Procedūra : 2013/0226(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0298/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0298/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2016 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0399

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 669kWORD 54k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

(00000/2016 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Bas Eickhout

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

(00000/2016 – C8-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

-  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (09878/1/2016 - C8-0358/2016),

-  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0484),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

-  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8‑0298/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

Pieņemtie teksti, 11.3.2014., P7_TA(2014)0180.


PASKAIDROJUMS

Parlamenta prioritātes

Parlaments pirmajā lasījumā paplašināja darbības jomu regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, ietverot tajā arī pasažieru pārvadājumus. Parlaments uzskatīja, ka sekmīgām politiskām nostādnēm par iekšzemes navigācijas nozīmes palielināšanu transporta nozarē būtu jāpamatojas uz ticamiem statistikas datiem gan par preču, gan par pasažieru pārvadājumiem. Pašreizējās regulas darbības jomas paplašināšana nodrošinātu iekšējo ūdensceļu transporta nozarei vienādus nosacījumus ar jūras, gaisa un sauszemes pārvadājumu nozari, kurā statistikas dati tiek vākti gan par precēm, gan par pasažieriem.

Turklāt Parlaments atbalstīja regulas pielāgošanu Līguma noteikumiem (290. un 291. pantam) par deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai. Taču Parlaments noteica Komisijai piešķirto pilnvaru ierobežojumus un precīzāk tās definēja.

Galvenie sasniegumi

Parlaments un Padome vienojās apsvērt pasažieru pārvadājumus pa iekšējiem ūdensceļiem, ņemot vērā regulu. Tie noteica pirmos pasākumus, kas jāveic, lai iekļautu regulā statistikas datu vākšanu par pasažieru pārvadājumiem. Pirmkārt, Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādās metodoloģiju statistikas apkopošanai par pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. Otrkārt, Komisija sāks brīvprātīgus izmēģinājuma pētījumus, lai pārbaudītu jauno, apkopoto datu lietderību. Visbeidzot, Komisija iesniegs šo pētījumu rezultātus Parlamentam un Padomei un apsvērs jautājumu par priekšlikuma iesniegšanu, lai pārskatītu regulu. Šie izmēģinājuma projekti būtu jāfinansē no ES budžeta.

Parlaments un Padome vienojās ierobežot Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētus aktus. Deleģētie akti būtu jāpieņem tikai tādēļ, lai pielāgotu regulu kodēšanas un nomenklatūras radītām izmaiņām starptautiskā līmenī un paaugstinātu robežvērtības. Attiecībā uz deleģēšanas ilgumu ir noteikts piecu gadu ierobežojums. Būtu jāpiebilst, ka šī regula ir viena no pirmajiem tiesību aktiem, kas paredzēti, lai saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu īstenotu nosacījumus, kuri attiecas uz deleģētajiem aktiem.

Sarunas

Pēc Parlamenta nostājas pieņemšanas pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā un Transporta un tūrisma (TRAN) komitejas 2014. gada 13. oktobra lēmuma par sarunu sākšanu Padomes prezidentvalsts Itālijas vadībā 2014. gada 25. novembrī notika neoficiāls trialogs. Turpmākās sarunas, lai panāktu agrīnu vienošanos otrajā lasījumā, notika Latvijas, Luksemburgas un Nīderlandes prezidēšanas laikā. Parlamenta un Padomes sarunu grupas 2016. gada 11. maijā panāca vienošanos minētajā jautājumā, izmantojot rakstisku procedūru. Dokumentu ar tekstu, par kuru bija panākta vienošanās sarunās, TRAN komiteja apstiprināja 2016. gada 24. maijā. Pamatojoties uz šo komitejas apstiprinājumu, TRAN komitejas priekšsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejai norādīja, ka viņš ieteiks plenārsēdē Padomes nostāju pirmajā lasījumā apstiprināt bez grozījumiem. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome pieņēma pirmā lasījuma nostāju, apstiprinot 2016. gada 18. jūlija vienošanos.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulas (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem grozīšana attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu

Atsauces

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

11.3.2014                     T7-0180/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

15.9.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Aizstātie referenti

Bas Eickhout

 

 

 

Izskatīšana komitejā

26.9.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.10.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

1

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olle Ludvigsson

Iesniegšanas datums

18.10.2016

Juridisks paziņojums