Postupak : 2013/0226(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0298/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0298/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0399

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 515kWORD 54k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Bas Eickhout

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera

(098781//2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (09878/1/2016 – C8-0358/2016),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(1) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0484),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za promet i turizam (A8-0298/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

Usvojeni tekstovi od 11.3.2014., P7_TA(2014)0180.


OBRAZLOŽENJE

Prioriteti Parlamenta:

U prvom čitanju Parlament je proširio područje primjene Uredbe o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima na prijevoz putnika. Parlament je smatrao da bi se uspješna politika jačanja uloge unutarnje plovidbe unutar prijevoznog sektora trebala temeljiti na pouzdanoj statistici kojom se obuhvaća prijevoz robe i putnika. Širenjem područja primjene postojeće Uredbe prijevoz na unutarnjim vodnim putovima doveo bi se u ravnopravan položaj sa sektorima morskog, zračnog i cestovnog prijevoza za koje se statistički podaci prikupljaju i za robu i za putnike.

Parlament je također podržao usklađivanje Uredbe s odredbama Ugovora (članak 290. i 291.) u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji. Međutim, Parlament je ograničio i bolje definirao ovlasti dodijeljene Komisiji.

Glavna postignuća:

Parlament i Vijeće složili su se oko toga da u okviru Uredbe treba uzeti u obzir prijevoz putnika na unutarnjim vodnim putovima. Odredili su prve korake prema uključivanju statističkih podataka o prijevozu putnika u Uredbu. Prvo, Komisija će u suradnji s državama članicama razraditi metodologiju prikupljanja statističkih podataka o prijevozu putnika na unutarnjim vodnim putovima. U drugom koraku Komisija će pokrenuti dobrovoljne pilot-studije kako bi se ispitala izvedivost novih načina prikupljanja podataka. Konačno, Komisija će rezultate tih studija dostaviti Parlamentu i Vijeću te će razmotriti podnošenje prijedloga za reviziju Uredbe. Financiranje tih pilot-projekata trebalo bi poduprijeti sredstvima iz proračuna EU-a.

Parlament i Vijeće složili su se oko ograničavanja ovlasti Komisije za donošenje delegiranih akata. Delegirani akti trebali bi se donositi samo za prilagodbu Uredbe promjenama u označavanju i nomenklaturi na međunarodnoj razini te povećanje pragova. Trajanje delegiranja ograničeno je na pet godina. Treba napomenuti da ova Uredba pripada prvim zakonodavnim aktima za provedbu odredaba povezanih s delegiranim aktima u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva.

Pregovori:

Nakon usvajanja stajališta Parlamenta u prvom čitanju 11. ožujka 2014. i odluke Odbora za promet i turizam (TRAN) da pokrene pregovore 13. listopada 2014., za vrijeme talijanskog predsjedanja Vijećem 25. studenog 2014. održan je neslužbeni trijalog. U cilju postizanja ranog dogovora u drugom čitanju za vrijeme latvijskog, luksemburškog i nizozemskog predsjedanja Vijećem održani su daljnji pregovori. U pisanom postupku pregovarački timovi Parlamenta i Vijeća postigli su 11. svibnja 2016. dogovor o tom predmetu. Odbor TRAN odobrio je sporazumni tekst pregovora 24. svibnja 2016. Predsjednik Odbora TRAN je, na temelju odobrenja Odbora, u dopisu upućenom Odboru stalnih predstavnika naveo da će preporučiti da se na plenarnoj sjednici odobri stajalište Vijeća u prvom čitanju bez izmjena. Nakon pravne i jezične verifikacije, Vijeće je usvojilo svoje stajalište u prvom čitanju kojim je potvrdilo dogovor od 18. srpnja 2016.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima u pogledu prijenosa delegiranih i provedbenih ovlasti na Komisiju za donošenje određenih mjera

Referentni dokumenti

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

11.3.2014                     T7-0180/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

15.9.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Bas Eickhout

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.9.2016

 

 

 

Datum usvajanja

11.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Olle Ludvigsson

Datum podnošenja

18.10.2016

Pravna napomena