Postup : 2013/0297(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0300/2016

Předložené texty :

A8-0300/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2016 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0398

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 594kWORD 55k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Michael Cramer

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10000/1/2016 – C8-0365/2016),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0611),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0300/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Texty přijaté dne 11. 3. 2014, P7_TA(2014)0197.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Priority Parlamentu

V prvním čtení Parlament rozhodl, že působnost nařízení o statistice železniční dopravy by měla být rozšířena tak, aby zahrnovala údaje o infrastruktuře, zejména o zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), což bylo jednou z priorit transevropské dopravní sítě (TEN-T). Parlament zdůraznil, že je nejvýše důležité mít jasný přehled o vývoji systému ERTMS v Unii, neboť EU vynakládá na financování tohoto druhu infrastruktury miliony EUR, aniž by to dosud přineslo – z důvodu nepravidelností a zpoždění při zavádění – jakékoli konkrétní výsledky, co se týče funkčnosti systému v celé Evropě.

Parlament dále rozhodl, že by měl Eurostat poskytovat statistické údaje o bezbariérových stanicích přístupných osobám s omezenou pohyblivostí a osobám se zdravotním postižením a o používání přeshraniční železniční infrastruktury.

Pokud jde o nehody – které Komise navrhla z působnosti nařízení vyjmout –, Parlament hájil stanovisko, že by statistika železničních nehod měla zůstat v působnosti nařízení zachována, a dokonce rozšířena tak, aby pokrývala nehody a incidenty týkající se přepravy nebezpečného zboží a nehody na úrovňových přejezdech. Parlament rovněž zastával názor, že by Eurostat a Evropská železniční agentura (ERA) měly na zlepšování statistiky železničních nehod úzce spolupracovat, a především zajistit metodickou konzistentnost údajů o nehodách s údaji u jiných dopravních prostředků.

Parlament se domnívá, že je velmi důležité, aby občané EU měli snadný přístup – na jediném místě – k údajům souvisejícím s prováděním politik EU.

Hlavní úspěchy

Po dlouhých jednáních se Rada a Parlament dohodly, že nejúčinnější a nákladově nejefektivnější cestou, jak zabránit zdvojení práce mezi Eurostatem, Komisí a agenturou ERA je posílit spolupráci mezi uvedenými institucemi a zajistit, aby statistické údaje týkající se politik EU byly pro občany EU a zainteresované strany snadno přístupné.

Dohoda o zjednodušení nařízení o statistice železniční dopravy byla možná jen po podpisu dvou memorand o porozumění: mezi Eurostatem a Komisí (27. 4. 2016) a mezi Eurostatem a agenturou ERA (12. 5. 2016). Tato memoranda o porozumění jsou nejen důležitými nástroji na cestě k optimalizaci využívání stávajících informací a ke snížení administrativní zátěže, ale rovněž ke splnění požadavků spolutvůrců právních předpisů, pokud jde o lepší využívání statistiky železniční dopravy. Všechny kategorie uživatelů by dostávaly snadno přístupné údaje a spolehlivé informace o pokroku evropských politik v oblasti železniční dopravy.

Jednání

Po přijetí postoje Parlamentu v prvním čtení dne 11. března 2014 a rozhodnutí Výboru pro dopravu a cestovní ruch ze dne 13. října 2014 zahájit jednání bylo dne 25. listopadu 2014 za italského předsednictví Rady uspořádáno neformální třístranné jednání. Další neformální jednání s cílem dosáhnout brzké dohody v rámci druhého čtení proběhla za lotyšského a lucemburského předsednictví. Vyjednávací týmy Parlamentu a Rady dosáhly dohody při druhém neformálním třístranném jednání za nizozemského předsednictví dne 24. května 2016. Znění, které bylo výsledkem jednání, schválil Výbor pro dopravu a cestovní ruch dne 15. června 2016. Na základě přijetí dohody ve výboru jeho předseda ve svém dopise Výboru stálých zástupců uvedl, že plénu doporučí přijmout postoj Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů. Po ověření textu právníky-lingvisty Rada svůj postoj v prvním čtení přijala a potvrdila tak dohodu ze dne 18. července 2016.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

Referenční údaje

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

11.3.2014                     T7-0197/2014

Návrh Komise

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

15.9.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Michael Cramer

 

 

 

Projednání ve výboru

26.9.2016

 

 

 

Datum přijetí

11.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

Datum předložení

18.10.2016

Právní upozornění