Eljárás : 2013/0226(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0298/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0298/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2016 - 5.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0399

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 452kWORD 54k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Bas Eickhout

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

-  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (09878/1/2016 - C8-0358/2016),

-  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0484) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

-  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0298/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

Elfogadott szövegek, 2014. március 11., P7_TA(2014)0180.


INDOKOLÁS

A Parlament prioritásai

A Parlament első olvasatban kiterjesztette a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló rendelet hatályát a személyszállításra. A Parlament úgy vélte, hogy hogy a belvízi hajózás szerepének a közlekedési ágazatban történő megerősítését célzó sikeres politikának az áru- és a személyszállításra vonatkozó adatokat is magában foglaló, megbízható statisztikákon kell alapulnia. A meglévő rendelet hatályának kiterjesztése azonos szintre hozná a belvízi szállítást a tengeri, a légi és a vasúti szállítás ágazataival, amely utóbbiak esetében mind az áruk, mind a személyek tekintetében megvalósul a statisztikai adatok gyűjtése.

A Parlament emellett támogatta a rendeletnek a Szerződés előírásaihoz (290. és 291. cikk) való hozzáigazítását a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében. A Parlament azonban korlátozta, illetve pontosította a Bizottságra ruházandó hatásköröket.

Fő eredmények

A Parlament és a Tanács megegyezett abban, hogy fontolóra veszik a belvízi személyszállításnak a rendelet keretébe való bevonását. Meghatározták a személyszállítási statisztikai adatok rendeletbe való integrálásának első lépéseit. Első lépésként a Bizottság a tagállamokkal együttműködve kialakít egy módszert a belvízi személyszállítás statisztikáinak begyűjtésére. Második lépésként a Bizottság önkéntes kísérleti projekteket indít az újfajta adatgyűjtés megvalósíthatóságnak tesztelésére. Végezetül a Bizottság elküldi e projektek eredményeit a Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra veszi a rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslat benyújtását. A projekteket az uniós költségvetésből kell finanszírozni.

A Parlament és a Tanács megegyezett abban, hogy korlátozzák a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörét. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat csak a rendeletnek a kódok és a nómenklatúra tekintetében nemzetközi szinten bekövetkezett változások, illetve a küszöbértékek megemelése következtében történő kiigazítására lehet elfogadni. A felhatalmazás időtartamát öt évre korlátozták. Megjegyzendő, hogy e rendelet az egyik első, a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás szerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokhoz kapcsolódó előírásokat végrehajtó jogszabály.

Tárgyalások

A Parlament első olvasat utáni álláspontjának 2014. március 11-i elfogadását, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN) azon döntését követően, hogy 2014. október 13-án tárgyalásokat kezdeményezzen, a Tanács olasz elnökségének idején, 2014. november 25-én informális háromoldalú egyeztetésre került sor. Ezt követően a Tanács lett, luxemburgi és holland elnökségének idején tárgyalásokra került sor egy korai, második olvasatbeli megállapodás elérése céljával. A Parlament és a Tanács tárgyalócsoportja 2016. május 11-én jutott egyezségre az ügyet illetően írásbeli eljárás során. A tárgyalások eredményét tartalmazó szöveget a TRAN bizottság 2016. május 24-én hagyta jóvá. A bizottság jóváhagyása alapján a TRAN bizottság elnöke az Állandó Képviselők Bizottsága elnökének címzett levelében jelezte, hogy a plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács elfogadta első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a 2016. július 18-i megállapodást.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

11.3.2014                     T7-0180/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

15.9.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Korábbi előadók

Bas Eickhout

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Olle Ludvigsson

Benyújtás dátuma

18.10.2016

Jogi nyilatkozat