Menettely : 2013/0226(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0298/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0298/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 5.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0399

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 369kWORD 49k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Bas Eickhout

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (09878/1/2016 – C8-0358/2016),

-  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0484),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

-  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0298/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, 11.3.2014, P7_TA(2014)0180.


PERUSTELUT

Parlamentin ensisijaiset tavoitteet

Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti laajensi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen soveltamisalan koskemaan henkilöliikennettä. Parlamentti katsoi, että sisävesinavigoinnin roolia tehostavan onnistuneen liikennepolitiikan olisi perustuttava luotettaviin tilastoihin, jotka kattavat sekä tavara- että henkilöliikenteen. Voimassa olevan asetuksen soveltamisalan laajentaminen saattaisi sisävesiliikenteen samaan asemaan meri-, ilma- ja maantieliikenteen kanssa, joiden osalta kerätään tilastoja sekä tavaroista että matkustajista.

Parlamentti tuki myös asetuksen saattamista perussopimuksen määräysten (290 ja 291 artikla) mukaiseksi komissiolle siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan osalta. Parlamentti kuitenkin rajoitti ja määritteli tarkemmin komissiolle annettua toimivaltaa.

Tärkeimmät saavutukset

Parlamentti ja neuvosto sopivat sisävesiliikenteen henkilöliikenteen käsittelystä asetuksen puitteissa. Ne määrittelivät ensimmäiset toimenpiteet henkilöliikenteen tilastojen sisällyttämiseksi asetukseen. Ensimmäinen toimenpide on, että komissio kehittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa menetelmiä sisävesiliikenteen henkilökuljetuksen tilastojen keräämiseksi. Toinen toimenpide on, että komissio käynnistää vapaaehtoisia pilottitutkimuksia uusien tiedonkeruumenetelmien toteutettavuuden testaamiseksi. Viimeisenä toimenpiteenä komissio antaa näiden tutkimusten tulokset parlamentille ja neuvostolle ja tarkastelee ehdotusta asetuksen tarkistamiseksi. Pilottihankkeiden rahoitusta olisi tuettava unionin talousarviosta.

Parlamentti ja neuvosto sopivat komission toimivallan rajoittamisesta delegoitujen säädösten hyväksymiseen. Delegoituja säädöksiä olisi annettava ainoastaan asetuksen mukauttamiseksi koodauksessa ja nimikkeistössä kansainvälisellä tasolla tapahtuneisiin muutoksiin ja kynnysarvojen korottamiseksi. Toimivallan siirron kesto on rajattu viiteen vuoteen. On pantava merkille, että tämä asetus on yksi ensimmäisistä lainsäädäntötoimista, joilla pannaan täytäntöön delegoituja säädöksiä koskevat säännökset paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti.

Neuvottelut

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin 11. maaliskuuta 2014, ja liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) päätti aloittaa neuvottelut 13. lokakuuta 2014, minkä jälkeen järjestettiin epävirallinen trilogi Italian puheenjohtajakauden aikana 25. marraskuuta 2014. Sen jälkeen käytiin Latvian, Luxemburgin ja Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana neuvotteluja, joiden tavoitteena oli saada aikaan sopimus toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät asiasta sopimukseen 11. toukokuuta 2016 kirjallisella menettelyllä. Neuvottelujen lopputuloksena syntynyt teksti hyväksyttiin TRAN-valiokunnassa 24. toukokuuta 2016. Valiokunnan hyväksynnän perusteella TRAN-valiokunnan puheenjohtaja lupasi kirjeessään Coreperin puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa vahvistettiin 18. heinäkuuta 2016 aikaansaatu sopimus.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttaminen siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi

Viiteasiakirjat

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

11.3.2014                     T7-0180/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

15.9.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Bas Eickhout

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.9.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Olle Ludvigsson

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.10.2016

Oikeudellinen huomautus