Förfarande : 2013/0226(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0298/2016

Ingivna texter :

A8-0298/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0399

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 373kWORD 49k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Bas Eickhout

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09878/1/2016– C8‑0358/2016),

-  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0484),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

-  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0298/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Antagna texter, 11.3.2014, P7_TA(2014)0180.


MOTIVERING

Parlamentets prioriteringar

Vid första behandlingen utökade parlamentet tillämpningsområdet för förordningen om statistik över godstransporter på inre vattenvägar till att även omfatta passagerartransporter. Parlamentet ansåg att en framgångsrik politik för att främja de inre vattenvägarnas roll inom transportsektorn bör grunda sig på tillförlitlig statistik som omfattar både gods- och passagerartransporter. Utökandet av tillämpningsområdet för den nuvarande förordningen skulle jämställa transport på inre vattenvägar med den maritima transportsektorn och med luftfarts- och vägtransportsektorn, för vilka man sammanställer statistik om både gods och passagerare.

Parlamentet understödde även anpassningen av förordningen till bestämmelserna i fördraget (artiklarna 290 och 291) när det gäller delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter som ges till kommissionen. Parlamentet begränsade dock och definierade närmare kommissionens befogenheter.

Huvudsakliga resultat

Parlamentet och rådet enades om att persontransporter på inre vattenvägar ska behandlas inom ramen för förordningen. De fastställde de första stegen mot att inbegripa statistiska uppgifter om passagerartransporter i förordningen. För det första kommer kommissionen i samarbete med medlemsstaterna att utveckla en metod för att sammanställa statistik om passagerartransporter på inre vattenvägar. Som ett andra steg kommer kommissionen att inleda frivilliga pilotstudier för att undersöka genomförbarheten av de nya datainsamlingarna. Som ett sista steg kommer kommissionen att lägga fram resultaten av dessa undersökningar till parlamentet och rådet och överväga att lägga fram ett förslag om en översyn av förordningen. Dessa pilotprojekt bör finansieras med stöd av EU-budgeten.

Parlamentet och rådet enades om att begränsa kommissionens befogenheter att anta delegerade akter. Delegerade akter bör endast antas för att anpassa förordningen till ändringar i kod och nomenklatur på internationell nivå och för att höja tröskelvärden. Delegeringens varaktighet har begränsats till fem år. Det bör nämnas att denna förordning är bland de första lagstiftningsakter som tillämpar bestämmelserna om delegerade akter enligt det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

Förhandlingar

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 11 mars 2014 och efter beslutet från utskottet för transport och turism (TRAN) att inleda förhandlingar den 13 oktober 2014 hölls ett informellt trepartsmöte under det italienska rådsordförandeskapet den 25 november 2014. Därefter följde förhandlingar i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen under de lettiska, luxemburgska och nederländska ordförandeskapen. Parlamentets och rådets förhandlingsgrupper nådde en överenskommelse genom skriftligt förfarande den 11 maj 2016. Resultatet av förhandlingarna godkändes av TRAN-utskottet den 24 maj 2016. På grundval av utskottets godkännande åtog sig TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till Ständiga representanternas kommitté, att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar. Efter en juridisk och språklig kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen och bekräftade därmed överenskommelsen av den 18 juli 2016.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

Referensnummer

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

11.3.2014                     T7-0180/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

15.9.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Tidigare föredragande

Bas Eickhout

 

 

 

Behandling i utskott

26.9.2016

 

 

 

Antagande

11.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

Ingivande

18.10.2016

Rättsligt meddelande