Διαδικασία : 2013/0226(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0298/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0298/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0399

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 674kWORD 50k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά ανάθεση αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Bas Eickhout

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά ανάθεση αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09878/1/2016 - C8-0358/2016),

-  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0484),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0298/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 12.3.2014, P7_TA(2014)0180.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου:

Σε πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο επεξέτεινε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, ώστε να συμπεριλάβει τη μεταφορά επιβατών. Το Κοινοβούλιο έκρινε ότι μια επιτυχημένη πολιτική για την ενίσχυση του ρόλου της εσωτερικής ναυσιπλοΐας εντός του τομέα των μεταφορών θα πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστες στατιστικές που καλύπτουν τόσο τις μεταφορές εμπορευμάτων όσο και τη μεταφορά επιβατών. Η διεύρυνση του πεδίου του υφιστάμενου κανονισμού θα τοποθετούσε τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές σε θέση ισότιμη με τους τομείς των θαλάσσιων, αεροπορικών και οδικών μεταφορών, για τους οποίους συλλέγονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν τόσο τα εμπορεύματα όσο και τους επιβάτες.

Το Κοινοβούλιο υποστήριξε επίσης την ευθυγράμμιση του κανονισμού με τις διατάξεις της Συνθήκης (άρθρο 290 και 291) όσον αφορά ανάθεση αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Εν τούτοις, το Κοινοβούλιο περιόρισε και προσδιόρισε ακριβέστερα τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Σημαντικότερα επιτεύγματα:

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να εξετάσουν τη μεταφορά επιβατών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών στο πλαίσιο του κανονισμού. Καθόρισαν τα πρώτα βήματα προς την ενσωμάτωση των στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη μεταφορά επιβατών στο πλαίσιο του κανονισμού. Κατ’ αρχάς, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα αναπτύξει μεθοδολογία για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη μεταφορά επιβατών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα δρομολογήσει εθελοντικές πιλοτικές μελέτες για να ελεγχθεί η σκοπιμότητα των νέων συλλογών δεδομένων. Τέλος, η Επιτροπή θα υποβάλει τα πορίσματα των μελετών αυτών στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού. Η χρηματοδότηση των εν λόγω πιλοτικών έργων θα πρέπει να στηριχθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να περιορίσουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να εκδίδονται αποκλειστικά για την προσαρμογή του κανονισμού σε αλλαγές στην κωδικοποίηση και την ονοματολογία σε διεθνές επίπεδο και για την αύξηση των κατώτατων ορίων. Η διάρκεια της εξουσιοδότησης περιορίστηκε στα πέντε έτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός είναι από τις πρώτες νομοθετικές πράξεις που εφαρμόζουν τις διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

Διαπραγματεύσεις:

Μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, στις 11 Μαρτίου 2014, και την απόφαση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) για την έναρξη διαπραγματεύσεων στις 13 Οκτωβρίου 2014, οργανώθηκε άτυπος τριμερής διάλογος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου 2014. Οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν με σκοπό την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση διεξήχθησαν στο πλαίσιο της λετονικής, της λουξεμβουργιανής και της ολλανδικής Προεδρίας. Οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία επί του φακέλου με γραπτή διαδικασία, στις 11 Μαΐου 2016. Το κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού στις 24 Μαΐου 2016. Με βάση την έγκριση της επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, στην επιστολή που απηύθυνε στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων, ανέφερε ότι θα συστήσει στην Ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες. Μετά τον νομικό-γλωσσικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία της 18ης Ιουλίου 2016.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων

Έγγραφα αναφοράς

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

11.3.2014                     T7-0180/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

15.9.2016

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Bas Eickhout

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.9.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

Ημερομηνία κατάθεσης

18.10.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου