Procedură : 2013/0226(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0298/2016

Texte depuse :

A8-0298/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2016 - 5.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0399

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 523kWORD 50k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Bas Eickhout

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

-  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (09878/1/2016 - C8-0358/2016),

-  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0484),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

-  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A8-0298/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

Texte adoptate la 11.3.2014, P7_TA(2014)0180.


EXPUNERE DE MOTIVE

Prioritățile Parlamentului:

În prima lectură, Parlamentul a extins domeniul de aplicare al Regulamentului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare pentru a include transportul de pasageri. Parlamentul a considerat că o politică reușită de consolidare a rolului navigației interioare în cadrul sectorului transporturilor ar trebui să se bazeze pe statistici fiabile, care să includă atât transportul de mărfuri, cât și transportul de pasageri. Prin extinderea domeniului de aplicare al regulamentului existent, transportul pe căi navigabile interioare ar fi pus pe picior de egalitate cu sectoarele transportului maritim, aerian și rutier, unde datele statistice sunt colectate atât pentru mărfuri, cât și pentru pasageri.

Parlamentul a sprijinit, de asemenea, alinierea regulamentului la dispozițiile din tratat (articolele 290 și 291) în ceea ce privește competențele delegate și de executare conferite Comisiei. Parlamentul însă a limitat și a definit mai bine competențele conferite Comisiei.

Principalele realizări:

Parlamentul și Consiliul au fost de acord să țină seama de transportul de pasageri pe căi navigabile interioare în cadrul regulamentului. Împreună au definit primii pași spre integrarea în regulament a statisticilor cu privire la datele legate de transportul de pasageri. În primul rând, Comisia, în cooperare cu statele membre, va dezvolta o metodologie de compilare a statisticilor privind transportul de pasageri pe căi navigabile interioare. Apoi, Comisia va lansa studii-pilot pe bază de voluntariat pentru a testa fezabilitatea colectării de noi date. În final, Comisia va transmite rezultatele obținute în urma acestor studii Parlamentului și Consiliului și va analiza posibilitatea prezentării unei propuneri de revizuire a regulamentului. Finanțarea proiectelor-pilot ar trebui să se facă din bugetul UE.

Parlamentul și Consiliul au convenit să limiteze competențele Comisiei de a adopta acte delegate. Actele delegate ar trebui să fie adoptate numai pentru a adapta regulamentul la modificările aduse sistemului de codificare și nomenclaturii la nivel internațional și pentru a majora pragurile. Durata delegării a fost limitată la cinci ani. Trebuie menționat faptul că prezentul regulament este unul dintre primele acte legislative care pun în aplicare dispozițiile referitoare la actele delegate în conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare.

Negocieri:

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului la 11 martie 2014 și a deciziei din 13 octombrie 2014 a Comisiei pentru transport și turism (TRAN) de a deschide negocierile, în timpul președinției italiene a Consiliului a fost organizat un trilog informal la data de 25 noiembrie 2014. Negocierile ulterioare vizând ajungerea la un acord rapid în a doua lectură au avut loc în timpul președințiilor letonă, luxemburgheză și neerlandeză. Echipele de negociere ale Parlamentului și ale Consiliului au ajuns la un acord în privința dosarului în cadrul unei proceduri scrise la data de 11 mai 2016. Textul rezultat în urma negocierilor a fost aprobat de Comisia TRAN la data de 24 mai 2016. Pe baza aprobării de către comisie, președintele Comisiei TRAN, în scrisoarea sa adresată Comitetului Reprezentanților Permanenți, a indicat că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente. În urma unei verificări juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, confirmând acordul din 18 iulie 2016.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlul

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri

Referințe

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

11.3.2014 T7-0180/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

15.9.2016

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Raportori anteriori

Bas Eickhout

 

 

 

Examinare în comisie

26.9.2016

 

 

 

Data adoptării

11.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Olle Ludvigsson

Data depunerii

18.10.2016

Notă juridică