Procedure : 2013/0226(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0298/2016

Indgivne tekster :

A8-0298/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0399

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 379kWORD 54k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Bas Eickhout

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09878/1/2016 - C8-0358/2016),

-  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0484),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0298/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster af 11.3.2014, P7_TA(2014)0180.


BEGRUNDELSE

Parlamentets prioriteter:

Ved førstebehandlingen udvidede Parlamentet anvendelsesområdet for forordningen om statistik over godstransport ad indre vandveje til passagertransport. Parlamentet mente, at en vellykket politik til at øge indlandsskibsfarten i transportsektoren bør baseres på pålidelige statistikker, der omfatter både gods- og passagertransport. En udvidelse af anvendelsesområdet for den eksisterende forordning vil stille indlandsskibsfarten på lige fod med sø-, luft- og vejtransporten, for hvilke der indsamles statistiske oplysninger for både gods og passagerer.

Parlamentet støttede også en tilpasning af forordningen til traktatens bestemmelser (artikel 290 og 291) for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Parlamentet begrænsede imidlertid de beføjelser, der tillægges Kommissionen, og definerede dem bedre.

Vigtigste resultater:

Parlamentet og Rådet blev enige om at se på passagertransport ad indre vandveje inden for rammerne af forordningen. De definerede de første skridt i retning af integration af statistik om passagertransportdata i forordningen. Først vil Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne udvikle en metode til udarbejdelse af statistik over passagertransport ad indre vandveje. Som et andet skridt vil Kommissionen iværksætte frivillige pilotundersøgelser med henblik på at afprøve gennemførligheden af de nye dataindsamlinger. Som et sidste skridt vil Kommissionen fremlægge resultaterne af disse undersøgelser for Parlamentet og Rådet og overveje at fremlægge et forslag om at revidere forordningen. Finansieringen af de pågældende pilotprojekter bør modtage støtte fra EU's budget.

Parlamentet og Rådet blev enige om at begrænse Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter. Der må kun vedtages delegerede retsakter for at tilpasse forordningen til ændringer i kodning og nomenklatur på internationalt plan og forhøje tærsklerne. Delegationens varighed er begrænset til fem år. Det skal bemærkes, at denne forordning er en af de første retsakter til gennemførelse af bestemmelserne om delegerede retsakter ifølge den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

Forhandlinger:

Efter vedtagelsen af Parlamentets holdning ved førstebehandling den 11. marts 2014 og beslutningen fra Transport- og Turismeudvalget (TRAN) om at indlede forhandlinger den 13. oktober 2014 blev der afholdt en uformel trilog under det italienske formandskab for Rådet den 25. november 2014. Der fandt efterfølgende forhandlinger sted under det lettiske, det luxembourgske og det nederlandske formandskab med henblik på at nå frem til en hurtig andenbehandlingsaftale. Parlamentets og Rådets forhandlingsgrupper nåede ved skriftlig procedure til en aftale om sagen den 11. maj 2016. Den tekst, der er resultatet af disse forhandlinger, blev godkendt af TRAN den 24. maj 2016. På grundlag af udvalgets godkendelse anbefalede TRAN's formand i sin skrivelse til De Faste Repræsentanters Komité, at han ville henstille til plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning ved førstebehandling uden ændringer. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen af 18. juli 2016.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger

Referencer

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

11.3.2014 T7-0180/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

15.9.2016

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Oprindelige ordførere

Bas Eickhout

 

 

 

Behandling i udvalg

26.9.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

Dato for indgivelse

18.10.2016

Juridisk meddelelse