0358/2016),

-  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0484),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

-  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0298/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Приети текстове от 11.3.2014 г., P7_TA(2014)0180.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Приоритетите на Парламента:

На първо четене Парламентът разшири обхвата на Регламента относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища като включи и превоза на пътници. Парламентът счете, че една успешна политика за засилване на ролята на корабоплаването по вътрешните водни пътища в рамките на транспортния сектор следва да се основава на надеждни статистически данни, които обхващат както превоза на товари, така и на пътници. Разширяването на обхвата на действащия регламент ще постави вътрешния воден транспорт при равни условия с морския, въздушния и автомобилния транспорт, за които се събират статистически данни както за товарите, така и за пътниците.

Парламентът също така подкрепи привеждането в съответствие на регламента с разпоредбите на Договора (членове 290 и 291) по отношение на делегираните и изпълнителните правомощия, предоставяни на Комисията. Парламентът обаче ограничи и даде по-добро определение за правомощията, предоставени на Комисията.

Основни постижения:

Парламентът и Съветът постигнаха съгласие относно разглеждането на транспорта на пътници по вътрешни водни пътища в рамките на регламента. Те определиха първите стъпки към интегриране на статистически данни за превоза на пътници в рамките на регламента. На първо място, Комисията, в сътрудничество с държавите членки, ще разработи методология за съставяне на статистика за превоза на пътници по вътрешните водни пътища. Като втора стъпка, Комисията ще започне доброволни пилотни проучвания за тестване на осъществимостта на събирането на нови данни. Като последна стъпка, Комисията ще представи резултатите от тези изследвания на Парламента и Съвета и ще обмисли внасянето на предложение за преразглеждане на регламента. Финансирането на тези пилотни проекти следва да бъде подкрепено от бюджета на ЕС.

Парламентът и Съветът постигнаха съгласие да се ограничат правомощията на Комисията да приема делегирани актове. Делегирани актове следва да се приемат само за адаптиране на регламента към промените в кодирането и номенклатурата на международно равнище и за увеличаване на праговете. Продължителността на делегирането е ограничена до пет години. Следва да се отбележи, че този регламент е сред първите законодателни актове за прилагане на разпоредбите относно делегираните актове, в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.

Преговори:

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 11 март 2014 г. и след решението на комисията по транспорт и туризъм (TRAN) за започване на преговори, взето на 13 октомври 2014 г., на 25 ноември 2014 г., по време на италианското председателство на Съвета, бяха организирани неформални тристранни преговори. Последвалите преговори с оглед постигане на ранно споразумение на второ четене се проведоха по време на латвийското, люксембургското и нидерландското председателство. Преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по досието чрез писмена процедура на 11 май 2016 г. Текстът, приет по време на тези преговори, беше одобрен от комисията по транспорт и туризъм на 24 май 2016 г. Въз основа на одобрението на комисията по транспорт и туризъм нейният председател посочи в писмото си до Комитета на постоянните представители, че ще препоръча на пленарното заседание да одобри позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене, с коeто потвърди споразумението от 18 юли 2016 г.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки

Позовавания

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

11.3.2014                     T7-0180/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

15.9.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Заместени докладчици

Bas Eickhout

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.9.2016

 

 

 

Дата на приемане

11.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

Дата на внасяне

18.10.2016

Правна информация