Procedūra : 2013/0226(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0298/2016

Pateikti tekstai :

A8-0298/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2016 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0399

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 654kWORD 48k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Bas Eickhout

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (09878/1/2016 – C8-0358/2016),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0484) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0298/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

2014 3 11 priimti tekstai, P7_TA(2014)0180.


AIŠKINAMOJI DALIS

Parlamento prioritetai

Per pirmąjį svarstymą Parlamentas išplėtė reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos taikymo sritį įtraukdamas keleivių vežimą. Parlamento nuomone, sėkminga politika, siekiant stiprinti vidaus vandenų laivybą transporto sektoriuje, turėtų būti pagrįsta patikima statistika, kuri apimtų ir prekių, ir keleivių vežimą. Išplėtus šiuo metu galiojančios reglamento taikymo sritį, vežimui vidaus vandens keliais būtų taikomos tokios pat sąlygos, kaip ir jūrų, oro ir kelių transporto sektoriams, kurių renkami statistikos duomenys apima ir prekes, ir keleivius.

Parlamentas taip pat pritarė, kad Komisijai suteikiamų deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų klausimu reglamento nuostatos būtų suderintos su Sutarties (209 ir 291 straipsnių) nuostatomis. Tačiau Parlamentas apribojo ir geriau apibrėžė Komisijai suteikiamus įgaliojimus.

Pagrindiniai laimėjimai

Parlamentas ir Taryba susitarė į reglamentą įtraukti keleivių vežimą vidaus vandenų keliais. Jie apibrėžė pirmuosius žingsnius keleivių vežimo duomenų statistikos integravimo į reglamentą klausimu. Pirma, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengs keleivių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos kaupimo metodiką. Antras žingsnis bus tai, kad Komisija inicijuos savanoriškus bandomuosius tyrimus, skirtus patikrinti, ar įmanomas naujų duomenų rinkimas. Galutinis žingsnis bus tai, kad šių tyrimų rezultatus Komisija pateiks Parlamentui ir Tarybai bei svarstys galimybę pateikti pasiūlymą dėl reglamento peržiūros. Šie bandomieji projektai bus finansuojami ES biudžeto lėšomis.

Parlamentas ir Taryba susitarė apriboti Komisijos įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Deleguotieji aktai turėtų būti priimami tik siekiant suderinti reglamentą atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su tarptautinio lygmens kodavimu ir nomenklatūra, bei padidinti ribines vertes. Įgaliojimų delegavimo trukmė apribota iki penkerių metų. Turėtų būti pažymėta, kad šis reglamentas – vienas pirmųjų teisės aktų, skirtų su deleguotaisiais aktais susijusioms nuostatoms įgyvendinti vadovaujantis tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros.

Derybos

2014 m. kovo 11 d. Parlamentui priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, o Transporto ir turizmo (TRAN) komitetui – sprendimą 2014 m. spalio 13 d. pradėti derybas, 2014 m. lapkričio 25 d., Tarybai pirmininkaujant Italijai, buvo surengtas neoficialus trišalis dialogas. Tolesnės derybos siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą vyko Latvijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų pirmininkavimo Tarybai metu. 2016 m. gegužės 11 d. Parlamento ir Tarybos derybų grupės pasiekė susitarimą pagal rašytinę procedūrą. 2016 m. gegužės 24 d. TRAN komitetas pritarė derybų metu parengtam tekstui. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, TRAN komiteto pirmininkas savo laiške Nuolatinių atstovų komitetui pažymėjo, kad plenarinio posėdžio dalyviams rekomenduos pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai be pakeitimų. Atlikus teisinį ir lingvistinį patikrinimą, Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą, patvirtindama 2016 m. liepos 18 d. susitarimą.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos keitimas iš dalies dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai

Nuorodos

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

11.3.2014                     T7-0180/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

15.9.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Bas Eickhout

 

 

 

Svarstymas komitete

26.9.2016

 

 

 

Priėmimo data

11.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

Pateikimo data

18.10.2016

Teisinis pranešimas