Procedura : 2013/0226(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0298/2016

Teksty złożone :

A8-0298/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2016 - 5.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0399

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 666kWORD 49k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Bas Eickhout

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

-  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (09878/1/2016 – C8-0358/2016),

-  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0484),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

-  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A8-0298/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Teksty przyjęte w dniu 11.3.2014, P7_TA(2014)0180.


UZASADNIENIE

Priorytety Parlamentu

Parlament w pierwszym czytaniu rozszerzył zakres rozporządzenia w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi na transport pasażerski. Parlament uznał, że skuteczna strategia polityczna na rzecz zwiększenia roli żeglugi śródlądowej w sektorze transportu powinna opierać się na wiarygodnych statystykach obejmujących zarówno transport towarów, jak i transport pasażerów. Rozszerzenie zakresu istniejącego rozporządzenia zapewniłoby traktowanie transportu wodnego śródlądowego na równi z sektorami transportu morskiego, powietrznego i kolejowego, w przypadku których dane statystyczne gromadzone są w odniesieniu do towarów i pasażerów.

Parlament poparł również dostosowanie przepisów rozporządzenia do postanowień Traktatu (art. 290 i 291) w zakresie uprawnień delegowanych i wykonawczych przyznanych Komisji. Jednakowoż uprawnienia przyznane Komisji zostały przez Parlament ograniczone i lepiej zdefiniowane.

Główne osiągnięcia:

Parlament i Rada zgodziły się uwzględnić transport pasażerów wodami śródlądowymi w ramach rozporządzenia i określiły etapy realizacji włączenia statystyk dotyczących transportu pasażerskiego do rozporządzenia. Najpierw Komisja we współpracy z państwami członkowskimi opracuje metodologię sporządzania statystyk dotyczących transportu pasażerów wodami śródlądowymi. Następnie Komisja zainicjuje dobrowolne badania pilotażowe, aby sprawdzić wykonalność nowego gromadzenia danych. I na koniec Komisja przedstawi Parlamentowi i Radzie wyniki badań oraz rozważy złożenie wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia. Badania pilotażowe mają być finansowane z budżetu UE.

Parlament i Rada postanowiły ograniczyć uprawnienia Komisji do przyjmowania aktów delegowanych. Akty delegowane mają być przyjmowane jedynie w celu dostosowania rozporządzenia do zmian kodowania i nomenklatury na szczeblu międzynarodowym i podwyższenia progów. Czas obowiązywania przekazanych uprawnień został ograniczony do pięciu lat. Należy zauważyć, że niniejsze rozporządzenie jest jednym z pierwszych aktów prawnych, w których wdrożone zostaną przepisy dotyczące aktów delegowanych zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa.

Negocjacje:

Po przyjęciu w dniu 11 marca 2014 r. stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu oraz w dniu 13 października 2014 r. decyzji Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) o wszczęciu negocjacji, w dniu 25 listopada 2014 r. w ramach włoskiej prezydencji Rady odbyły się nieformalne rozmowy trójstronne. Kolejne negocjacje zmierzające do osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu odbyły się w ramach łotewskiej, luksemburskiej i holenderskiej prezydencji. Zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady osiągnęły porozumienie w tej sprawie w drodze procedury pisemnej w dniu 11 maja 2016 r. Tekst sporządzony w wyniku negocjacji został zatwierdzony przez komisję TRAN w dniu 24 maja 2016 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez komisję TRAN jej przewodniczący w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli poinformował, że zalecił zgromadzeniu plenarnemu, aby zatwierdziło stanowisko Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. Po weryfikacji prawno-językowej, w dniu 18 lipca 2016 r. Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko potwierdzające porozumienie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień przekazanych i wykonawczych w zakresie przyjmowania niektórych środków

Odsyłacze

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

11.3.2014                     T7-0180/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

15.9.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Bas Eickhout

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2016

 

 

 

Data przyjęcia

11.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Olle Ludvigsson

Data złożenia

18.10.2016

Informacja prawna