Процедура : 2013/0297(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0300/2016

Внесени текстове :

A8-0300/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0398

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 689kWORD 50k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Михаел Крамер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

-  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10000/1/2016 – C8-0365/2016),

-  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0611),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

-  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0300/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Приети текстове от 11.3.2014 г., P7_TA(2014)0197.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Приоритетите на Парламента:

На първо четене Парламентът взе решение, че обхватът на Регламента относно статистиката за железопътния транспорт следва да бъде разширен, така че да включва данни относно инфраструктурата, по-специално относно внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), което беше един от приоритетите на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Парламентът подчерта, че наличието на ясна позиция относно развитието на ERTMS в Съюза е изключително важно, тъй като поради нередностите и закъсненията във внедряването ЕС е похарчил милиони евро за финансиране на този вид инфраструктура, без да постигне никакъв конкретен резултат до този момент по отношение на оперативността на системата в цяла Европа.

Парламентът също така взе решение, че Евростат следва да предостави статистически данни относно гарите с безпрепятствен достъп за лицата с намалена подвижност и лицата с увреждания, както и относно употребата на трансгранични железопътни инфраструктури.

По отношение на произшествията, за които Комисията предложи да бъдат заличени от обхвата на регламента, Парламентът защити позицията, че статистиката относно железопътните произшествия следва да остане в обхвата на регламента и дори че обхватът ѝ следва да бъде разширен, така че да покрива произшествия и инциденти, свързани с превоз на опасни товари, или произшествия, свързани с железопътни прелези. Парламентът беше също на мнение, че Евростат и Европейската железопътна агенция следва да си сътрудничат тясно за подобряването на статистиката относно железопътните произшествия и по-специално следва да гарантират методическата съвместимост с оглед на данните за произшествията при други видове транспорт.

Парламентът счита, че е особено важно гражданите на ЕС да имат лесен достъп – на принципа на „обслужване на едно гише“ – до данните, свързани с изпълнението на политиките на ЕС.

Основни постижения:

След дълги преговори Съветът и Парламентът постигнаха съгласие, че най-ефикасният и най-разходоефективният начин да се избегне дублиране на работата на Евростат, Комисията и Европейската железопътна агенция е да се задълбочи сътрудничеството между тези институции и да се гарантира, че статистическите данни, свързани с политиките на ЕС, са леснодостъпни за гражданите на ЕС и заинтересованите страни.

Едва след подписването на два меморандума за разбирателство – между Евростат и Комисията (27 юли 2016 г.) и между Евростат и Европейската железопътна агенция (12 май 2016 г.) – беше възможно да се постигне споразумение за опростяване на Регламента относно статистиката за железопътния транспорт. Тези меморандуми за разбирателство са не само важни инструменти за оптимално използване на наличната информация и намаляване на административната тежест, но те също така отговарят на изискванията, поставени от съзаконодателите по отношение на по-доброто използване на статистиката за железопътния транспорт. Те ще предоставят на всички категории потребители леснодостъпни данни и надеждна информация за напредъка на европейските политики в рамките на железопътния сектор.

Преговори:

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 11 март 2014 г. и след решението на комисията по транспорт и туризъм (TRAN) за започване на преговори, взето на 13 октомври 2014 г., на 25 ноември 2014 г., по време на италианското председателство на Съвета, беше организирана неформална тристранна среща. Последвалите неформални преговори с цел постигане на ранно споразумение на второ четене се проведоха по време на латвийското и люксембургското председателство. Преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по време на нидерландското председателство чрез втора неформална тристранна среща на 24 май 2016 г. Текстът, приет по време на тези преговори, беше одобрен от комисията по транспорт и туризъм на 15 юни 2016 г. Въз основа на одобрението на комисията по транспорт и туризъм нейният председател посочи в писмото си до Комитета на постоянните представители, че ще препоръча на пленарното заседание да одобри позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на проверка от юрист-лингвистите Съветът прие своята позиция на първо четене, с която потвърди споразумението от 18 юли 2016 г.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията

Библиография

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

11.3.2014 T7-0197/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

15.9.2016

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Заместени докладчици

Michael Cramer

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.9.2016

 

 

 

Дата на приемане

11.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

Дата на внасяне

18.10.2016

Правна информация