Postopek : 2013/0226(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0298/2016

Predložena besedila :

A8-0298/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0399

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 576kWORD 54k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Bas Eickhout

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (09878/1/2016 - C8-0358/2016),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(1) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0484),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A8-0298/2016)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

Sprejeta besedila, 11.3.2014, P7_TA(2014)0180.


OBRAZLOŽITEV

Prednostni cilji Parlamenta:

V prvi obravnavi je Parlament razširil področje uporabe uredbe o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh na potniški promet. Parlament je menil, da mora uspešna politika za krepitev vloge celinske plovbe v prevoznem sektorju temeljiti na zanesljivih statističnih podatkih, ki zajemajo prevoz blaga in potnikov. Razširitev področja uporabe obstoječe uredbe bi prevoz po celinskih plovnih poteh izenačila s pomorskim, zračnim in cestnim prometnim sektorjem, za katere se statistični podatki zbirajo za blago in potnike.

Parlament je podprl tudi uskladitev uredbe z določbami Pogodbe (člena 290 in 291) glede delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji. Vendar je Parlament omejil in bolje opredelil pooblastila, prenesena na Komisijo.

Glavni dosežki:

Parlament in Svet sta se strinjala, da spada prevoz potnikov po celinskih plovnih poteh v okvir uredbe. Določila sta prve korake za vključevanje statističnih podatkov o prevozu potnikov v uredbo. Prvič, Komisija v sodelovanju z državami članicami razvije metodologijo za zbiranje statističnih podatkov o prevozu potnikov po celinskih plovnih poteh. Drugič, Komisija začne prostovoljne pilotne študije, s katerimi se preskusi izvedljivost novih zbirk podatkov. Nazadnje Komisija predloži rezultate teh študij Parlamentu in Svetu ter razmisli o pripravi predloga za revizijo uredbe. Pilotni projekti bi morali biti finančno podprti iz proračuna EU.

Parlament in Svet sta soglašala, da se omejijo pristojnosti Komisije za sprejemanje delegiranih aktov. Delegirane akte bi bilo treba sprejeti samo za prilagoditev uredbe spremembam kodiranja in nomenklature na mednarodni ravni ter povečanje pragov. Trajanje prenosa pooblastila je omejeno na pet let. Opozoriti je treba, da je ta uredba med prvimi zakonodajnimi akti, ki izvajajo določbe v zvezi z delegiranimi akti v skladu z medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje.

Pogajanja:

Po sprejetju stališča Parlamenta iz prve obravnave dne 11. marca 2014 ter sklepa Odbora za promet in turizem (TRAN) o začetku pogajanj z dne 13. oktobra 2014 je bil 25. novembra 2014 v okviru italijanskega predsedovanja Svetu organiziran neuradni trialog. Nadaljnja pogajanja, da bi dosegli zgodnji dogovor v drugi obravnavi, so potekala v okviru latvijskega, luksemburškega in nizozemskega predsedovanja. Pogajalski ekipi Parlamenta in Sveta sta 11. maja 2016 s pisnim postopkom dosegli dogovor o zadevi. Odbor TRAN je 24. maja 2016 odobril besedilo, usklajeno v pogajanjih. Na podlagi odobritve odbora TRAN je njegov predsednik v pismu Odboru stalnih predstavnikov navedel, da bo na plenarnemu zasedanju predlagal, da se stališče Sveta v prvi obravnavi odobri brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet sprejel svoje stališče iz prve obravnave, s čimer je bil potrjen dogovor z dne 18. julija 2016.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov

Referenčni dokumenti

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

11.3.2014                     T7-0180/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

15.9.2016

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Bas Eickhout

 

 

 

Obravnava v odboru

26.9.2016

 

 

 

Datum sprejetja

11.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson

Datum predložitve

18.10.2016

Pravno obvestilo